Články

Možnost zahájení opětovné daňové kontroly ve stejné věci

Daňové řízení vychází ze zásady překážky věci rozsouzené (tzv. rei iudicatae), kterou zná jak občanské právo (§ 159 odst. 3 OSŘ), tak i obecné správní řízení. Přestože úprava litispendence ve správním řádu není explicitní, stávající judikatura k ní dochází výkladem za použití obecných právních zásad zdůrazňující požadavek právní jistoty účastníků…

Kam kráčíš, Evropo?

Evropa – to je široký pojem. Nuže zkusme hovořit o Evropě tak, jak o ní nyní mluvíme nejčastěji – jako o Evropské unii a státech, které k ní sice formálně nepatří, ale ,,jako by se stalo“. Evropská unie je velká – tak velká, že si často ani neuvědomujeme, kdo všechno je jejími členy. Jistěže, velké Německo a Francie, ale i o hodně menší Belgie…

Virtuální sídlo

Před několika málo lety jen nemnoho lidí vědělo o existenci internetu a ještě méně z nich tušilo, čím se internet stane. Nejprve prostředkem komunikace, poté zábavy a nutně také obchodu – ostatně, jako ve všech případech, kdy lidstvo něco vynalezlo či objevilo, vše začíná jako zábava a „končí“ jako obchod.

Jaká máme práva při reklamaci?

Každodenně nás reklamy přesvědčují, že prací prášky perou letos ještě běleji než loni, že nové výrobky jsou tuto sezónu opět vylepšené, kvalitnější, odolnější a zkrátka ty nejlepší. Pod dojmem těchto reklam bychom mohli snadno nabýt dojmu, že námi zakoupený výrobek je ideální, že se u něj nevyskytnou žádné vady a že s ním nebudeme mít žádné…

Právní úprava zamezení nadměrného zadlužování obcí a krajů

Stávající právní úprava upravující nakládání s majetkem samosprávných celků, tj. zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jež upravuje hospodaření jak obcí tak i krajů, nedostatečně bránila zadlužování samosprávných celků a pravděpodobně i z důvodu, aby se nepřiměřené zadlužování se nepřeneslo i na kraje, byla přijata…

Lekce z politické korektnosti a normalizace v ČR

Poslední dobou se v české společnosti (zejména v té její části, která je mediálně nejviditelnější) objevují tendence směřující k tomu, že jisté názory by se pokud možno neměly vyslovovat nahlas. Nemám samozřejmě na mysli nejkřiklavější formy zneužití svobody projevu, kupř. propagaci myšlenek či hnutí směřujících k porušování lidských práv, veřejné…

Právní ochrana technických řešení a designu výrobků

Řada výrobců vkládá nemalé finanční prostředky do výzkumu a vývoje nových technických řešení a designu svých produktů. Pro výsledky této práce je třeba si zajistit náležitou právní ochranu. Smyslem průmyslově právní ochrany je zamezit konkurenci, aby nezískala a nevyužívala výsledky tvůrčí činnosti bez vynaložení jakýchkoliv…

Neúspěch návrhu zákona o ochraně před tabákem, alkoholem a jinými návykovými látkami

V listopadu se široká veřejnost měla znovu přesvědčit o tom, jak obtížné je prosadit do právního řádu takové právní předpisy, které by měly pomoci zlepšit neutěšený stav, který v naší společnosti panuje v souvislosti s potíráním tzv. legálních drog (alkohol, tabák) a s ochranou společnosti (především mládeže) před…

Lhůty v daňovém řízení

Lhůtu chápeme jako časový úsek, určité ohraničení pro jednotlivé právní úkony a kroky. Rozlišujeme lhůty zákonné a individuální, které stanoví správce daně. Zákonné lhůty jsou stanoveny zákonem a jsou jimi např. lhůty pro podání daňového přiznání.

Ceny služeb exekutorských úřadů

V ČR bude na základě zákona č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) působit postupně více než 300 exekutorských úřadů, které by měly vydatně odlehčit justici s výkonem rozhodnutí (resp. exekučních titulů), jež nejsou povinnými osobami plněny dobrovolně.
Výši a způsob určení odměny a náhrad pro soudního exekutora stanoví vyhláška Ministerstva…

Odvolání proti usnesení o nařízení exekuce

V exekučním řízení, podobně jako v řízení o výkon rozhodnutí podle části šesté zák. č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), jsou pro účastníky vytvořeny předpoklady pro aplikaci řádných opravných prostředků.

Protokol o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)

Dne 26. února 2001 byl v Bruselu podepsán Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA).

Novela devizového zákona umožňuje zahraničním právnickým osobám podnikajícím v České republice kupovat nemovitosti

Prezident Václav Havel podepsal dne 19.12.2001 novelu devizového zákona, která mimo jiné zakotvuje možnost nakupovat nemovitosti zahraničním právnickým osobám podnikajícím v České republice. Podstatou nové právní úpravy devizového zákona je snaha odstranit z devizového zákona jedno z posledních omezení volného pohybu kapitálu a fakticky vytvořit…

Medicínský pokus na člověku

Pokrok, který zasahuje bez rozdílu všechny vědní disciplíny a snad tak přispívá k dokonalejší a lepší společnosti, se dotýká samozřejmě i medicíny a biologie. Vždyť právě na tomto poli je rozvoj a vývoj nejzřetelnější. V několika posledních desetiletích či dokonce letech se výrazně rozšířil okruh nemocí, které byly dříve neléčitelné a nyní se při…

Zdaňování holdingových společností

Novelou obchodního zákoníku č. 370/2000 Sb. se do našeho právního řádu dostala poměrně slušná úprava koncernového práva. Po účely obchodně právní lze konstatovat, že tato úprava i přes některé drobné nedostatky, je poměrně zdařilá a díky inspiraci v německém právu také kompatibilní s ostatními vyspělými právními…

Pravidla války?

Zdá se vám tato myšlenka zcela šílená nebo minimálně velice nepravděpodobná? Ač je to opravdu s podivem, i ve válce se uplatňují některá pravidla, která musí jednotlivé strany konfliktu dodržovat. Důvodem, který toto vyžaduje je bezpochyby snaha zachovat život na planetě Zemi v době jaderných a jiných podobně účinných zbraní a zároveň pokus co…

Pluralita obhájců

Poměrně dlouho bylo v našem trestním právu opomenuto řešení problematiky, zda má obviněný právo na to, aby byl hájen více obhájci či zda může obviněného hájit obhájce pouze jeden (jde o tzv. pluralitu obhájců, kdy obviněný v jednom proti němu vedeném trestním řízení udělil plnou moc dvěma nebo více obhájcům, a to každému samostatně, čehož…

Družstvo a obchodní společnost není totéž

V souvislosti s povinností uvést společenské smlouvy obchodních společností a jejich stanovy do souladu s obchodním zákoníkem ve znění novel, lze slyšet značné množství názorů, které bez dalšího vysvětlení konstatují i povinnost družstev, uvést jejich stanovy do souladu se zněním obchodního zákoníku.

Úkoly a postavení Úřadu průmyslového vlastnictví

Cílem dnešního článku je seznámit čtenáře s úkoly, které plní Úřad průmyslového vlastnictví v oblasti ochrany průmyslových práv. Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) je ústředním orgánem státní správy na úseku ochrany průmyslového vlastnictví. Úřad plní především funkci národního patentového a známkového úřadu a dále systematicky buduje a…

Minimální mzda a minimální mzdové tarify

Mzdové otázky jsou v podnikatelské sféře (která postupuje podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, ve znění pozdějších předpisů) ponechány smluvnímu ujednání účastníků pracovně-právních vztahů. Výše mzdy, kterou zaměstnavatel svým zaměstnancům za vykonanou práci poskytuje, se v tržním hospodářství řídí nabídkou a poptávkou na trhu práce, a vyjadřuje…