Články

Exkurs do právního strukturování vládních kompenzačních kontraktů

Následující pojednání navazuje na výklad z minulého měsíce, který obsahoval návod na právní konstrukci soukromoprávních smluv pokrývajících kompenzační kontrakty v mezinárodním obchodě.

Jak již bylo předesláno minule, základní druhové rozdělení kompenzačních obchodů je na vládní (státní) a privátní…

Transplantace ex mortuo

Česká republika se ve srovnání s ostatními postkomunistickými zeměmi řadí rozsahem poskytované transplantační léčby k vyspělým zemím v Evropě. Tato skutečnost se bohužel neodráží v odpovídající právní úpravě tohoto problému v našem právním řádu. Lze jen konstatovat, že současný stav právní úpravy této problematiky je žalostný, zastaralý a…

Zvýšení základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným

Nová právní úprava obchodního zákoníku přinesla zejména zpřesnění podmínek zvyšování základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným je upraveno zejména v §142 až 145 obchodního zákoníku (ObchZ) a dále se podpůrně použijí ustanovení upravující zvýšení základního kapitálu v akciové společnosti, a to zejména…

Daňové tajemství v souvislosti s řízením trestním

K tomu, aby byl dosažen účel neveřejnosti sdělovaných informací, jsou všichni účastníci daňového řízení, s vyjímkou samotného daňového subjektu, v jehož prospěch je mlčenlivost uzákoněna, vázáni mlčenlivostí o jakýchkoli skutečnostech, které se v souvislosti s daňovým řízením dozvěděli.


Povinnost zachovávat mlčenlivost je jednou z…

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Dnem 1. ledna 2002 nabude účinnost zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Jedná se o právní předpis, který upravuje jeden z nejvýznamnějších preventivních nástrojů sloužících k ochraně životního prostředí – proces posuzování vlivů na…

Řešení sporů podle ICANN

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) přiděluje domény .com, .net, .org. Jedná se o nadnárodní organizaci, která nepodléhá jurisdikci žádného státu. ICANN je výrazem nezávislosti internetu v jeho nejčistší podobě. Avšak internet je také (a hlavně) o obchodu a kde se vyskytuje obchod, tam se vyskytuje i tvrdé a nelegálního…

Probační a mediační služba

Dne 1. ledna 2001 nabyl účinnosti zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, který tuto instituci k tomuto datu zřídil a vytvořil tak, řečeno s Pavlem Šternem (ředitelem Probační a mediační služby) „nového hráče na hřišti trestní politiky.“ Vzhledem k tomu, že si málokdo dokáže pod tímto názvem něco představit, pokusím se jeho obsah na…

České koncernové právo podle evropského vzoru

Koncernové právo je souborem norem, které upravují právní vztahy v rámci podnikatelských seskupení, které jsou označovány také jako koncerny, holdingy či company groups. Podnikatelské seskupení lze vymezit jako takový projev ekonomické koncentrace, pro nějž je charakteristické spojování jednotlivých právně samostatných subjektů ( nejčastěji…

Vznik a obsah oprávnění k vyplnění blankosměnky

Jedním z významných platebních a zajišťovacích institutů používaných především v podnikatelské praxi jsou bezesporu směnky. Blankosměnka jako záměrně nevyplněná listina, je jednou z forem směnky či spíše jednou ze stádií vzniku směnky, která je svou charakteristikou významná z hlediska situace, že některé údaje budou do ní začleněny až v případě…

Právní úprava tombol

Pořádání tombol je na první pohled velmi neformální společenskou zábavou. Snad každý se i několikrát ročně účastníme různých slavností a zábav, kde se pořádají tomboly. Aby se však tombola mohla řádně uskutečnit, je třeba splnit řadu podmínek a získat příslušné povolení. Tato problematika je regulována v zákoně č. 202/1990 Sb., o loteriích a…

Kolizní otázky u nekalé soutěže II.

V souvislosti s nekalou soutěží lze říci, že většina názorů na řešení kolizní problematiky preferuje hraniční určovatel místa, kde došlo ke zřejmé škodě, spíše než místo kde došlo k jednání zakládajícímu nekalosoutěžní stav. Bischoff, jenž také považuje dotčený trh za ústřední kolizní kritérium, k tomu říká: „Je přirozené lokalizovat nekalou…

Exekutoři a exekuční činnost

Přinášíme Vám obsáhlý rozvovor s JUDr. Janem Veselým, PhD. o exekucích a exekučním řádu. Exekuční řád je zásadním pozitivním průlomem do současného stavu vymáhání práva, neboť poskytuje věřitelům účinný a efektivní nástroj k vymáhání pohledávek. Zákonem o soudních exekutorech byl konstituován nový právní stav - soudní exekutoři. Zákon nabyl ve…

Exekutoři a exekuční činnost

V pátek v 10,00 hod. zveřejníme obsáhlý rozvovor s JUDr. Janem Veselým, PhD. o exekucích a exekučním řádu. Exekuční řád je zásadním pozitivním průlomem do současného stavu vymáhání práva, neboť poskytuje věřitelům účinný a efektivní nástroj k vymáhání pohledávek. Zákonem o soudních exekutorech byl konstituován nový právní stav - soudní exekutoři.

Kolizní otázky u nekalé soutěže I.

V tomto příspěvku se hodláme zabývat otázkami střetu aplikovatelných právních řádů při nekalosoutěžním jednání, respektive v právu proti nekalé soutěži. Pro praxi nejvýznamnějším aspektem je zde zejména reklama jevící se býti nekalou ve státě jiném, než kde byla zveřejněna, ale kam se však reálně „dostala“ a z toho vyplývající nutnost určení…

Občan s erbem ?

Česká právní úprava chrání ,,právo na jméno“. Poněkud kuriozně, občas člověka spíše svazuje než ochraňuje, avšak přece… Již v minulosti bylo známo, že hlavní devizou každé lidské osobnosti je její čest a prestiž, což je obvykle spojeno ,,s nějakým jménem“. Tím jménem bývá často jméno rodiny, ba přímo rodu. A ti ,,nejlepší z nejlepších“ měli právo…

Posuzování odborné způsobilosti soudců dle nového zákona o soudech a soudcích a jeho subjekty

Mezi teoretiky ale hlavně soudcovskou odbornou veřejností zaujímá v diskusích v poslední době přední místo zejména jedno téma a to „přezkušování soudců“ podle nového zákona o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů („zákon“). Tento zákon, jenž je v současné době ve stavu vládní zákonné předlohy ve…

Povinnosti ukládané obecně závaznými vyhláškami obcí

Obec má právo na samosprávu, úkoly patřící do samostatné působnosti plní v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potřebami obce. Nutnou a nedílnou součástí tohoto práva, které má svůj ústavní základ v čl. 100 zákona č 1/1993 Sb., Ústavy ČR, v platném znění, je též právo autonomní, samosprávné normotvorby – právo vydávat obecně závazné vyhlášky…

Exkurs do právního strukturování privátních kompenzačních kontraktů

Kompenzační obchod se od běžné koupě liší tím, že obě (nebo všechny) strany jsou zároveň dodavateli svého zboží a zároveň odběrateli zboží dodaného druhou stranou. Základní rozdělení kompenzačních obchodů je na vládní (státní), uzavírané z iniciativy vlád jednotlivých států a na privátní, uzavírané mezi soukromými podnikatelskými subjekty. Dále…

Vyčerpání patentového práva podle práva Evropských společenství

Práva duševního vlastnictví vytvářejí překážky volného pohybu zboží (popřípadě služeb), neboť udělují svému majiteli právo zamezit uvedení chráněných statků na trh v některém z členských států Evropské unie. Tato skutečnost je v přímém rozporu s Římskou smlouvou (Smlouva o založení Evropského společenství), jejímž cílem je mj. vytvořit evropský…

PRÁVO NA PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Právo na příznivé životní prostředí obsahuje Ústava ČR, i když jen sporadicky. Čl. 7 Ústavy ČR pouze stanoví, že stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství. Je však třeba podotknout, že průlomovým předpisem nejvyšší právní síly byla Listina základních práv a svobod (dále jen Listina) publikovaná ve Sbírce zákonů…