Články

Nadace v očekávaní změn

Novela zákona o nadacích a nadačních fondech rozšiřuje jejich investiční možnosti a odstraňuje nelogické administrativní povinnosti. Získají tak možnost zvýšit výnosy z nadačního jmění a tedy i rozdělit více peněz těm, kteří to potřebují.

Nad problematikou souladu českého autorského práva s právem ES

Nedlouho po vstupu v účinnost nového autorského zákona (zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – dále i „AZ“) byl přijat v rámci komunitárního práva nový právní předpis, který může způsobit určité změny v českém autorském právu. Jedná se o směrnici 2001/29/ES Evropského…

Několik poznámek k problematice týrání dětí

Přestože v České republice neexistuje systematická evidence výskytu kriminality páchané na dětech a mladistvých, z údajů Policie České republiky vyplývá, že ročně se stane obětí trestné činnosti přes tři tisíce osob mladších 15 let. Z toho téměř dva tisíce skutků tvoří násilná trestná činnost a přes tisíc skutků mravnostní…

Transformace Českých drah

O problémech železniční dopravy v České republice a konkrétně státem vlastněných Českých drah ví asi téměř všichni. Vláda se je snažila nějakým způsobem řešit a rozhodla se ČD transformovat. Kupodivu v Parlamentu se svým návrhem uspěla a tak byl 1. března ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 77/2002 Sb. o akciové společnosti České dráhy, státní…

Udeří na český Internet pěst finančních úřadů?

Plátce DPH je povinen vydat daňový doklad na každé zdanitelné plnění (zákon o DPH, § 12, odst. 1), dokonce i tehdy, pokud je bezúplatné (§ 7, odst. 1). V případě barteru mezi dvěma společnostmi si tedy obě vzájemně vystaví faktury, úspěšně si je započtou a nikdo nic nikomu neplatí - obě je však mají zahrnuty v…

Konec správního soudu v Čechách? aneb trpký postesk o jednom výsledku české legislativy

Nejvyšší správní soud. Asi poslední velká právní instituce zmíněná v české Ústavě a nenaplněná v realitě. Dokonce i “oblíbené” referendum to stihlo dříve (alespoň v Poslanecké sněmovně). Téměř po deseti letech od účinnosti Ústavy se konečně našimi institucemi šinou zákony konstitující správní soudnictví moderního…

Právo na příznivé životní prostředí a jeho uplatňování v praxi

Pokud zadáme do nějakého většího právního informačního systému sousloví „životní prostředí“, jako výsledek získáme obvykle více než 1100 dokumentů. Vedle zákonných úprav o nakládání s chemikáliemi, hnojivy nebo například ochranou před povodněmi nalezneme třeba i dohodu mezi vládou České republiky a Evropskou kosmickou agenturou o spolupráci ve…

Několik poznámek k problematice týrání dětí

Přestože v České republice neexistuje systematická evidence výskytu kriminality páchané na dětech a mladistvých, z údajů Policie České republiky vyplývá, že ročně se stane obětí trestné činnosti přes tři tisíce osob mladších 15 let. Z toho téměř dva tisíce skutků tvoří násilná trestná činnost a přes tisíc skutků mravnostní…

Nepokradeš!

Poměrně nedávno stálo hodně pracovníků státní správy před problémem – před svým vlastním svědomím versus před svým okolím. ,,Byl vynalezen“ etický kodex – přesněji ,,Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě“ a jak už bývá v této zemi zvykem, byl doporučen k podpisové akci.

Azyl a uprchlictví

Česká republika byla dosud tzv. tranzitní zemí, přes kterou se uprchlíci z asijských nebo afrických zemí snažili dostat na západ, tedy do zemí Evropské unie. S blížícím se pravděpodobným vstupem ČR do EU se však Česká republika zároveň stává i zemí cílovou, kde je dostatečně vysoká životní úroveň a tak mnoho osob hledajících obživu ve státech…

Nový zákon o soudech a soudcích

Dnem 1. dubna 2002 nabude účinnosti zákon č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů (dále jen zákon o soudech a soudcích), který nahradí zákon č. 335/1991 Sb. o soudech a soudcích a všechny jej novelizující předpisy. Skutečnost, že se jedná o nový zákon a ne o větší či menší novelizaci napovídá o nemalých novinkách a…

Navrhovaný systém placení školného

Za studium na veřejné vysoké škole je povinen student, který na ní studuje v bakalářském či magisterském studijním programu, platit za každý školní rok roční poplatek za studium. Toto je text prvního odstavce úvodního paragrafu návrhu zákona o školném, resp. zákona o změně financování studia na vysoké škole, jak jej předložila skupina…

Nepokradeš!

Poměrně nedávno stálo hodně pracovníků státní správy před problémem – před svým vlastním svědomím versus před svým okolím. ,,Byl vynalezen“ etický kodex – přesněji ,,Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě“ a jak už bývá v této zemi zvykem, byl doporučen k podpisové akci. Zaměstnanci si mohli vybrat: Buď podepíší, že nebudou krást (a bude to…

Navrhovaný systém placení školného

Za studium na veřejné vysoké škole je povinen student, který na ní studuje v bakalářském či magisterském studijním programu, platit za každý školní rok roční poplatek za studium. Toto je text prvního odstavce úvodního paragrafu návrhu zákona o školném, resp. zákona o změně financování studia na vysoké škole, jak jej předložila skupina…

Konec neprůhledných spotřebitelských úvěrů – část. II

Zákon (zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru) zajišťuje ochranu spotřebitele od počátku, tedy již v době, kdy se spotřebitel rozhoduje o využití nabídky spotřebitelského úvěru, a to stanovením povinnosti poskytnutí co nejúplnějších a nezkreslených informací, a to tak, že zákon ukládá povinnost uvést v…

Konec neprůhledných spotřebitelských úvěrů – část. I

Nízké měsíční splátky uvedené na různých letácích, jež se objevují v našich poštovních schránkách možná mnohé zlákali k nákupu většinou spotřebního zboží na splátky. Až v době hrazení měsíčních splátek si však někteří uvědomili jak byla koupě zboží na splátky nebo využití spotřebitelského úvěru nevýhodné vzhledem k ceně, jakou zboží ve skutečnosti…

K dalším změnám devizového zákona

V předchozím článku týkajícím se zákona č. 482/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon jsme se zabývali pouze nově upravenou problematikou nabývání nemovitostí zahraničními právnickými osobami. Novela devizového zákona nabyla účinnosti dne 1. ledna 2002. Dnes se zaměříme na ostatní změny, jež přinesla novela devizového…

Be kind to your local nazi aneb rasismus v ČR

Jaké jsou aspekty rasismu v České republice? Má stát účinné prostředky na potlačení toho problému? Je právní úprava rasové diskriminace dostačující?

Problematika rasové diskriminace v České republice
Hlavními aspekty, které vyvolávají znepokojení ve společnosti jsou přetrvávající rasová nenávist a násilné činy páchané skinheady a jinými…

Azyl a uprchlictví

Česká republika byla dosud tzv. tranzitní zemí, přes kterou se uprchlíci z asijských nebo afrických zemí snažili dostat na západ, tedy do zemí Evropské unie. S blížícím se pravděpodobným vstupem ČR do EU se však Česká republika zároveň stává i zemí cílovou, kde je dostatečně vysoká životní úroveň

Sdělím, sdělíš, sdělíme... (k §18 zák. 121/2000 Sb. – institut sdělování díla veřejnosti)

Jste sdílní? Nebo spíše uzavření tichošlápci netoužící po tom, aby vaše myšlenky znal celý svět? Vše může být jinak, pokud máte vlastní webové stránky, nebo třeba používáte některý FTP archiv jako spižírnu uleželých nápadů.

Paragraf 18 nového autorského zákona je jedním z příkladů reakce legislativy na technologický pokrok a náš očekávaný vstup…