Články

Čistá legislativní práce

Nezřídka je možné se setkat s formulací, že je třeba přijmout zákonnou úpravu něčeho, čehokoliv. Je to univerzální formulace, která navozuje dojem, že až bude taková zákonná úprava přijata, bude vše vyřešeno a bude dobře. Vesměs tomu tak samozřejmě není, protože se zapomíná, že jedna věc je úpravu přijmout, druhá věc je jí…

Správní delikt při konání místního referenda

Jedním ze základních ústavních principů České republiky je právo občanů spoluúčastnit se na správě věcí veřejných. Jednou z legálních forem této občanské participace je bezesporu místní referendum. Připomeňme si ve stručnosti, že právní život místního referenda vyrůstá z jisté „ústavní základny“, kterou tvoří především článek 100 odst.1 Ústavy…

Náležitosti návrhu na zápis fyzické osoby do obchodního rejstříku

Novelou obchodního zákoníku účinnou od počátku tohoto roku je nově upravena povinnost zápisu do obchodního rejstříku v případě fyzických osob, jež jsou podnikateli ve smyslu obchodního zákoníku. Novela upravila stávající znění §3 odst. 3 obchodního zákoníku tak, že povinnost zápisu fyzické osoby podnikatele ...

Založení a vznik společnosti s ručením omezeným II. (zápis společnosti do obchodního rejstříku)

V předchozím článku jsme se věnovali založení společnosti, které jak bylo uvedeno, spočívá v uzavření společenské smlouvy, která musí mít formu notářského zápisu. V dnešním článku se zaměříme na vznik společnosti spočívající v zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

Založení a vznik společnosti s ručením omezeným I. (uzavření společenské smlouvy)

V následujících dvou článcích se zaměříme na problematiku založení společnosti s ručením omezeným s tím, že si zejména přiblížíme, jaké právní úkony musí zakladatelé provést a jaké listiny doložit příslušnému rejstříkovému soudu. Od roku 2001 došlo k posílení formálnosti úkonů činěných při založení obchodních společností…

Záruční doba? Povinně ze zákona 24 měsíců

Práva spotřebitele budou v nejbližší době pravděpodobně významným způsobem posílena díky novelizaci občanského zákoníku. V současné době bude Senátem projednávána novela občanského zákoníku, která v případě svého schválení dá tuzemským spotřebitelům stejná práva jako mají spotřebitelé v Evropské unii.

Cena práva, aneb právo za všechny prachy

Kupujete-li ojeté auto, je vesměs doporučováno počítat při nákupu s částkou vyšší o 20% než je cena kupovaného vozu. Rozdíl částek pak zhruba odpovídá nákladům, které je třeba do běžného ojetého auta vložit. Údaj berme s rezervou, záleží samozřejmě na stáří vozu a na předchozím majiteli.


Položme si nyní otázku, kolik si máme připravit navíc…

Egypt - pravda a spravedlnost

Často jsme fascinováni civilizacemi pro nás vzdálenými nejen prostorově, ale především časově. Nelze již zřejmě vyčíslit, kolik knih bylo napsáno o starověkém Egyptu a též jen ztěžka posoudíme, kolik asi knih o své době napsali starověcí Egypťané.

Rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně

§ 7 zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění (dále jen „ZKV“), říká, že, „ministerstvo práce a sociálních věcí může stanovit právním předpisem, že kolektivní smlouva vyššího stupně je závazná i pro zaměstnavatele, kteří nejsou členy organizace zaměstnavatelů, která tuto smlouvu…

Řecká mytologie a spravedlnost

Zřejmě jedním z nejstarších doložených zájmů o spravedlnost je řecká mytologie. Poprvé se v ní jemně akcentuje rozdíl mezi spravedlností a právem. Řecká mytologie se vyvíjela relativně nezávisle na mýtech a víře starého Egypta, jakož i Izraele, které ovšem v pozdějších dobách byly sjednoceny pod nadvládou Říma.

Právo a morálka v historii Izraele

Často ze svých pozic Evropanů soudíme, či jemněji řečeno ,,hodnotíme” jiné kultury. Je však třeba podívat se na věc i v historickém kontextu tak, abychom pochopili základní pojetí principů dané společnosti a determinovaných výrazů, které jsou podle nás samozřejmostí. Pro nás nejaktuálnějším problémem jsou výrazy ,,právo” a…

Záruční doba? Povinně ze zákona 24 měsíců

Práva spotřebitele budou v nejbližší době pravděpodobně významným způsobem posílena díky novelizaci občanského zákoníku. V současné době bude Senátem projednávána novela občanského zákoníku, která v případě svého schválení dá tuzemským spotřebitelům stejná práva jako mají spotřebitelé v Evropské unii.

Co znamená volný pohyb osob v EU?

S blížícím se termínem našeho možného vstupu do Evropské Unie přibývá jedinců, kteří se začínají intenzivně zajímat o jednu ze základních svobod, které jsou součástí společného trhu EU, a to svobodu volného pohybu osob v členských státech EU. Je tedy na místě, zabývat se otázkou, co takový volný pohyb osob v praxi…

Ústavní stížnost politické strany

V smyslu čl.87 odst.1 písm j) Ústavy ČR (viz. níže) je oprávněna podat návrh na ústavní stížnost (ústavní stížnost sui generis) taktéž politická strana, jestliže tvrdí, že rozhodnutí o jejím rozpuštění nebo jiné rozhodnutí týkající se její činnosti není ve shodě s ústavními nebo jinými zákony (§73 Ústavy).

Několik poznámek k zamýšlené rekodifikaci občanského zákoníku

Na počátku byla již deset let diskutovaná, avšak stále znovu odkládaná potřeba rekodifikace občanského zákoníku s tím, že dílčí, kosmetické změny dosavadního zákona z roku 1964 nevyhovují ani dnes, natož do budoucna. Odborníci na civilní právo se většinou shodují v konstatování, že obsah i systematika vnitrostátních soukromoprávních odvětví…

Historický vývoj právní subjektivity politických stran

Vztah jednotlivce a státu je zprostředkován také díky zvláštnímu sdružení, která jsou utvořena kvůli účasti na politickém životě a fungování státu – politickým stranám. Jedním z podstatných znaků politické strany je její právní subjektivita. Podívejme se, jakým způsobem se právní subjektivita utvářela v průběhu…

Násilí v blízkém sociálním okolí – domácí násilí

Fenomén násilí v rodině je velmi závažným patologickým jevem ve společnosti. Domácí násilí patřilo po dlouhý čas v českém prostředí mezi tabuizovaná témata, ostatně jako řada dalších jevů. Teprve v několika posledních letech se tomuto problému začíná věnovat odpovídající pozornost.

Monarchistická stabilita – III. část

V předchozích dvou dílech našeho cyklu jsme se zabývali Belgií, Dánskem a Švédskem. Dnešní – závěrečný – díl bude věnován ostatním zemím sdruženým v Evropské unii, resp. ústavnímu pohledu na jejich monarchistické uspořádání.
,,Perličkou“ lze nazvat ústavu Velkovévodství Lucemburského – snad už jen proto, že zatímco drtivá většina monarchií má…

Monarchistická stabilita – II. část

V minulém článku ,,Monarchistická stabilita – I. část“ jsme se zaobírali především základními principy stability (především stability z pohledu ústavy) monarchistických států a za ,,model“ nám posloužilo Belgické království. Podnikněme dnes exkurs do jiných zemí Evropské unie, které se také řídí principy konstitučního monarchismu – a…

Monarchistická stabilita - I. část

,,Čím je ta monarchie tak zajímavá?! Proč někdo nad sebou drží jakéhosi krále?!“ - právě to by mohly být otázky republikánsky smýšlejícího občana. Řešení nalézáme v ústavách států Evropské unie, které jen ztěžka lze řadit mezi ,,země třetího světa“, jež by si takříkajíc ve své politické situaci nevěděly rady. Všezahrnující odpovědí je:…