Články

Zajištění závazku převodem práva – část. III.

V souvislosti se zajišťovacím převodem práva se nejednoznačnou jeví odpověď na otázku, jakého charakteru tento právní institut vlastně bude. Objevují se názory, že se jedná svojí povahou o právní úkon učiněný s podmínkou rozvazovací, stejně tak jako názory, že jde o fiduciární převod práva (např. Čermák K. in Bulletin advokacie, ročník 1997, č.3…

KE KONTROLE FÚZÍ A AKVIZIC V EVROPSKÉM PRÁVU

Smlouvy o ES nezakazují samu existenci dominantní pozice, zakazují pouze její zneužívání. Nařízení 4064/89 ovšem k tomu konstatuje, že za určitých podmínek už samotná fúze, resp. vznik dominantního soutěžitele, může znamenat zneužití dominantního postavení. Kritérium „dominantní pozice“, které užívá jak Komise, tak i členské státy, je zásadně…

Právní symbolika, I. část

Symbolika práva a spravedlnosti zajímala filozofy a právníky od nepaměti. Zvláštní lesk dodala tomuto zájmu heraldika pěstovaná v podnebí evropského anticko-biblického dědictví. Tak nás může například oslovit „Tractatus de insigniis et armis“ (Traktát o znameních a znacích), který sepsal jeden z nejlepších právních mozků středověku – Bartolus de…

Diskriminace v pracovněprávních vztazích

Listinou s výjimkou případů, kdy jsou taková práva a svobody udělena pouze českým občanům. Listina dále stanoví, že tam, kde platné právo používá termínu „občan“, má tento termín zahrnovat všechny osoby do té míry, do jaké se právní předpis týká základních práv a svobod zaručených Listinou všem osobám bez ohledu na národnost (státní…

Zajištění závazku převodem práva – část. II.

Budeme-li se na zajištění závazku převodem práva dívat jako na právní úkon učiněný s podmínkou rozvazovací – rezolutní (viz.níže) je nezbytné z množiny práv, která mohou sloužit jako předmět zajištění podle § 553 OZ vyloučit rovněž ta, u kterých již z povahy věci nepřichází převod na základě právního úkonu obsahujícího podmínku rozvazovací do…

Reklamace a uplatňování práv z odpovědnosti za vady

Z praktického hlediska jde především o to, aby uplatnění práva z odpovědnosti za vady bylo dostatečně určité (§ 37 OZ). Musí být zejména patrno, z jaké konkrétní vady kupující uplatněné právo vyvodil. Neurčitým, a tudíž neplatným, by bylo např. takové uplatnění práva z odpovědnosti za vady, které kupující opřel o povšechné tvrzení, že „prodaná věc…

Určení subjektu s výrazným podílem na trhu z pohledu mobilních telekomunikací

Nový regulační rámec elektronických komunikací vydaný Evropskou komisí v březnu minulého roku zcela změnil pohled na subjekt s výrazným podílem na trhu (significant market power). Subjekty s výrazným podílem na trhu (dle terminologie současného telekomunikačního zákona), nebo také s významnou tržní silou (přesnější překlad anglického výrazu lépe…

Daňové ráje XIII. - Libérie

Nerezidentní společnosti neplatí žádné daně, pouze roční poplatek 150 USD rejstříku a tedy se ani nepředkládá daňové přiznání a vedení účetnictví je dobrovolné. Poplatek státu za zápis je 950 USD. Registračnímu agentu se dále platí za vybavení zápisu cca 1.500 USD a dále ročně cca 300 USD za sídlo. Libérie má podepsány smlouvy o zamezení dvojího…

Srážky ze mzdy – III. díl (mechanismus srážek a pořadí pohledávek)

Pokud čistá mzda, která zbude po odečtení celkové nezabavitelné částky, je rovna nebo nižší než 6150 Kč (150 % částky životního minima jednotlivce), zaokrouhlí se směrem dolů na částku dělitelnou třemi. Z této částky lze srazit pro nepřednostní pohledávku jen jednu třetinu, pro přednostní pohledávku dvě třetiny. Částka přesahující hranici 6150 Kč…

Reklama - komerční či nekomerční?

V souvislosti s novelizací zákona č. 40/1995 o reklamě se v článcích a publikacích vyskytlo mnoho názorů na nejrůznější oblasti reklamy. Osobně však pociťuji chybějící základní kámen tohoto zákona, resp. definici samotného pojmu reklamy. V zákoně 40/1995 o regulaci reklamy se tento pojem používá v různých souvislostech avšak, nenacházím jednotu ve…

Pracovní poměr jako základní pracovněprávní vztah

České právo rozeznává podle různých kritérií několik druhů pracovních poměrů. Podle vztahu určité závislosti rozlišuje pracovní právo pracovní poměr hlavní a pracovní poměr vedlejší. Vedlejší pracovní poměr může být sjednán pouze za doby trvání hlavního pracovního poměru (tedy pracovního poměru sjednaného na stanovenou týdenní pracovní dobu) a na…

Mandátní smlouva vs. smlouva příkazní

I přes skutečnost, že se na první pohled mnozí domnívají, že se jedná o skoro totéž, musíme velice důrazně říci: Mandátní smlouva a smlouva příkazní jsou zcela odlišné smluvní typy. A to hned v několika zásadních ohledech. Při vysoké frekvenci těchto smluv v běžném hospodářském životě , si tato problematika žádá bližšího…

Vady u věci prodané v obchodě

Jestliže se prodávající s kupujícím dohodne, že prodaná věc bude mít určitou vlastnost, například trvanlivost, stálobarevnost nebo výkonnost, je vadou věci, pokud tuto vlastnost nemá. Tato dohoda prodávajícího s kupujícím bývá uzavírána např. tak, že kupující požaduje věc určité vlastnosti a prodávající ho ujistí, že věc, ohledně níž je uzavírána…

SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE A LOTERIE

Popsaná novela přináší v praxi různé výklady či problémy, zatím však podle informací autorů nesáhly orgány dozoru k žádné sankci za případné uspořádání spotřebitelské loterie v rozporu se zákonem. I z toho lze jistě odvodit, že inzerenti se naučili pořádat své reklamní akce tak, aby tyto akce vyhověly jak požadavkům zákona, tak požadavkům…

Srážky ze mzdy – II. díl (nezabavitelné částky a přednostní pohledávky)

Do čisté mzdy se pro účely srážek započítávají i náhrady mzdy, odměny za pracovní pohotovost, mzdové příplatky, čisté odměny za vedlejší činnost, kterou pracovník vykonává u stejného zaměstnavatele vedle svého hlavního pracovního poměru. Nezapočítávají se do ní však částky poskytované na náhradu nákladů spojených s pracovním výkonem, a to zejména…

Daňové ráje XII. – Labuan

Nesmírně zajímavá je síť smluv o zamezení dvojího zdanění, kterou uzavřela Malajsie s více než 40 zeměmi, včetně České republiky, Belgie, Rakouska, Dánska, Francie, Japonska, Německa, Nizozemí, Švýcarska, Velké Británie a USA. Tyto smlouvy se vztahují i na Labuan a např. s ČR jsou sazby tyto: srážková daň z dividend 10%, srážková daň z úroků 12%…

Zajištění závazku převodem práva – část. I.

Zajištění závazku je v podmínkách součastného podnikatelského prostředí jednou z nejčastějších otázek, se kterou se právní praxe potýká. Za situace, kdy celková druhotná platební neschopnost českých firem dosahuje astronomických částek, stává se potřeba zajištění závazků obzvláště naléhavou.

Několik poznámek k Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. Část VI. „Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů “

Na rozdíl od poměrně složitých ustanovení o výkonu cizích rozhodnutí (srov. např. ustanovení §§63-66 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním) je úprava týkající se cizích rozhodčích nálezů mnohem jednodušší. Zásadní předností při uznávání a výkonu cizích rozhodčích nálezů je oproti soudním rozhodnutím především platná a…

Právní aspekty systémové integrace v Rusku

S příchodem globalizace se výpočetní technika stala součástí běžného provozu společností a vládních, nevládních a mezivládních organizací či institucí. Výrobci výpočetní techniky proto s čím dál větším zájmem sledují spojující se trhy, množství velmi zručných programátorů požadujících relativně velmi nízké provozní náklady, a snaží se tak vytvořit…

Srážky ze mzdy – I. díl (tituly ke srážkám)

Pravidla stanovená pro srážky ze mzdy se použijí i na srážky z platu, z pracovní odměny členů družstev a z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci, zejména z důchodu, nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, stipendia, náhrad ucházejícího výdělku, náhrad poskytovaných za výkon společenských funkcí a z hmotného…