Články

Exekutoři a exekuční činnost

Přinášíme Vám obsáhlý rozvovor s JUDr. Janem Veselým, PhD. o exekucích a exekučním řádu. Exekuční řád je zásadním pozitivním průlomem do současného stavu vymáhání práva, neboť poskytuje věřitelům účinný a efektivní nástroj k vymáhání pohledávek. Zákonem o soudních exekutorech byl konstituován nový právní stav - soudní exekutoři. Zákon nabyl ve…

Exekutoři a exekuční činnost

V pátek v 10,00 hod. zveřejníme obsáhlý rozvovor s JUDr. Janem Veselým, PhD. o exekucích a exekučním řádu. Exekuční řád je zásadním pozitivním průlomem do současného stavu vymáhání práva, neboť poskytuje věřitelům účinný a efektivní nástroj k vymáhání pohledávek. Zákonem o soudních exekutorech byl konstituován nový právní stav - soudní exekutoři.

Kolizní otázky u nekalé soutěže I.

V tomto příspěvku se hodláme zabývat otázkami střetu aplikovatelných právních řádů při nekalosoutěžním jednání, respektive v právu proti nekalé soutěži. Pro praxi nejvýznamnějším aspektem je zde zejména reklama jevící se býti nekalou ve státě jiném, než kde byla zveřejněna, ale kam se však reálně „dostala“ a z toho vyplývající nutnost určení…

Občan s erbem ?

Česká právní úprava chrání ,,právo na jméno“. Poněkud kuriozně, občas člověka spíše svazuje než ochraňuje, avšak přece… Již v minulosti bylo známo, že hlavní devizou každé lidské osobnosti je její čest a prestiž, což je obvykle spojeno ,,s nějakým jménem“. Tím jménem bývá často jméno rodiny, ba přímo rodu. A ti ,,nejlepší z nejlepších“ měli právo…

Posuzování odborné způsobilosti soudců dle nového zákona o soudech a soudcích a jeho subjekty

Mezi teoretiky ale hlavně soudcovskou odbornou veřejností zaujímá v diskusích v poslední době přední místo zejména jedno téma a to „přezkušování soudců“ podle nového zákona o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů („zákon“). Tento zákon, jenž je v současné době ve stavu vládní zákonné předlohy ve…

Povinnosti ukládané obecně závaznými vyhláškami obcí

Obec má právo na samosprávu, úkoly patřící do samostatné působnosti plní v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potřebami obce. Nutnou a nedílnou součástí tohoto práva, které má svůj ústavní základ v čl. 100 zákona č 1/1993 Sb., Ústavy ČR, v platném znění, je též právo autonomní, samosprávné normotvorby – právo vydávat obecně závazné vyhlášky…

Exkurs do právního strukturování privátních kompenzačních kontraktů

Kompenzační obchod se od běžné koupě liší tím, že obě (nebo všechny) strany jsou zároveň dodavateli svého zboží a zároveň odběrateli zboží dodaného druhou stranou. Základní rozdělení kompenzačních obchodů je na vládní (státní), uzavírané z iniciativy vlád jednotlivých států a na privátní, uzavírané mezi soukromými podnikatelskými subjekty. Dále…

Vyčerpání patentového práva podle práva Evropských společenství

Práva duševního vlastnictví vytvářejí překážky volného pohybu zboží (popřípadě služeb), neboť udělují svému majiteli právo zamezit uvedení chráněných statků na trh v některém z členských států Evropské unie. Tato skutečnost je v přímém rozporu s Římskou smlouvou (Smlouva o založení Evropského společenství), jejímž cílem je mj. vytvořit evropský…

PRÁVO NA PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Právo na příznivé životní prostředí obsahuje Ústava ČR, i když jen sporadicky. Čl. 7 Ústavy ČR pouze stanoví, že stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství. Je však třeba podotknout, že průlomovým předpisem nejvyšší právní síly byla Listina základních práv a svobod (dále jen Listina) publikovaná ve Sbírce zákonů…

CAUSA NEVYPLÁCENÍ MZDY – TRESTNÍ POPSTIH ZAMĚSTNAVATELŮ

Často se setkáváme s problémem, že řada větších podniků, ale i menších zaměstnavatelů nevyplácejí svým zaměstnancům mzdy. V praxi k tomu vedou rozličné příčiny, avšak ve všech případech se zaměstnanci dostávají do velmi svízelných sociálních situací, kdy často nemají prostředky ani k uspokojení základních životních potřeb. Je tak porušováno jedno…

Vyčerpání patentového práva podle práva Evropských společenství

Práva duševního vlastnictví vytvářejí překážky volného pohybu zboží (popřípadě služeb), neboť udělují svému majiteli právo zamezit uvedení chráněných statků na trh v některém z členských států Evropské unie. Tato skutečnost je v přímém rozporu s Římskou smlouvou (Smlouva o založení Evropského společenství), jejímž cílem je mj. vytvořit evropský…

Návrh zákona o soudnictví ve věcech mládeže

Jedním z mnoha ožehavých problémů současnosti je dětská kriminalita. Zejména po roce 1989 se delikvence mládeže v České republice výrazně zvýšila a nabývá také mnohem větší závažnosti a společenské nebezpečnosti. Ačkoliv počet trestných činů spáchaných dětmi byl v roce 2000 nižší než v letech předchozích, většina odborníků se shoduje na tom, že…

Odpovědnost za vady prodané věci II

Nedílnou součástí tohoto tématu je i tzv. reklamace, tj. uplatnění práv z odpovědnosti za vady u prodávajícího. Reklamace je obsažena v § 622 a násl. občanského zákoníku a některé instituty upravuje i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Podle § 13 zákona o ochraně spotřebitele je prodávající povinen spotřebitele řádně informovat …

Otazníky kolem leasingové smlouvy

Historie leasingové smlouvy se začala psát asi před více než padesáti lety ve Spojených státech amerických, kdy se objevují první případy, která lze jako lesingové obchody označit. Vliv leasingu v Evropě se výrazněji projevil až o třicet let později, i když o jeho rozšíření lze hovořit již v letech šedesátých.

Odkaz na veřejné obchodní podmínky obsahující arbitrážní doložku jako základ mezinárodního arbitrážního sporu

Ač je arbitrážní řízení jako takové per definitionem způsobem řešení konfliktů, které nepodléhá ve svém základě státní moci, je nutno si uvědomit, že každé rozhodčí rozhodnutí se nakonec musí opírat ve své vykonatelnosti o moc státní. Základní podmínkou, kterou si státy kladou k tomu, aby byly připraveny uskutečnit vykonatelnost takovéhoto…

ČNB – pokračování

Vláda České republiky se rozhodla, že podá kompetenční žalobu dle § 120 a nasl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ČR. Tentokrát je, po políčku, který obdržela od Ústavního soudu (ÚS ČR), tato žaloba zaměřena na odvolání guvernéra ČNB Tůmy. Vláda se rozhodla dobojovat tento boj do konce, přestože tento může být hořký. Zamysleme se nyní nad…

Problém zvaný transsexualita a některé jeho právní aspekty

Společenské změny, které nastaly v roce 1989, s sebou přinesly mimo jiné i mnohem více prostoru a možností zabývat se do té doby ožehavými otázkami, které jsou však přirozeným fenoménem lidské společnosti. Mezi taková témata jednoznačně patří i problematika transsexuality.

V minulosti byla transsexualita často zařazována mezi sexuální deviace…

Trestněprávní postih nekalé soutěže

Jednání označované jako „nekalá soutěž“ je primárně definováno v obchodním zákoníku, tedy v právní normě mimotrestního charakteru. Teprve v případě, kdy závadné, protiprávní jednání určitého subjektu práva překročí co do intenzity i kvality porušení oprávněných zájmů jiných určitou mez, nastupuje trestněprávní odpovědnost…

Daňová optimalizace u zaměstnanců

Přestože otázky snížení daňové zátěže jsou aktuální zejména u právnických osob a u fyzických osob, které jsou samostatně výdělečně činné a vedou účetnictví (tzn. mohou uplatňovat vůči svým příjmům daňově uznatelné náklady), existují možnosti daňové optimalizace v menší míře i u zaměstnanců. Přesto se jim nevěnuje dostatečná pozornost, neboť pro…

Zákon o soudních exekutorech (exekuční řád) přináší reálnou vymahatelnost práva

Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) byl dne 3.4.2001 vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 120/2001 Sb. a stal se tak součástí právního řádu České republiky. Tím byla úspěšně završena téměř dvouletá legislativní anabáze této právní normy oběma komorami Parlamentu včetně nechtěného opakovaného projednávání v Parlamentu ČR.