Články

Státní služba jako elitní zaměstnání? Část II.

V předchozím článku jsem zmínil podmínky a postup výběru budoucích státních zaměstnanců dle zákona č. 218/2002 Sb. (služební zákon). V tomto příspěvku bych se chtěl zabývat právy a povinnostmi, které státním zaměstnancům po 1. lednu 2004 z tohoto zákona vyplynou.

Několik poznámek o novele trestního zákona účinné od 1.7.2002

Dne 1.7.2002 vstoupila v účinnost zatím poslední z mnoha novel trestního zákona (zákon č.140/1961 Sb.). Její obsah zcela odpovídá současným trendům vývoje našeho trestního zákonodárství, tj. snahou o maximální popis skutkové podstaty a zároveň zužování obsahu jednotlivých skutkových podstat.

OCHRANNÉ ZNÁMKY A NEKALÁ SOUTĚŽ II.

V minulém příspěvku jsme podrobně rozebrali nekalosoutěžní aspekty známkoprávní ochrany. V druhé části článku na téma ochranné známky a nekalá soutěž bude věnována pozornost právním prostředkům ochrany proti nekalému soutěžnímu jednání.

OCHRANNÉ ZNÁMKY A NEKALÁ SOUTĚŽ I.

V tomto příspěvku se budeme zabývat problematikou, co je to nekalá soutěž v oblasti ochrany známek a jak se má majitel ochranné známky proti ní chránit příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku o nekalé soutěži.

Státní služba jako elitní zaměstnání?

Ačkoli se otázka v nadpisu tohoto článku může zdát přinejmenším hodně nadsazená, Parlament České republiky přijal relativně nedávno zákon č. 218/2002 Sb. o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (dále jen služební zákon), kterým se k uvedenému stavu snaží…

Imunita aneb nedotknutelnost

Mnohým z nás se při slově „imunita“ vybaví úsměvná filmová scénka, v níž „pan poslanec Nikodým prchá z vykřičeného domu před policií, kterou varuje, že má imunitu“, načež se dívka lehkých mravů obává, že od pana poslance „něco chytla“ („prý na ni přenesl část poslaneckého mandátu“).

Závazky z her a sázek

V běžném životě obvyklé záležitosti jako hry a sázky o něco a následné výhry jsou často spjaty s euforickými pocity, které ale mohou rychle vyprchat, pokud víme, jak jsou tyto skutečnosti upraveny právem. Což nás ochrání mnohému nemilému překvapení.

Možnosti postihu Ponzi schémat a klasických pyramidových her

Pojem Ponzi schéma a pyramidová hra se většinou používají jako synonyma, i když určitý rozdíl mezi nimi existuje. (Termín pyramidová hra sám o sobě také není příliš šťastný, protože nevystihuje pravou podstatu tohoto fenoménu, nicméně v českém prostředí se ho užívá, a tak bude lépe se jej přidržet.)

OCHRANA OSOBNOSTI – část II.

Významný doplněk obecné občanskoprávní ochrany osobnosti podle § 11n. ObčZ tvoří ve specifických oblastech tisku a rozhlasového a televizního vysílání ustanovení § 10 až 15 zák. č. 46/2000Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon), ve znění zákona č. 302/2000 Sb., jakož i § 35 až 40 zákona č. 231/2001 Sb., o…

OCHRANA OSOBNOSTI – část I.

Právo na ochranu osobnosti fyzické osoby upravuje občanský zákoník jako jednotné právo. Jeho funkcí je zabezpečit v občanskoprávní oblasti důslednou ochranu respektování osobnosti fyzické osoby a její individuální integrity jako nutnou podmínku její důstojné existence i jejího celkového svobodného rozvoje.

Církevní překážky manželství

Že je těžké rozvést církevní sňatek, to ví každé dítě, které absolvovalo školní výklad o Jindřichu IV. a jeho šesti ženách. Ve feudalismu bylo častým důvodem rozvodu panovníka především neschopnost manželky zplodit dědice trůnu – ale řekněme, že to je jeden z „čestnějších důvodů“.

Kam směřuje Evropská unie?

Pro Českou republiku je ve vztahu k Evropské unii bezesporu nejaktuálnějším, kdy a zda vůbec dojde k našemu přístupu do EU. Bylo by ovšem nevhodné, považovat aktuální dění v rámci Unie za nás se netýkající, a proto se v tomto svém příspěvku pokusím nastínit některé problémy a otázky, s nimiž se současná Unie…

Vydržení věcného břemene

Věcné břemeno jako právní institut bývá popisováno jako souhrn právních norem regulujících určité omezení vlastnického práva za účelem efektivního společensko-ekonomického využití statků. Smyslem je účelné využití dostupných zdrojů a umožnění pokojného společenského soužití.

Volební pravidla a reprezentace národnostních menšin ve volbách podle systému poměrného zastoupení

Příslušníci národnostních menšin v mnoha zemích jsou v zastupitelských sborech zastoupeni v menší míře než by odpovídalo počtu obyvatel dané země. Jednou z příčin tohoto stavu může být působení volebního systému. Pokud je totiž počet příslušníků národnostních menšin v rámci daných volebních obvodů nízký, může volební systém zabránit zvolení jejích…

Několik poznámek k novému znění čl. 10 Ústavy ČR

Dne 1.6.2002 nabyl účinnosti ústavní zákon č. 395/2001 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ústavním zákonem, jehož hlavním smyslem bylo dát Ústavě ČR mnohem širší mezinárodní a evropský rozměr pokud jde o vztah vnitrostátního a mezinárodního, resp. evropského práva, došlo…

Řetězové dopisy

Každý z nás jistě někdy v dětství obdržel dopis, který začínal slovy: opiš tento dopis pětkrát, šestkrát nebo i vícekrát a rozešli jej svým přátelům. Dále v dopise byl obsažen příkaz poslat něco osobě, která je na prvním místě v seznamu adres uvedených na konci dopisu.

Duchovní služba ve výkonu vazby

Situace v oblasti uznání potřeb nejen materiálních, ale i duchovních se od roku 1989 stabilizovala již natolik, že duchovní vykonávající své poslání v zařízeních určených k výkonu vazby jsou jevem, nad kterým by se jen málokdo dnes pozastavil. Jaká je však skutečná zákonná úprava v této oblasti?

Možnosti prosazování státních zájmů

Ve vztazích mezi občany (fyzickými a právnickými osobami) se shodně jako ve vztazích mezi státy uplatňuje obecná právní zásada pacta sunt servanda (tedy smlouvy mají být dodržovány). O její naplňování ve vnitrostátním prostředí dbá stát prostřednictvím svých orgánů (nejčastěji soudů).

Věcné normy českého mezinárodního práva soukromého ve vztahu ke kompenzačním obchodům

Obchodní zákoník upravuje problematiku kompenzačních obchodů ve své hlavě III., dílu III, oddílu 5. Jedná se o ustanovení kogentní a tudíž jejich aplikaci lze vyloučit pouze zvolením jiného rozhodného práva než českého.

Autorizovaná obalová společnost

Zákon o obalech (zákon č. 477/2001 Sb. zákon o obalech a změně některých zákonů), který nabyl účinnosti dnem 1.1.2002 přinesl osobám, které uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky (blíže k uvedeným pojmům §2 zákona o obalech) povinnost zajistit zpětný odběr těchto obalů nebo odpadu z těchto obalů.