Články

Otázka platnosti Mnichovské dohody a současné státní hranice ČR

Okupace Československa patří bezesporu k jedním z nejsmutnějších, ale i nejproblematičtějších momentům moderních dějin našeho státu. Otázka okupace však není zcela zapomenuta a nepatří pouze do archivů a muzeí, ale v poslední době je stále častěji diskutována v souvislosti s jiným „ožehavým“ tématem – tzv. Benešovými…

Dobré mravy

Institut dobrých mravů je jednou z nejstarších právních zásad. Boni mores v římském právu byly chápány ve smyslu zachování pravidel slušnosti převzatých od předků. Pojem dobrých mravů je vykládán jako způsob jednání, mravnost – souhrn zásad určujících chování a jednání lidí v určité společnosti. Je složité zjistit obsah slov dobré mravy. Z pohledu…

Diplomaté a jejich výsady

Jménem každého státu vystupují ve vztazích s jinými státy jednak jejich volené orgány a osoby (prezident, vláda, jednotliví ministři), které však primárně působí uvnitř hranic svého státu nebo případně ovlivňují zahraniční politiku prostřednictvím svých zahraničních cest, a jednak orgány zahraniční, působící mimo svůj domovský…

Ochrana pokojného stavu

Občanský zákoník (dále jen ObčZ) upravuje v rámci některých svých ustanovení tzv. systém občanskoprávní ochrany. Poskytuje tedy subjektům možnost domoci se svých práv pomocí zákonem stanovených institutů. Mezi právní instituty systému občanskoprávní ochrany patří např. institut dobrých mravů (§ 3 ObčZ), možnost domoci se svého práva soudem (§ 4…

Mýty ohledně nového zákona o myslivosti

Dne 1.července letošního roku vstoupí v účinnost nový zákon o myslivosti (zákon č 449/2001 Sb.). Ještě před tím, než tato úprava mohla zasáhnout do reálného života našich spoluobčanů, byly slyšet zprávy o tom, že myslivci budou moci pronásledovat lovnou zvěř i na jakýchkoliv pozemcích mimo honitbu a že budou moci kdekoliv střílet zatoulané psy…

INTERNET – elektronický ekvivalent divokého západu?

Internet se stal na přelomu druhého a třetího tisíciletí faktorem, který významně ovlivnil život celé společnosti. Internet přinesl nejen řadu technických zjednodušení a zlepšení, ale současně mnoho různých problémů. Mezi nejznámější formy nežádoucích jednání, které se vyskytují v prostředí internetu patří zejména cybersquatting, spamming a útoky…

Diplomaté a jejich výsady

Jménem každého státu vystupují ve vztazích s jinými státy jednak jejich volené orgány a osoby (prezident, vláda, jednotliví ministři), které však primárně působí uvnitř hranic svého státu nebo případně ovlivňují zahraniční politiku prostřednictvím svých zahraničních cest, a jednak orgány zahraniční, působící mimo svůj domovský…

Význam tzv. Benešovych dekretů pro obnovení poválečného právního pořádku

Problematika tzv. Benešových dekretů hýbe politickým životem nejen u nás, ale již i na evropské úrovni. Neustálé diskuze o platnosti či neplatnosti dekretů prezidenta Beneše z let 1940 –1945 se týkají zejména jejich dopadu na neblaze proslulou konfiskaci majetku „nepřátelských“ Němců, Maďarů a kolaborantů. Jiný význam těchto právních předpisů však…

Nadace v očekávaní změn

Novela zákona o nadacích a nadačních fondech rozšiřuje jejich investiční možnosti a odstraňuje nelogické administrativní povinnosti. Získají tak možnost zvýšit výnosy z nadačního jmění a tedy i rozdělit více peněz těm, kteří to potřebují.

Nad problematikou souladu českého autorského práva s právem ES

Nedlouho po vstupu v účinnost nového autorského zákona (zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – dále i „AZ“) byl přijat v rámci komunitárního práva nový právní předpis, který může způsobit určité změny v českém autorském právu. Jedná se o směrnici 2001/29/ES Evropského…

Několik poznámek k problematice týrání dětí

Přestože v České republice neexistuje systematická evidence výskytu kriminality páchané na dětech a mladistvých, z údajů Policie České republiky vyplývá, že ročně se stane obětí trestné činnosti přes tři tisíce osob mladších 15 let. Z toho téměř dva tisíce skutků tvoří násilná trestná činnost a přes tisíc skutků mravnostní…

Transformace Českých drah

O problémech železniční dopravy v České republice a konkrétně státem vlastněných Českých drah ví asi téměř všichni. Vláda se je snažila nějakým způsobem řešit a rozhodla se ČD transformovat. Kupodivu v Parlamentu se svým návrhem uspěla a tak byl 1. března ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 77/2002 Sb. o akciové společnosti České dráhy, státní…

Udeří na český Internet pěst finančních úřadů?

Plátce DPH je povinen vydat daňový doklad na každé zdanitelné plnění (zákon o DPH, § 12, odst. 1), dokonce i tehdy, pokud je bezúplatné (§ 7, odst. 1). V případě barteru mezi dvěma společnostmi si tedy obě vzájemně vystaví faktury, úspěšně si je započtou a nikdo nic nikomu neplatí - obě je však mají zahrnuty v…

Konec správního soudu v Čechách? aneb trpký postesk o jednom výsledku české legislativy

Nejvyšší správní soud. Asi poslední velká právní instituce zmíněná v české Ústavě a nenaplněná v realitě. Dokonce i “oblíbené” referendum to stihlo dříve (alespoň v Poslanecké sněmovně). Téměř po deseti letech od účinnosti Ústavy se konečně našimi institucemi šinou zákony konstitující správní soudnictví moderního…

Právo na příznivé životní prostředí a jeho uplatňování v praxi

Pokud zadáme do nějakého většího právního informačního systému sousloví „životní prostředí“, jako výsledek získáme obvykle více než 1100 dokumentů. Vedle zákonných úprav o nakládání s chemikáliemi, hnojivy nebo například ochranou před povodněmi nalezneme třeba i dohodu mezi vládou České republiky a Evropskou kosmickou agenturou o spolupráci ve…

Několik poznámek k problematice týrání dětí

Přestože v České republice neexistuje systematická evidence výskytu kriminality páchané na dětech a mladistvých, z údajů Policie České republiky vyplývá, že ročně se stane obětí trestné činnosti přes tři tisíce osob mladších 15 let. Z toho téměř dva tisíce skutků tvoří násilná trestná činnost a přes tisíc skutků mravnostní…

Nepokradeš!

Poměrně nedávno stálo hodně pracovníků státní správy před problémem – před svým vlastním svědomím versus před svým okolím. ,,Byl vynalezen“ etický kodex – přesněji ,,Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě“ a jak už bývá v této zemi zvykem, byl doporučen k podpisové akci.

Azyl a uprchlictví

Česká republika byla dosud tzv. tranzitní zemí, přes kterou se uprchlíci z asijských nebo afrických zemí snažili dostat na západ, tedy do zemí Evropské unie. S blížícím se pravděpodobným vstupem ČR do EU se však Česká republika zároveň stává i zemí cílovou, kde je dostatečně vysoká životní úroveň a tak mnoho osob hledajících obživu ve státech…

Nový zákon o soudech a soudcích

Dnem 1. dubna 2002 nabude účinnosti zákon č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů (dále jen zákon o soudech a soudcích), který nahradí zákon č. 335/1991 Sb. o soudech a soudcích a všechny jej novelizující předpisy. Skutečnost, že se jedná o nový zákon a ne o větší či menší novelizaci napovídá o nemalých novinkách a…

Navrhovaný systém placení školného

Za studium na veřejné vysoké škole je povinen student, který na ní studuje v bakalářském či magisterském studijním programu, platit za každý školní rok roční poplatek za studium. Toto je text prvního odstavce úvodního paragrafu návrhu zákona o školném, resp. zákona o změně financování studia na vysoké škole, jak jej předložila skupina…