Články

Ostře sledovaná novela

Účelem tohoto článku je shrnutí nejpodstatnějších změn, které přinesla druhá novela tolik diskutovaného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů („Zákon“). Tato novela účinná od 31. května 2001, která vyšla v letošní sbírce zákonů pod číslem 177, je založena na zkušenostech s jednoroční existencí Zákona a Úřadu pro ochranu osobních údajů…

Za kolik je překročení povolené rychlosti a proč

I když řidiči motorových vozidel mají v dnešní době poměrně přesné informace o tom, kde Policie ČR právě „griluje“, často přece jen dochází k tomu, že překročení povolené rychlosti je Policií ČR náležitě zdokumentováno. V takovém případě většinou řidiče nemine sankce. V následujícím článku si připomene celkem známé notoriety o povolené rychlosti…

Právní subjektivita

Jako subjekty občanskoprávních vztahů zákon rozlišuje fyzickou osobu, právnickou osobu a stát, který pokud vystupuje v občanskoprávních vztazích má postavení právnické osoby. Jsou to tedy osoby, kterým občanské právo přiznává způsobilost k právům a povinnostem, tedy právní subjektivitu.

Mezinárodní rozměr Ústavy ČR

Ústava České republiky byla v závěru roku 1992 vytvořena poměrně rychle, kritici dokonce říkají, že až příliš horkou jehlou, ale přesto jí lze považovat za velmi kvalitní. Jediné, co této Ústavě opravdu chybí je její mezinárodní rozměr, protože v souvislosti se závazky České republiky v mezinárodním právu je velmi stručná. O nápravu se nyní snaží…

Povolení nakládat se zbožím před jeho propuštěním do režimu vývoz

Je nutno konstatovat, že samotnému podání žádosti o povolení nakládat se zbožím ještě před jeho propuštěním do režimu vývoz, ve smyslu § 123 celního zákona, žádná zákonná překážka nebrání. Je-li toto povolení celním úřadem vydáno, může takové rozhodnutí upravovat práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti žadatele jen v rozsahu a mezích…

Knihovní zákon

Konečně se i knihovny a s nimi související služby dočkají odpovídajícího zákonného zakotvení, když od 1.1.2002 nabude účinnosti zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), který nahradí značně zastaralý a současnosti absolutně nevyhovující zákon č. 53/1959 Sb. a…

Exekuce zcela jinak a rychleji

Od 1. září mohou začít soudní exekutoři provádět exekuční činnost. Toto jednoduché konstatování má však zásadní dopad pro mnoho podnikatelů, kteří se tak konečně budou moci dostat rychle a efektivně k prostředkům, jenž dosud nemohli získat od svých dlužníků. Zásadní dopad však bude mít i pro mnoho „podnikatelů“, kteří se za posledních deset let…

Dovoz zlata

Zlato ve formě světově obchodovatelných slitků (dále jen „zlato“), je zbožím ve smyslu celního zákona a také i trestního zákona. Podle § 2 písm. d) zákona č. 13/1993 Sb., celního zákona, v platném znění (dále jen „celní zákon“), se zbožím rozumí veškeré věci movité a elektrická energie uvedené v kombinované nomenklatuře celního…

Elektronický podpis - Princip elektronického podepisování

Podpis, jak jej známe, slouží jako prostředek k osobitému vyjádření v písemné formě. Je tedy pro určitou osobu jedinečný a do jisté míry nenapodobitelný. Doba internetu a masivního nasazení výpočetní techniky si však vyžaduje, aby bylo možné ověřovat autentičnost dokumentů v elektronickém prostředí. Autentičnost vyjadřuje fakt, že jsou nám určitá…

PRÁVNÍ ÚPRAVA AUTOŠKOL II. – VÝUKA A VÝCVIK

V minulém článku jsme se zaměřili zejména na problematiku podmínek pro provozování autoškol a dále na připravovanou novelu, která by měla v dohledné době napravit nedostatky stávající právní úpravy. Ve druhém článku se zaměříme zejména na samotný průběh výuky a výcviku a na zkoušky odborné způsobilosti. Výhrady ke stávající právní úpravě uvedené v…

Soutěž a druhová doménová jména

Druhové internetové adresy budí vášně z řady důvodů právních i mimoprávních. Zdá se že významným hybatelem práva této problematiky jsou německé soudy. Ty již v minulosti napadly registraci některých obecných označení jako internetové adresy zejména z důvodu oprávněného očekávání veřejných informací ze strany…

Evropská charta místní samosprávy

Dne 15. října 1985, byla ve Štrasburku přijata Evropská charta místní samosprávy, která vstoupila 1. září 1999 v platnost pro Českou republiku.

V západní Evropě bylo sjednocování místní samosprávy na určitých základních principech vyjádřeno především přijetím Charty, která obsahuje pravidla, na nichž má býti postavena místní…

Letní zamyšlení nad letním časem

Člověk během svého dlouhého pobytu na Zeměkouli objevil a dokázal mnohé. Ovládl v podstatě vše, co zde našel - zemi, vodu a vzduch. Ale nejen to, ovládl dokonce i to, co neexistuje. Čas...

Co je to totiž čas?

Není na místě, se zde pouštět do filosofických úvah nad tímto pojmem a jeho případnou uchopitelností. Můžeme si však vypomoci slovy…

Ručení v daňovém řízení

Ručení je vedle zástavního práva dalším zajišťovacím institutem. Vedle toho také uhrazovacím, neboť primární povinnost (to jest placení), kterou má dlužník, za splnění určitých podmínek bude plnit jiný, v daném případě ručitel. Je také jednou z forem právní ochrany věřitelů.

Trest smrti – zkouška lidskosti

Kdo má viset, ten se neutopí - praví jedno staré přísloví. Není těžké odmyslet si metaforičnost této průpovídky. Obzvláště, pozvednou-li se opět hlasy směřující k debatě o znovuzavedení trestu smrti. Ostatně tyto se vrací s železnou pravidelností – vždy, když je spáchán brutální zločin nebo je například popraven další zločinec v USA. Jak vidno, v…

Ochrana všeobecně známých známek

Je možné si zaregistrovat ochrannou známku JAGUAR pro výrobu šicích strojů, značku TOYOTA pro spodní prádlo či název VODKA STOLICHNAYA pro výrobu alkoholických nápojů? Již zdravý rozum napoví, že by při takovém zápisu nebylo asi vše v pořádku, totéž říká právní úprava. Zmíněné ochranné známky se označují jako známky všeobecně známé (well-known…

Patent Cooperation Treaty

Patentová ochrana vynálezů byla v minulosti velmi úzce vázána na území jednoho konkrétního státu, který ji poskytl. V roce 1970 byla uzavřena Patent Cooperation Treaty (PCT – česky smlouva o patentové spolupráci), jejímž hlavním cílem bylo odbourání nutnosti žádat o přiznání patentu v každém státě samostatně, zjednodušení administrativního procesu…

Přímou volbou?

S dobou přiblížení voleb přichází i stále aktuálnější otázka: ,,Což volit prezidenta přímo?“. Aktuálnost této otázky podporují nejen bulvární deníky, ale i dějinné změny – viz Slovensko, které již přímou volbu prezidenta aplikovalo a jak se zdá, úspěšně.

Za prvé je zde otázka prezidentského úřadu, jako takového. ,,Síla moci“ prezidenta v České…

PRÁVNÍ ÚPRAVA AUTOŠKOL I. – PROVOZOVÁNÍ AUTOŠKOL

Problematika autoškol a jejich fungování je v dnešních dnech silně diskutována, a to zejména z důvodu chybnosti testů. Účelem následujících dvou článků je snaha poukázat zejména na stávající právní úpravu, která se jeví v některých ohledech jako nedostačující či chybná a přinést též alespoň základní informace o připravované novelizaci předpisů…

Odborová organizovanost - nástin legislativních nedostatků v této oblasti

V současné době se na člověka, který je pracovně činný v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru, valí z médií dva nesmiřitelné proudy názorů. Jednak se lze setkat s naprostým odmítáním odborů jako takových – a to ve smyslu zjednodušujících soudů založených na pouze emotivních poukazech na socialisticko-realistickou minulost (kdy odborové organizace…