Články

K dalším změnám devizového zákona

V předchozím článku týkajícím se zákona č. 482/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon jsme se zabývali pouze nově upravenou problematikou nabývání nemovitostí zahraničními právnickými osobami. Novela devizového zákona nabyla účinnosti dne 1. ledna 2002. Dnes se zaměříme na ostatní změny, jež přinesla novela devizového…

Be kind to your local nazi aneb rasismus v ČR

Jaké jsou aspekty rasismu v České republice? Má stát účinné prostředky na potlačení toho problému? Je právní úprava rasové diskriminace dostačující?

Problematika rasové diskriminace v České republice
Hlavními aspekty, které vyvolávají znepokojení ve společnosti jsou přetrvávající rasová nenávist a násilné činy páchané skinheady a jinými…

Azyl a uprchlictví

Česká republika byla dosud tzv. tranzitní zemí, přes kterou se uprchlíci z asijských nebo afrických zemí snažili dostat na západ, tedy do zemí Evropské unie. S blížícím se pravděpodobným vstupem ČR do EU se však Česká republika zároveň stává i zemí cílovou, kde je dostatečně vysoká životní úroveň

Sdělím, sdělíš, sdělíme... (k §18 zák. 121/2000 Sb. – institut sdělování díla veřejnosti)

Jste sdílní? Nebo spíše uzavření tichošlápci netoužící po tom, aby vaše myšlenky znal celý svět? Vše může být jinak, pokud máte vlastní webové stránky, nebo třeba používáte některý FTP archiv jako spižírnu uleželých nápadů.

Paragraf 18 nového autorského zákona je jedním z příkladů reakce legislativy na technologický pokrok a náš očekávaný vstup…

Založení a vznik družstva. Část II. (vznik družstva)

V minulém článku jsem se věnoval problematice založení družstva, které spočívá v konání ustavující členské schůze družstva, jež určí zapisovaný základní kapitál, schválí stanovy a volí představenstvo a kontrolní komisi. V dnešním článku se zaměřím na otázky vzniku družstva, které spočívá v zápisu…

Založení a vznik družstva. Část I. (založení družstva)

Družstvo jako společenství neuzavřeného počtu osob (právnických i fyzických) se stává v posledním období poměrně častou formou sdružení zejména občanů fyzických osob, jež sleduje zejména účel uspokojení bytových potřeb občanů. Obchodní zákoník stanovuje pouze nejmenší počet členů, kterých musí být aspoň pět, to neplatí jsou-li jeho členy alespoň…

Některé veřejnoprávní aspekty oplocení pozemků

V předchozím článku (Právní režim oplocení pozemků) byla věnována pozornost právní kvalifikaci oplocení a důsledkům, které z ní vyplývají pro jejich převod. Zde se chceme dotknout jiného aspektu problematiky oplocení, a sice otázky, za jakých podmínek může, kdy musí a kdy nesmí vlastník pozemku pozemek oplotit.

Právní režim oplocení pozemků

Český právní řád zajímavým způsobem upravuje to, jak třeba právně kvalifikovat oplocení pozemků, a jakým právním režimem se oplocení řídí. Zdá se rovněž, že důsledky, ke kterým tato regulace vede, jsou do určité míry nepraktické, či alespoň nesystémové. V tomto článku se budeme zabývat jeho klasifikací a problémy spojenými s jeho…

Nový zákon o ochraně označení původu

Právní ochrana označení původu a zeměpisných označení je součástí systému ochrany průmyslového vlastnictví. Označení původu zboží a zeměpisné označení zboží je takové označení, se kterým si spotřebitel spojuje konkrétní výrobky s určitými vlastnostmi a kvalitou danými zeměpisným původem tohoto zboží

Praktické otázky derivativní žaloby společníka společnosti s ručením omezeným proti jednateli

Ustanovením, jehož cílem je posílit postavení společnosti s ručením omezením vůči jejím statutárním orgánům (jednomu či více jednatelům - § 133 odst. 1 ObchZ), jež nejednají v jejím zájmu, je § 131a zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění (ObchZ).

MEZINÁRODNÍ OCHRANNÁ ZNÁMKA

Výrobky označené ochrannými známkami se dnes obchodují v celosvětovém měřítku. Majitelé známek si proto zajišťují jejich právní ochranu ve všech státech, kde se budou jejich známky používat, jedná se zejména o země exportu. Ochranná známka je však chráněna vždy pouze na území toho státu, jehož orgán tuto známku…

K rizikům formulářových smluv

V následujícím textu bych chtěl upozornit na jeden zajímavý judikát Nejvyššího soudu ČR z doby nedávné, který se týkal případu nepřímo vyplynuvšího z použití tzv. formulářové smlouvy. Za formulářovou smlouvu se označuje smlouva, která je uzavřena na formuláři, jenž v předtištěné podobě dodává jedna ze smluvních stran, obvykle ta v reálně silnější…

Čistá legislativní práce

Nezřídka je možné se setkat s formulací, že je třeba přijmout zákonnou úpravu něčeho, čehokoliv. Je to univerzální formulace, která navozuje dojem, že až bude taková zákonná úprava přijata, bude vše vyřešeno a bude dobře. Vesměs tomu tak samozřejmě není, protože se zapomíná, že jedna věc je úpravu přijmout, druhá věc je jí…

Správní delikt při konání místního referenda

Jedním ze základních ústavních principů České republiky je právo občanů spoluúčastnit se na správě věcí veřejných. Jednou z legálních forem této občanské participace je bezesporu místní referendum. Připomeňme si ve stručnosti, že právní život místního referenda vyrůstá z jisté „ústavní základny“, kterou tvoří především článek 100 odst.1 Ústavy…

Náležitosti návrhu na zápis fyzické osoby do obchodního rejstříku

Novelou obchodního zákoníku účinnou od počátku tohoto roku je nově upravena povinnost zápisu do obchodního rejstříku v případě fyzických osob, jež jsou podnikateli ve smyslu obchodního zákoníku. Novela upravila stávající znění §3 odst. 3 obchodního zákoníku tak, že povinnost zápisu fyzické osoby podnikatele ...

Založení a vznik společnosti s ručením omezeným II. (zápis společnosti do obchodního rejstříku)

V předchozím článku jsme se věnovali založení společnosti, které jak bylo uvedeno, spočívá v uzavření společenské smlouvy, která musí mít formu notářského zápisu. V dnešním článku se zaměříme na vznik společnosti spočívající v zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

Založení a vznik společnosti s ručením omezeným I. (uzavření společenské smlouvy)

V následujících dvou článcích se zaměříme na problematiku založení společnosti s ručením omezeným s tím, že si zejména přiblížíme, jaké právní úkony musí zakladatelé provést a jaké listiny doložit příslušnému rejstříkovému soudu. Od roku 2001 došlo k posílení formálnosti úkonů činěných při založení obchodních společností…

Záruční doba? Povinně ze zákona 24 měsíců

Práva spotřebitele budou v nejbližší době pravděpodobně významným způsobem posílena díky novelizaci občanského zákoníku. V současné době bude Senátem projednávána novela občanského zákoníku, která v případě svého schválení dá tuzemským spotřebitelům stejná práva jako mají spotřebitelé v Evropské unii.

Cena práva, aneb právo za všechny prachy

Kupujete-li ojeté auto, je vesměs doporučováno počítat při nákupu s částkou vyšší o 20% než je cena kupovaného vozu. Rozdíl částek pak zhruba odpovídá nákladům, které je třeba do běžného ojetého auta vložit. Údaj berme s rezervou, záleží samozřejmě na stáří vozu a na předchozím majiteli.


Položme si nyní otázku, kolik si máme připravit navíc…

Egypt - pravda a spravedlnost

Často jsme fascinováni civilizacemi pro nás vzdálenými nejen prostorově, ale především časově. Nelze již zřejmě vyčíslit, kolik knih bylo napsáno o starověkém Egyptu a též jen ztěžka posoudíme, kolik asi knih o své době napsali starověcí Egypťané.