Články

Opakovaná daňová kontrola

Problematika opakované daňové kontroly byla již na stránkách eprava.cz několikrát rozebírána, a to zejména ve vztahu k judikatuře Ústavního soudu ČR. Nejnovější rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 13. května 2003 vydané pod č. II. ÚS 334/02 dále rozvíjí problematiku opakovaných daňových kontrol a přináší další upřesnění. Citované rozhodnutí…

Literatura k identitě a totožnosti skutku (aplikace zásady ne bis in idem)

Řidič auta, který chce jet do sousedního města (cíl právně nevýznamný), a nedbalostí způsobí při řízení vozidla postupně několik následků závažných z hlediska trestního práva (ovšem nechtěných), např. nejprve porazí cyklistu, pak na křižovatce zaviní srážku, čímž značně poškodí cizí vozidlo. Podle Růžka je každá nehoda samostatným skutkem, když…

Neplatné skončení pracovního poměru

I když je pro mnohé normy zákoníku práce typické, že neobsahují sankce za jejich nesplnění či porušení, ale plní funkce spíše pořádkového charakteru (jedná se např. o ustanovení § 164 odst. 2 zákoníku práce, které vyžaduje, aby zaměstnavatel informoval rodiče mladistvého zaměstnance, že hodlá s tímto zaměstnance ukončit pracovní poměr aj.)…

Křesťanské pojetí spravedlnosti (právně-filozofická analýza), III. část.

Pojetí Satana jako trestajícího ex post by bylo chybné. Pakliže i na tuto entitu nahlížíme jako na projev spravedlnosti, musíme jí přiznat jednu z nepopiratelných funkcí: Zkoušky. Jak se stát spravedlivým?! Je zde totiž otázka, zda dosahujeme spravedlnosti skrze „modlitby“ nebo „zkoušky“?

Skutek, pokračování v trestném činu a rozhodnutí zakládající překážku věci rozhodnuté při aplikaci principu ne bis in idem

Nelze pojmout do skutku, o němž soud rozhoduje v hlavním líčení ty dílčí útoky, které nebyly uvedeny v žalobním návrhu, ale které soud dokazováním v hlavním líčení zjistil, ani když jinak tvoří jeden skutek a jeden pokračující trestný čin. Toto procesněprávní pojetí skutku u pokračování v trestném činu má pak odraz v trestním zákoně, a to ve…

Právo na informace z pohledu akcionáře

S akcií je spojeno právo účasti na valné hromadě a právo požadovat informace nezbytné pro výkon účasti akcionáře na valné hromadě. Akcionář má právo na řádné a včasné pozvání na valnou hromadu. Není-li toto provedeno, je možno soudem prohlásit usnesení valné hromady za neplatné. Program valné hromady se uvádí na pozvánce, aby se s ním každý…

Zánik odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci

Podle ustanovení § 626 odst. 1 OZ platí, že práva z odpovědnosti za vady věci, pro kterou platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. To tedy znamená, že uplynutím záruční doby dochází k zániku odpovědnosti prodávajícího za všechny vady, ohledně nichž dosud nebylo uplatněno žádné právo z odpovědnosti za vady. Uplatněním práva…

Dovolená na zotavenou, mateřská a rodičovská dovolená

Zaměstnavatelé jsou oprávněni stanovit časový rozvrh dovolených svých zaměstnanců za předpokladu dodržení určitých základních pravidel (např. požadavek 14 denní oznamovací lhůty, přidělení dovolené do dvoutýdenních úseků, není-li sjednáno jinak atd.). Zaměstnavatel by měl určovat čerpání dovolené tak, aby si mohl zaměstnanec vybrat dovolenou v…

Křesťanské pojetí spravedlnosti (právně-filozofická analýza), II. část.

Spravedlnost je sdělována prostřednictvím někoho vyvoleného jako Boží právo, je sdělována od Boha k lidem prostředníky a stejně je i vykonávána. „Vyvolený“ je vždy „Spravedlivý“ v biblickém slova smyslu, ať je to již starozákonní soudce, který je často totožný s králem, nebo ať je to novozákonní apoštol, jako následník Kristův – potažmo i papež…

Doménová jména a jejich registrace v členských zemích OECD

V 17 členských zemích OECD je požadována pro registraci doménového jména pod národní doménou místní příslušnost. Naopak 13 zemí vůbec místní příslušnost nepředepisuje. V zemích, kde je místní příslušnost požadována existují dva druhy požadavků a to je buď státní příslušnost a/nebo místní adresa. Státní příslušnost znamená, že žadatel - fyzická…

Daňové ráje XIV - Campione d Italia

Campione je jedno z nejzvláštnějších míst na Zemi a jeden z nejlépe utajených daňových rájů. Bylo zjištěno, že několik členů Al- Kaidy zde vyvíjelo činnost, a to tak, že zde bydleli (mírné podmínky EU pro trvalý pobyt cizinců) a v nedalekém švýcarském Luganu vlastnili firmy, které praly peníze pro teroristy (mírné podmínky Švýcarska pro…

Třídění vad při prodeji v obchodě

Jestliže kupující svou oznamovací povinnost nesplní, může i nadále svůj nárok z odpovědnosti za vadu důvodně uplatňovat, avšak prodávající je oprávněn vznést proti němu všechny námitky, které kupující vůči třetí osobě neuplatnil (např. námitku vydržení) a které by při splnění oznamovací povinnosti mohly být uplatněny. Nesplnění oznamovací…

Diskriminace v pracovněprávních vztazích

Sexuální obtěžování spadá do kategorie chování snižujícího lidskou důstojnost. Zákoník práce definuje sexuální obtěžování jako nežádoucí chování sexuální povahy na pracovišti, které je nevítané, nevhodné nebo urážlivé nebo které může být druhým účastníkem pracovněprávního vztahu oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, která ovlivňují výkon…

Křesťanské pojetí spravedlnosti (právně-filozofická analýza), I. část.

Kde se však ony „svody“ k hříchu berou? Starý zákon přinesl myšlenku stvoření člověka, jeho pobytu v ráji a vyhnání z ráje jako důsledek podlehnutí nástrahám zla, které je nediskutovanou skutečností. Samozřejmě se předpokládá, že kde je dobro, musí být jeho protiklad – zlo. Vychází to z lidské empirie – velmi zjednodušeně řečeno, všechny vjemy…

Zbavení povinnosti učinit nabídku převzetí

Akcionář může v souladu s ustanovením § 183b odst. 8 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, podat písemnou žádost Komisi pro cenné papíry, aby byl zbaven povinnosti učinit nabídku převzetí z důvodu snížení jeho podílu na hlasovacích právech společnosti pod rozsah, na jehož základě mu vznikla tato nabídková povinnost, a to za podmínky, že pokles…

Totožnost obviněného a totožnost skutku při aplikaci principu ne bis in idem

V soudní praxi vyvstala otázka, kdy je a kdy není rozhodnutí v právní moci, dojde-li k záměně v osobě obviněného. Přitom může dojít k případu, kdy se za obviněného vydává jiná osoba anebo kdy se obviněný vydává za jinou osobu. Předpokladem právní moci je vyhlášení a doručení rozhodnutí. Ten, komu je oznámeno rozhodnutí, musí být fyzicky identický…

Výkon právnických povolání v Evropské unii

Požadavky na získání určité kvalifikace v jednotlivých členských zemích Evropské unie se často velmi liší, což představuje vážný problém pro realizaci svobody volného pohybu osob a služeb. Na základě mnoha odborných studií však bylo zjištěno, že v samotné úrovni získaných odborných znalostí často žádné zásadní rozdíly neexistují. Vzájemné…

Pravidla užívání věci - instruktážní a informační povinnost prodávajícího

Podle zákona o ochraně spotřebitele[1] je prodávající povinen řádně informovat spotřebitele o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, i o vlastnostech prodávaných výrobků, případně je povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu, aby byly srozumitelné…

Právní symbolika, III. část

Součástí symboliky, práva a filozofického pojetí těchto otázek je zvláštní část týkající se „přechodu pravomocí“. Příkladem nám může být Velká Británie a její monarchistické uspořádání, které je tradiční. Dnešní funkce panovníka již pozbyla božskou patinu, ovšem připomeňme, že ještě před sto lety byl král nejvyšším soudcem i zákonodárcem a to…

Několik poznámek k Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. Část VII. „Smírčí řád a řízení dle tohoto řádu“

V posledním ze série článků, které jsem v uplynulých týdnech na ePravu.cz věnoval Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (dále jen jako „DIS“) seznámím čtenáře s tzv. „mediačním řízení“ či krátce „mediací“. Mediace, vedle klasického rozhodčího řízení rovněž jeden ze způsobů alternativního řešení konfliktů, které DIS k urovnání sporů…