Články

Zvolení poslanci do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Přinášíme Vám jmenný seznam poslanců zvolených do poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve volbách, které se konaly od 14.6.-15.6.2002.

Několik poznámek k novému zákonu o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Pod č. 139/2002 Sb. byl ve Sbírce zákonů publikován zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, který s účinností od 1.1.2003 nahradí stávající právní úpravu obsaženou v zákoně č. 284/1991 Sb. Návrh nové právní úpravy se při jeho projednávání v Poslanecké sněmovně a Senátu celkem překvapivě nestal předmětem větší pozornosti a diskusí…

Některé aspekty trestněprávní odpovědnosti majitele psa za újmu na zdraví

V případě napadení člověka psem není otázka možné odpovědnosti majitele, za tuto událost vždy jednoznačná a v úvahu připadá posouzení více variant odpovědnosti.

Bůh ochraňuj královnu!

…a nebo krále – to podle toho, kdo sedí na trůně. Staré anglické heslo se uplatňuje i dnes, i když výjimečně – skeptikové monarchismu mají smůlu, několik let po smrti princezny Diany se Velká Británie cítí být stále jednou z nejdokonalejších monarchií světa a nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo v blízkém budoucnu změnit. Ale jak vlastně…

Dočkáme se účinnějšího boje proti korupci?

Před nedávnem proběhla našimi sdělovacími prostředky informace o tom, že nejvyšší státní zástupkyně je pro zavedení zcela nového prostředku pro boj s korupcí. Nejvyšší statní zástupkyně v této souvislosti poukázala na nedostatek vhodných prostředků pro boj s tímto nežádoucím jevem. (pozn. K článku můžete připojit Vaše…

Pracovní podmínky těhotných žen a matek

Vytvoření odlišných pracovních podmínek pro ženy, zvláště pro těhotné ženy a matky malých dětí patří mezi prvořadé zájmy společnosti. Jejich úpravu najdeme v § 153 a násl. zákona č.65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP).

Reklama nově…

Počínaje červnem nabyla účinnosti novela zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon o reklamě“). Hlavním cílem novely byla implementace souvisejících evropských směrnic do českého právního řádu, tedy harmonizace s právem…

Za volebními hesly se skrývá realismus

Reforma důchodového systému je možná vděčné téma pro nalákání voličů v předvolební kampani, avšak její realizace je nevděčná a tím pro politiky odtažitá.
Přesto se během existence opoziční smlouvy v této oblasti stalo poměrně hodně. Připomeňme zvyšování věkové hranice odchodu do důchodu, změnu konstrukce výpočtu důchodu, zpřísnění podmínek pro…

Bez obalu o obalech

Počátkem roku 2002 skončilo období, ve kterém nebylo nakládaní s obaly upraveno speciálním právním předpisem. Některé zákony jako například zákon o odpadech se v některých částech týkal i právní úpravy nakládání s obaly (označování obalů), ale komplexní předpis v naší právní úpravě chyběl. Nutnost přijmout tento zákon vyplývala i ze skutečnosti…

Právo na příznivé životní prostředí a jeho uplatňování v praxi

Pokud zadáme do nějakého většího právního informačního systému sousloví „životní prostředí“, jako výsledek získáme obvykle více než 1100 dokumentů. Vedle zákonných úprav o nakládání s chemikáliemi, hnojivy nebo například ochranou před povodněmi nalezneme třeba i dohodu mezi vládou České republiky a Evropskou kosmickou agenturou o spolupráci ve…

Egypt - pravda a spravedlnost

Často jsme fascinováni civilizacemi pro nás vzdálenými nejen prostorově, ale především časově. Nelze již zřejmě vyčíslit, kolik knih bylo napsáno o starověkém Egyptu a též jen ztěžka posoudíme, kolik asi knih o své době napsali starověcí Egypťané.

„Zákaz tabákové reklamy“ aneb Jak je to doopravdy...

Sněmovnou nedávno prošla novela zákona o regulaci reklamy, která zpřísňuje podmínky pro propagaci tabákových výrobků. Účinná by měla být od 1.7.2002 a kontrakty, uzavřené před tímto datem budou defintivně ex lege ukončeny k 30.6.2004.

Pracovní podmínky těhotných žen a matek

Vytvoření odlišných pracovních podmínek pro ženy, zvláště pro těhotné ženy a matky malých dětí patří mezi prvořadé zájmy společnosti. Jejich úpravu najdeme v § 153 a násl. zákona č.65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP).

Nad problematikou souladu českého autorského práva s právem ES

Nedlouho po vstupu v účinnost nového autorského zákona (zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – dále i „AZ“) byl přijat v rámci komunitárního práva nový právní předpis, který může způsobit určité změny v českém autorském právu.

Trestní odpovědnost právnických osob

Problematika trestní odpovědnosti právnických osob je jedním z velmi diskutovaných a kontroverzních témat, tedy alespoň v systému práva, které vychází z kontinentální tradice.

Právo doživotního užívání bytu (věcné břemeno in personam)

Právo doživotního užívání bytu resp. určité obytné místnosti je typickým představitelem tzv. věcných břemen in personam.

Trestní odpovědnost právnických osob

Problematika trestní odpovědnosti právnických osob je jedním z velmi diskutovaných a kontroverzních témat, tedy alespoň v systému práva, které vychází z kontinentální tradice. Anglosaské právo tento problém nepociťuje jako aktuální vzhledem ke skutečnosti, že kolektivní odpovědnost má v anglosaském systému práva dlouhou tradici a v této době nelze…

Význam tzv. Benešovych dekretů pro obnovení poválečného právního pořádku

Problematika tzv. Benešových dekretů hýbe politickým životem nejen u nás, ale již i na evropské úrovni. Neustálé diskuze o platnosti či neplatnosti dekretů prezidenta Beneše z let 1940 –1945 se týkají zejména jejich dopadu na neblaze proslulou konfiskaci majetku „nepřátelských“ Němců, Maďarů a kolaborantů. Jiný význam těchto právních předpisů však…

Otázka platnosti Mnichovské dohody a současné státní hranice ČR

Okupace Československa patří bezesporu k jedním z nejsmutnějších, ale i nejproblematičtějších momentům moderních dějin našeho státu. Otázka okupace však není zcela zapomenuta a nepatří pouze do archivů a muzeí, ale v poslední době je stále častěji diskutována v souvislosti s jiným „ožehavým“ tématem – tzv. Benešovými…

Dobré mravy

Institut dobrých mravů je jednou z nejstarších právních zásad. Boni mores v římském právu byly chápány ve smyslu zachování pravidel slušnosti převzatých od předků. Pojem dobrých mravů je vykládán jako způsob jednání, mravnost – souhrn zásad určujících chování a jednání lidí v určité společnosti. Je složité zjistit obsah slov dobré mravy. Z pohledu…