Články

Vydržení věcného břemene

Věcné břemeno jako právní institut bývá popisováno jako souhrn právních norem regulujících určité omezení vlastnického práva za účelem efektivního společensko-ekonomického využití statků. Smyslem je účelné využití dostupných zdrojů a umožnění pokojného společenského soužití.

Volební pravidla a reprezentace národnostních menšin ve volbách podle systému poměrného zastoupení

Příslušníci národnostních menšin v mnoha zemích jsou v zastupitelských sborech zastoupeni v menší míře než by odpovídalo počtu obyvatel dané země. Jednou z příčin tohoto stavu může být působení volebního systému. Pokud je totiž počet příslušníků národnostních menšin v rámci daných volebních obvodů nízký, může volební systém zabránit zvolení jejích…

Několik poznámek k novému znění čl. 10 Ústavy ČR

Dne 1.6.2002 nabyl účinnosti ústavní zákon č. 395/2001 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ústavním zákonem, jehož hlavním smyslem bylo dát Ústavě ČR mnohem širší mezinárodní a evropský rozměr pokud jde o vztah vnitrostátního a mezinárodního, resp. evropského práva, došlo…

Řetězové dopisy

Každý z nás jistě někdy v dětství obdržel dopis, který začínal slovy: opiš tento dopis pětkrát, šestkrát nebo i vícekrát a rozešli jej svým přátelům. Dále v dopise byl obsažen příkaz poslat něco osobě, která je na prvním místě v seznamu adres uvedených na konci dopisu.

Duchovní služba ve výkonu vazby

Situace v oblasti uznání potřeb nejen materiálních, ale i duchovních se od roku 1989 stabilizovala již natolik, že duchovní vykonávající své poslání v zařízeních určených k výkonu vazby jsou jevem, nad kterým by se jen málokdo dnes pozastavil. Jaká je však skutečná zákonná úprava v této oblasti?

Možnosti prosazování státních zájmů

Ve vztazích mezi občany (fyzickými a právnickými osobami) se shodně jako ve vztazích mezi státy uplatňuje obecná právní zásada pacta sunt servanda (tedy smlouvy mají být dodržovány). O její naplňování ve vnitrostátním prostředí dbá stát prostřednictvím svých orgánů (nejčastěji soudů).

Věcné normy českého mezinárodního práva soukromého ve vztahu ke kompenzačním obchodům

Obchodní zákoník upravuje problematiku kompenzačních obchodů ve své hlavě III., dílu III, oddílu 5. Jedná se o ustanovení kogentní a tudíž jejich aplikaci lze vyloučit pouze zvolením jiného rozhodného práva než českého.

Autorizovaná obalová společnost

Zákon o obalech (zákon č. 477/2001 Sb. zákon o obalech a změně některých zákonů), který nabyl účinnosti dnem 1.1.2002 přinesl osobám, které uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky (blíže k uvedeným pojmům §2 zákona o obalech) povinnost zajistit zpětný odběr těchto obalů nebo odpadu z těchto obalů.

Uzavírací klauzule

Předpokladem pro získání zastoupení v kterémkoli volebním systému je získání dostatečného počtu hlasů. Tento minimální nutný zisk však může být omezen pravidly vyplývajícími z daného volebního systému.

Zamyšlení nad ochranou zdraví nenarozeného dítěte těhotné toxikomanky

Zdraví jedince je vedle života jistě tím nejdůležitějším statkem pro každou lidskou bytost. Zdraví je faktorem, který primárně určuje kvalitu celého života člověka, je jeho rozhodujícím aspektem. Při absenci zdraví, respektive při existenci nemoci pozbývají ostatní statky, ať již materiálního či nemateriálního charakteru, svůj…

Vyznamenat!

Lidstvo je na své pouti staletími mimořádně vynalézavé, obzvláště v oblasti motivace – motivace jiných, těch druhých… Kdo vymyslel první „vyznamenání“ již zřejmě nezjistíme, ale že to funguje, to víme spolehlivě. „Udělej, dostaneš ocenění a ostatní budou závidět – chtějí také vyznamenání…“ – jak snadné…

Co je a není EUROPOL?

Pojem Interpol asi většině čtenářů něco říká, ale o Europolu možná dosud slyšel jen málokdo a i ten si pravděpodobně nedokáže představit konkrétní náplň činnosti tohoto orgánu. V tomto příspěvku se tedy pokusím poukázat na základní úkoly Evropské policie a přiblížit její postavení v systému Evropské unie.

Postih modifikovaných pyramidových her

V současné době se málokdy setkáme s pyramidovou hrou ve své čisté podobě, kdy nový člen struktury prostě jen složí vstupní poplatek, který je poté bez skrupulí přerozdělen mezi členy systému, kteří se nacházejí na vyšší úrovni pyramidy, a dále pak jen doufá, že se najde dostatečné množství dalších nových členů, z jejichž vstupních poplatků bude…

Trestuhodné avšak nepotrestatelné

Už jste se někdy setkali s falešným inženýrem? Ne? No, spíš ano a jen o tom nevíte. Je mnoho těch, co ač vysokou školu nedokončí, osobují si právo užívat titul (vždyť – přiznejme si – „pane doktore“ zní tak hezky…). Je to snad lidská ješitnost, snad vypočítavost, nicméně tyto delikty se ještě dají postihnout, ale jak postihnout toho, kdo užívá…

Spolupráce soudů v rámci Evropské unie

Spolupráce soudů členských států Evropské unie, bývá také někdy zjednodušeně a zúženě nazývána jako volný pohyb rozsudků a doplňuje tak čtveřici svobod volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. V čem spočívá, jak se vyvíjela a co znamená pro občany a orgány členských států bude předmětem tohoto…

Schengenské acquis – schengenské právo a Česká republika

Schengenské právo jako součást práva Evropské unie upravující společný prostor bez vnitřních hranic nemůže být pro Českou republiku pouze jedna z překážek, kterou je nutno zdolat za cestou do Evropské unie, neboť chce-li se stát Česká republika právoplatným členem Evropské unie, musí mimo jiného splnit podmínky schengenského…

Schengenské acquis – stávající schengenské právo

V dnešním příspěvku naváži na předcházející článek, který představil pojem schengenské acquis a jeho vývoj a zaměřím se na současný stav schengenského práva, které lze zjednodušeně charakterizovat podle jeho základního cíle, kterým je zrušení hraničních kontrol na společných vnitřních hranicích smluvních států schengenských dohod a zároveň…

Schengenské acquis – vývoj schengenského práva

V současné době všechny síly české zahraniční politiky směřují k jednomu cílu: vstupu ČR do Evropské unie. Chce-li se Česká republika stát v nejbližší době právoplatným členem EU, musí splnit určitá kritéria. Jedním z nich je, že musí být schopna převzít závazky vyplývající z členství, včetně cílů politické, hospodářské a měnové unie, tedy zejména…

Rady před odjezdem na dovolenou

Zabezpečit či ochránit obydlí - byt v době letních dovolených je problém, který trápí ne jednoho z nás. Ať prožíváme dny volna v zahraničí u moře nebo v tuzemsku na chatě, pod stanem apod., zůstává většinou náš majetek nedostatečně zajištěný.

Při prázdninovém putování a poznávání cizích zemí se často vloudí i další otázka - kam bezpečně uložit…

Zrušení části zákona o soudcích je mimořádně důležité

Úterní verdikt Ústavního soudu,
který zrušil v zákoně o soudcích kontrolu jejich odborné
způsobilosti, je mimořádně důležitý pro uchování soudcovské
nezávislosti. Shodl se na tom dnes předseda Senátu Petr Pithart
při setkání s předsedkyní a místopředsedou Nejvyššího soudu Ivou
Brožovou a Pavlem Kučerou.