Články

Několik poznámek k Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. Část II. „Rozhodčí doložky, jejich sjednávání a forma“

Jedním z předpokladů rozhodčího řízení před Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (dále jen jako „DIS“) je ta skutečnost, že je platně a účinně sjednána rozhodčí doložka nebo smlouva o rozhodci, která zakládá příslušnost tohoto rozhodčího soudu k projednání a konečnému rozhodnutí daného sporu.

Několik poznámek k právnímu vymezení elektronických peněžních prostředků a peněz

V poslední době mě zaujala diskuse na Internetu, týkající se omezování činnosti několika systémů elektronických platebních služeb jako IlikeQ a DirectPay. Údajným důvodem pro omezování činnosti těchto zajímavých, poměrně jednoduchých a zdá se, že populárních systémů placení po Internetu, je nová právní úprava, přijatá v rámci zákona č. 124/2002…

K otázce subjektivního práva obchodníka s cennými papíry jednostranně měnit závazkový vztah se zákazníkem v širších souvislostech (V. část)

U každého podnikatele zákon předpokládá, že jde o profesionála, který zná dobře svůj obor činnosti a který při svém podnikání jedná s pečlivostí a pílí, jaká se obecně očekává u každého řádného obchodníka (tzv. péče řádného hospodáře). Pro obchodníka s cennými papíry to platí tím spíš, neboť je oproti „běžným“ podnikatelům povinován péčí vyšší…

Konec smluvního přímusu v zákoně o nájmu nebytových prostor

Pokud si podobné otázky budeme klást v souvislosti se zákonem č. 116/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dojdeme k závěru, že jejich zodpovězení je prakticky nemožné. Okruh osob, kterým může existence smluvního přímusu způsobit problémy, je totiž velice široký a stejně tak i množinu možných potenciálních pozitivních nebo negativních účinků je…

Vznik odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci při prodeji v obchodě

V předchozích článcích jsem se věnoval obecně odpovědnosti za vady a předpokladům jejího vzniku. V tomto článku se zaměřím na vznik odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci při prodeji v obchodě. Jak již bylo dříve uvedeno, pro vzájemný vztah obecné právní úpravy odpovědnosti za vady (§ 499 a násl. občanského zákoníku dále jen „OZ“) a…

Ukázky práv a života na Rýmařovsku v 15. až 17. století - I.

Rychtář měl často právo lovu a dokonce měl i právo mít vlastní poddané (značný výraz manského zřízení starší doby.) Toto právo bylo často zneužíváno vůči bezbranným osobám, jako například sirotkům, kteří museli často doslova ,,otročit" na fojtově statku, zatímco bylo možné kdykoliv udat, že sirotek ,,lotruje, nestaví se a spravedlnosti propadl"…

K otázce subjektivního práva obchodníka s cennými papíry jednostranně měnit závazkový vztah se zákazníkem v širších souvislostech (IV. část)

Obchodní zákoník o spotřebiteli per definitionem v rámci dané úpravy nehovoří, jeho předmětná úprava směřuje k ochraně osoby (smluvní strany), která není podnikatelem, nikoli tedy osoby, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Pro obchodní závazkové vztahy je tak zásada ochrany spotřebitele uplatňována v poněkud užším pojetí. Jde tu o…

Několik poznámek k Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. - organizace rozhodčího soudu

V tomto článku, který je prvním a taktéž úvodním ze série následujících, si čtenáři dovolím představit Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (Německý institut pro rozhodčí soudnictví, zapsaný spolek) a seznámit jej s organizační struktůrou tohoto nejvýznamnějšího, institucionálního rozhodčího soudu v…

Odpovědnost za vady prodané věci - zjevné a skryté vady, věc jak stojí a leží, záruční doba

Jestliže předmětem koupě je věc jednotlivě určená, kterou si kupující před uzavřením smlouvy mohl prohlédnout, neodpovídá prodávající za vady, které v době prohlídky byly zjevné, ledaže kupujícího výslovně ujistil, že předmět koupě je bez vad. Totéž platí, je-li předmětem koupě nemovitost a vadu lze zjistit v době uzavření smlouvy z katastru…

Rozhodné právo a soudní pravomoc u obchodních transakcí prostřednictvím Internetu, I.

Pro ilustraci problémů, s nimiž se společnosti obchodující prostřednictvím Internetu setkávají, bych uvedl nedávný spor mezi americkou společností Yahoo!, Inc. („Yahoo“) a několika zájmovými organizacemi z Francie.
Yahoo je poskytovatelem služeb na Internetu provozujícím několik webových stránek a služeb umožňujících přístup k službám sítě…

K otázce subjektivního práva obchodníka s cennými papíry jednostranně měnit závazkový vztah se zákazníkem v širších souvislostech (III. část)

Na výkon státní správy vždy dopadá významná ústavně právní zásada vyjádřená v čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“), čl. 2 odst. 2 Listiny či čl. 17 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8, promulgované pod č. 209/1992 Sb., (dále jen „Úmluva“). Podle tohoto principu může státní orgán…

Použití donucovacích prostředků, psa a služební zbraně strážníkem

Již za dob starého Řecka jsme se mohli setkat s výrazem „politeia“ značícího spořádaný stav města (obce). Tento výraz se stal určitým prazákladem pro dnešní pojem policie. I na půdorysu tohoto historického miniexkurzu vidíme určitý úzký relevantní vztah mezi městem (obcí) a policií. V dnešní době se pod pojmem obecní policie rozumí orgán obce…

Odpovědnost za vady prodané věci - předpoklady vzniku odpovědnosti za vady

Úprava závazkových právních vztahů vyžaduje, aby povinnosti vyplývající ze závazků byly splněny řádně. V § 499 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), se stanoví, že kdo přenechá jinému věc za úplatu, odpovídá za to, že věc v době plnění má vlastnosti výslovně vymíněné nebo obvyklé, že je jí možno použít podle povahy a účelu…

Pachová stopa jako důkaz v trestním řízení

Každý člověk jako zdroj tzv. tělesného pachu zanechává na místech kde přebýval pachové stopy. Vědeckým zkoumáním bylo zjištěno, že tělesný pach jednotlivce se vyznačuje natolik specifickými vlastnostmi, že by bylo možné aplikací vhodné vědecké metody srovnáním pachové stopy sejmuté na místě trestného činu a pachu sejmutého z těla podezřelé…

Pikantérie c.k. trestního práva III.

Předchozí dva články obsahovaly obecnou teorii, jakož i problematiku c.k. trestního řádu 1852 platného do roku 1918, který znal zločin smilstva násilného (=znásilnění), zločin sprznění (=pohlavní zneužívání), zločin smilstva proti přirozenosti aneb sodomie (dnes není plně trestné - jen část, viz minulý výklad), zločin sprznění krve (= soulož mezi…

K otázce subjektivního práva obchodníka s cennými papíry jednostranně měnit závazkový vztah se zákazníkem v širších souvislostech (II. část)

Z hlediska závaznosti zákon rozlišuje mezi tzv. všeobecnými obchodními podmínkami, tedy podmínkami, které vypracovaly odborné nebo zájmové organizace, a tzv. jinými obchodními podmínkami. Obchodní podmínky obchodníka s cennými papíry, byť označené jako „všeobecné“, je tak dlužno posuzovat jako jiné obchodní podmínky, respektive obchodní podmínky…

Poznámky k trestnému činu spekulace

Mladší generaci se dnes zdá jen stěží uvěřitelné, že ještě zcela nedávno bylo jednání občana, který si pouze opatřil zboží za účelem jeho dalšího prodeje a dosažení byť jen malého zisku považována za činnost natolik nebezpečnou, že ji stát stíhal prostředky trestního práva. Proč tomu tak bylo? Odpověď nutno hledat v postulátech formulovaných…

Když se řekne narovnání

I v běžných hromadných sdělovacích prostředcích bývá stále častěji zmiňován trestně-právní institut tzv. narovnání. Např. v televizním zpravodajství jedné privátní stanice jsme mohli opakovaně setkat s informací :“ Pachatel trestného činu zaplatil oběti svého činu škodu a tím byla celá trestní věc uzavřena.“ Je to opravdu tak jednoduché?…

Pikantérie c.k. trestního práva II.

C.k. právo pojímalo poněkud jinak výraz „domácnost“, nuže k nemravnostem pohlavním řadí i přestupek, kdy člen domácnosti (například osoba služebná) takto „zmrhá“ jinou osobu téže domácnosti, ať je to muž či žena. Zde následovalo tuhé vězení jeden až tři měsíce. Ovšem tento přestupek byl již dávno označen za málo praktický, neboť se navíc trestal…

Seznam právních předpisů nabývajících účinnosti 1.1.2003

Příchod nového kalendářního roku je i dobou velkých legislativních změn a proto Vám přinášíme seznam právních předpisů, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2003. Mezi nejvýznamnější z nich jistě patří nový správní řád, zákon o zbraních a střelivu, zákon o platebním styku, zákon o dobrovolnické službě, zákon o ochraně státních hranic České republiky…