Články

Sterilní dětské tábory?

Téměř každý absolvoval v průběhu svého dětství několik dětských, skautských, později pionýrských táborů, škol v přírodě a podobných akcí. Všechny byly jistě přínosem pro velkoměstským prostředím poškozené zdraví, ale hlavně také prověřením fyzické a psychické odolnosti a vyspělosti, když se odehrávaly většinou za drsnějších, ale romantičtějších…

Přejete si zastavit doménové jméno?

S nástupem nové ekonomiky a stále častějším používáním internetové prezentace společností je spojeno hledání příhodných doménových jmen pro jejich internetové stránky. Umísťovaní internetových stránek pod příhodná doménová jména s sebou ovšem přináší i otázku aplikace různých právních institutů k doménovému jménu. Jedním z tradičních právních…

Pojednání o panelu, který proběhl v souladu s ustanovením článku XXIII. odst. 2 GATTu ve věci nuceného nákupu odstředěného mléka v prášku ze zemí EEC

Evropská Komise zavedla nařízeními č. 563/76, 677/76, 746/76, 753/76 a 2076/76 následující nucené kompenzace. Dovozci a producenti olejových semen, dehydrovaného a míchaného krmiva pro hospodářská zvířata a dovozci krmiva na bázi kukuřičného lepku byli povinni kompenzovat svoje dovozy či produkci nákupem odstředěného mléka v prášku od vládních…

Celoživotní vzdělání aneb „oslíčku, otřes se“?

Zákonem č. 147/2001 Sb. se mění zákon č. 111/1998 sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ( dále jen „zákon o vysokých školách“), ve znění zákona 210/2000 Sb.

Pro uvedení do problematiky celoživotního vzdělání srovnejme právní úpravu před a po novelizaci. Zákon č. 111/1998 Sb. ve svých odstavcích pojednává o tom, že…

Gamblerství

Gamblerství neboli chorobné hráčství je sociálně patologickým jevem, jehož výskyt se v českém prostředí v posledních letech značně zvýšil, a to zejména v souvislosti s nástupem éry výherních automatů, kasin a nejrůznějších sázkových her v 90. letech.

Teorie popisuje gamblerství jako poruchu, která spočívá v častých opakovaných epizodách…

Smluvní ovládání v ČR

Právní úprava podnikatelských seskupení měla v České republice řadu nedostatků, proto ji bylo nutné nahradit úpravou novou. Tato nová právní úprava byla do našeho právního řádu inkorporována novelou č. 370/2000 Sb. Vzhledem k tomu, že některé dříve platné právní vztahy nebyly v souladu s právní úpravou a požadavky práva Evropských společenství…

Elektronické právo na Slovensku

Dne 20. září 2001 se v Bratislavě na půdě Právnické fakulty konala mezinárodní konference na téma „Elektronický obchod a elektronický podpis v právnom prostredi Slovenskej republiky" zaměřená zejména na připravované zákony o elektronické podpisu a elektronickém obchodu.

Ačkoli v českém prostředí není příliš časté psát o připravovaných…

Náležitosti obchodních listin

Novela obchodního zákoníku provedená zákonem č. 370/2000 Sb. stanovila lhůtu šesti měsíců, kdy bylo možno používat dosavadní předtištěné listiny. Od 1. 7. 2001 už musí všechny obchodní listiny obsahovat veškeré zákonem předepsané náležitosti. Ještě čtvrt roku od této účinnosti se stále objevují nejasnosti, co všechno musí být uvedeno na…

Spaste duše, revizor!

Povolání revizora je jistě nevděčné. Revizor je povětšinou vnímán jako osoba veskrze protivná, která člověka obtěžuje nějakou jízdenkou a ani ho nenechá se v klidu povozit tramvají či autobusem. Revizor je ústřední postavou zejména pro skupinu osob, které se přezdívá "čenoši“ a jejich charakteristickým znakem je to, že se pohybují v prostředcích…

„Letadlo“, které nikdy nedoletí aneb jak rychle nezbohatnout

Říká se, že letadlo je nejbezpečnějším dopravním prostředkem. Dnes už je tato forma dopravy poměrně běžná, a tak většina z nás letadlem někdy cestovala. Ti šťastnější to stihli již před mnohými lety při poznávacím zájezdu do Moskvy. Zbytek občanů si slasti cestování letadlem užil při přemísťování se do svého prázdninového letoviska. Existují mezi…

Trestní odpovědnost fyzických osob za právnické osoby

České trestní právo nezná trestní odpovědnost právnických osob, ale trestně odpovědné mohou být individuální fyzické osoby jednající za právnickou osobu. Právní úprava této otázky je obsažena v ustanoveních občanského a obchodního zákoníku. Podle trestního zákoníku se pak účastenství na trestném činu zásadně trestá jako pachatelství. (Toto téma je…

Valorizace denního vyměřovacího základu pro stanovení dávek nemocenského pojištění v roce 2002

Systém nemocenského pojištění je určen pro výdělečně činné osoby, které pro případ krátkodobých sociálních událostí zabezpečuje dávkami nemocenského pojištění. Jde o nároková plnění, která jsou po splnění zákonem předepsaných podmínek automaticky vyplácena.

Dávky nemocenského pojištění se stanoví z denního vyměřovacího…

CELNÍ REŽIM - PASIVNÍ ZUŠLECHŤOVACÍ STYK

Režim PZS umožňuje, aby české zboží (pouze českého statutu) bylo dočasně vyvezeno do zahraničí za účelem podrobení zpracovatelským operacím a aby zušlechtěné výrobky byly propuštěny do volného oběhu s úplným nebo částečným osvobozením od dovozního cla. Tím není dotčeno ustanovení § 173 celního zákona, o kterém jsme se zmínili dříve, v souvislosti…

Zástavní právo opět jinak

Dne 8. srpna 2001 byl přijat zákon č. 317/2001 Sb., kterým se mění občanský zákoník a další zákony (notářský řád a občanský soudní řád) (dále jen „novela“). Tímto právním předpisem, který vstoupí v účinnost 1.ledna 2002, proběhla opět novelizace zástavního práva v občanském zákoníku (dále jen „OZ“). Proč došlo k novelizaci zcela nedávno změněných…

Odměna v advokacii

Podle advokátního tarifu může být odměna stanovena jako smluvní nebo jako mimosmluvní (tarifní). Pokud se odměna advokáta za poskytnuté právní služby řídí smlouvou s klientem, potom jde o smluvní odměnu - její úroveň není předpisem limitována, záleží na konkrétní dohodě. Není-li odměna takto dohodou určena, řídí se ustanoveními advokátního…

Ostře sledovaná novela

Účelem tohoto článku je shrnutí nejpodstatnějších změn, které přinesla druhá novela tolik diskutovaného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů („Zákon“). Tato novela účinná od 31. května 2001, která vyšla v letošní sbírce zákonů pod číslem 177, je založena na zkušenostech s jednoroční existencí Zákona a Úřadu pro ochranu osobních údajů…

Za kolik je překročení povolené rychlosti a proč

I když řidiči motorových vozidel mají v dnešní době poměrně přesné informace o tom, kde Policie ČR právě „griluje“, často přece jen dochází k tomu, že překročení povolené rychlosti je Policií ČR náležitě zdokumentováno. V takovém případě většinou řidiče nemine sankce. V následujícím článku si připomene celkem známé notoriety o povolené rychlosti…

Právní subjektivita

Jako subjekty občanskoprávních vztahů zákon rozlišuje fyzickou osobu, právnickou osobu a stát, který pokud vystupuje v občanskoprávních vztazích má postavení právnické osoby. Jsou to tedy osoby, kterým občanské právo přiznává způsobilost k právům a povinnostem, tedy právní subjektivitu.

Mezinárodní rozměr Ústavy ČR

Ústava České republiky byla v závěru roku 1992 vytvořena poměrně rychle, kritici dokonce říkají, že až příliš horkou jehlou, ale přesto jí lze považovat za velmi kvalitní. Jediné, co této Ústavě opravdu chybí je její mezinárodní rozměr, protože v souvislosti se závazky České republiky v mezinárodním právu je velmi stručná. O nápravu se nyní snaží…

Povolení nakládat se zbožím před jeho propuštěním do režimu vývoz

Je nutno konstatovat, že samotnému podání žádosti o povolení nakládat se zbožím ještě před jeho propuštěním do režimu vývoz, ve smyslu § 123 celního zákona, žádná zákonná překážka nebrání. Je-li toto povolení celním úřadem vydáno, může takové rozhodnutí upravovat práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti žadatele jen v rozsahu a mezích…