Články

Několik poznámek k Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. Část V. „Náklady rozhodčího řízení a odměňování rozhodců “

Praktickou otázkou rozhodčího řízení před jakýmkoli rozhodčím soudem, řízením ad hoc jakož i soudem obecným je, kolik prostředků budou muset strany vynaložit během jeho průběhu na nákladech a to zejména za právní zástupce, jejich smluvní honoráře jakož i účelně vynaložené náhrady, poplatky spojené se samotným zahájením a průběhem rozhodčího…

Smluvní záruka založená jednostranným prohlášením prodávajícího v záručním listě a smluvní záruka založená dohodou účastníků

Prodávající může založit smluvní záruku především svým prohlášením v záručním listě (§ 620 odst. 5 po novele Občanského zákoníku (dále jen „OZ“). Jde o jednostranný právní úkon prodávajícího, na jehož základě poskytuje kupujícímu záruku přesahující rozsah záruky stanovený v OZ a jehož vznik není vázán na žádnou součinnost kupujícího. Tímto…

Problémy s doručováním soudních zásilek lze rychle odstranit

Ministerstvo spravedlnosti a zejména soudci v současnosti řeší naléhavý problém, jak se vypořádat s novelou občanského soudního řádu, která znemožňuje doručování soudních obsílek, rozhodnutí soudu, rozsudků apod. prostřednictvím České pošty (viz vysvětlení na druhé straně této tiskové zprávy). Exekutorská komora České republiky nabízí jednoduché…

Splnění a následky nesplnění oznamovací povinnosti podle obchodního zákoníku

Vznikne-li oznamovací povinnost podle § 183 d zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník udává tento pro její splnění lhůtu. Její nesplnění s sebou přináší různé sankce. Do tří pracovních dnů potom, co se dověděli nebo bylo možno dovědět se, že získaly podíl na hlasovacích právech, jež zakládá oznamovací povinnost, musí osoby, kterým tato povinnost…

Úroky z prodlení a poplatek z prodlení

Dlužník, který svůj dluh řádně a včas nesplní, je v prodlení. Jde-li o prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo požadovat od dlužníka vedle plnění úroky z prodlení (není-li podle občanského zákoníku povinen platit poplatek z prodlení). Výši úroků z prodlení a poplatku z prodlení stanoví nařízení vlády č. 142/1994…

Finanční arbitr - ochrana spotřebitele při užívání elektronických platebních prostředků

Institut finančního arbitra je novým pojmem v oblasti ochrany spotřebitele, který byl ustanoven v souvislosti se zákonem o platebním styku. Tento zákon, jenž nabyl účinnosti 1. ledna tohoto roku, předpokládá vznik zvláštního orgánu pro mimosoudní urovnávání sporů, které vzniknou jednak mezi institucemi a jejich klienty při provádění převodů…

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele jako výjimečný způsob rozvázání pracovního poměru

Okamžité zrušení pracovního poměru je institut upravený zákoníkem práce, který je výjimečným způsobem okamžitého rozvázání pracovního poměru a může jím za stanovených podmínek ukončit pracovní poměr jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. Úkolem tohoto článku je upozornit zejména zaměstnavatele na možná úskalí užití institutu okamžitého zrušení…

Několik poznámek k Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. Část IV. „Rozhodčí nález, procesní jazyk, místo a rozhodné právo“

Řádné rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího nálezu, tj. pravomocným rozhodnutím ve věci samé či jinou právní skutečností (např. zpětvzetím žaloby, dohodou o ukončení rozhodčího řízení, smírem apod.), která ve svém důsledku znamená ukončení procesního stádia rozhodčího řízení za předpokladu, že rozhodnutí o takové skutečnosti nabude právní…

Druhy odpovědnosti za vady při prodeji v obchodě - záruční odpovědnost za vady (zákonná záruka)

Jestliže prodávající prodal v obchodě novou věc za plnou cenu, nemůže se zákonné záruce za prodanou věc žádným způsobem vyhnout ani ji jakkoli omezit. To znamená, že nebyla-li kupujícímu poskytnuta žádná smluvní záruka nebo prohlášení kupujícího v záručním listě či dohoda účastníků smlouvy o prodeji v obchodě o smluvní záruce jsou neplatné, může…

Odpovědnost držitelů platebních karet při platbách po Internetu

V tomto krátkém článku se chci zabývat především otázkou finanční odpovědnosti držitelů karet a jiných elektronických platebních prostředků používaných „na dálku“, tedy při platbách po Internetu nebo v případě telefonických platebních služeb. Nezabývám se také otázkou odpovědnosti držitelů před informováním vydavatelů o ztrátě, odcizení aj.

Druhy odpovědnosti za vady při prodeji v obchodě - záruční odpovědnost za vady (smluvní záruka)

Prohlášení prodávajícího v záručním listě o poskytnutí smluvní záruky bývá učiněno na adresu kupujícího zpravidla při uzavírání smlouvy o prodeji v obchodě. Také dohoda prodávajícího a kupujícího o smluvní záruce bývá nejčastěji uzavírána spolu s uzavřením smlouvy o prodeji v obchodě. Od tohoto okamžiku je prodávající podmínkami smluvní záruky…

Ukázky práv a života na Rýmařovsku v 15. až 17. století III.

V Rýmařově nejvíce do popředí vystupují cechy a to především tkalcovský, kovářský a pekařský. Velká část obyvatel města se v podstatě řídí cechovními artikulemi, tedy právem cechů, která se příliš nelišila a dalo by se zjednodušeně říci, že to byla nižší soudní instance. V čele cechu stáli přísežní cechmistři, kteří soudili veškeré přestupky.

Několik poznámek k Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. Část III. „Rozhodčí řád – jeho přípustnost, zahájení řízení, rozhodci a žaloba“

Z technického hlediska je Řád tvořen úvodem, doporučeným zněním rozhodčí doložky včetně její předepsané formy (blíže o ní bylo pojednáno v minulém článku) a dále jsou uvedena kontaktní místa DIS, na než se strany mohou obracet se svými nároky. Poté následuje samotné znění Řádu, který čítá 44 paragrafů včetně přílohy o výši odměn pro rozhodce a v…

Druhy odpovědnosti za vady při prodeji v obchodě - zákonná odpovědnost za vady

Z výše uvedeného plyne, že kdyby například při prodeji jízdního kola v obchodě byla snížena cena z důvodu poškozeného laku na rámu, neodpovídal by prodávající pouze za toto poškození, ale nesl by odpovědnost za všechny další vady rámu a vady ostatních součástí prodaného jízdního kola. Není ovšem vyloučeno, aby prodávající formuloval zmíněnou vadu…

Ukázky práv a života na Rýmařovsku v 15. až 17. století II.

Ve věcech horních však podléhal i Rýmařov právu jihlavskému, tedy dotazoval se na právní naučení až v Jihlavě. Ve městě byla dle magdeburského práva volena rada na dva roky v počtu osmi z významných občanů (stavu měšťanského) a konšelé se na místě purkmistra postupně během období střídali, každý po 3 měsících. První v roce se nazýval primas, ten…

Účastníci právního vztahu z odpovědnosti za vady při prodeji v obchodě

Právní vztah z odpovědnosti za vady je důsledkem porušení povinnosti prodávajícího odevzdat věc ve shodě s kupní smlouvou, tj. bez vad (§ 616 odst. 1 po novele občanského zákoníku dále jen „OZ“). Protože tato prvotní povinnost platí pouze pro účastníky smlouvy o prodeji zboží v obchodě, má i její porušení přímé právní následky pouze mezi účastníky…

Několik poznámek k návrhu novely Ústavy o přímé volbě prezidenta republiky (sněmovní tisk č. 172)

Návrh novely Ústavy, jehož účelem je úprava přímé volby prezidenta republiky, podaný jako sněmovní tisk č. 172 se prakticky shoduje se sněmovním tiskem č. 90, který byl v závěru loňského roku Poslaneckou sněmovnou v prvním čtení zamítnut. Jedinou změnou oproti původnímu návrhu je snížení počtu občanů požadovaného pro podání návrhu kandidáta na…

Úvaha nad vývojem právní regulace tabákové reklamy v České republice

Právní regulace reklamy tabáku má v sobě cosi trvale konfliktního. Za uplynulých deset let nenajdete v České republice odvětví, jehož právní úprava by prošla tolika zvraty a obměnami. Tento vývoj v České republice by bylo možné snadno zdůvodnit nezkušeností našich legislativců, kdyby se ale víceméně totéž neodehrávalo na úrovni Evropské…

Zvukový záznam soudního jednání – katastrofické zkušenosti

Pokud účastník požádá o zvukový záznam řízení, neriskuje pouhé nedorozumění se soudem. Konkrétní případ ukazuje, že samotná taková žádost podle zákona může znamenat dramatický negativní obrat v soudním řízení. Je ovšem otázkou, zda se mezi soudci – elitou společnosti, stále nepohybuje řada osob, kteří ke své práci prostě nemají předpoklady. (jedná…

Zvukový záznam ze soudního jednání dle § 6 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích

S účinností od 1. 4. 2002 je výkon soudnictví, správa soudů a právní postavení soudců předmětem úpravy dané novým zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů (dále jen zákon o soudech a soudcích), který nahradil dřívější zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích. Během méně než roční účinnosti nového zákona…