Články

Absolutní překážka zápisné způsobilosti podle § 2 odst. 1 písm. f) zákona o ochranných známkách

Označení, která jsou schopná zápisu do rejstříku ochranných známek jsou vymezena jednak pozitivně, a to definicí uvedenou v § 1 zákona o ochranných známkách a jednak negativně v podobě absolutních překážek zápisné způsobilosti ve smyslu § 2 výše uvedeného zákona a dále jako relativní překážky zápisné způsobilosti ve smyslu § 3. Jednou z…

Nařízení Komise EU 1/2003 - Nová právní úprava ochrany hospodářské soutěže (Dohody narušující soutěž a ochrana před zneužitím dominantního postavení)

Od 1. května 2004 vstupuje v účinnost Nařízení Komise EU č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 („Nařízení“) upravující podrobný postup při prosazování soutěžních pravidel zakotvených v čl. 81 a 82 Dohody o Evropských společenstvích („Dohoda“), tj. pravidel na ochranu před dohodami a praktikami narušujícími hospodářskou soutěž a před zneužitím…

Solidarita a přijetí odpovědnosti za vlastní zdraví

Život a zdraví jsou nejvýznamnějšími hodnotami pro většinu lidí. Přejeme si žít dlouho a ve zdraví. Méně lidí si však uvědomuje vlastní odpovědnost za zachování života a zdraví, za to, že je třeba život a zdraví chránit v rámci svého vlastního jednání i v rámci sdílené odpovědnosti s ostatními lidmi.

SINGLE EUROPEAN ELECTRONIC MARKET (SEEM)

Dne 11. března tohoto roku Evropská Komise, spolu s několika dalšími organizacemi, uspořádala za účasti více než 150 subjektů z průmyslu, mezinárodních organizací a evropských institucí workshop ambiciózního projektu Single European Electronic Market (SEEM). Základní myšlenkou SEEM je pomocí informačních technologií významně přispět k cíli…

Majetek cizinců v České republice a jeho ochrana před vyvlastněním

Obchodní zákoník v § 25 chrání majetkovou účast cizince na podnikání v České republice a stanovuje podmínky, kdy je tento majetek možno vyvlastnit. Pravidla vyvlastnění majetku zahraniční osoby obsažená v obchodním zákoníků naleznou uplatnění, jen pokud mezinárodní smlouva – jedná se tu především o dvoustranné dohody na ochranu investic nestanoví…

Charakteristika kupní smlouvy podle obchodního zákoníku

Proč je důležité nastínit co je kupní smlouva? Důvodů může být hned několik, tak například častá frekvence, specifika a charakteristika tohoto smluvního typu v ochodněprávních vztazích atd.

Základní principy nové právní úpravy správního soudnictví

Jak jsem již zmínil ve svém článku publikovaném na internetových stránkách e-prava po názvem „Cesta k nové právní úpravě správního soudnictví…“, nový model českého správního soudnictví se zcela zásadně (principiálně) odlišuje od právní úpravy platné od počátku 90.let. Pokusme se tedy nyní stručně vymezit základní znaky nové právní…

Skončení pracovního poměru II. - související otázky

V předcházejícím příspěvku jsme si představili jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru uzavřeného podle českého pracovního práva. Vedle specifik jednotlivých způsobů ukončování pracovních poměrů a jejich důsledků pro obě zainteresované strany, je neméně důležité zmínit alespoň stručnou charakteristiku povinností zaměstnavatele vztahujících…

Základní principy nové právní úpravy správního soudnictví

Jak jsem již zmínil ve svém článku publikovaném na internetových stránkách e-prava po názvem „Cesta k nové právní úpravě správního soudnictví…“, nový model českého správního soudnictví se zcela zásadně (principiálně) odlišuje od právní úpravy platné od počátku 90.let. Pokusme se tedy nyní stručně vymezit základní znaky nové právní…

Vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady a právo domáhat se jej - část II.

V první části příspěvku jsme se zabývali některými otázkami kolem práva domáhat se vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, a to především okruhem aktivně legitimovaných osob a lhůtou pro uplatnění práva. V této části budeme v úvahách na toto téma pokračovat.

Vyvlastnění ve zkráceném řízení aneb několik poznámek o expropriaci pro účely obrany státu

Tento typ vyvlastnění nalezne své uplatnění jen výjimečně, za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, pro účely obrany státu. Definici válečného stavu podává článek 43 odst. 1 Ústavy ČR, o stavu ohrožení státu pojednává ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Dle čl. 43 odst. 1 Ústavy válečný stav vyhlašují obě komory…

Pracovní smlouva II. – Pracovní doba

Ačkoli délka pracovní doby není základní ani nezbytnou náležitostí pracovních smluv, je vhodnější, aby byla určena již tam. Délka pracovní doby může činit nejvýše 40 hodin týdně, strany se však mohou dohodnout na době kratší. V případě zaměstnanců, kteří pracují v náročnějších pracovních podmínkách, je délka pracovní doby snížena. Zaměstnanci…

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

V praxi se v souvislosti se závazkovým právem často setkáváme jak se smluvní pokutou, kterou zákon považuje za jeden ze způsobů zajištění závazku, tak s úrokem z prodlení, který je svoji povahou majetkovou sankcí postihující dlužníka za to, že včas nesplnil svůj peněžitý závazek vůči věřiteli.

Pracovní smlouva I. – Náležitosti pracovní smlouvy

Pracovní smlouva je jednou z nejvýznamnějších pracovněprávních skutečností, neboť na jejím základě vzniká pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnancem. Zákon č.65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“) stanoví následující tři podstatné náležitosti, bez jejichž existence pracovní smlouva vůbec nemůže…

Přehled účinností právních předpisů v červenci 2003

Přinášíme přehled účinností právních předpisů v červenci 2003. Veškeré uvedené předpisy naleznete na www.epravo.cz v sekci Legislativa/Sbírka zákonů.

Hlasovací práva ve vztahu k nabídce převzetí při ovládnutí cílové společnosti

Akcionáři cílové společnosti, jejíž účastnické cenné papíry jsou registrované, který získá sám nebo spolu s osobami, se kterými jedná ve shodě, podíl na hlasovacích právech, jež by mu umožnil společnost ovládnout, ukládá zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník povinnost učinit nabídku převzetí. Ovládnout společnost může akcionář, který získá…

Důchodové pojištění III. – Penzijní fondy

Minulý příspěvek byl věnován charakteristice penzijního připojištění se státním příspěvkem, tak jak je toto zejména upraveno zákonem č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem (“zákon”), ve znění pozdějších předpisů. V dnešním příspěvku se zaměříme na existenci a činnost samotných penzijních fondů jako subjektů právních vztahů…

Sankce za porušení povinností spojených s nabídkou převzetí

Obchodní zákoník upravuje celou řadu sankcí za porušení povinnost stanovených zákonem pro nabídku převzetí. Komise pro cenné papíry tyto sankce může prominout, jedná-li se pouze o nepodstatné porušení zákona, ale může je také zpřísnit.

Když se řekne „Věstník právních předpisů kraje“

Jak je i širší veřejnosti známo, kraje vydávají „své“ právní předpisy. A to obecně závazné vyhlášky vydávané zastupitelstvem kraje v mezích jeho samostatné působnosti a tzv. nařízení kraje vydávané radou kraje v přenesené působnosti, zmíněná krajská nařízení mohou být vydávána pouze na základě a v mezích…

Důchodové pojištění II. – Penzijní připojištění se státním příspěvkem

Právní úprava penzijního připojištění je obsažena v zákoně č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem (“zákon”), ve znění pozdějších předpisů. Základním důvodem pro zavedení penzijního připojištění se státním příspěvkem je rostoucí přesvědčení, že v budoucnu nebude možné všechny nároky uspokojovat ze státního rozpočtu v důsledku…