Články

Právní aspekty systémové integrace v Rusku

S příchodem globalizace se výpočetní technika stala součástí běžného provozu společností a vládních, nevládních a mezivládních organizací či institucí. Výrobci výpočetní techniky proto s čím dál větším zájmem sledují spojující se trhy, množství velmi zručných programátorů požadujících relativně velmi nízké provozní náklady, a snaží se tak vytvořit…

Srážky ze mzdy – I. díl (tituly ke srážkám)

Pravidla stanovená pro srážky ze mzdy se použijí i na srážky z platu, z pracovní odměny členů družstev a z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci, zejména z důchodu, nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, stipendia, náhrad ucházejícího výdělku, náhrad poskytovaných za výkon společenských funkcí a z hmotného…

AUTORSKÉ PRÁVO A STUDENTSKÁ TVORBA V OBLASTI DESIGNU

Pro obor designu je ovšem velmi důležité, že autorským dílem není nápad či idea samotná; zákon doslova říká "Dílem není zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě." To znamená, že…

Právo domáhat se odkoupení akcií společností

První je případ, kdy společnost vydala akcie na jméno a ve svých stanovách určila jako podmínku převoditelnosti těchto akcií souhlas některého ze svých orgánů, spolu s určením případů, kdy je tento orgán povinen udělit souhlas k převodu a kdy je povinen udělení souhlasu odmítnout. Potom v okamžiku, kdy příslušný orgán odmítne udělit souhlas k…

Zpřístupnění účastnických vedení

Zákazník fakticky přechází k jinému operátorovi, i když je stále připojen k telefonní síti původního telekomunikačního operátora, který je současně dominantním operátorem na trhu. Dominantní operátor vlastní rozsáhlou síť a do liberalizace telekomunikačního trhu byl monopolním poskytovatelem telefonních služeb, např. Český Telecom v České…

Konec reklamních zásilek ve schránkách ?

Novelizovaný zákon o regulaci reklamy, účinný od 1. června 2002, v ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) stanoví: "Zakazuje se šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje". Dlužno dodat, že jako jedno z mála ustanovení v novele není tato věta opsána z evropské direktivy, ale je vlastním dílem Ministerstva…

Základní povinnost akcionáře - splacení emisního kursu akcií

Jako základní povinnost akcionáře se většinou uvádí pouze jedna: povinnost včas splatit emisní kurs akcií, které upsal při založení společnosti nebo při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií. Lhůtu pro splnění této povinnosti určují stanovy společnosti. Obchodní zákoník však stanovuje povinnost splatit emisní kurs akcií nejpozději do…

Záruční doba

Bude se jednat o případy, kdy má podle podmínek prodeje nebo poskytnutí záruky (smluvní, vzniklé jednostranným prohlášením) uvést věc (např. automatickou pračku, plynové spotřebiče) do provozu jiný podnikatel než prodávající (zejména podnikatel provozující servisní činnost). Pokud však kupující neobjedná provedení této práce u stanoveného…

Městské části a právo na informace

V rámci práce zastupitele jedné brněnské městské části ( v letech 1998- 2002) jsem se docela často setkával s dotazy obyvatel i podnikatelů , jak je to vlastně s informační povinností městských částí. Tedy , kterak mají městské části nebo městské obvody řádným způsobem naložit se zákonnými povinnostmi dle zákona č.106/ 1999 Sb., o svobodném…

Smrt úpadce a konkursem zaniklé SJM

Zvláštní situace v řízení o vypořádání konkursem zaniklého (popř. zaniklého a do prohlášení konkursu nevypořádaného) SJM nastane, dojde-li v době od prohlášení konkursu do jeho zrušení k úmrtí úpadce. Pokud úpadce v průběhu konkursního řízení zemře, dojde k ukončení řízení podle § 44 odst. 2 ZKV. Správce předloží konkursnímu soudu zprávu, při…

K pojmu nabídka převzetí

Nabídka převzetí představuje veřejný návrh smlouvy o koupi cenných papírů. Jedná se o cenné papíry, se kterými je spojeno právo účasti na akciové společnosti. Návrh je určen majitelům těchto cenných papírů. Osoba, jenž tuto nabídku převzetí činí se označuje jako navrhovatel.

STANOVISKA PREZIDIA EXEKUTORSKÉ KOMORY ČR K PRÁVNÍM PŘEDPISŮM UPRAVUJÍCÍCH EXEKUČNÍ A DALŠÍ ČINNOST

Za vymožené plnění v souladu s ust. § 5 odst.1 vyhl.č 330/2001 Sb.je nutné považovat každé plnění, které povinný na úhradu své povinnosti uvedené v exekučním titulu uskutečnil poté co bylo soudem rozhodnuto o nařízení exekuce, bez ohledu nato, že povinný takto plnil bez vědomí exekutora. K takovému plnění totiž došlo v zahájeném řízení ve kterém…

Několik poznámek k Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. Část V. „Náklady rozhodčího řízení a odměňování rozhodců “

Praktickou otázkou rozhodčího řízení před jakýmkoli rozhodčím soudem, řízením ad hoc jakož i soudem obecným je, kolik prostředků budou muset strany vynaložit během jeho průběhu na nákladech a to zejména za právní zástupce, jejich smluvní honoráře jakož i účelně vynaložené náhrady, poplatky spojené se samotným zahájením a průběhem rozhodčího…

Smluvní záruka založená jednostranným prohlášením prodávajícího v záručním listě a smluvní záruka založená dohodou účastníků

Prodávající může založit smluvní záruku především svým prohlášením v záručním listě (§ 620 odst. 5 po novele Občanského zákoníku (dále jen „OZ“). Jde o jednostranný právní úkon prodávajícího, na jehož základě poskytuje kupujícímu záruku přesahující rozsah záruky stanovený v OZ a jehož vznik není vázán na žádnou součinnost kupujícího. Tímto…

Problémy s doručováním soudních zásilek lze rychle odstranit

Ministerstvo spravedlnosti a zejména soudci v současnosti řeší naléhavý problém, jak se vypořádat s novelou občanského soudního řádu, která znemožňuje doručování soudních obsílek, rozhodnutí soudu, rozsudků apod. prostřednictvím České pošty (viz vysvětlení na druhé straně této tiskové zprávy). Exekutorská komora České republiky nabízí jednoduché…

Splnění a následky nesplnění oznamovací povinnosti podle obchodního zákoníku

Vznikne-li oznamovací povinnost podle § 183 d zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník udává tento pro její splnění lhůtu. Její nesplnění s sebou přináší různé sankce. Do tří pracovních dnů potom, co se dověděli nebo bylo možno dovědět se, že získaly podíl na hlasovacích právech, jež zakládá oznamovací povinnost, musí osoby, kterým tato povinnost…

Úroky z prodlení a poplatek z prodlení

Dlužník, který svůj dluh řádně a včas nesplní, je v prodlení. Jde-li o prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo požadovat od dlužníka vedle plnění úroky z prodlení (není-li podle občanského zákoníku povinen platit poplatek z prodlení). Výši úroků z prodlení a poplatku z prodlení stanoví nařízení vlády č. 142/1994…

Finanční arbitr - ochrana spotřebitele při užívání elektronických platebních prostředků

Institut finančního arbitra je novým pojmem v oblasti ochrany spotřebitele, který byl ustanoven v souvislosti se zákonem o platebním styku. Tento zákon, jenž nabyl účinnosti 1. ledna tohoto roku, předpokládá vznik zvláštního orgánu pro mimosoudní urovnávání sporů, které vzniknou jednak mezi institucemi a jejich klienty při provádění převodů…

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele jako výjimečný způsob rozvázání pracovního poměru

Okamžité zrušení pracovního poměru je institut upravený zákoníkem práce, který je výjimečným způsobem okamžitého rozvázání pracovního poměru a může jím za stanovených podmínek ukončit pracovní poměr jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. Úkolem tohoto článku je upozornit zejména zaměstnavatele na možná úskalí užití institutu okamžitého zrušení…

Několik poznámek k Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. Část IV. „Rozhodčí nález, procesní jazyk, místo a rozhodné právo“

Řádné rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího nálezu, tj. pravomocným rozhodnutím ve věci samé či jinou právní skutečností (např. zpětvzetím žaloby, dohodou o ukončení rozhodčího řízení, smírem apod.), která ve svém důsledku znamená ukončení procesního stádia rozhodčího řízení za předpokladu, že rozhodnutí o takové skutečnosti nabude právní…