Články

Nemocenské – nová redukce denního vyměřovacího základu a procentní sazba v důsledku reformy veřejných rozpočtů

Úprava nemocenského by měla v rámci reformy veřejných rozpočtů s účinností od 1. ledna 2004 doznat několika změn. (Obdobná opatření budou provedena i v systému nemocenské péče pro příslušníky ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb.)

Novela zákona o dani z přidané hodnoty

Jednou ze zásadních změn je snížení limitu dosaženého obratu pro povinnou registraci plátců DPH a změna doby po kterou je tento obrat sledován. Dosud byla situace taková, že registrace byla povinná pokud obrat za předchozí tři kalendářní měsíce převýšil částku 750 000 Kč. Nově platí, že k povinnému zaregistrování se dojde, bude-li obrat za…

Odběr krve na základě dožádání orgánu Policie ČR

Zdravotnická zařízení se ve při své činnosti poměrně často setkávají s požadavky orgánu Policie ČR na provedení odběru krve popř. moči a jejího vyšetření na přítomnost alkoholu a jiných návykových látek, nejčastěji v souvislosti s vyšetřováním přestupku nebo trestného činu.

Poskytování nápojů zaměstnancům a daň z příjmů

Zmíněné bezplatné poskytování nápojů je jistě chválihodnou záležitostí, je však nutno mít na zřeteli a respektovat případné daňové dopady, konkrétně případný nepeněžní (a zdanitelný) příjem u zaměstnance a daňovou (příp. nedaňovou) účinnost souvisejících nákladů u zaměstnavatele.

Pravidla reklamy léků – reklama na humánní léčivé přípravky zaměřená na odborníky

Zákon o regulaci reklamy přináší po novele účinné od 1. června 2002 v novém znění i zcela nový paragraf 5b, týkající se zvláštní reklamy na humánní léčivé přípravky zaměřené na odborníky. Předtím, než jej konkrétně vysvětlím, musím ale upozornit, že také na reklamu pro odborníky se vztahují obecné…

Pravidla reklamy zdravotnických prostředků

Zákon dále doplňuje různá selektivní omezení restrikcí televizního a rozhlasového sponzoringu, když stanoví, že součástí sponzorování televizních a rozhlasových pořadů právnickými nebo fyzickými osobami, jejichž činnost zahrnuje výrobu, distribuci, výdej nebo prodej zdravotnických prostředků, může být propagace obchodní firmy, názvu nebo jména a…

Právo na svobodnou volbu lékaře

Dle ustanovení čl. 31 Listiny základních práv a svobod (usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod) má každý právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví…

Právo na výběr zdravotní pojišťovny dle § 11 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.

Z důvodů praktických je v zákoně stanoveno, že možnosti změnit zdravotní pojišťovnu lze využít pouze jednou za 12 měsíců a to pouze vždy k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí tj. k 1.1.,1.4.,1.7 a 1.10. příslušného kalendářního roku.

Rozhodné právo v závazkových vztazích z mezinárodního obchodu - smluvní autonomie a volba práva – část.III (volba práva)

Především čl. 3.1 Římské úmluvy, a čl.7.1 Haagské úmluvy hovoří o právu zvoleném stranami (“law chosen by the parties”). Ale obě Úmluvy vymezují termín “law” jako právo jiné než kolizní pravidla mezinárodního práva soukromého, tedy jako “normy platné ve státě”. Účelem této formulace bylo vyloučení renvoi, ale význam tohoto ustanovení je poněkud…

Škody na majetku a daň z příjmů

Řada podnikatelů má pojem „škoda“ zafixován jako rovnici: škoda = nedaňový náklad. O tom, že zdaleka ne každá škoda je nedaňovým nákladem a že v řadě případů výše uvedeným mýtem poškozují někteří poplatníci sami sebe bude následující pojednání.

Skončení pracovního poměru I.- Způsoby skončení hlavního pracovního poměru

Obecně však platí, že skončení pracovního poměru může nastat jen na základě takové právní skutečnosti, s jejíž existencí spojuje zákoník práce skončení pracovního poměru. Podmínky pro skončení pracovního poměru jsou regulovány kogentními ustanoveními zákoníku práce a není možné je měnit individuálními pracovními smlouvami. Tyto podmínky tedy ani…

Skončení pracovního poměru III. - skončení ostatních pracovních poměrů

Problematika ukončování pracovních poměrů nemůže být vyčerpána pouze charakteristikou jednotlivých způsobů skončení pracovního poměru, ani přehledem povinností zaměstnavatele vzniknuvších mu v této souvislosti. Oba předcházející články s tematikou skončení pracovního poměru se zabývaly jednotlivými aspekty ukončování pouze hlavního pracovního…

Sousedská práva

Každý z nás si dovede živě představit situaci, kdy mu soused - jednou vášnivý zahrádkář či chovatel, podruhé nadšený kutil, připraví nejednu bezesnou noc vyplývající z jeho nadšených zálib. Málokdo je však schopen, zachovat si v takové situaci chladnou hlavu, ovládnout emoce a připravit racionální řešení. Vždy si třeba uvědomit, že platná právní…

Společný nájem bytu - část. I

Pokud jde o vztah spolunájemců vůči třetím osobám platí, že z právních úkonů týkajících se společného nájmu bytu jsou oprávněni a povinni všichni společní nájemci společně a nerozdílně. Tak tedy např. ve vztahu k pronajimateli není relevantní dohoda mezi společnými nájemci o způsobu, kterým se každý z nich bude podílet na úhradě nájemného či…

Sponsalia pro futuro v českém právním řádě – aneb když se řekne zasnoubení

Zamysleme se kupříkladu na otázkou, zda je možné se domáhat náhrady škody vzniklé v souvislosti s neuskutečněním sňatku. Konkrétněji popsáno: Má poškozená strana, tj. ten ze snoubenců, který byl poškozen jednáním druhého snoubence, nárok na náhradu škody? Rodinné právo se vyčlenilo z práva občanského, proto je vhodné hledat jistou oporu v…

Správa doménových jmen národní úrovně podle tzv. nového regulačního rámce EU

V poslední době bylo zveřejněno několik článků, zabývajících se tím, zda by budoucí český národní regulátor pro oblast elektronických komunikací měl mít pravomoci také v oblasti správy doménových jmen v národní doméně .cz. V článcích zastávajících názor, že je třeba, aby státní správa převzala správu národních domén od samosprávy (v současnosti…

ÚMLUVA O UZAVÍRÁNÍ SMLUV PROSTŘEDKY ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Princip uzavírání smluv elektronicky je ve své podstatě stejný jako ten „klasický“. Spíše než vytvoření speciálních pravidel pro elektronické uzavírání smluv je tedy cílem připravované Úmluvy přizpůsobení stávajících pravidel novým podmínkám, přičemž je třeba vycházet především ze zájmů smluvních stran, a učinit tak proces co nejjednodušší při…

Úvaha nad vývojem právní regulace tabákové reklamy v zemích Evropské Unie

Předpisy a zvyklosti zemí Evropské Unie pronikají a snad budou i nadále pronikat do našeho života a bylo by naivní si myslet, že na mnoho věci již EU nepřišla před námi. Vývoj v České republice v oblasti tabákové reklamy by tak bylo možné snadno zdůvodnit nezkušeností našich legislativců, kdyby se ale víceméně totéž neodehrávalo na úrovni Evropské…

Vozidla, hlídaná parkoviště a odpovědnost provozovatele

Po zjištění vzniku škody poškozením či krádeží automobilu, nebo jeho součásti či příslušenství (kanystr, autorádio, pneumatika, výstražný trojúhelník aj.) je nutné nahlásit škodu na policii za účelem sepsání protokolu a dalšího vyšetřování trestného činu, u provozovatele, příp. u smluvní pojišťovny. Na věci odložené v automobilu netvořící jeho…

Vypořádání společného jmění manželů část. I (formy vypořádání, vypořádání dohodou)

Důležité hledisko pro vypořádání je zakotveno v § 149 odst. 3 o.z., který stanoví, že: „ Při vypořádání se přihlédne především k potřebám nezletilých dětí, k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu a k tomu, jak se zasloužil o nabytí a udržení společného jmění. Při určení míry přičinění je třeba vzít též zřetel k péči o děti a k obstarávání…