Články

Právní úprava zamezení nadměrného zadlužování obcí a krajů

Stávající právní úprava upravující nakládání s majetkem samosprávných celků, tj. zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jež upravuje hospodaření jak obcí tak i krajů, nedostatečně bránila zadlužování samosprávných celků a pravděpodobně i z důvodu, aby se nepřiměřené zadlužování se nepřeneslo i na kraje, byla přijata…

Lekce z politické korektnosti a normalizace v ČR

Poslední dobou se v české společnosti (zejména v té její části, která je mediálně nejviditelnější) objevují tendence směřující k tomu, že jisté názory by se pokud možno neměly vyslovovat nahlas. Nemám samozřejmě na mysli nejkřiklavější formy zneužití svobody projevu, kupř. propagaci myšlenek či hnutí směřujících k porušování lidských práv, veřejné…

Právní ochrana technických řešení a designu výrobků

Řada výrobců vkládá nemalé finanční prostředky do výzkumu a vývoje nových technických řešení a designu svých produktů. Pro výsledky této práce je třeba si zajistit náležitou právní ochranu. Smyslem průmyslově právní ochrany je zamezit konkurenci, aby nezískala a nevyužívala výsledky tvůrčí činnosti bez vynaložení jakýchkoliv…

Neúspěch návrhu zákona o ochraně před tabákem, alkoholem a jinými návykovými látkami

V listopadu se široká veřejnost měla znovu přesvědčit o tom, jak obtížné je prosadit do právního řádu takové právní předpisy, které by měly pomoci zlepšit neutěšený stav, který v naší společnosti panuje v souvislosti s potíráním tzv. legálních drog (alkohol, tabák) a s ochranou společnosti (především mládeže) před…

Lhůty v daňovém řízení

Lhůtu chápeme jako časový úsek, určité ohraničení pro jednotlivé právní úkony a kroky. Rozlišujeme lhůty zákonné a individuální, které stanoví správce daně. Zákonné lhůty jsou stanoveny zákonem a jsou jimi např. lhůty pro podání daňového přiznání.

Ceny služeb exekutorských úřadů

V ČR bude na základě zákona č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) působit postupně více než 300 exekutorských úřadů, které by měly vydatně odlehčit justici s výkonem rozhodnutí (resp. exekučních titulů), jež nejsou povinnými osobami plněny dobrovolně.
Výši a způsob určení odměny a náhrad pro soudního exekutora stanoví vyhláška Ministerstva…

Odvolání proti usnesení o nařízení exekuce

V exekučním řízení, podobně jako v řízení o výkon rozhodnutí podle části šesté zák. č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), jsou pro účastníky vytvořeny předpoklady pro aplikaci řádných opravných prostředků.

Protokol o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)

Dne 26. února 2001 byl v Bruselu podepsán Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA).

Novela devizového zákona umožňuje zahraničním právnickým osobám podnikajícím v České republice kupovat nemovitosti

Prezident Václav Havel podepsal dne 19.12.2001 novelu devizového zákona, která mimo jiné zakotvuje možnost nakupovat nemovitosti zahraničním právnickým osobám podnikajícím v České republice. Podstatou nové právní úpravy devizového zákona je snaha odstranit z devizového zákona jedno z posledních omezení volného pohybu kapitálu a fakticky vytvořit…

Medicínský pokus na člověku

Pokrok, který zasahuje bez rozdílu všechny vědní disciplíny a snad tak přispívá k dokonalejší a lepší společnosti, se dotýká samozřejmě i medicíny a biologie. Vždyť právě na tomto poli je rozvoj a vývoj nejzřetelnější. V několika posledních desetiletích či dokonce letech se výrazně rozšířil okruh nemocí, které byly dříve neléčitelné a nyní se při…

Zdaňování holdingových společností

Novelou obchodního zákoníku č. 370/2000 Sb. se do našeho právního řádu dostala poměrně slušná úprava koncernového práva. Po účely obchodně právní lze konstatovat, že tato úprava i přes některé drobné nedostatky, je poměrně zdařilá a díky inspiraci v německém právu také kompatibilní s ostatními vyspělými právními…

Pravidla války?

Zdá se vám tato myšlenka zcela šílená nebo minimálně velice nepravděpodobná? Ač je to opravdu s podivem, i ve válce se uplatňují některá pravidla, která musí jednotlivé strany konfliktu dodržovat. Důvodem, který toto vyžaduje je bezpochyby snaha zachovat život na planetě Zemi v době jaderných a jiných podobně účinných zbraní a zároveň pokus co…

Pluralita obhájců

Poměrně dlouho bylo v našem trestním právu opomenuto řešení problematiky, zda má obviněný právo na to, aby byl hájen více obhájci či zda může obviněného hájit obhájce pouze jeden (jde o tzv. pluralitu obhájců, kdy obviněný v jednom proti němu vedeném trestním řízení udělil plnou moc dvěma nebo více obhájcům, a to každému samostatně, čehož…

Družstvo a obchodní společnost není totéž

V souvislosti s povinností uvést společenské smlouvy obchodních společností a jejich stanovy do souladu s obchodním zákoníkem ve znění novel, lze slyšet značné množství názorů, které bez dalšího vysvětlení konstatují i povinnost družstev, uvést jejich stanovy do souladu se zněním obchodního zákoníku.

Úkoly a postavení Úřadu průmyslového vlastnictví

Cílem dnešního článku je seznámit čtenáře s úkoly, které plní Úřad průmyslového vlastnictví v oblasti ochrany průmyslových práv. Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) je ústředním orgánem státní správy na úseku ochrany průmyslového vlastnictví. Úřad plní především funkci národního patentového a známkového úřadu a dále systematicky buduje a…

Minimální mzda a minimální mzdové tarify

Mzdové otázky jsou v podnikatelské sféře (která postupuje podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, ve znění pozdějších předpisů) ponechány smluvnímu ujednání účastníků pracovně-právních vztahů. Výše mzdy, kterou zaměstnavatel svým zaměstnancům za vykonanou práci poskytuje, se v tržním hospodářství řídí nabídkou a poptávkou na trhu práce, a vyjadřuje…

Zákaz konkurence podle obchodního zákoníku

Poslední rozsáhlá novela obchodního zákoníku účinná od 1.1.2001 přinesla mimo jiné i zpřísnění odpovědnosti členů statutárních orgánů obchodních společností. Obecně řečeno odchylky oproti předcházející právní úpravě nastaly zejména v tom, že zmíněné osoby nebudou moci vůbec podnikat v oboru stejném nebo obdobném podnikání společnosti, být…

Kvalifikační předpoklady uchazečů o veřejné zakázky

Každý, kdo se uchází o zakázku hrazenou z veřejných prostředků (a ve stanovených případech i z peněz určených privátních subjektů jako zejména provozovatelů tzv. přirozených monopolů poskytujících služby veřejnosti) zadávanou formou 1. obchodní veřejné soutěže nebo 2. výzvy více (nejméně 5) zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle §49…

Maximální doba práce konané přesčas

Ač již od poslední významné novely zákoníku práce uběhlo několik měsíců (1.1.2001), některá novelizovaná ustanovení stále přinášejí problémy, či nejsou vždy správně vykládána a pochopena. Jedním ze stále diskutovaných témat je přesčasová práce, resp. jaká je maximální možná doba práce konané přesčas.

Nekonečná povinná nabídka převzetí

Noční můra všech právníků je opět tady. Slovutný zákonodárný sbor si vzal další rukojmí a právě míří na jedny z nejcitlivějších míst obchodního zákoníku. Jako by zákonodárcům nestačilo, že se jim ve článcích Karla Eliáše usmívá značná část odborné veřejnosti, vytáhli další předvolební trumf: zloduchové chtějí zastavit privatizaci a obrat stát.