10 otázek

10 otázek pro… Zdeňku Voštovou

eFocus

Mgr. Zdeňka Voštová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, během studia absolvovala roční stáž na dánské Univerzitě v Kodani. Od roku 2006 působí v právním oddělení nadnárodní společnosti v oblasti energetiky a automatizace. V letech 2010 až 2012 pracovala jako právnička této společnosti v Kataru, kde zakládala…

10 otázek pro… Marka Procházku

eFocus

Marek Procházka je zakládajícím partnerem PRK Partners. Jeho specializace zahrnuje zejména oblast řešení sporů (rozhodčí řízení, mediace), bankovního práva, fúzí a akvizic. Před zahájením své advokátní praxe v České republice získal vzdělání ve Švýcarsku a Spojených státech amerických. Je zkušeným právním expertem s dlouhou praxí při…

10 otázek pro… Martina Vychopně

eFocus

JUDr. Martin Vychopeň je absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 1994 působí jako advokát a partner Advokátní kanceláře Camrda, Premus, Peter, Vychopeň, Vachoušek a partneři. Byl prvním regionálním zmocněncem České advokátní komory pro Středočeský region, ČAK zastupoval v mezinárodních organizacích EYBA a AIJA. Jako člen…

10 otázek pro… Michala Urbana

eFocus

JUDr. Mgr. Michal Urban absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde nyní pokračuje ve studiu v rámci Ph.D. programu a působí jako asistent na Katedře politologie a sociologie. Věnuje se sociologii práva, teorii práva a problematice právního vědomí. Od roku 2009 také vede předmět Právní praxe na středních školách, v…

10 otázek pro… Miroslava Bělinu

eFocus

Prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. působil po absolvování PF UK v Praze nejprve jako doktorand, odborný asistent, poté jako docent a od svého jmenování v roce 1998 až do současnosti jako profesor a vedoucí katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, rovněž je členem vědecké rady…

10 otázek pro… Maxima Tomoszka

eFocus

JUDr. Maxim Tomoszek absolvoval v roce 2002 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po základní vojenské službě a ročním zaměstnání v Armádě ČR působí od roku 2004 na katedře ústavního práva PF UP, kde vyučuje předměty Ústavní právo, Ústavní srovnávací právo a Základní práva a věnuje se výzkumu zejména v oblasti ústavního…

10 otázek pro… Jana Holáska

eFocus

Mgr. Jan Holásek, LL.M. je zakládající partner přední česko-slovenské advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners s pobočkami v Praze, Ostravě, Brně a Bratislavě, která v současné době zahrnuje více než 140 právníků, několik desítek studentů právnických fakult a více než 300 spolupracovníků. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity…

10 otázek pro… Martina Nedelku

eFocus

Martin Nedelka je advokát v České republice, na Slovensku a v Bruselu. Specializuje se na právo hospodářské soutěže, veřejné zakázky, energetické a telekomunikační právo a obecné právo EU. Vystudoval právo v Praze, Řezně a Dublinu. Je partnerem v advokátní kanceláři Schönherr v Praze a Bratislavě.

10 otázek pro… Jana Brože

eFocus

JUDr. Jan Brož absolvoval v roce 1972 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, poté pracoval jako právník v oblasti průmyslu. V roce 1976 nastoupil jako advokátní koncipient v Praze, o dva roky později složil advokátní zkoušky. Až do roku 1990 vykonával advokacii v tehdejší Advokátní poradně č. 2 v Praze. Po roce 1990 působil…

10 otázek pro… Kateřinu Černou

eFocus

Mgr. Kateřina Černá ukončila studium práv na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně v roce 1999. Krátce pracovala v advokátní kanceláři jako advokátní koncipientka a v roce 2000 nastoupila jako justiční čekatelka u Okresního soudu v Benešově, ke kterému byla od 1. 10. 2002 jmenována soudcem. Od 1. 7. 2007 působí u Krajského soudu…

10 otázek pro… Naděždu Rozehnalovou

eFocus

Prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. je děkankou Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V roce 1979 absolvovala brněnskou právnickou fakultu a ve stejném roce nastoupila jako asistentka na Katedru mezinárodního práva. Postupně se stala kandidátkou věd, docentkou a profesorkou. Od roku 1994 byla proděkankou pro rozvoj studia, o tři…

10 otázek pro… Lukáše Jansu

eFocus

JUDr. Lukáš Jansa vystudoval právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, titul "JUDr." získal v oboru obchodního práva na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2004 je advokátem a společníkem ostravské advokátní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři. Působil jako externí vyučující obchodního práva na právnické…

10 otázek pro… Věru Novákovou

Mgr. Věra Nováková studovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde promovala v roce 1999. V roce 2004 nastoupila jako právní čekatelka na Okresním státním zastupitelství pro Prahu – západ, o tři roky později přešla na Okresní státní zastupitelství v Liberci, kam byla téhož roku…

10 otázek pro… Davida Uhlíře

eFocus

JUDr. David Uhlíř, advokát, insolvenční správce se zvláštním povolením, člen představenstva a zkušební komise České advokátní komory. Právnickou fakultu UK absolvoval v r. 1979, advokát od r. 1983 do dnes, s výjimkou let 1990 – 1991, kdy pracoval jako tajemník Magistrátu hl.m. Prahy. Externě vyučuje na Právnické fakultě UK občanské…

10 otázek pro… Kláru Kočovou

eFocus

Mgr. Klára Kočová absolvovala v roce 2006 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Vzápětí nastoupila jako koncipient do advokátní kanceláře v Litoměřicích, jenž se svým zaměřením zabývá převáženě trestním právem. Po složení advokátních zkoušek absolvovala výběrové řízení na státního zástupce a následně byla jmenovaná státní…

10 otázek pro… Ivu Vychopňovou

JUDr. Iva Vychopňová je absolventkou Právnické fakulty University Karlovy v Praze. Studium ukončila v roce 1989. Od roku 1990 byla justiční čekatelkou u Krajského soudu v Praze. V roce 1994 byla jmenována soudkyní. Ve stejném roce byla jmenována předsedkyní senátu u Okresního soudu v Benešově a pověřena dle rozvrhu práce specializací na exekuce.

10 otázek pro… Antonína Mokrého

JUDr. Antonín Mokrý je společníkem advokátní kanceláře Sodomka-Souček-Jindra-Mokrý & Partneři v Praze, která se zabývá převážně právně-poradenskou činností a zastupováním v oblasti obchodního práva, zejména pak případům s mezinárodním prvkem. V roce 1990 absolvoval několikaměsíční kurz obchodního práva při Centru pro komerční právnická studia na…

10 otázek pro… Michaela Kohajdu

JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., je pedagogem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a advokátem. Specializuje se na finanční, daňové a bankovní právo. Na Právnické fakultě UK v současnosti vyučuje finanční a daňové právo. Ve své advokátní praxi se věnuje daňově-právní problematice, finančnímu a korporátnímu právu a právním vztahům souvisejícím…

10 otázek pro… Vladimíra Jirouska

JUDr. Vladimír Jirousek je známý ostravský advokát, zakládající partner AK Jirousek, Skalník, Bernatík a partneři. Celý svůj profesní život je spojen s Českou advokátní komorou - v roce 1990 stál u privatizace advokacie a začal pracovat v orgánech komory, nejprve jako člen kárné komise. Postupně byl členem představenstva odpovědným za výchovu a…

10 Otázek pro… Michala Skřejpka

Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. je profesorem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je vedoucím Katedry právních dějin Právnické Fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se římským právem – zejména římským právem veřejným. V roce 1986 byl na studijním pobytu v Římě. Je autorem několika učebních pomůcek a vědeckých monografií, např. Římské…