10 otázek

10 otázek pro... Petera Valerta

eFocus

Peter Valert je partnerem advokátní kanceláře Havel Holásek & Partners. Je předním odborníkem na anglosaské právo, specializuje se zejména na právo informačních technologií, duševního vlastnictví a má rozsáhlé zkušenosti v oblasti veřejného sektoru. Peter se také zaměřuje na právní poradenství v oblasti obchodního práva, fúzí a akvizic…

10 otázek pro... Jarmilu Thurnvaldovou

eFocus

JUDr. Jarmila Thurnvaldová, LL.M. je zaměstnankyní správního úřadu - Správy státních hmotných rezerv. Působí jako právnička sekce státních hmotných rezerv a poskytuje poradenství v oblasti nakládání s majetkem státu, pořizování a ochraňování státních hmotných rezerv a v oblasti pracovního práva. Ve státní správě již působila jako…

10 otázek pro... Alici Selby

eFocus

Alice Selby pracuje již 15 let jako právník ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. V současné době vede tým zodpovědný za agendu sektorové regulace. Jedná se o velmi komplexní disciplínu, která je průnikem právního, ekonomického a technického pohledu na chování sektoru a jeho vývojových trendů v kontextu vývoje telekomunikačních…

10 otázek pro... Magdu Pokornou

eFocus

Magda Pokorná je seniorní advokátkou v Allen & Overy. Magda poskytuje poradenství v oblasti akvizic a prodejů, a to v oblasti korporátní i nemovitostní praxe.

10 otázek pro... Hanse-Ulricha Theobalda

eFocus

Hans-Ulrich Theobald je advokátem a partnerem ve společnosti Rödl & Partner, kde působí od roku 1997. Poskytuje poradenství především podnikům, společníkům a finančním investorům, a sice v otázkách práva obchodních společností a práva nemovitostí, koupí a prodejů podniků, transakcí s nemovitostmi a restrukturalizací…

10 otázek pro... Vítězslava Němčáka

eFocus

Vítězslav Němčák je právníkem Ministerstva spravedlnosti od roku 2011. Dříve působil v legislativním odboru, v současnosti řídí ústavněprávní odbor. Před nástupem na ministerstvo pracoval na stáži na Soudním dvoře EU a také na ambasádě v Paříži. Vedle Fakulty sociálních studií a Právnické fakulty Masarykovy univerzity vystudoval ve…

10 otázek pro... Milana Šebestu

eFocus

Mgr. Milan Šebesta, LL. M. se po absolvování Právnické fakulty MU v Brně zaměřuje na veřejné investování (veřejné zakázky, PPP, koncese) a právo z oblasti ICT. Po působení v koncernu E. ON působil jako partner v nadnárodní advokátní kanceláři. Od roku 2008 je společníkem advokátní kanceláře MT Legal s.r.o. Kromě přímého spoluautorství na…

10 otázek pro... Janu Špačkovou

eFocus

Mgr. Jana Špačková je advokátka působící v advokátní kanceláři Bříza & Trubač. Ve své praxi se věnuje zejména zastupování klientů v soudním, rozhodčím, exekučním i správním řízení a dále oblasti autorského práva. Před zahájením spolupráce s advokátní kanceláří Bříza & Trubač působila téměř 8 let v advokátní kanceláři Havel, Holásek &…

10 otázek pro... Martina Švédu

eFocus

JUDr. Martin Švéda je advokátem a partnerem ve společnosti Rödl & Partner, kde působí od roku 1997. V kanceláři Rödl & Partner vede tým právníků a soustřeďuje se zejména na oblast občanského a obchodního práva, fúze a akvizice. Mezi jeho klienty patří jak české pobočky zahraničních společností, tak obchodní společnosti s českou…

10 otázek pro... Jakuba Dohnala

eFocus

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře DOHNAL PERTOT SLANINA a vyučujícím soukromého práva na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Praxi získal v advokacii, rozhodčí společnosti, ale i na Justiční akademii v Kroměříži, kde se podílel na vzdělávacím projektu NOZ pro soudce a státní zástupce.

10 otázek pro... Romana Fialu

eFocus

JUDr. Roman Fiala je místopředseda Nejvyššího soudu ČR a předsedou rekodifikační komise občanského soudního řádu. Působil na Městském soudu v Brně i Krajském soudu v Brně, jehož byl také místopředsedou. Od roku 2002 je soudcem Nejvyššího soudu, předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia a soudcem zvláštního senátu pro řízení…

10 otázek pro... Karla Čermáka

eFocus

JUDr. Karel Čermák sr., Dr. h.c. působil po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy jako advokát v pražské Advokátní poradně číslo 1. Spoluzakladatel advokátní kanceláře Čermák Hořejš Vrba (nyní Čermák a spol.) byl dlouholetým předsedou České advokátní komory a spojené Komory. Působil také jako rozhodce v Česku, Vídni a Ženevě.

10 otázek pro... Jitku Ivičičovou

eFocus

Mgr. Jitka Ivičičová je advokátka ve společností Rödl & Partner, kde působí od roku 2008. V současnosti vede tým právníků v brněnské pobočce kanceláře. Jitka se zaměřuje především na oblast obchodního práva, přeměny a další otázky týkající se obchodních společností a oblast správního práva. Mezi její klienty patří jak české pobočky…

10 otázek pro... Ondřeje Trubače

eFocus

JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. je spoluzakladatel advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Zkušenosti sbíral v kancelářích Havel, Holásek & Partners, Gleiss Lutz a Vorlíčková & Leitner. Mezi jeho hlavní oblasti specializace patří soudní a správní…

10 otázek pro... Martina Špičku

eFocus

Advokát Martin Špička je ve vedení týmu korporátního práva, fúzí a akvizic v advokátní kanceláři Bird & Bird. Téměř devět let působil v advokátní kanceláři Weinhold Legal. Jeho specializací je právo obchodních společností, transakce, fúze, akvizice a právo EU. Zaměřuje se také na bankovnictví a finance či rozhodčí a insolvenční řízení.

10 otázek pro... Márii Lokajovou

eFocus

Mária Lokajová absolvovala Právnickou fakultu Karlovy Univerzity, titul LL.M získala na University of Cambridge. Působí v pražské pobočce advokátní kanceláře Squire Patton Boggs, kde se zaměřuje především na mezinárodní obchodní arbitráže, arbitráže mezi investory a státy anebo domácí soudní a rozhodčí spory. Její zkušenosti zahrnují…

10 otázek pro...Tomáše Kintra

eFocus

Mgr. Tomáš Kintr, LL.M. je absolventem brněnské právnické fakulty, rok a půl studoval na právnické fakultě univerzity v Kostnici v Německu, kde získal titul LL.M. V současné době působí jako advokát v Praze. Je jedním z autorů právního informačního systému IRIS zaměřeného na rekodifikaci soukromého práva. V soutěži Právník roku 2013…

10 otázek pro... Evu Ondřejovou

eFocus

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy, JUDr. Eva Ondřejová, působila po ukončení studií jako interní právník v CET 21 spol. s r.o. se zaměřením na mediální právo. Od roku 2010 je advokátní koncipientkou. Plně se věnuje mediálnímu právu a ochraně osobnosti. Během studia získala praxi v českých i zahraničních médiích. Je externí…

10 otázek pro... Davida Netušila

eFocus

Mgr. David Netušil absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně, tříletou koncipientskou praxi pak získal v pražské AK Mikš & Suk, v oblasti generální praxe. Po čtyřleté právní praxi v advokacii založil vlastní advokátní kancelář. Jako advokát se dále věnuje generální právní praxi, zejména občanskému právu a obchodním korporacím. V tomto…

10 otázek pro… Radima Polčáka

eFocus

Doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. je vedoucím Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jako host přednáší na právnických fakultách a justičních vzdělávacích institucích v Evropě a USA. Zabývá se převážně právní teorií, právem IT a energetickým právem. V roce 2003 založil mezinárodní sympozium Cyberspace, založil a…