ostatní

Přestaňte s klienty hrát na Věřte nevěřte

eFocus

V právních službách neexistuje důležitější faktor než důvěra. Zatímco v minulosti to mnohdy byla důvěra slepá, dnes si ji musí vaše kancelář zasloužit v tvrdé konkurenci. Dnešní klient totiž důvěřuje už jen tomu, co si může sám ověřit. Vedle specializace a ceny si proto stále častěji vybírá advokátní kancelář na základě její…

Měsíčník Rekodifikace & praxe: Otázky – odpovědi

eFocus

Časopis Rekodifikace & praxe přináší vedle odborných statí také odpovědi na čtenářské dotazy vztahující se k rekodifikační problematice. Z posledního lednového čísla pro vás vybíráme:

Judikatura k rekodifikaci – Právní jednání

eFocus

Nakladatelství Wolters Kluwer vydává další svazek řady přehledů judikatury obsahující rozhodnutí, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Antidiskriminační zákon (č. 198/2009 Sb.). Komentář

eFocus

Autoři podávají podrobný výklad k jednotlivým ustanovením, detailně jsou rozebrány jednotlivé diskriminační důvody, rozsah zákazu diskriminace v jednotlivých sférách veřejného života, výjimky ze zákazu diskriminace, právní prostředky ochrany před ní a další související pojmy a instituty. Výklad je doplněn jak o rozhodnutí českých i…

Měsíčník Rekodifikace & praxe: Nabytí vlastnického práva k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí od nevlastníka a ochrana dobré víry nabyvatele

eFocus

Obecné soudy poruší právo na ochranu majetku a na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, neposoudí-li existenci dobré víry nabyvatelů nemovitosti. Takový postup se dostává do rozporu s čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky, s ohledem na ustálený právní názor Ústavního soudu…

Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky - komentář

eFocus

Kniha je vůbec prvním komentářem k Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, který je jedním ze stálých rozhodčích soudů v ČR. Praktický komentář z pera dlouholetých rozhodců seznamuje čtenáře s ústavními a zákonnými předpoklady fungování této instituce, provádí ho jednotlivými kroky…

Zná klient hodnotu práce vaší kanceláře? 5 tipů pro alternativní odměňování právních služeb

eFocus

Přesvědčit klienta k souhlasu se standardní odměnou pro advokáta je čím dál tím těžší. Stejně pracné vyjednávání probíhá stále častěji i při samotné fakturaci. Protože se tento trend bude v budoucnu jen prohlubovat, musí kancelář, která chce být na trhu i za tři roky, hledat nové byznys modely. Následující článek přináší několik…

Měsíčník Rekodifikace & praxe: Otázky – odpovědi

eFocus

Časopis Rekodifikace & praxe přináší vedle odborných statí také odpovědi na čtenářské dotazy vztahující se k rekodifikační problematice. Z posledního prosincového čísla pro vás vybíráme:

Dana Ondrejová – Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci

eFocus

Monografie Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci vydaná v rámci ediční řady Právo prakticky provádí čtenáře postupně všemi fázemi smluvního vztahu. Kniha začíná již úvahami o koncepci smlouvy a jejím právním režimu, velmi podrobně rozebírá text jednotlivých částí smlouvy od hlavičky až po závěrečné podpisy, a neopomíjí ani otázky…

Kriminalita mladistvých

eFocus

V MF Dnes 30.11.2015 mě zaujal návrh jihomoravského poslance Jeronýma Tejce - dle jeho návrhu by se mohlo zveřejnit jméno včetně trvalého bydliště u dětí mezi patnáctým a osmnáctým rokem, které byly pravomocně odsouzeny za zvlášť závažné trestné činy.

Dědické právo podle nového občanského zákoníku

Praktická příručka informuje o novinkách v dědickém právu po rekodifikaci českého soukromého práva.

Přehledně vysvětluje nové pojmy a instituty, které zavedl nový občanský zákoník, jako například odkazy, dědickou smlouvu, podmínky nebo svěřenské nástupnictví, informuje o výši odměny notáře a na praktických příkladech ukazuje řešení…

Ekonomika roste díky českému exportu

Tisková zpráva

Již 18. ročník prestižní soutěže Exportní cena DHL UniCredit ocenil nejlepší české exportéry a jejich úspěchy. V kategorii „Středně velká společnost“ se na prvním místě umístila společnost Enkom a.s., která exportuje technologická zařízení do zemí Ruské federace. Vítězem kategorie „Malá společnost“ se stala společnost PBS …

Měsíčník Rekodifikace & praxe: Otázky – odpovědi

eFocus

Časopis Rekodifikace & praxe přináší vedle odborných statí také odpovědi na čtenářské dotazy vztahující se k rekodifikační problematice. Z posledního listopadového čísla pro vás vybíráme:

Práva seniorů

eFocus

V dnešní době je takřka podezřelé, pakliže někoho či něco pochválíte, a o českém právu a justici to platí trojnásob. Nicméně po mých několika kritičtějších glosách si dovolím zahrát na pozitivnější notu. A rád.

Proč najednou tlačí klienti na cenu?

Komerční sdělení

Trend je jasný, klienti stále více zpochybňují cenovou nabídku právních služeb, čím dál urputněji hledají způsoby, jak snížit celkovou cenu, a stále častěji chtějí znát aktuální zůstatek ve smluveném rozpočtu. Proč tomu tak je? Co jsou hlavní příčiny změny na trhu s právními službami?

Výzvy a výhledy z nejvyšších pater

Komerční sdělení

Advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ působí na trhu již téměř 23 let, během nichž si vybudovala renomé tradiční, stabilní a nezávislé kanceláře, jejíž mezigenerační tým čítá aktuálně na sedmdesát členů a nabízí tak netradiční souhru dlouholetých zkušeností, tradice a současně nezatíženého, mladého pohledu. S tímto kolektivem…

Zákon o soudních poplatcích a předpisy související (č. 549/1991 Sb.) - komentář

eFocus

Komentář k zákonu o soudních poplatcích přináší výklad právní úpravy soudních poplatků, přičemž na jednotlivé otázky a problémy nahlíží jak perspektivou soudu, tak z pohledu účastníků řízení a jejich advokátů. Poskytuje návod pro široké spektrum konkrétních případů a situací, postihuje aplikační praxi soudů a nabízí postup, který nejlépe…

Informační kozel zahradníkem

eFocus

O právu na informace byly již popsány kilogramy papíru. Ne nadarmo je právo na informace přímo právem ústavním, tedy právem té nejvyšší právní síly.

Měsíčník Rekodifikace & praxe: Novelizace právní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v zákoníku práce

eFocus

Koncem roku 2014 předložila vláda ČR Poslanecké sněmovně návrh novely zákoníku práce, která se měla týkat především dosavadní úpravy náhrady škody, zejména oblasti odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Mezi hlavními důvody, které vedly k rozhodnutí přepracovat dosavadní úpravu v této oblasti, byla uváděna též nutnost…

Recenze: Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Vznik, změny a skončení pracovního poměru. 3. vydání

eFocus

Predikce toho, co soudy ve skutečnosti udělají a nic více, to je podle mne právo. Tato teze O.W.Holmese, Jr., představitele amerického právního realismu, nahlíženo zejména z hlediska aplikační praxe, se zdá být mj. i v kontextu intenzity legislativních změn plně určující i pro zdejší právní prostředí, pracovněprávní legislativu…