ostatní

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Komentář

eFocus

Autoři vytvořili ucelený komentář zákona, jehož předmětem a účelem je zmírnění některých majetkových křivd církvím a náboženským společnostem, pro což se po roce 1989 ustálila zkratka „restituce“, resp. církevní restituce, a vypořádání majetkových vztahů mezi státem a registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi, tedy širší…

Recenze: Kottnauer, Antonín: Pracovní právo v praxi. Základní pracovněprávní vztahy a rekodifikace

eFocus

V roce 2014 byla nakladatelstvím Leges vydána kniha s názvem „Pracovní právo v praxi. Základní pracovněprávní vztahy a rekodifikace.“, jejímž autorem je JUDr. Antonín Kottnauer. Autor se oblastí pracovního práva dlouhodobě zabývá a tato kniha není jeho prvním publikačním počinem na poli pracovního práva. Namátkou je možno z řad jeho…

Měsíčník Rekodifikace & praxe: Slib odškodnění

eFocus

Dle § 2890 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též jen „obč. zák.“), který právní úpravu institutu uvozuje, se slibem odškodnění slibující zavazuje nahradit příjemci slibu škodu, vznikne-li mu z jeho určitého jednání, o něž ho slibující požádá a k němuž není příjemce slibu povinen.

7 kroků k efektivnímu řízení vaší kanceláře

Komerční sdělení

Pokrok nabírá ostré tempo. Ještě nedávno jste měli po ruce sekretářku, která vám zaznamenávala zmeškané hovory z pevné linky. Na písemnou odpověď jste někdy čekali i týden. Jedinou cestou, jak zaslat dokument, byla pošta, přesněji doporučené psaní. Kdo chtěl jít s dobou, naučil se používat fax, poté první počítač a později i…

Recenze: Zákon o obcích (č. 128/2000 Sb.) - Komentář

eFocus

Po několika letech jde o další příspěvek do početně spíše skromné množiny komentářů zákona o obcích, jednoho z klíčových předpisů naší veřejné správy. Od vydání posledního z výkladů obecního zřízení uběhlo více než 6 let. Byla to navíc léta zásadních změn nejen právního řádu jako takového (v čele s rekodifikací soukromého práva, která…

Měsíčník Rekodifikace & praxe: Otázky – odpovědi

eFocus

Časopis Rekodifikace & praxe přináší vedle odborných statí také odpovědi na čtenářské dotazy vztahující se k rekodifikační problematice. Z posledního červnového čísla pro vás vybíráme:

Zákon o kybernetické bezpečnosti (č. 181/2014) - Komentář

eFocus

Zákon o kybernetické bezpečnosti upravuje práva a povinnosti osob, jakož i pravomoc a působnost orgánů veřejné moci, a to v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jeho hlavním smyslem je ochrana funkčnosti kybernetického prostoru. S ohledem na vývoj moderních technologií a stále narůstající závislost společnosti na informačních systémech tak…

Měsíčník Rekodifikace & praxe: Uzavírání spotřebitelských smluv na internetu

eFocus

Nový občanský zákoník výrazně změnil dosavadní chápání uzavírání smluv prostřednictvím internetu. Zejména se mění pojetí nabídky a jejího přijetí, což s sebou přináší praktické otázky související například s okamžikem uzavření smlouvy. Současně byla do občanského zákoníku implementována směrnice 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech…

Zákon o obcích (č. 128/2000 Sb.) - Komentář

eFocus

Autoři komentáře vytvořili publikaci, která by mohla napomoci při praktické aplikaci jednotlivých ustanovení obecního zřízení těmi, kdo s ním nejčastěji pracují, ať už jde o starosty, členy zastupitelstev, nebo úředníky obecních úřadů. Kniha bude užitečná i pro širší veřejnost, která chce ovlivnit chod zastupitelstev a dalších orgánů…

5 tipů na zabezpečení dat nejen pro právníky

Komerční sdělení

Bezpečné uložení dokumentů je v právních společnostech jednou z priorit. Přesto se stává, že převládne důvěra v používané technologie a slepá víra, že pokud máte všechno ve své složce a provedete základní opatření, jsou mnohdy citlivé dokumenty v bezpečí. Pravou hodnotu zabezpečení dat přitom oceníte až ve chvíli, kdy o ně…

Bulletin advokacie

eFocus

Bulletin advokacie je stavovský odborný časopis, vydávaný Českou advokátní komorou, zapsaný do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik ČR, a je držitelem prestižního ocenění Právnický časopis ČR pro rok 2011, 2012, 2014 a nově také pro rok 2015.

Z posledního čísla pro Vás vybíráme: Notář a jeho postavení v řízení ve věcech…

Měsíčník Rekodifikace & praxe: Otázky – odpovědi

eFocus

Časopis Rekodifikace & praxe přináší vedle odborných statí také odpovědi na čtenářské dotazy vztahující se k rekodifikační problematice. Z posledního květnového čísla pro vás vybíráme:

Bulletin advokacie

eFocus

Bulletin advokacie je stavovský odborný časopis, vydávaný Českou advokátní komorou, zapsaný do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik ČR, a je držitelem prestižního ocenění Právnický časopis ČR pro rok 2011, 2012a 2014.

Z posledního čísla pro Vás vybíráme: „Advokátní“ mediace na vzestupu

Měsíčník Rekodifikace & praxe: Společné jednání jednatele a prokuristy

eFocus

Příspěvek se zabývá otázkou, zda je možné ve způsobu zastupování společnosti kombinovat jednání jednatele (člena představenstva) a prokuristy. Snahou autorky je seznámit čtenáře s nejednotným přístupem k řešení této otázky a nabídnout vlastní pohled na věc, kdy se snaží vymezit, za jakých okolností půjde o vnitřní omezení a za jakých o…

LAW FIT 2015: Konec volného internetu?

eFocus

V pondělí 18.5.2015 proběhl třetí ročník konference LAW FIT pořádané Fakultou informačních technologií ČVUT. Konference si klade za cíl spojovat technologické a právní otázky a zve k diskuzi jak IT odborníky, tak právníky. Tématem letošního ročníku byl konec volného internetu a s tím úzce související tzv. síťová…

Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související (č. 101/2000 Sb.) - Komentář

eFocus

Komentář k zákonu o ochraně osobních údajů podává podrobný výklad k oblasti, která v současné informační společnosti nabývá stále větší důležitosti, přičemž nové formy zpřístupňování údajů nabízí také četná úskalí. V publikaci je obsažen jak hluboký výklad teoretický, tak i praktický prostřednictvím rozsáhlé judikatury českých soudů i…

Čím bude zajímavý letošní ročník Karlovarských právnických dnů?

eFocus

Nejdříve doporučuji všem kliknout si na www.kjt.cz, kde je podrobný program. Ale abych pár věcí vybral:

Bulletin advokacie online

eFocus

Bulletin advokacie online pro Vás nově přináší odborné příspěvky týkající se aplikace občanského zákoníku a dalších nových právních předpisů v praxi.

Vybíráme pro Vás:

První setkání se zapsaným mediátorem v praxi

Měsíčník Rekodifikace & praxe: Otázky – odpovědi

eFocus

Časopis Rekodifikace & praxe přináší vedle odborných statí také odpovědi na čtenářské dotazy vztahující se k rekodifikační problematice. Z posledního dubnového čísla pro vás vybíráme:

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (č. 359/1999 Sb.) - Komentář

eFocus

Komentář zákona o sociálně-právní ochraně dětí přináší podrobný výklad tohoto předpisu zasahujícího do mnoha oblastí práva. V publikaci jsou podrobně komentovány změny v návaznosti na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. včetně novelizovaných ustanovení původního zákona o rodině.