Články

Dodací doložky INCOTERMS

Jednou ze základních povinností prodávajícího v souvislosti s kupní smlouvou je povinnost dodat zboží v souladu se smlouvou. Právě tato povinnost často přináší nemalé potíže vzhledem k možné nepřesnosti v interpretaci smluvních ustanovení.

Poslancům vadí některé části silničního zákona, možná ho upraví

Většina poslanců je přesvědčena o tom, že nedávno schválená novela zákona o provozu na pozemních komunikacích obsahuje řadu chyb.

Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (Newyorská úmluva)

Úmluva se vztahuje na uznání a výkon rozhodčích nálezů, vydaných na území cizího státu, vyplývajících ze sporů mezi fyzickými nebo právnickými osobami. Svým obsahem nahrazuje starší úpravu, kterou obsahoval Ženevský protokol o doložkách o rozsudím (z r.1923) a Ženevská úmluva o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků (z…

Mediální komise sněmovny projedná návrh zákona o vysílání

Sněmovní komise pro sdělovací prostředky se bude zabývat vládním i poslaneckým návrhem nového zákona o rozhlasovém a televizním vysílání.

Dokumentární akreditiv

Jednou z nejdůležitějších a zároveň nejkomplikovanějších otázek v obchodních transakcích ať již vnitrostátních či mezinárodních je smluvní úprava platebních podmínek a jejich následná realizace. V současné praxi obchodníků jsou používány nejrůznější formy realizace plateb – hladká platba, dokumentární inkaso, směnka, šek a také dokumentární…

Vydědění

Jedním ze základních oprávnění vlastníka věci je právo se svým majetkem disponovat a to nejen za svého života, ale i pro případ smrti. Dispozice s majetkem pro případ smrti je nejčastěji realizována prostřednictvím sepsání závěti. Zákon dává zůstaviteli v podstatě úplnou volnost v rozhodnutí, jak s majetkem v případě své smrti…

Co s konkurenčními doložkami?

Novela zákoníku práce (dále jen ZP), která vstoupila v účinnost ke dni 1. 1. 2001, přináší kromě nesporných výhod pro zaměstnance (zákaz diskriminace, právo na informace a projednání aj.) též některé výhody zaměstnavatelům. Jedním z nejdiskutovanějších nově zavedených institutů je tzv. konkurenční doložka. Stručně řečeno se v ustan. § 29 odst. 2…

Co s konkurenčními doložkami?

Novela zákoníku práce (dále jen ZP), která vstoupila v účinnost ke dni 1. 1. 2001, přináší kromě nesporných výhod pro zaměstnance (zákaz diskriminace, právo na informace a projednání aj.) též některé výhody zaměstnavatelům. Jedním z nejdiskutovanějších nově zavedených institutů je tzv. konkurenční doložka. Stručně řečeno se v ustan. § 29 odst. 2…

Závěť a její náležitosti

Pojem závěť není v českém právním řádu definován. Lze jej charakterizovat jako pořízení o svém majetku pro případ smrti. Jde tedy o typický právní úkon mortis causa, kdy následky právního úkonu nastupují ve vztahu k jednajícímu až v okamžiku jeho smrti. Účelem závěti je realizace práva zůstavitele jako vlastníka podle své vůle disponovat svým…

Podnájem bytu

Podnájem bytu je nutno rozlišovat od právního institutu nájmu bytu. Zatímco nájemní vztah vzniká pouze mezi vlastníkem bytu a nájemcem, podnájem je zvláštním nájemním vztahem, který může vzniknout pouze mezi nájemcem a podnájemcem. Mezi vlastníkem bytu a podnájemcem tedy nevzniká právní vztah.

Otázka financování krajů rozděluje poslance

Termín pro stanovení pravidel financování krajů rozděluje sněmovnu do několika táborů. Zatímco unionista Jiří Vlach tvrdí, že příslušné změny daní by sněmovna měla schválit už před prázdninami, zástupci ODS varují před ukvapeným rozhodnutím.

Věcné břemeno

Věcné břemeno omezuje vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Z věcného břemena tedy plyne oprávnění užívat cizí věc.

Rozhodčí řízení institucionální

Rozhodčí řízení institucionální je forma rozhodčího řízení, v němž sporné strany svěřují rozhodnutí majetkového sporu rozhodcům stálého rozhodčího soudu. Stálé rozhodčí soudy mohou být zřízeny pouze na základě zákona. Podkladem pro řešení sporu před stálým rozhodčím soudem je písemná rozhodčí…

Klaus vyhlásil lhůtu na nominace do Rady ČT

Organizace, které mají zájem navrhnout sněmovně kandidáty do Rady České televize (ČT), to mohou udělat do 20. března. Předseda dolní komory Václav Klaus (ODS) vyhlásil lhůtu pro předkládání nominací.

Právní úprava podílového spoluvlastnictví

K věci může mít vlastnické právo více subjektů společně, aniž by věc byla mezi ně rozdělena. V takových případech se jedná o spoluvlastnictví a zákon považuje tyto vlastníky za jediného vlastníka věci. Z pohledu občanského zákoníku je třeba rozlišovat vztahy, které vznikají mezi spoluvlastníky navzájem a vztahy, jež vznikají mezi spoluvlastníky a…

Poslanecká sněmovna ukončila schůzi, znovu se sejde v dubnu

Poslanecká sněmovna ukončila únorovou schůzi. Mezi její nejdůležitější body patřilo schválení novel vysokoškolského a trestního zákona i zákona o politických stranách. Kvůli krajským funkcím se na schůzi vzdali mandátu poslanci ODS Petr Bendl a Josef Jalůvka, které nahradili Hynek Fajmon a Jitka Kociánová. Poslanci také zbavili imunity Taťánu…

Obrácené důkazní břemeno pro případy sexuálního obtěžování?

V souvislosti s harmonizačními novelami Zákoníku práce (dále jen ZP) se v poslední době hodně hovoří o problematice sexuálního obtěžování a diskriminace na základě pohlaví, zejména s ohledem na obrácené důkazní břemeno, jež se nově objevilo v § 133a Občanského soudního řádu (dále jen OSŘ). Bohužel musím konstatovat, že dle mého názoru dochází k…

INCOTERMS, zkr. ang. International Commercial Terms - Mezinárodní obchodní podmínky, přehled a význam

INCOTERMS nejsou mezinárodní smlouvou a neplatí ani jako mezinárodní obchodní zvyklosti, jsou závazné až na základě ujednání stran, v němž se na jejich užití výslovně odvolají. Takto se INCOTERMS stanou součástí smlouvy čímž zavazují obě smluvní strany, kterými mohou být pouze kupující a prodejce. Neobsahuje-li smlouva odvolání na INCOTERMS…

Senát vrátil poslancům novelu zákona o obecních volbách

S řadou pozměňovacích návrhů Senát vrátil Poslanecké sněmovně vládní novelu zákona o obecních volbách, kterou loni v říjnu prosadili v dolní komoře poslanci ODS a ČSSD. Pro vrácení předlohy sněmovně hlasovalo 58 ze 71 přítomných senátorů, jen čtyři zákonodárci ODS byli proti. Zákon o komunálních volbách zavádí mimo jiné pětiprocentní hranici pro…

Sněmovna zřejmě přeruší debatu o návrhu zákona o státní službě

Poslanecká sněmovna by se dnes v prvním čtení měla začít zabývat vládním návrhem zákona o státní službě, který má zajistit vznik profesionálního úřednického aparátu ve státní správě. ČSSD však zřejmě navrhne, aby debata o této normě byla přerušena, a v příštích týdnech pak bude o jeho kompromisní podobě jednat s ostatními stranami. Sněmovna sedmý…