Články

Postavení a činnost Světové organizace duševního vlastnictví

V průběhu posledních desetiletí nabývá celosvětově čím dále většího významu právo duševního vlastnictví, resp. jeho předmět, tedy ochrana práv autorských a příbuzných, patentů, ochranných známek, průmyslových vzorů atd. Světová organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization – WIPO) se sídlem v Ženevě si klade za cíl…

Právo novináře chránit zdroj a obsah informací

V poslední době proběhly našimi sdělovacími prostředky některé kauzy, které se zabývali rozsahem práva novináře utajit zdroj svých informací. Jaká je tedy zákonná úpravy této problematiky?

Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon) obsahuje ustanovení, jež se přímo týká ochrany zdroje a…

Souběh nároků na důchody

Při poskytování důchodů se lze poměrně často setkat se situací, kdy pojištěnec splní podmínky pro vznik nároku na více než jeden důchod, a to buď stejného druhu nebo druhu jiného. Jelikož právní úprava řešící tuto problematiku rozděluje mezi souběhem nároků na výplatu důchodů stejného druhu (důchody originální) a souběhem důchodů různého druhu…

Vinařský zákon a realita

Víno bylo vždy považováno za ,,nápoj kulturní“, společenský a i v dnešní době nalézá své místo – dosti často v různých podobách, které předčily i zákonodárcovy představy. Ve městech se rodí vinotéky a stává se módou vlastnit ,,vinný box“ v některé ,,bance vín“. Ale jaké víno vlastně pijeme? A víme, co znamenají jednotlivá…

Dárcovství krve a pracovní volno

Dárcovství krve a jiných biologických materiálů je významným úkonem v obecném zájmu a jako takovému je těmto dárcům poskytována ochrana jejich pracovně právních vztahů. Úkon dárcovství krve či jiných biologických materiálů je překážkou v práci na straně zaměstnavatele, jelikož se jedná podle vyhlášky FMPSV č. 18/1991 Sb. o jiných úkonech v…

Lituji, nemám drobné ... aneb pravidla při příjmu peněz a poskytování náhrad za poškozené peníze

Jistě každý z nás se alespoň jednou dostal do situace, kdy za menší nákup platil bankovkou větší hodnoty a prodávající odmítl její převzetí se slovy: „Lituji, nemám drobné, nemohu Vám vrátit.“ Jindy si zase dítě rozbije své prasátko a s pytlíkem pětikorunových mincí se vydá nakupovat vánoční dárky. Že Vám manželka vyprala spolu s oblíbenou košilí…

Jak se bránit proti útočníkům?

Účinným nástrojem pro obranu proti útočníkům je trestněprávní institut nutné obrany. Podstatou nutné obrany (§ 13 trestního zákona – dále jen TZ) je odvracení útoku na zájmy chráněné trestním zákonem, a to činem, který by byl jinak trestným činem namířeným proti útočníkovi. Teorie zařazuje nutnou obranu k tzv. okolnostem vylučujícím…

Povinnosti malých organizací v nemocenském pojištění

Významnou úlohu v právním vztahu nemocenského pojištění sehrávají zaměstnavatelé pojištěnců-zaměstnanců. Pro účely sociálního zabezpečení se zaměstnavatelé dělí do dvou skupin. Organizace – jedná se právnickou nebo fyzickou osobu, která zaměstnává více než 25 zaměstnanců nebo sice méně, ale evidenci mezd pro ně vede jiná fyzická nebo právnická…

Zákaz klamání spotřebitele – problém nejen Oskaret

Na stránkách jiných internetových deníků jsme se v mohli nedávno dočíst o nekalých praktikách některých obchodníků, jež jsou uplatňovány při distribuci Oskaret. Pro přiblížení: jednalo se o problém, kdy nejmenovaný obchodník nabízel k prodeji Oskartu za „pouhých“ 450 Kč s tím, že si můžete vybrat kteroukoli Oskartu s číslem z aktuální nabídky, jež…

Směnka vlastní a směnka cizí

Směnka je významným právním a platebním instrumentem. Směnka je dlužnickým cenným papírem s předepsaným obsahem, typicky se jedná se cenný papír vystavený na řad určité osoby, kterým jeho vystavovatel činí platební slib nebo platební příkaz ve prospěch osoby na něm vyznačené.

Exkurs do právního strukturování vládních kompenzačních kontraktů

Následující pojednání navazuje na výklad z minulého měsíce, který obsahoval návod na právní konstrukci soukromoprávních smluv pokrývajících kompenzační kontrakty v mezinárodním obchodě. Jak již bylo předesláno minule, základní druhové rozdělení kompenzačních obchodů je na vládní (státní) a privátní…

Historie odpíraní vojenské služby aneb já na vojnu nepůjdu

Přestože většina mužů je ve svém útlém věku uchvácena hrou na vojáky, toto jejich nadšení postupem doby vyprchá a když nadejde čas odvodní a služební povinnosti, jen málokterý z nich si obléká uniformu s nadšením. Velká většina z nich by se ráda vojenské službě spíše vyhnula. Je pravděpodobné, že větší skupinu tvoří ti, kterým se na vojnu prostě…

Novela zákoníku práce - úprava pracovního poměru na dobu určitou

Novela zákoníku práce, jejíž účinnost nastala na počátku roku 2001, byla jednoznačně motivována snahou přizpůsobit české pracovní právo (individuální i kolektivní) směrnicím Evropských společenství (ES). Ve většině případů se záměr zdařil - do českého právního řádu byly včleněny nové, komunitární instituty, jejichž zavedení patří mezi podmínky…

Osoba samostatně výdělečně činná a zdravotní pojištění

Osoba samostatně výdělečně činná jako jeden ze subjektů zdravotního pojištění vystupuje v tomto právním vztahu jako pojištěnec, jež je plátcem pojistného. Pro účely zdravotního pojištění se za osoby samostatně výdělečně činné považují zejména osoby provozující zemědělskou výrobu, hospodaření v lesích a na vodních plochách, osoby provozující…

Přirozená práva aneb ,,O duchu zákonů“

Když se v průběhu Vánoc 2000 ,,rozhořely boje o Českou televizi“, počaly se ozývat hlasy z řad poslanců a senátorů o ,,duchu zákonů“ a ,,neporušitelnosti zákonů“ – na tom by nebylo nic divného, ba je to dokonce přece jen to, co občan od svého zástupce v zákonodárném sboru očekává, čili by se dalo říci, že je to…

Zákoník práce svobodnější Listině svobod?

Diskriminace – slovo v dnešní době tak časté. Rasová, podle pohlaví… jakou však známe ještě? A kde se s ní setkáváme? Ne, nemám na mysli pouze rasově motivované útoky, ale ,,běžný život“ v rámci pracovněprávních vztahů, do nichž denně vstupujeme a kam i tato problematika v poslední době proniká.

Zneužívání elektronické pošty zaměstnanci

Většina zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci přicházejí při své práci do styku s elektronickou poštou, se musí dříve nebo později vypořádat s problémem, jakým způsobem čelit jejímu zneužívání. Využívání elektronické pošty k soukromým účelům (posílání soukromých mailů zaměstnanci) sice prakticky zakázat nelze, avšak zaměstnavatel by měl v takovém…

Neexistence manželství

Novelou zákona o rodině č. 91/1998 Sb. došlo k oddělení institutů neplatnosti a neexistence manželství. Tzv. zdánlivé manželství (non matrimonium) nevyvolává na rozdíl od neplatnosti manželství vůbec žádné právní následky a soud tak nemusí svým rozhodnutím rozhodovat o jeho neexistenci. Neexistující manželství nelze ani…

SOUDNÍ EXEKUTOŘI A LEGISLATIVNÍ PROCES V ČESKÉ REPUBLICE

Po rozpadu československé federace se začaly v obou republikách objevovat návrhy na řešení již tehdy vznikající krizové situace v soudním výkonu rozhodnutí. Oba nově vzniklé státy však mají odlišnou zkušenost s průběhem legislativního procesu při přijímání norem, které mají tuto krizovou situaci řešit. Ovšem česká legislativní anabáze od prvních…

Novela zákoníku práce - úprava pracovního poměru na dobu určitou

Novela zákoníku práce, jejíž účinnost nastala na počátku roku 2001, byla jednoznačně motivována snahou přizpůsobit české pracovní právo (individuální i kolektivní) směrnicím Evropských společenství (ES). Ve většině případů se záměr zdařil - do českého právního řádu byly včleněny nové, komunitární instituty, jejichž zavedení patří mezi podmínky…