Články

Monarchistická stabilita - I. část

,,Čím je ta monarchie tak zajímavá?! Proč někdo nad sebou drží jakéhosi krále?!“ – právě to by mohly být otázky republikánsky smýšlejícího občana. Řešení nalézáme v ústavách států Evropské unie, které jen ztěžka lze řadit mezi ,,země třetího světa“, jež by si takříkajíc ve své politické situaci nevěděly rady. Všezahrnující odpovědí je:…

Schůze konkursních věřitelů a věřitelský výbor

Schůze konkursních věřitelů a věřitelský výbor lze zařadit mezi zvláštní subjekty konkursního řízení. Jsou to tzv. věřitelské orgány. Tyto věřitelské orgány reprezentují názory a stanoviska věřitelů a vykonávají oprávnění přiznaná jim zákonem. Je však nutno upozornit, že věřitelské orgány nenahrazují jednotlivé věřitele a jejich oprávnění. Podle…

Okolnosti související s podáním návrhu na prohlášení konkursu

Návrh na prohlášení konkursu je možno podat, pokud nastanou okolnosti pro podání tohoto návrhu zákonem předpokládané V zásadě mohou návrh na prohlášení konkursu podat dva subjekty – věřitel a dlužník. Zákon o konkursu a vyrovnání (dále jen „zákon“ ) ve svých požadavcích na návrhy na prohlášení konkursu diferencuje, zda-li jde o návrh, který…

Jak se zbavit neschopného zaměstnance?

Ze zaměstnaneckých vztahů vznikají nejen práva, ale i povinnosti. Zákoník práce obsahuje právní prostředky na obranu zaměstnavatelů (podnikatelů) v případech, kdy zaměstnanec "násilně" odejde z pracoviště a do zaměstnání ke stejnému zaměstnavateli již nenastoupí. Jednání zaměstnance je nutné posuzovat jako zvlášť hrubé porušení pracovní kázně. Z…

Stanovení paušální daně

Stanovit paušální daň (vysvětlení pojmu viz. článek Daň stanovená paušální částkou) je možné pouze na základě žádosti poplatníka. Zákon o daních z příjmů, který se paušální daní zabývá ve svém ustanovení § 7a, tedy neumožňuje, aby byla paušální daň poplatníkovi vnucena. Výše paušální daně se stanovuje jednak v závislosti na předpokládaných…

Daň stanovená paušální částkou

V zákoně o daních z příjmů nalezneme zcela nový institut paušální daně. Podle zákonodárce hlavním cílem této nové úpravy bylo pomoci drobným podnikatelům tím, že se jim v případě využití možnosti stanovit daň paušální částkou značně zjednoduší administrativa.

Vnímání v právním procesu

Vnímání je základní psychický proces, díky němuž získáváme představu o světě kolem nás, ale i o dějích uvnitř nás samotných. Základní definici, co je to vnímání, nalezneme téměř ve všech knihách stejnou: ,,Vnímání je proces subjektivního odrážení objektivní reality v našem vědomí prostřednictvím receptorů". Vnímání je jev složený z menších článků…

Doménová jména versus ochranné známky

Pozornost širší veřejnosti si získala zlovolná registrace doménových jmen shodných nebo zaměnitelných se známými ochrannými známkami nebo věhlasnými obchodními firmami. Majitel takovéto domény spekuluje s tím, že registraci doménového jména se značným ziskem prodá majitelům dotčených ochranných známek nebo obchodních firem. Toto jednání je…

Licence pro podnikání v energetických oblastech

Právo podnikat v energetických odvětvích na území České republiky náleží pouze subjektu, kterému byla udělena Energetickým regulačním úřadem licence k jeho činnosti. Podle energetického zákona č. 458/2000 Sb., který je základním právním předpisem regulujícím činnosti v energetických oblastech, se uděluje licence na dobu 25 let pro výrobu…

Podnikání v energetických odvětvích

Základním zákonem upravujícím aktivity v energetických odvětvích je zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů („energetický zákon“). Podle tohoto zákona je předmětem podnikání v energetických odvětvích výroba elektřiny, přenos elektřiny, distribuce elektřiny …

Má zaměstnavatel povinnost poskytovat svým zaměstnancům nápoje zdarma?

Zákoník práce stanoví ve svém ustanovení§ 133a povinnost zaměstnavatele poskytovat bezplatně svým zaměstnancům tzv. ochranné nápoje, v tomtéž ustanovení však vzápětí dodává, že tato povinnost se vztahuje pouze na některé zaměstnavatele. Povinnost bezplatně poskytovat nápoje svým zaměstnancům se tedy vztahuje zejména na pracoviště se zaměstnanci, u…

Povinnost zaměstnavatele zajišťovat ochranu a bezpečnost zdraví svých zaměstnanců pracujících s počítačem

Jednou z nejdůležitějších povinností každého zaměstnavatele je povinnost zajišťovat svým zaměstnancům vhodné a příznivé pracovní prostředí a dodržovat tak pravidla ochrany a bezpečnosti při práci. V rámci dodržování těchto pravidel musí zaměstnavatel dbát také o zdraví a pohodu zaměstnanců pracujících s počítačem. Tato povinnost vychází z obecných…

Pomocná zařízení jako povinné vybavení pracoviště

K povinnostem zaměstnavatele v rámci zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci patří také povinnost vybavit pracoviště odpovídajícími pomocnými zařízeními. Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci stanoví, že pomocným zařízením se rozumí zařízení k umývání pracovní obuvi, zařízení na…

Sanitární zařízení jako povinné vybavení pracoviště

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. („nařízení“), kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci stanovuje povinnost pro zaměstnavatele vybavit pracoviště sanitárními zařízeními (tedy šatnami, umývárnami, sprchami a záchody) a pomocnými zařízeními (kterými se rozumí zařízení k umývání pracovní obuvi, zařízení na sušení pracovních…

Nejčastější chyby při uzavírání pracovní smlouvy

Víte o tom, že některá ustanovení a postupy pří uzavírání pracovní smlouvy se zaměstnancem mohou způsobit její neplatnost? Například smlouva se stává neplatnou, jestliže k podpisu nedojde nejpozději v první den pracovního poměru či je uzavírána se zaměstnancem, jemuž pracovní poměr vzniká jmenováním. Kompletní seznam rad a tipů naleznete v…

Výpověď z nájmu nebytových prostor

Právní vztah nájmu nebytového prostoru pronajimatelem nájemci může skončit na základě několika právních skutečností.
Byl-li nájem nebytových prostor sjednaný na dobu neurčitou, končí nájemní vztah, není-li v nájemní smlouvě dohodnuto jinak, výpovědí kterékoli strany smlouvy. Výpověď musí být podána písemně, ale není vyžadováno uvedení…

Povinnost označování energetických spotřebičů energetickými štítky

Nový zákon o hospodaření energií (zákon č. 406/2000 Sb.) přinesl tuzemským výrobcům energetických spotřebičů a dovozcům těchto spotřebičů povinnost před uvedením na trh vybavit tyto spotřebiče tzv. energetickými štítky.

Ohrožená a chráněná osoba a podmínky poskytování ochrany a pomoci dle z. o zvláštní ochraně svědků a jiných osob

Zákon o ochraně svědku neposkytuje ochranu pouze svědkům, ale i jiným osobám tj. osobám, které tento zákon považuje za osoby ohrožené nebo za osoby chráněné. Za ohroženou se považuje osoba, která podala nebo má podat svědeckou výpověď nebo vypovídala či má vypovídat jako obviněný anebo jinak pomáhala nebo má pomoci podle ustanovení trestního řádu…

Právní úprava změn v účelové kategorii pozemků

Případ z doby nedávné: Jedno zflašované potvrzení, několik kupních smluv, parcely, které měly být stavebními pozemky a přitom jsou ornou půdou. Co to znamená a proč? Že se zatím stavět nebude, to už došlo nejednomu vlastníkovi takové parcely, ale kde se stala chyba, to může vysvětlit (kromě viníka) především náš právní řád.

Pod pojmem účelová…

Sterilní dětské tábory?

Téměř každý absolvoval v průběhu svého dětství několik dětských, skautských, později pionýrských táborů, škol v přírodě a podobných akcí. Všechny byly jistě přínosem pro velkoměstským prostředím poškozené zdraví, ale hlavně také prověřením fyzické a psychické odolnosti a vyspělosti, když se odehrávaly většinou za drsnějších, ale romantičtějších…