3. 9. 2002
ID: 18337upozornění pro uživatele

Daňové ráje III - Anguilla

Jde o závislé území Velké Británie v Závětrných ostrovech v Karibském moři o rozloze 88 km2 a počtu obyvatel cca 12 tis. Úřední řečí je angličtina, většina obyvatel je černé pleti. Měnou je východokaribský dolar, běžně je užíván i americký dolar. Výměna peněz není regulována, bankovní účty jsou běžně v USD. Britskou kolonií je od r. 1625 a je společensky stabilní demokracií.

Jde o závislé území Velké Británie v Závětrných ostrovech v Karibském moři o rozloze 88 km2 a počtu obyvatel cca 12 tis. Úřední řečí je angličtina, většina obyvatel je černé pleti. Měnou je východokaribský dolar, běžně je užíván i americký dolar. Výměna peněz není regulována, bankovní účty jsou běžně v USD. Britskou kolonií je od r. 1625 a je společensky stabilní demokracií. Britskou královnu zastupuje guvernér, který je předsedou poslanecké sněmovny a Výkonné rady, která se skládá z víceguvernéra, generálního prokurátora, ministerského předsedy a 4 ministrů.

Systém práva je založen na anglickém common law s místními modifikacemi. Soudní systém tvoří nižší soud, vrchní soud a Nejvyšší východokaribský soud (Eastern Caribbean Supreme Court), nejvýše se lze odvolat k Privy Council v Londýně. Od r. 1992 jsou přijímány nejmodernější zákony o finančních službách. Nejdůležitějším je „International Business Companies Act 2000„. Ten umožňuje zakládat International Business Company (IBC), která nesmí obchodovat s rezidenty Anguilly, provozovat bankovnictví, pojišťovnictví a manažerské služby. Jinak má společnost všechna práva právnické osoby. Firemní dokumenty musí být v angličtině a firma musí mít zapsané sídlo na Anguille, na adrese advokátní kanceláře či specializované licencované společnosti. Založit společnost je možné on-line nebo běžně do 24 hodin, je požadován pouze dvoustránkový formulář Form 8 a stanovy. Zvláštností je kompletní on-line registrace systémem ACORN, ke kterému mají přístup pouze registrační agenti, přes nějž je možno vybrat jméno a formu společnosti, jsou zde formulářové stanovy společnosti, je možnost on-line uhradit poplatky a nakonec je ke stáhnutí a vytištění doklad o registraci. Co se týká názvu společnosti, je možný v jakékoliv řeči a písmu, včetně čínštiny. Nesmí být použito jméno již zapsané či zapsanému podobné a dále jméno, které by mohlo navozovat dojem, že společnost je pod patronací královské rodiny, vlády, politické strany, univerzity a profesní asociace. Zvláštní licence je třeba, pokud má jméno vztah k bankovnictví či pojišťovnictví, jako „banka, finanční, pojišťovna„. Jméno musí mít přídomek vyjadřující omezené ručení, tj. Ltd, Corp, Inc., SA, NV nebo GmbH.

Zapsaný základní kapitál je obvykle 50 tis. USD, neboť nad tuto částku se platí vyšší roční poplatky vládě. Základní jmění může být vyjádřeno v libovolné měně. Jsou povoleny akcie na majitele i akcie bez nominální hodnoty a jsou povoleny akcie na majitele. Na Anguille nejsou žádné přímé daně jako daň z příjmů a nemá podepsanou žádnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Poplatek vládě je 230 USD ročně. Není požadováno daňové přiznání ani úřední kontrola účetnictví, ale společnost je povinna vést účetnictví. Společnost musí mít nejméně jednoho ředitele, kterým může být i právnická osoba, není požadováno anguilské občanství ani bydliště. Není požadován sekretář společnosti, ale je běžný. Společnost musí mít nejméně jednoho společníka. Je povoleno přenášet sídlo společnosti, valné hromady se nemusí konat v místě. Do rejstříku se nezapisují ředitelé ani společníci, pouze musí být užíváno služeb registračního agenta, který je uveden v rejstříku, dále se uvádí registrované sídlo a podrobnosti o počtu a druzích akcií, které společnost vydává.

Obdobně fungují i běžné společnosti „ordinary companies„ dle „Zákona o společnostech„ z r. 2000, které taktéž neplatí daně. S výjimkou soukromých společností („Private Companies„) jsou povinny vést účetnictví. Dále jsou upraveny i společnosti LLC zákonem „Limited Liability Company Act 2000„ dle vzoru státu Wyoming (USA).

Trusty nemusí být registrovány státem a spravují se zákonem z r. 1994, který je velmi liberální a jeden z nejflexibilnějších na světě. Je povoleno jmenovat protektora trustu, který má mj. právo změnit správce trustu. Je možno požadovat uspokojení pohledávky z trustu, pokud pohledávka vznikla vůči zakladateli trustu během tří let od převedení majetku zakladatele do trustu.

Nejzajímavější je anguillské bankovnictví, které se spravuje Zákonem o správcích trustů a offshore bankovnictví z r. 2000. Anguillská vláda zastává a prosazuje názor, že má šanci obstát ve světě financí pouze tehdy, když bude bedlivě regulovat bankovní sektor. Když byl přijat uvedený zákon, byla provedena důkladná revize sektoru a většině bank (31 z 44) byla licence odebrána či nebyla prodloužena. Bankovnictví se může věnovat pouze společnost, která má licenci vydanou guvernérem a jsou velmi přísně posuzovány žádosti o ní. V zásadě může získal licenci pouze dceřinná společnost nebo pobočka renomované zahraniční banky, která má potvrzení od kontrolního orgánu v zemi původu, že souhlasí se založením a že bude provádět kontrolu nad činností celé skupiny. Bankovnictví je regulováno ministerstvem financí (Department of Financial Services) za pomoci najatých poradců. V souladu s „The Proceeds of Criminal Conduct Act 2000„ a „The Money Laundering Reporting Authority Act 2000„ je uplatňována zásada „poznej svého klienta„ a je požadováno prokázání legálního původu peněz, celý zákon je inspirován britským modelem. Ministerstvo financí spolupracuje se zahraničními regulátory a policejními orgány při odhalovaní praní špinavých peněz, na ostrově je pobočka (subbureau) Interpolu. Dalšími důležitými předpisy v oblasti boje proti praní špinavých peněz jsou „Drug Trafficking Offences Act 1988„, The Anti-Money Laundering Regulations 2000„ a „Guidance Notes on the Prevention of Money Laundering„. Banky jsou povinny zaměstnávat profesionály a vláda podporuje přistěhovalectví odborníků.
Rozsah činností banky je určen typem licence. První je neomezená offshore bankovní licence první třídy, která umožňuje bance jakoukoliv legální činnost, kterou získávají pouze solidní a zavedené banky. Druhým typem licence je omezená bankovní licence druhé třídy, která neumožňuje bance provádět obchody s rezidenty a banka nesmí nabývat jiný majetek, než státní obligace. Posledním typem je offshore bankovní licence třetí třídy, kdy banka může obchodovat pouze s osobami uvedeními na seznamu, přikládaném k žádosti o licenci. Základní splacený kapitál musí být nejméně 1 milion dolarů.
Co se týká bankovního tajemství, je upraveno „Confidential Relationships Ordinance 1981“, kde jsou uvedeny trestně právní sankce za jeho porušení. Výslovně je ale uvedeno, že se nevztahuje mj. na policejního důstojníka, který vyšetřuje trestný čin, který byl spáchán na Anguille nebo na osobu, která je v soudním sporu s dotčenou osobou pro čin, který je na Anguille trestný. Tedy je zde právní nástroj pro naše orgány, jak se dostat k potřebným informacím (pozn. vzhledem k tomu, že na ostrově nejsou daně, nejsou zde ani trestné činy daní se týkající).
V oblasti praní špinavých peněz je dle zprávy „U.S. Department of State International Narcotics Control Strategy Report March 1997„ intenzita nízká. Dle FinCEN patří do skupiny „ostatní monitorované státy„ s tím, že spolupracuje s příslušnými orgány a je členem Caribbean Financial Action Task Force. CIA uvádí, že ostrov slouží jako překladiště drog, směřujících z Jižní Ameriky do Spojených států. Země není na „černém seznamu“ OECD. Spolupráce s ČR v trestní oblasti je možná na základě smlouvy č.211/1926 Sb., s Velkou Británií, o vzájemném vydávání zločinců.© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz