4. 9. 2001
ID: 12825upozornění pro uživatele

Dovoz a vývoz peněz

Právní úpravu týkající se dovozu a vývozu bankovek a mincí obsahuje primárně zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon. Ten praví, že dovoz a vývoz bankovek a mincí v české měně a v cizí měně v cestovním styku nebo v poštovní nebo jiné zásilce je omezen limitem, jehož výši stanoví Česká národní banka a Ministerstvo financí vyhláškou.

Právní úpravu týkající se dovozu a vývozu bankovek a mincí obsahuje primárně zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon. Ten praví, že dovoz a vývoz bankovek a mincí v české měně a v cizí měně v cestovním styku nebo v poštovní nebo jiné zásilce je omezen limitem, jehož výši stanoví Česká národní banka a Ministerstvo financí vyhláškou. Při stanovení výše limitu se má přihlížet k ochraně veřejného zájmu. Pokud není limit stanoven, je dovoz a vývoz bankovek a mincí v české měně a v cizí měně volný. Je-li limit stanoven, podléhá vše, co je nad něj devizovému povolení. Devizové povolení se však nevyžaduje pro dovoz a vývoz bankovek a mincí uskutečňovaný bankou v souvislosti s jejím výkonem činnosti, dále pro dovoz bankovek a mincí získaných za poskytování přepravních a s nimi spojených služeb v zahraničí, a pro dovoz bankovek a mincí v souvislosti s plněním povinnosti převodu peněžních prostředků ze zahraničí podle § 6 devizového zákona.
Ač je právní úprava týkající se dovozu a vývozu peněz v devizovém zákoně poměrně podrobná, chybí v právním řádu České republiky to nejpodstatnější a to vyhláška České národní banky a Ministerstva financí, která by výši limitu pro dovoz a vývoz peněz stanovila. Podle dikce zákona, je tedy v současné době jak dovoz tak vývoz bankovek a mincí v české měně a v cizí měně volný.

Z pohledu jiného ne devizového zákona můžeme nalézt jisté omezení v zákoně č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Ten ve svém § 5 stanoví zvláštní oznamovací povinnost - fyzická osoba vstupující do tuzemska nebo vystupující z tuzemska je povinna písemně oznámit celnímu úřadu dovoz a vývoz platných bankovek a mincí v české nebo cizí měně, cestovních šeků nebo peněžních poukázek směnitelných za hotové peníze v úhrnné hodnotě převyšující 350 000 Kč. Tuto povinnost musí splnit rovněž právnická osoba, která uvedené hodnoty dováží nebo vyváží, a to prostřednictvím fyzické osoby, která tyto hodnoty dováží nebo vyváží.
Oznamovací povinnost vůči celnímu úřadu má rovněž fyzická nebo právnická osoba odesílající z tuzemska do zahraničí nebo přijímající ze zahraničí poštovní nebo jinou zásilku, která obsahuje platné bankovky a mince v české nebo cizí měně, cestovní šeky nebo poukázky směnitelné za hotové peníze v úhrnné hodnotě převyšující částku 20 000 Kč. Zásilka musí být předložena ke kontrole.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz