evropské právo

Evropská unie schválila konečnou podobu obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Evropská unie po několikaletém vyjednávání definitivně přijala obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v platnost dne 24. května 2016.[1] Podniky se musí přizpůsobit novým pravidlům nejpozději do 25. května 2018, kdy nařízení nabude účinnosti a začne se aplikovat na celém území EU. Na co všechno se musí firmy adaptovat a jaké…

Rozhodné právo pro rozvod mezinárodního manželství

V případě rozvodu „mezinárodních“ manželství je často prvotní otázka, ve kterém státě se lze rozvodu manželství vůbec domáhat, přičemž této problematice jsem se podrobně věnoval v jiném svém článku. Další neméně podstatnou otázkou pak pro rozvádějící se manžele je také stanovení rozhodného (hmotného) práva, jež na jejich rozvod bude aplikovat…

Propojování insolvenčních rejstříků v rámci Evropské unie

Nové nařízení o insolvenčním řízení stanovuje členským státům povinnost vytvořit insolvenční rejstřík a zavádí propojení národních insolvenčních rejstříků prostřednictvím portálu evropské e-justice. Hledat informace o insolvenčních řízeních napříč insolvenčními rejstříky v rámci celé Evropské unie bude možné již v roce…

Ochrana hospodářské soutěže v oblasti dopravy: blokové výjimky

Přestože pojem bloková výjimka není v unijním právu pojmem legálním, na rozdíl od českého práva, kde je definován v § 4 Zákona o ochraně hospodářské soutěže,[1] je s ním jako s pojmem legálním v evropském soutěžním právu pracováno. Blokové výjimky označují soubory nařízení vydaných podle čl. 103 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“)…

Privacy Shield – Nový režim pro transfer osobních údajů z EU do USA

Přísnější pravidla pro americké společnosti a důsledná kontrola jejich dodržování, právo občanů EU domáhat se účinné nápravy, dohled nezávislého ombudsmana, posílenou spolupráci mezi evropskými institucemi a americkými úřady a další opatření slibuje nová úprava předávání osobních údajů z EU do USA, kterou má zastřešit dohoda mezi EU a USA s názvem…

Jednotný patentový soud: pravdy a mýty

Dohoda o Jednotném patentovém soudu je kritizovaná zejména za údajně nepřiměřené soudní poplatky a náklady na zastupování. Tato kritika je však přinejmenším nepřesná, ne-li zavádějící. Tyto poplatky a náklady budou ve skutečnosti mnohem nižší, než je uváděno, a někdy budou dokonce i srovnatelné se spory před českými soudy. To platí zejména pro…

Pracovní mobilita v Evropské unii ve vztahu k České republice

V současné době není neobvyklé, že zaměstnavatelé zaměstnávají i osoby, které nejsou státními příslušníky země, v níž zaměstnavatel působí. Zaměstnanci tak pochází z různých států světa. Taktéž zaměstnavatelé, jež působí na nadnárodní úrovni, zaměstnávají v pobočkách usazených v jiných státech, než je stát, v němž se nachází jejich „centrála“…

PSD 2 – regulace platebních služeb v novém kabátě

Dne 13. ledna 2016 vstoupila v platnost nová směrnice[1] o platebních službách na vnitřním trhu („PSD 2“), která byla přijata koncem minulého roku. Revidovaná směrnice nahradí s účinností od 13. ledna 2018 stávající směrnici o platebních službách na vnitřním trhu z roku 2007 (PSD).[2] Členské státy tak mají necelé 2 roky na její implementaci do…

Novinky v úpravě ochranné známky Evropské unie

Dne 24. 12. 2015 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství, a které značně zasáhlo do stávající podoby ochranné známky Společenství. Uvedené Nařízení vstoupí v platnost dne 23. 3. 2016 a…

Novelizace zákona o regulaci reklamy ve vztahu k ustanovení § 5d odst. 2

Dne 17. 8. 2015 vstoupila v účinnost novela zákona o regulaci reklamy. Prvotním impulsem změn bylo formální upozornění na základě čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie v řízení pro porušení povinnosti č. 2013/2004. Evropská komise upozornila na nedostatečnou implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o…

Cestování bez stresu?

Otázka práv spotřebitelů související s cestováním se stává poslední roky stále více a více aktuální. Cestovatelé mají strach kvůli teroristickým útokům po světě, nebo se může stát, že jim cestu znemožní příroda, například v hojně medializovaném případu islandské sopky Eyjafjallajökull, jejíž sopečná erupce a následný oblak popela paralyzovala…

Novinky evropského insolvenčního práva

Dne 25. 6. 2015 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848, o insolvenčním řízení („Nařízení“), kterým bylo v celém jeho rozsahu nahrazeno Nařízení Rady (ES) 1346/2000, o úpadkovém řízení. Nová úprava se bude vztahovat až na řízení zahájená po 26. 6. 2017, přičemž je tak poskytnut dostatek času se na aplikaci této…

Novela Nařízení o ochranné známce Společenství – (r)evoluce v duševním vlastnictví?

Dne 23. 3. 2016 nastává účinnost nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2015/2424, kterým se mění mj. nařízení Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství. Novelizující nařízení podrobně nastiňuje budoucnost pojetí duševního vlastnictví, jeho registrace a ochrany v Evropské unii. Jedná se o revoluci v oblasti ochranných známek v Evropské…

Omezení ÚOHS při provádění místních šetření

Dne 17. února 2016 byl zveřejněn nález Ústavního soudu ve věci tzv. kartelu pekáren.[1] Ústavní soud v této mediálně sledované kauze zrušil rozsudky Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Brně, aby mohla být dodatečně posouzena zákonnost a nezbytnost místních šetření provedených Úřadem na ochranu hospodářské soutěže („Úřad“). Ústavní soud…

Revize nařízení o úpadkovém řízení aneb evropská insolvence po patnácti letech v novém kabátě – 4. část

Čtvrtá část článku o novinkách, které přináší nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (dále jen „Nové nařízení“), se věnuje změnám v úpravě vedlejších insolvenčních řízení.

Ručení za dluhy ze smlouvy o spotřebitelském (hypotečním) úvěru

Ke svému prvnímu čtení v poslanecké sněmovně se přiblížil návrh nového zákona o spotřebitelském úvěru, kterým se implementuje „hypoteční“ směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení. V souvislosti s tím se stávají znovu aktuální otázky, které se doposud hypotečnímu trhu…

Soudní dvůr Evropské Unie mění pravidla pro proplácení času na cestě

Soudní dvůr Evropské Unie (SDEU) vydal v září 2015 zajímavé rozhodnutí ve věci C-266/14 ohledně otázky, jak je třeba posuzovat pracovní dobu u zaměstnanců, kteří každý den cestují ze svého bydliště; toto rozhodnutí přitom může mít přímý dopad i na české pracovní právo.

Ke kontrole soukromé elektronické pošty na pracovišti

Dne 18.ledna 2016 byl na stránkách epravo.cz uveřejněna informace o rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a možnostech zaměstnavatelů kontrolovat soukromou elektronickou poštu zaměstnanců.[1] V závěru informace autoři vyslovují otázku, jak se ke konečnému rozhodnutí ESLP postaví orgány aplikační praxe a zda bude potvrzen zaměstnavateli…

K možnosti žalovat směnečného rukojmího mimo stát jeho pobytu či sídla

V praxi jsou poměrně časté případy, kdy zajišťovací směnku vystavuje právnická osoba jako účastník kauzálního právního vztahu, přičemž za splnění závazků ze směnky se jako avalista zaručí fyzická osoba propojená s výstavcem směnky (typicky společník). Co když je přitom směnečným rukojmím osoba s pobytem mimo Českou republiku? Je potřeba ji…

Racionální změna v pojetí GMO?

Nejprve mi dovolte skromný úvod k tématu geneticky modifikovaných plodin obecně, protože se jedná o problematiku, o které se obecně ví poměrně málo (i přes to, že je veřejností diskutovaná často). Geneticky modifikované (GMO) potraviny jsou takové, u kterých došlo ke změně genetického dědičného materiálu (DNA) skrze genové inženýrství. Pro…