evropské právo

Revize nařízení o úpadkovém řízení aneb evropská insolvence po patnácti letech v novém kabátě – 5. část

Pátá část článku o novinkách, které přináší nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (dále jen „Nové nařízení“), se věnuje nové úpravě úpadku členů skupiny společností, konkrétně úpravě o spolupráci a komunikaci.

Soudní dvůr Evropské unie k právní ochraně počítačových programů

Původní nabyvatel rozmnoženiny počítačového programu na fyzickém nosiči a s ní související licence k neomezenému užívání je oprávněn tuto rozmnoženinu spolu s licencí prodat dalšímu nabyvateli. Pokud však fyzický nosič původně dodané rozmnoženiny počítačového programu je poškozen, zničen nebo ztracen, nesmí původní nabyvatel dodat novému…

Polemika nad závěry rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci nemajetkové újmy, aneb potřeba věštecká koule v rámci výkonu advokacie

Dne 24. 10. 2013 vydal Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) ve věci Katarína Haasová vs. Rastislav Petrík a Blanka Holingová rozhodnutí, jímž vyřídil žádost slovenského Krajského soudu v Prešově o předběžné otázce ohledně výkladu čl. 3 odst. 1 směrnice Rady 72/166/EHS ze dne 24. dubna 1972 o sbližování právních předpisů členských států…

Práva z ochranné známky Evropské unie – celní území

Novelizovaný článek 9 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424,[1] kterým se mění i nařízení Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství ve svém odstavci 4 dává vlastníku/ majiteli ochranné známky Evropské unie (EUTM) i právo na obranu proti všem třetím osobám při vstupu výrobků porušujících práva k ochranné známce a…

Ochrana osobních údajů skrze tokenizaci

Nová evropská úprava ochrany údajů GDPR[1] ve formě nařízení[2] Evropského parlamentu a Rady[3] a dalších pomocných dokumentů, byla konečně po čtyřech dlouhých letech debat přijata v květnu 2016 a nahradila již poměrně zastaralou směrnici 95/46/EC z roku 1995. V oblasti ochrany soukromí a osobních údajů jde technický vývoj vpřed mílovými kroky a…

Elektronický podpis ve světle eIDAS

Dne 1. července letošního roku nabylo účinnosti nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen „Nařízení eIDAS“), jehož cílem je budování důvěryhodnosti on-line…

Vůně jako předmět duševního vlastnictví – autorskoprávní ochrana (1. díl)

Vůně, parfém, aroma či buket. Jinými slovy synonyma pro obecné označení směsí esenciálních olejů a aromatických látek, jež v nás zanechávají specifické čichové vjemy. Vzhledem k tomu, že čichový vjem je jedním z faktorů ovlivňujících lidské emoce, náladu a také paměť, lze vůni bezpochyby považovat za jeden z prvků schopných od sebe odlišit…

Nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů – čas zahájit přípravy

Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 označované jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které bude mít přímou účinnost v celé EU. Toto nařízení přinese zásadní změny v oblasti ochrany osobních údajů. Vybrané změny uvádíme níže.

Přelomové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v oblasti spotřebitelských loterií

Úprava spotřebitelských loterií a soutěží v zákoně č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (dále jen „zákon o loteriích“) není příliš kvalitní a přináší mnoho výkladových nejasností, které často vyústily ve spory pořadatelů spotřebitelských soutěží s finančními úřady, jako dohledovými orgány. Tuto situaci zásadně mění rozhodnutí…

Nařízení EU o ochraně osobních údajů - pověřenec pro ochranu osobních údajů

V našem dřívějším článku jsme poskytli obecný popis některých nových povinností vyplývajících pro správce a zpracovatele osobních údajů z obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR),[1] které bylo přijato v květnu 2016 a bude účinné od května 2018.[2] V tomto článku se zaměříme na konkrétní zcela nový institut pověřence pro ochranu…

Mezinárodní ochranná známka na území Evropské unie, aneb když se členský stát rozhodne prchnout

Přistoupením Evropské unie k Madridskému protokolu se přihlašovatelům mezinárodních ochranných známek otevřely nové možnosti, jak svá práva efektivně a snadno rozšířit i do dalších států, a to třeba i na území celé Evropské unie. Bezpochyby velkou výhodou je pak právě skutečnost, že s přistoupením nového členského státu se rozsah mezinárodní…

Ochrana obchodního tajemství v Evropské unii

Obchodní tajemství není primárně chráněno jako tradiční právo duševního vlastnictví, lze je ovšem považovat jako doplněk či nadstavbu nezbytnou k potřebnému nakládání s předměty duševního vlastnictví. Jako takové není předmětem formální registrace.

Exkurz do problematiky používání (i zneužívání) veřejné wifi sítě - 2. část

V první části článku „Exkurz do problematiky používání (i zneužívání) veřejné wifi sítě“[1] byla podána informace o poměrně čerstvém rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci C-484/14, Tobias Mc Fadden proti Sony Music Entertainment Germany GmbH ze dne 15. 9. 2016 týkající se zneužívání veřejně přístupné wifi sítě. Druhá část článku na toto…

Nová regulace ochrany osobních údajů aneb na jaké změny se připravit

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů[1] bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno začátkem května tohoto roku a správci osobních údajů tak mají necelé dva roky na to, aby zajistili soulad prováděných zpracování osobních údajů s novou regulací. Jaké základní změny nařízení přinese, kterým institutům je potřeba věnovat zvýšenou pozornost a jak se na…

Nové pojetí odpovědnosti provozovatelů wi-fi sítí

V polovině září 2016 vynesl soudní dvůr EU přelomový rozsudek, který znamenal dobrou zprávu pro všechny majitele obchodů, kaváren, barů a ostatních míst, kde se lidé připojují k veřejně dostupné wi-fi síti. Konkrétně v tomto případe lucemburský soud rozhodoval ve sporu zahájeném již v roce 2010 mezi Tobiasem McFaddenem, což je majitel obchodu se…

Exkurz do problematiky používání (i zneužívání) veřejné wifi sítě - 1. část

Před necelým měsícem byl z per soudců Soudního dvora Evropské unie vydán stěžejní rozsudek týkající se zneužití veřejně přístupné wifi sítě. Tento rozsudek je nutno považovat za průlomový, neboť do jeho vydání postupovala praxe v členských zemích nejednotně, v některých členských zemích i v zásadě opačně, než jak káže tento soudní verdikt. Jak je…

Privacy Shield spuštěn: předávání osobních údajů do USA má nová pravidla

Evropská komise dne 12. 7. 2016 oficiálně schválila program Privacy Shield umožňující snadné předávání osobních údajů vybraným společnostem v USA. O programu se jednalo už od podzimu loňského roku, a to v reakci na zrušení systému Safe Harbor Soudním dvorem Evropské unie z důvodu nedostatečné úrovně ochrany předávaných údajů. Co Privacy Shield ve…

Rozhodnutí ve věci C-160/15 GS Media BV v. Sanoma Media Netherlands BV a další aktuality v oblasti autorského práva

Dne 8. září uveřejnil Soudní dvůr Evropské unie rozhodnutí o předběžné otázce ve věci C-160/15 (GS Media), zabývající se právním zařazením linkování k obsahu, chráněnému autorským právem. Dne 14. září pak představila Evropská Komise oficiálně další sérii návrhů na modernizaci autorského práva a o den později vydal SDEU rozsudek ve věci C-484/14…

Rozsudek Soudního dvora C-494/15 z oblasti porušování práv duševního vlastnictví: strašák a možný počátek nesnází poskytovatelů služeb

Člověku se nepříliš často poštěstí být účastníkem soudního řízení, na jehož druhé straně stojí módní giganti jako Lacoste, Tommy Hilfiger či Burberry. České společnosti DELTA CENTER a.s. se to jakožto žalované „podařilo“ a spor dovedla s přispěním českých soudů až do Lucemburku. Tamní Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) nicméně…

Dopady Brexitu do oblasti mezinárodního práva soukromého

Vystoupení Velké Británie z Evropské unie bude nepochybně výrazným zásahem do platného evropského práva. Doposud byla diskutována zejména oblast veřejnoprávní a oblast ochrany duševního vlastnictví. Jaké se však dají očekávat dopady do oblasti „obecného“ evropského mezinárodního práva soukromého, které reguluje např. otázky rozhodného práva…