evropské právo

Privacy Shield – Nový režim pro transfer osobních údajů z EU do USA

Přísnější pravidla pro americké společnosti a důsledná kontrola jejich dodržování, právo občanů EU domáhat se účinné nápravy, dohled nezávislého ombudsmana, posílenou spolupráci mezi evropskými institucemi a americkými úřady a další opatření slibuje nová úprava předávání osobních údajů z EU do USA, kterou má zastřešit dohoda mezi EU a USA s názvem…

Jednotný patentový soud: pravdy a mýty

Dohoda o Jednotném patentovém soudu je kritizovaná zejména za údajně nepřiměřené soudní poplatky a náklady na zastupování. Tato kritika je však přinejmenším nepřesná, ne-li zavádějící. Tyto poplatky a náklady budou ve skutečnosti mnohem nižší, než je uváděno, a někdy budou dokonce i srovnatelné se spory před českými soudy. To platí zejména pro…

Pracovní mobilita v Evropské unii ve vztahu k České republice

V současné době není neobvyklé, že zaměstnavatelé zaměstnávají i osoby, které nejsou státními příslušníky země, v níž zaměstnavatel působí. Zaměstnanci tak pochází z různých států světa. Taktéž zaměstnavatelé, jež působí na nadnárodní úrovni, zaměstnávají v pobočkách usazených v jiných státech, než je stát, v němž se nachází jejich „centrála“…

PSD 2 – regulace platebních služeb v novém kabátě

Dne 13. ledna 2016 vstoupila v platnost nová směrnice[1] o platebních službách na vnitřním trhu („PSD 2“), která byla přijata koncem minulého roku. Revidovaná směrnice nahradí s účinností od 13. ledna 2018 stávající směrnici o platebních službách na vnitřním trhu z roku 2007 (PSD).[2] Členské státy tak mají necelé 2 roky na její implementaci do…

Novinky v úpravě ochranné známky Evropské unie

Dne 24. 12. 2015 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství, a které značně zasáhlo do stávající podoby ochranné známky Společenství. Uvedené Nařízení vstoupí v platnost dne 23. 3. 2016 a…

Novelizace zákona o regulaci reklamy ve vztahu k ustanovení § 5d odst. 2

Dne 17. 8. 2015 vstoupila v účinnost novela zákona o regulaci reklamy. Prvotním impulsem změn bylo formální upozornění na základě čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie v řízení pro porušení povinnosti č. 2013/2004. Evropská komise upozornila na nedostatečnou implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o…

Cestování bez stresu?

Otázka práv spotřebitelů související s cestováním se stává poslední roky stále více a více aktuální. Cestovatelé mají strach kvůli teroristickým útokům po světě, nebo se může stát, že jim cestu znemožní příroda, například v hojně medializovaném případu islandské sopky Eyjafjallajökull, jejíž sopečná erupce a následný oblak popela paralyzovala…

Novinky evropského insolvenčního práva

Dne 25. 6. 2015 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848, o insolvenčním řízení („Nařízení“), kterým bylo v celém jeho rozsahu nahrazeno Nařízení Rady (ES) 1346/2000, o úpadkovém řízení. Nová úprava se bude vztahovat až na řízení zahájená po 26. 6. 2017, přičemž je tak poskytnut dostatek času se na aplikaci této…

Novela Nařízení o ochranné známce Společenství – (r)evoluce v duševním vlastnictví?

Dne 23. 3. 2016 nastává účinnost nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2015/2424, kterým se mění mj. nařízení Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství. Novelizující nařízení podrobně nastiňuje budoucnost pojetí duševního vlastnictví, jeho registrace a ochrany v Evropské unii. Jedná se o revoluci v oblasti ochranných známek v Evropské…

Omezení ÚOHS při provádění místních šetření

Dne 17. února 2016 byl zveřejněn nález Ústavního soudu ve věci tzv. kartelu pekáren.[1] Ústavní soud v této mediálně sledované kauze zrušil rozsudky Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Brně, aby mohla být dodatečně posouzena zákonnost a nezbytnost místních šetření provedených Úřadem na ochranu hospodářské soutěže („Úřad“). Ústavní soud…

Revize nařízení o úpadkovém řízení aneb evropská insolvence po patnácti letech v novém kabátě – 4. část

Čtvrtá část článku o novinkách, které přináší nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (dále jen „Nové nařízení“), se věnuje změnám v úpravě vedlejších insolvenčních řízení.

Ručení za dluhy ze smlouvy o spotřebitelském (hypotečním) úvěru

Ke svému prvnímu čtení v poslanecké sněmovně se přiblížil návrh nového zákona o spotřebitelském úvěru, kterým se implementuje „hypoteční“ směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení. V souvislosti s tím se stávají znovu aktuální otázky, které se doposud hypotečnímu trhu…

Soudní dvůr Evropské Unie mění pravidla pro proplácení času na cestě

Soudní dvůr Evropské Unie (SDEU) vydal v září 2015 zajímavé rozhodnutí ve věci C-266/14 ohledně otázky, jak je třeba posuzovat pracovní dobu u zaměstnanců, kteří každý den cestují ze svého bydliště; toto rozhodnutí přitom může mít přímý dopad i na české pracovní právo.

Ke kontrole soukromé elektronické pošty na pracovišti

Dne 18.ledna 2016 byl na stránkách epravo.cz uveřejněna informace o rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a možnostech zaměstnavatelů kontrolovat soukromou elektronickou poštu zaměstnanců.[1] V závěru informace autoři vyslovují otázku, jak se ke konečnému rozhodnutí ESLP postaví orgány aplikační praxe a zda bude potvrzen zaměstnavateli…

K možnosti žalovat směnečného rukojmího mimo stát jeho pobytu či sídla

V praxi jsou poměrně časté případy, kdy zajišťovací směnku vystavuje právnická osoba jako účastník kauzálního právního vztahu, přičemž za splnění závazků ze směnky se jako avalista zaručí fyzická osoba propojená s výstavcem směnky (typicky společník). Co když je přitom směnečným rukojmím osoba s pobytem mimo Českou republiku? Je potřeba ji…

Racionální změna v pojetí GMO?

Nejprve mi dovolte skromný úvod k tématu geneticky modifikovaných plodin obecně, protože se jedná o problematiku, o které se obecně ví poměrně málo (i přes to, že je veřejností diskutovaná často). Geneticky modifikované (GMO) potraviny jsou takové, u kterých došlo ke změně genetického dědičného materiálu (DNA) skrze genové inženýrství. Pro…

Sledování aktivity zaměstnance na internetu ve světle aktuální judikatury Evropského soudu pro lidská práva

Na počátku tohoto roku vzbudil jistou veřejnou pozornost rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Barbulescu proti Rumunsku[1]. Soud se zabýval možností zaměstnavatele sledovat činnost zaměstnance na internetu, přesněji řečeno na přípustnost přístupu k elektronické poště určitého zaměstnance. Daný rozsudek byl, jak už se občas stává, ve…

Povinnost zpracovat energetický audit pro velké podniky

Zákon č. 103/2015 Sb., který novelizoval zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, uložil podnikatelům, kteří nejsou malým nebo středním podnikatelem, povinnost zpracovat nejpozději do 5. prosince 2015 energetický audit. Vzhledem ke zdlouhavému legislativnímu procesu nabyla novela účinnost až 1. července 2015, a tak podnikatelé neměli na…

Právo zaměstnavatele kontrolovat soukromé zprávy svých zaměstnanců

Evropský soud pro lidská práva („ESLP“) vydal dne 12. ledna 2016 rozhodnutí v otázce monitorování soukromé komunikace zaměstnance ze strany jeho zaměstnavatele.[1]

Novinky evropského insolvenčního práva

Dne 25. 6. 2015 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848, o insolvenčním řízení („Nařízení“), kterým bylo v celém jeho rozsahu nahrazeno Nařízení Rady (ES) 1346/2000, o úpadkovém řízení. Nová úprava se bude vztahovat až na řízení zahájená po 26. 6. 2017, přičemž je tak poskytnut dostatek času se na aplikaci této…