evropské právo

Malé a střední podniky v evropských dotacích

V novém programovacím období Evropské unie na roky 2014-2020 mají výsostné postavení malé a střední podniky, které mají možnost získat evropské dotace ve výši až 100% úhrady způsobilých výdajů na projekt[1]. Celkově mají malé a střední podniky v novém finančním období Evropské unie na roky 2014-2020 možnost získat nejen finanční podporu, ale nově…

Lego a ochranné známky

Slavná dánská značka LEGO je druhým největším (podle některých zdrojů dokonce největším[1]) výrobcem hraček na světě, tedy je logické, že své místo na slunci musí často hájit právní cestou. Společnosti jako Ban Bao, CoCo, MegaBlocks a Best-Lock jsou těmi, které produkují výrobky označované jako Lego Clones[2], na první pohled vzhledově prakticky…

Vztah Schengenského hraničního kodexu a bilaterálních dohod o bezvízovém styku s ohledem na pobyt státních příslušníků třetích zemí na území ČR

Podle Smlouvy o fungování Evropské unie má každý její občan právo se svobodně pohybovat a pobývat na území jejích členských států. Z tohoto důvodu jsou pak podmínky pro takový pohyb a pobyt relativně liberální. Tato teze však neplatí, jde-li o státní příslušníky třetích zemí. Podmínky pro pohyb a pobyt takových osob stanoví jednak právo unijní a…

Když knihu, tak zdarma! Opravdu?

Spotřebitelské právo, tu velebené, jindy proklínané, nakonec nestihl stejný osud jako registrované partnerství, neboť na rozdíl od něj tvoří nedílnou součást nového občanského zákoníku, byť zde panovaly snahy jej vyčlenit do samostatného právního předpisu. Česká republika prostřednictvím této úpravy plní své závazky vyplývající jí z členství v…

Tzv. „právo být zapomenut“ a jeho uplatnění v praxi

Rozvoj výpočetní techniky a rozšíření možností internetu přinesl mnoho pozitivních dopadů pro společnost, ale na druhou stranu také rozšířil možnosti související s porušování osobních údajů jednotlivce, a to dokonce i v případě, kdy tato osoba nemusí aktivně internet používat.

Je umístění hypertextového odkazu na internetové stránky porušením autorských práv?

Soudní dvůr Evropské unie poskytl ve svém aktuálním rozsudku ve věci Svensson vodítka, jak z hlediska ochrany autorských práv posuzovat situace, kdy třetí osoba zpřístupní uživatelům internetu tzv. hypertextový odkaz, pomocí kterého lze získat přístup k dílům chráněným autorským právem. Celá věc však není tak jednoduchá, jak by se na první pohled…

Význam právní ochrany nových odrůd rostlin a její jednotná úprava v Evropské unii

Problematika právní ochrany nových odrůd rostlin zůstává často v rámci práv duševního vlastnictví poněkud opomíjena. I v česky psané odborné literatuře najdeme k tomuto tématu minimum informací, a to neprávem. Tento podobor průmyslových práv není totiž o nic méně významným než regulace patentové či známkověprávní ochrany; dokonce si troufám si…

Nové nařízení Brusel I bis - změny právní úpravy

Dne 10. ledna 2015 nabylo účinnosti nové nařízení Evropské unie upravující mezinárodní příslušnost civilních soudů a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanskoprávních a obchodních věcech[1]. Toto nařízení je přepracovaným zněním „nařízení Brusel I“[2], které upravovalo problematiku mezinárodní příslušnosti soudů a volného pohybu soudních…

Revize nařízení o úpadkovém řízení aneb evropská insolvence po patnácti letech v novém kabátě – 3. část

Třetí část článku pojednávajícího o revizi Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení ze dne 29. května 2000 (dále jen „Nařízení“), která v současné době probíhá na půdě evropských zákonodárných orgánů, bude věnována problematice příslušnosti k zahájení úpadkového řízení, především se zaměřením na problémovou aplikaci zásady určování…

Nová směrnice o praní peněz - registr konečných vlastníků a další změny

V polovině února schválila Rada EU návrh nové směrnice o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu („Směrnice“). Navrhovaná právní úprava nahradí stávající směrnici č. 2005/60/ES.

Ochrana spotřebitele ve světle harmonizačně-právních kroků Evropské unie

Jednou z mnoha novací o.z.[1], a to nikoli ve smyslu zákona samotného, je posílení práv spotřebitele navazující na legislativní výstupy sekundárního práva Evropské unie. Primárním smyslem směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU (dále jen “Směrnice”) bylo postihnout nedostatky dosavadní právní úpravy ochrany spotřebitele, jelikož tyto…

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie: obezitu je možno chápat jako zdravotní postižení

Dne 18. 12. 2014 vydal soudní dvůr Evropské unie pod spisovou značkou C-354/13 velmi zajímavý judikát týkající se obezity, jakožto možného diskriminačního důvodu. Ačkoli v současné době je tento judikát spíše kuriozitou, do budoucna lze s ohledem na rozmáhající se potíže s obezitou v evropské populaci očekávat, že toto rozhodnutí nabude na…

Blýská se na lepší časy při soukromém vymáhání soutěžního práva?

Spotřebitelé a soutěžitelé jsou oprávněni domáhat se náhrady škody vzniklé v důsledku porušení pravidel hospodářské soutěže. Soukromé prosazování soutěžního práva však není v České republice (ostatně ani v celé Evropské unii) příliš rozšířené, snad proto, že obecná právní úprava náhrady škody, jež se aplikuje nejčastěji, není s to obsáhnout…

Revize nařízení o úpadkovém řízení aneb evropská insolvence po patnácti letech v novém kabátě – 2. část

Druhá část článku pojednávajícího o revizi Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení ze dne 29. května 2000 (dále jen „Nařízení“), která v současné době probíhá na půdě evropských zákonodárných orgánů, bude věnována plánovaným změnám v oblasti rozšíření působnosti Nařízení na vnitrostátní řízení, která umožňují i jiná řešení úpadku…

Brusel I bis aneb „nové“ nařízení Brusel I

Významné nařízení Rady (ES) č. 44/2001 z 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, známé jako tzv. nařízení Brusel I[1], nyní seznává rozsáhlých změn. Počínaje 10. lednem 2015 (s výjimkou čl. 75 a 76,[2] které se použijí již ode dne 10. ledna 2014), je totiž účinné nařízení…

Zachování práva na spravedlivý proces při výslechu utajovaného svědka v kauze Pesukic proti Švýcarsku

Článek poukazuje na stěžejní část rozsudku s číslem stížnosti 25088/07[1] vydaným Evropským soudem pro lidská práva, který řešil otázku dodržení procesu spravedlnosti řízení. Evropský soud pro lidská práva svým názorem na kauzu stěžovatele pana Pesukice otevřel citlivou otázku možnosti akceptovatelnosti omezení práv obhajoby u použití výslechu…

Stručně k řetězovým obchodům v rámci EU a s nimi související problematice přepravy

Již dlouhou dobu jsou v přeshraničním obchodování s nejrůznějšími komoditami frekventovaným fenoménem řetězové obchody (nebo též obchody v řadě; anglicky „chain transactions“). Jejich klíčovým znakem je to, že existuje několik po sobě jdoucích prodejů zboží mezi různými subjekty, tedy mezi různými prodávajícími a kupujícími. Konkr. je zboží…

Nová úprava poskytování informací při tvorbě a prodeji investičních produktů

Na konci října schválila Rada EU a Evropský parlament Nařízení o klíčových informačních dokumentech týkajících se strukturovaných retailových a pojišťovacích investičních produktů (dále jen „Nařízení PRIIPs“).[1] Nařízení PRIIPs je spolu se směrnicemi IMD II[2] a MiFID II[3] součástí legislativního balíku, který si klade za cíl zvýšit ochranu…

Revize nařízení o úpadkovém řízení aneb evropská insolvence po patnácti letech v novém kabátě – 1. část

V současné době probíhají na půdě Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise jednání o budoucím směřování evropského unijního insolvenčního práva. Co nás čeká za změny, jaká variantní řešení se zvažují a jaké budou mít faktické dopady na fungování národního insolvenčního práva – tomu všemu se bude věnovat článek, jehož úvodní část právě…

Ochrana pracovníků ve zdravotnictví před poraněními ostrými předměty

Zdravotnický personál (lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelé), a zejména pak ti, kteří pracují na specifických odděleních, jako jsou jednotka intenzivní péče nebo operační sály, jsou denně vystaveni riziku infekce v důsledku zranění způsobených injekčními stříkačkami nebo jinými ostrými předměty (skalpely, šicí nástroje, atd.). Řada poranění může…