evropské právo

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-425/14 ze dne 22. 10. 2015

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie k důvodům pro vyloučení dodavatele pro nepředložení prohlášení, že (i) není ve vztahu ovládání nebo propojení s ostatními soutěžícími a že s ostatními účastníky zadávacího řízení neuzavřel nebo neuzavře žádnou dohodu; že (ii) nezadá formou subdodávky žádný druh práce ostatním podnikům, které se zúčastnily…

Nehody silničních dopravních prostředků v zahraničí

I přesto, že ke kolizím mezi dopravními prostředky dochází v každém druhu dopravy, není tato otázka patrně nikde tak aktuální, jako právě u dopravy silniční a to hned ze dvou důvodů. Prvním z nich je stále narůstající objem silniční dopravy, druhým pak existující „třecí plocha“ mezi Haagskou úmluvou o právu použitelném pro dopravní nehody (dále…

Otázka místní příslušnosti soudů v žalobách o náhradu škody z kartelových dohod

Právo na náhradu škody z kartelových dohod je pevně zakotveno v soutěžním právu Evropské Unie. V aplikační praxi ale trpí mnohými obtížemi a jeho uplatňování je často nákladné a složité. Nedávný judikát Soudního dvora Evropské Unie týkající se místní příslušnosti národních soudů je tak vítaným posunem v této oblasti. Právo poškozených na náhradu…

K patentovatelnosti rostlin podle rozhodnutí Velkého odvolacího senátu Evropského patentového úřadu ve věci Tomato II a Broccoli II

Ustanovení čl. 53 písm. b) Úmluvy o udělování evropských patentů (Evropské patentové úmluvy) stanovuje výjimku z patentovatelnosti pro odrůdy rostlin a plemena zvířat nebo v podstatě biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat. Nejistotu v podobě otázky, co vše z oblasti rostlin konkrétně spadá do této kategorie výjimek z…

Otázka rozhodného práva pro licenční smlouvy s mezinárodním prvkem k autorskému dílu

Slovo licence má původ v latinském slovese „licere“, které znamená udělit (poskytnout) svolení. Výraz licence (anglicky „license“) byl v právu všeobecně, a to i na úrovni mezinárodní, přejat v oblasti práva duševního vlastnictví ve smyslu udělení svolení k užití předmětu duševního vlastnictví (v oblasti autorského práva: k užití autorského…

Soudní dvůr prohlásil za neplatné rozhodnutí Komise, v němž bylo konstatováno, že Spojené státy zajišťují odpovídající úroveň ochrany předávaných osobních údajů

Přestože o neplatnosti unijního aktu může rozhodnout pouze Soudní dvůr, vnitrostátní orgány dozoru, k nimž byla podána žádost, mohou i v případě rozhodnutí Komise, v němž bylo konstatováno, že třetí země poskytuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, posoudit, zda předání osobních údajů dotyčné osoby to této země dodržuje požadavky…

Zkomplikuje stížnost proti Facebooku předávání údajů do USA?

V úterý 6. října zasedne velký senát Soudního dvora Evropské unie, aby rozhodl o legalitě předávání osobních údajů z Evropské unie do Spojených států na základě rozhodnutí Komise o tzv. programu Safe Harbor.[1] Pokud se Soudní dvůr ztotožní se stanoviskem generálního advokáta Yvese Bota ze dne 23. září 2015, nebude předávání na základě uvedeného…

Podmíněné a perpetuální dluhové nástroje suverénů

Suverénní dluh, jeho velikost, podoba i obsluha jsou minimálně od konce roku 2009, kdy došlo k přeměně prvotní, bankovní krize, v dluhovou krizi suverénů, předmětem zvýšeného zájmu odborné veřejnosti i médii. V rámci debat o (například v případě Řecka nevyhnutné[1]) restrukturalizaci suverénních dluhů se v krizových časech objevují i nekonvenční…

Je umístění cizího díla (tzv. embedding) na vlastní internetové stránce porušením autorských práv?

Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) vydal dne 21.10.2014 rozhodnutí ve věci SDEU C-348/13 BestWater International[1] (dále jen „Rozhodnutí“), ve kterém poskytl návod, jak posuzovat ochranu autorských práv ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice č. 2001/29/ES[2] (dále jen „Směrnice“) v případě umístění cizího videa na vlastní internetové…

Výkon měnové politiky v aktuálním rozsudku ESD

Evropský soudní dvůr („Soud“) vydal 16. června 2015 rozsudek ve věci C-62/14 Gauwweiler a i. v. Deutscher Bundestag („OMT[1] rozhodnutí“). OMT rozhodnutí je zajímavé z několika hledisek: i když nešlo o první případ, kdy předběžnou otázku podle čl. 267 Smlouvy o fungování Evropské Unie pokládal ústavní soud[2], jde o první případ, kdy tak udělal…

Smluvní závazkové vztahy s mezinárodním prvkem

Již více než deset let je Česká republika součástí Evropské unie. Členství v tomto svazku přineslo vedle jiného také zásadní otevření trhu a odstranění bariér v přeshraničním obchodu. Dnes je tak mnohem snadnější vstoupit do smluvního vztahu se subjektem, který pochází nebo má sídlo v odlišném státě Unie. Smlouvy a dohody uzavírané vzájemně mezi…

Právo na dobrou správu jako princip veřejné správy v EU

Veřejná správa se dnes pojímá jako služba veřejnosti, od které občané očekávají kvalitní výkon správní činnosti. Tu popisují standardy dobré správy, které tvoří poklad pro etický kodex. Evropské standardy dobré správy byly popsány v různých dokumentech.

Malé a střední podniky v evropských dotacích

V novém programovacím období Evropské unie na roky 2014-2020 mají výsostné postavení malé a střední podniky, které mají možnost získat evropské dotace ve výši až 100% úhrady způsobilých výdajů na projekt[1]. Celkově mají malé a střední podniky v novém finančním období Evropské unie na roky 2014-2020 možnost získat nejen finanční podporu, ale nově…

Lego a ochranné známky

Slavná dánská značka LEGO je druhým největším (podle některých zdrojů dokonce největším[1]) výrobcem hraček na světě, tedy je logické, že své místo na slunci musí často hájit právní cestou. Společnosti jako Ban Bao, CoCo, MegaBlocks a Best-Lock jsou těmi, které produkují výrobky označované jako Lego Clones[2], na první pohled vzhledově prakticky…

Vztah Schengenského hraničního kodexu a bilaterálních dohod o bezvízovém styku s ohledem na pobyt státních příslušníků třetích zemí na území ČR

Podle Smlouvy o fungování Evropské unie má každý její občan právo se svobodně pohybovat a pobývat na území jejích členských států. Z tohoto důvodu jsou pak podmínky pro takový pohyb a pobyt relativně liberální. Tato teze však neplatí, jde-li o státní příslušníky třetích zemí. Podmínky pro pohyb a pobyt takových osob stanoví jednak právo unijní a…

Když knihu, tak zdarma! Opravdu?

Spotřebitelské právo, tu velebené, jindy proklínané, nakonec nestihl stejný osud jako registrované partnerství, neboť na rozdíl od něj tvoří nedílnou součást nového občanského zákoníku, byť zde panovaly snahy jej vyčlenit do samostatného právního předpisu. Česká republika prostřednictvím této úpravy plní své závazky vyplývající jí z členství v…

Tzv. „právo být zapomenut“ a jeho uplatnění v praxi

Rozvoj výpočetní techniky a rozšíření možností internetu přinesl mnoho pozitivních dopadů pro společnost, ale na druhou stranu také rozšířil možnosti související s porušování osobních údajů jednotlivce, a to dokonce i v případě, kdy tato osoba nemusí aktivně internet používat.

Je umístění hypertextového odkazu na internetové stránky porušením autorských práv?

Soudní dvůr Evropské unie poskytl ve svém aktuálním rozsudku ve věci Svensson vodítka, jak z hlediska ochrany autorských práv posuzovat situace, kdy třetí osoba zpřístupní uživatelům internetu tzv. hypertextový odkaz, pomocí kterého lze získat přístup k dílům chráněným autorským právem. Celá věc však není tak jednoduchá, jak by se na první pohled…

Význam právní ochrany nových odrůd rostlin a její jednotná úprava v Evropské unii

Problematika právní ochrany nových odrůd rostlin zůstává často v rámci práv duševního vlastnictví poněkud opomíjena. I v česky psané odborné literatuře najdeme k tomuto tématu minimum informací, a to neprávem. Tento podobor průmyslových práv není totiž o nic méně významným než regulace patentové či známkověprávní ochrany; dokonce si troufám si…

Nové nařízení Brusel I bis - změny právní úpravy

Dne 10. ledna 2015 nabylo účinnosti nové nařízení Evropské unie upravující mezinárodní příslušnost civilních soudů a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanskoprávních a obchodních věcech[1]. Toto nařízení je přepracovaným zněním „nařízení Brusel I“[2], které upravovalo problematiku mezinárodní příslušnosti soudů a volného pohybu soudních…