evropské právo

Změny ve vysílacím právu provedené zákonem č. 341/2004 Sb.

Dnem 1. května 2004 se ČR stala členským státem EU. Změny některých zákonů, které byly nutné „ke sblížení“ právního řádu ČR s předpisy Evropských společenství se dokončují až nyní. Ve Sbírce zákonů vyšel dne 2. června 2004 zákon č. 341/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně…

Skúsenosť diplomacie na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu

Ako všetci vieme, aspoň tí, ktorí sa trocha zaujímajú o budúcnosť vlastnej krajiny, či už Slovenskej alebo Českej republiky, vstup do Európskej Únii začiatkom mája pre nás znamená nové otvorenie možností, či už v profesionálnom alebo osobnom živote. Už nás nikto nedrží, nemožno sa sťažovať, že sa nemôžme realizovať a ukázať naše pravé schopnosti a…

Nový evropský regulační rámec pro elektronické komunikace – část II.

Přístupová směrnice stanoví práva a povinnosti pro operátory a podnikatelské subjekty, které usilují o propojení a/nebo přístup k sítím nebo přiřazeným zařízením. Stanoví úkoly pro národní regulační úřady, pokud jde o přístup a propojení, a stanoví postupy, které zajistí, aby povinnosti uložené národními regulačními úřady byly přezkoumávány a…

Chvála evropanství

Českou republikou začal hýbat další skandál, který plní přední stránky médií – čeští motoristé, plnoprávní (no tak skoro) občané EU, si nemohou lepit na identifikační značky motorových vozidel přelepku Evropské unie. Důvodem je zásadní nepružnost ministerstva dopravy při povolování takovýchto nálepek, popřípadě jeho neochota vyhodit staré značky…

Postavení neprivilegovaných subjektů v žalobě na neplatnost před soudy Evropské unie – současný stav, trendy a implikace pro Českou republiku – část II.

V případech spojených s otázkami soutěžního práva soudy EU zachovávají vstřícnější postoj k možnosti, aby řízení na neplatnost iniciovali nejen přímí adresáti napadené normy, ale i konkurenti těch firem, jimž je právní norma (typicky rozhodnutí Komise) adresována. ESD uznal procesní způsobilost firmy, na jejíž podnět zahájila Komise šetření, zda…

Postavení neprivilegovaných subjektů v žalobě na neplatnost před soudy Evropské unie – současný stav, trendy a implikace pro Českou republiku – část I.

Každý vyspělý právní systém musí mít mechanismus pro ověřování procesní a materiální legality opatření přijímaných jeho institucemi. V Evropské unii (EU) byla potřeba takového „auto-korigujícího“ mechanismu aktuální zejména s ohledem na objem sekundárního práva produkovaného institucemi EU a ne zcela vyvinuté politické kontroly aktivit EU občany…

Evropské mezinárodní právo soukromé část. III

Justiční spolupráce v civilních věcech se netýká pouze kolizních norem, ale také uznávání a výkonu civilních rozsudků v rámci prostoru ES/EU, doručování soudních a mimosoudních dokumentů a rychlejší a efektivnější spolupráce justičních orgánů. Ke čtyřem základním svobodám – tj. volnému pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu, přistoupila tzv.

Implementace směrnic ve vnitrostátním právu část. III. – náležitá forma a aplikace transpozičního opatření

Transpozice musí zajistit plný účinek směrnice za současného zachování cíle, pro který byla vydána. Velký důraz je kladen na zachování právní jistoty jednotlivců, a proto směrnice musí být ve většině případů provedeny obecně závazným právním předpisem. Toto obecné pravidlo je zdůrazňováno, mají-li být transponována ustanovení zakotvující práva…

Zhrzená milenka ze Štrasburku

Patří k záslužným činům České advokátní komory, že každoročně pořádá spanilou jízdu do Rady Evropy a k Soudu pro lidská práva do Štrasburku. Obtížena mateřskými povinnostmi jsem v minulých letech nenašla prostor, abych se mohla těchto exkurzí zúčastnit, ale letos mi náhoda přihrála pro dítko školku v přírodě ve stejném termínu jako měl proponovaný…

Implementace směrnic ve vnitrostátním právu část. II. – náležitá implementace

Směrnice obvykle obsahuje ustanovení o lhůtě, ve které ji členské státy mají provést, její délka, na jejímž dodržení Soudní dvůr lpí, se většinou pohybuje v rozmezí šesti měsíců až dvou let. „Náležitá implementace směrnice je zvláště důležitá a nedodržení lhůty je činí neefektivní.“ Jestliže se členský stát opozdí s provedením směrnice, na…

Evropské mezinárodní právo soukromé část. II

V současnosti je nejvýznamnějším sekundárním aktem nařízení č. 44/2001, o pravomoci soudů, uznání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. V tomto případě došlo k tomu, že původní tzv. Bruselská úmluva o pravomoci soudů, uznání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech („Bruselská úmluva“), která měla podobu mezinárodní…

Implementace směrnic ve vnitrostátním právu část. I. – rozsah implementační povinnosti

Ačkoli pojmy implementace a transpozice bývají používány rovnocenně, je třeba upozornit, že se nejedná o totéž: formální promítnutí směrnice do vnitrostátního právního předpisu (transpozičního opatření) se nazývá transpozice, zatímco implementace je pojem širší, protože nezahrnuje pouze transpozici, ale i fázi následující po transpozici, tedy…

O postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích

Pacta sunt servanda. Tato známá zásada ," že smlouvy se mají dodržovat", jakož i známé přísloví, že "dobré smlouvy dělají dobré přátele" jsou v široké veřejnosti již poměrně známé. Je ale také známým českým "folklórem" neplatit dodavatelům v dohodnutých termínech. A netýká se to jen soukromých subjektů. Zpoždění v platbách se zakořenilo i u…

Evropské mezinárodní právo soukromé část. I

Název evropské mezinárodní právo soukromé se může laikovi na první pohled zdát „mírně zmatený“ a může vyvolávat otázku, jak může být něco evropské a zároveň mezinárodní. Pojem mezinárodní právo soukromé jsem vymezil již v předchozím odstavci. Připojením přívlastku evropské máme na mysli to, že se v daném případě jedná o unifikované normy…

Mezinárodní pomoc při vymáhání některých finančních pohledávek

V souvislosti s blížícím se vstupem ČR do EU dochází ke zvýšené frekvenci předkládaných zákonů nebo jejich novel, které přímo souvisí s budoucí vzájemnou spoluprací mezi jednotlivými členskými státy. Jedním z nich je zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, který upravuje postup orgánů ČR při vymáhání…

Schengenské dilema na Česko-Slovenské hranici

V českým médiích je čím dál tím víc slyšet stížnosti občanů žijících v obcích na československém pomezí. Ti se totiž v souvislosti s umisťováním tzv. bezpečnostních prostředků na cesty a silnice vedoucí přes dosud volně prostupnou státní hranici obávají výrazného zhoršení své situace s ohledem na úzké vazby mezi lidmi na obou stranách…

Fungování a praxe řízení o předběžné otázce u Evropského soudního dvora ve světle posledního vývoje

Řízení o předběžné otázce má především za cíl zajištění jednotného výkladu a stejné aplikace komunitárního práva a napomáhá vnitrostátním orgánům správně komunitární právo uplatňovat. Řízení v zásadě spočívá v dialogu mezi soudci vnitrostátních soudů a ESD a představuje tudíž základ spolupráce soudních orgánů členských zemí a…

Změna podmínek nabývání nemovitostí cizinci po vstupu ČR do EU

Dne 1. května tohoto roku dojde v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie k podstatné změně předpisů upravujících podmínky nabývání nemovitostí občany členských států EU na území České republiky. V rozporu s proklamacemi o ochraně tohoto segmentu trhu v rámci přechodných období však vyjednané podmínky obsažené v Aktu o přistoupení…

Vliv judikatury Soudního dvora z oblasti soutěžního práva na územní vymezení vyčerpání práv z ochranné známky – část. II

Evropská komise považovala za legitimní, aby se skupina Microsoft bránila dovozům francouzské verze výrobků určených na kanadský trh do Společenství. V této souvislosti nepovažovala za nutné podrobněji zkoumat cenové rozdíly výrobků, které Microsoft prodává v Kanadě a v EU.
Soud první instance považoval absenci prozkoumání této otázky za…

Vyčerpání práv k některým průmyslovým právům – současná právní úprava a očekávané změny v důsledku vstupu do EU – část. II

Majitel platného patentu na léčivo nebo dodatkového osvědčení v jednom ze současných členských států EU může pokračovat ve výkonu svých práv k patentu (jeho práva se nevyčerpají), a to i v případě, že výrobky, které jsou předmětem chráněného vynálezu, byly uvedeny na trh majitelem patentu nebo s jeho souhlasem v jednom z nových členských států…