evropské právo

I při zpoždění letu máte dle evropského práva nárok na finanční kompenzaci

Počet cestujících, které ročně odbaví všechna letiště v Evropské unii, dosahuje řádů sta milionů. Většina z těchto cestujících, resp. alespoň těch, kteří pocházejí z České republiky, je alespoň v minimální míře obeznámena se svými právy a s povinnostmi leteckého dopravce.[1]

Přeshraniční přemístění sídla společnosti dle novely zákona o přeměnách

Dne 1.1.2012 nabyla účinnosti novela zákona o přeměnách č 355/2011[1] (zákon č. 152/2008 Sb. ve znění pozdějších novel, dále jen „ZPřem“). Tato novela kromě zásadních změn týkajících se veškerých přeměn přinesla i revoluční institut přemístění sídla společnosti z a do České republiky. Přitom přemístění sídla dle ZPřem může, ale nemusí obnášet i…

Biopaliva a evropské paragrafy

Ve světle příprav nové legislativy pro zemědělskou politiku EU pro období 2013-2020 je důležité též sledovat vývoj evropské právní úpravy a judikatury v oblasti biopaliv, která jsou významným aspektem nejen energetické, ale zvláště zemědělské politiky.

Evropská komise navrhuje nová pravidla pro zprostředkování pojištění

Počátkem července Evropská komise zveřejnila návrh revize směrnice o zprostředkování pojištění (IMD 2), který je součástí balíčku tří legislativních návrhů majících za cíl posílit ochranu spotřebitelů v oblasti finančních služeb. Balíček dále tvoří návrh nařízení o klíčových informacích pro investory do strukturovaných retailových investičních…

UCITS V

Dne 3. června 2012 zveřejnila Evropská Komise návrh revize směrnice týkající se subjektů kolektivního investování známé pod názvem UCITS[1]. Stalo se tak zhruba rok poté, co účinnosti nabyla samotná UCITS IV. Jedním ze sledovaných cílů je harmonizovat úpravu UCITS a AIMFD[2], stejně jako sjednotit praxi jednotlivých členských států, která se…

Založení evropské společnosti změnou právní formy akciové společnosti

Evropskou společnost („ES“) lze založit pouze jedním z pěti způsobů uvedených ve formě taxativního výčtu v Nařízení Rady o statutu evropské společnosti. Toto omezení vyplývá z nadnárodní povahy ES, když je v této souvislosti základním předpokladem při založení vždy existence jiné podnikatelské struktury (společnosti), která má navíc přesah do…

Ochrana vzhledu motorového vozidla a jeho viditelných náhradních dílů

Jedním z hlavních aspektů, který ovlivňuje rozhodování zákazníka při koupi motorového vozidla, je jeho design. Z tohoto důvodu každý výrobce vozidel vynakládá nemalé prostředky na to, aby design jeho vozů byl dostatečně atraktivní a předčil vzhled konkurenčních vozidel. Aby nedocházelo k jeho „kopírování“, chrání si většina výrobců design svých…

Komise zvyšuje kontrolu pravidel veřejné dopravy v oblasti letecké dopravy

Evropská komise s příchodem roku 2012 výrazně zvýšila kontrolu pravidel veřejné podpory v oblasti letecké dopravy, což dokazuje zahájení (resp. rozšíření předmětu) dvanácti formálních šetření od počátku roku s letišti v Rakousku, Německu, Francii, Belgii a Švédsku.[1] Specifickým rysem všech těchto řízení je regionální povaha předmětných letišť…

Novelizace v oblasti dohledu nad finančními trhy

Dne 31. ledna 2012 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 37/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii. Zákon představuje transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010 s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro…

Další návrh na novelizaci nařízení o ratingových agenturách - do třetice všeho dobrého?

Ve snaze snížit závislost tzv. regulovaných finančních institucí na externích ratinzích a zároveň posílit transparenci ratingových agentur, uveřejnila Evropská komise dne 15. listopadu 2011 na svých webových stránkách v pořadí již třetí návrh na novelizaci nařízení Evropského parlamentu (dále jen „EP“) a Rady č. 1060/2009, o ratingových agenturách…

Reforma pravidel veřejné podpory regulujících poskytování vyrovnávací platby za výkon služeb obecného hospodářského zájmu

Evropská komise v závěru roku 2011 přijala nové právní předpisy,[1] které regulují poskytování vyrovnávací platby (resp. kompenzace) za výkon služeb obecného hospodářského zájmu. Nové právní předpisy nahrazují původní legislativní akty tzv. altmarského balíčku, které byly vydány Evropskou komisí v roce 2005 jako reakce na průlomový rozsudek…

Služby obecného hospodářského zájmu v roce 2012

Evropská komise přijala dne 20. prosince 2011 nový balíček pravidel EU pro státní podpory, který s účinností od 31. ledna 2012 upravuje posuzování náhrad z veřejných prostředků za služby obecného hospodářského zájmu (kompenzace) ve smyslu čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie. „Nový balíček“ objasňuje klíčové zásady v oblasti státních…

Návrh nové evropské legislativy o trzích finančních nástrojů

Služby jsou v rámci Evropské unie integrální součástí tzv. čtyř svobod (volného pohybu zboží a služeb, kapitálu a pracovních sil). Obecná právní úprava volného pohybu služeb je obsažena ve Smlouvě o založení Evropského společenství. V oblasti finančních služeb, k nimž investiční bankovnictví patří, existuje speciální úprava na základě…

Druhá generace zadávacích směrnic - jaká bude?

Od počátku tohoto roku probíhá diskuse o přípravě nové generace zadávacích směrnic zahájená z podnětu Evropské komise (dále jen „Komise“). Pro připomenutí, v lednu tohoto roku vydala Komise dokument nazvaný zkráceně Zelená kniha o modernizaci politiky veřejných zakázek (dále také „VZ“) v oblasti zadávání veřejných zakázek („Zelená kniha“). Tento…

Soudní dvůr rozhodl: ISAP filtrovat nemusí, eBay musí?

V debatách okolo přípustnosti nařízení státní moci namířených vůči poskytovatelům služeb na Internetu, tj. zprostředkovatelům neboli providerům, jsou významným mezníkem dvě rozhodnutí Soudního dvora EU z letošního roku: rozhodnutí z 12. 7. 2011 ve věci L´Oréal/eBay[1] a rozhodnutí z 24. 11. 2011 ve věci Scarlet/SABAM. Obě rozhodnutí byla vydaná v…

Pravidla určování mezinárodní soudní příslušnosti v EU – jaké změny lze očekávat v souvislosti s přepracováním Nařízení Brusel I?

Deset let poté, co nařízení rady ES č. 44/2001 o soudní příslušnosti a uznání a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních, tzv. nařízení Brusel I, vstoupilo v platnost, se Evropská komise rozhodla pro jeho přepracování. Cílem tohoto článku je shrnout nejvýznamnější změny, které návrh nového nařízení obsahuje v oblasti…

Rozhodnutí ESD v oblasti dávek sociálního zabezpečení a jejich přeshraničního vyplácení v rámci členských státech Evropské unie

V tomto článku bych Vás chtěl upozornit na zajímavý rozsudek Evropského soudního dvora. Dne 21. července 2011 rozhodl druhý senát ESD ve věci vedené pod spis. zn. C-503/09, jejímž předmětem byla žádost o rozhodnutí předběžné otázky týkající se výkladu článků 4 odst. 1 písm. a) a b), článku 10 odst. 1 a článků 19 a 28 nařízení Rady (ES) č. 1408/71…

Slalom mezi paragrafy

Tento článek si klade za cíl přiblížit čtenářům některá nedávná rozhodnutí českých soudů v oblasti odpovědnosti za lyžařské úrazy na sjezdových tratích a připomenout pravidla, jimiž se pohyb na sjezdovkách řídí.

Některé otázky související s Schengenským informačním systémem

Schengenský informační systém je systémem, který vznikl v souvislosti s potřebou Evropské unie na zachování a rozvíjení prostoru svobody a zajišťování bezpečnosti a spravedlnosti na území členských států. Vytvoření tohoto systému bylo jednou z podmínek pro vytvoření schengenského prostoru, na kterém je uplatňována společná vízová politika a na…

Soudní dvůr EU: Také EU-cizinci smějí být notáři v Německu a v pěti jiných zemích – také český notářský řád je v rozporu s právem EU

Podle rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 24. května 2011 v řízení vedeném proti šesti členským státům EU, a to Belgii, Německu, Řecku, Francii, Lucembursku a Rakousku (případy C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-61/08 a C-52/08) nesmí být povolání notáře vyhrazeno pouze občanům příslušného státu. Ustanovení národního práva zakotvující státní občanství…