evropské právo

Vybrané aspekty nového evropského patentu s jednotným účinkem

Po bezmála čtyřiceti letech trvajících sporů a debat Evropský parlament schválil 11. prosince 2012 návrhy dvou nařízení, jejíchž cílem je vytvoření dlouho očekávaného „evropského patentu Společenství“, který by na evropské úrovni sjednotil patentovou ochranu srovnatelným způsobem jako je tomu nyní u ochranné známky Společenství, resp. průmyslového…

Není architekt jako architekt

Jedním z nejdůležitějších aspektů práv občana EU je volný pohyb osob. Ten sám o sobě ovšem nestačí. Aby se z tohoto práva nestala pouhá floskule, měly by za ním následovat další prohlubující kroky. Patří mezi ně i uznávání dosaženého vzdělání a profesní kvalifikace mezi členskými státy EU navzájem. Ptáte se…

Přeshraniční uzavírání sňatků v rámci EU a komplikace s tím spojené

Občané členských států mohou dnes bez jakýchkoliv potíží cestovat po celé EU. Toto cestování nezahrnuje pouze turistické cesty ale i možnost se v jiné zemi usadit, najít si práci, založit rodinu a prožít klidně zbytek života. Tato subjektivní práva jsou zakotvená již v tzv. primárním právu EU (mezinárodní smlouvy)[1] a mohou být omezena jen ve…

Zajišťovací účetnictví podle německého práva

První zkušenosti s německou podobou účtování o derivátech, odlišnou od českého práva i IFRS

29. května 2011 vstoupil v Německu v platnost nový zákon tzv. Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG), který má za cíl vytvořit pro účetní jednotky bez vazby na finanční trhy trvalou, plnohodnotnou, ale zároveň finančně méně náročnou alternativu k IFRS.

Nemovitý majetek občanů EU mimo vlastní členský stát

Každý jistě ví, co si představit pod pojmem nemovitosti. Pokud by někdo přece jen váhal, na Slovensku trochu výstižněji hovoří o „nehnuteľnostech“. Následující řádky tedy budou pojednávat o pravidlech upravujících nejdůležitější aspekty vlastnictví domů a pozemků, které si mohou občané EU po postupném rozvolňování různých výjimek pořídit i v jiném…

Označování potravin v Evropské unii

V nedávné době proběhla sdělovacími prostředky informace, že Evropská unie (dále jen „EU“) s konečnou platností „zamítla požadavek společnosti Hamé s.r.o., která prostřednictvím Ministerstva zemědělství České republiky usilovala o výjimku z evropské legislativy. Jako marmeládu chtěla označit své jahodové a meruňkové…

I při zpoždění letu máte dle evropského práva nárok na finanční kompenzaci

Počet cestujících, které ročně odbaví všechna letiště v Evropské unii, dosahuje řádů sta milionů. Většina z těchto cestujících, resp. alespoň těch, kteří pocházejí z České republiky, je alespoň v minimální míře obeznámena se svými právy a s povinnostmi leteckého dopravce.[1]

Přeshraniční přemístění sídla společnosti dle novely zákona o přeměnách

Dne 1.1.2012 nabyla účinnosti novela zákona o přeměnách č 355/2011[1] (zákon č. 152/2008 Sb. ve znění pozdějších novel, dále jen „ZPřem“). Tato novela kromě zásadních změn týkajících se veškerých přeměn přinesla i revoluční institut přemístění sídla společnosti z a do České republiky. Přitom přemístění sídla dle ZPřem může, ale nemusí obnášet i…

Biopaliva a evropské paragrafy

Ve světle příprav nové legislativy pro zemědělskou politiku EU pro období 2013-2020 je důležité též sledovat vývoj evropské právní úpravy a judikatury v oblasti biopaliv, která jsou významným aspektem nejen energetické, ale zvláště zemědělské politiky.

Evropská komise navrhuje nová pravidla pro zprostředkování pojištění

Počátkem července Evropská komise zveřejnila návrh revize směrnice o zprostředkování pojištění (IMD 2), který je součástí balíčku tří legislativních návrhů majících za cíl posílit ochranu spotřebitelů v oblasti finančních služeb. Balíček dále tvoří návrh nařízení o klíčových informacích pro investory do strukturovaných retailových investičních…

UCITS V

Dne 3. června 2012 zveřejnila Evropská Komise návrh revize směrnice týkající se subjektů kolektivního investování známé pod názvem UCITS[1]. Stalo se tak zhruba rok poté, co účinnosti nabyla samotná UCITS IV. Jedním ze sledovaných cílů je harmonizovat úpravu UCITS a AIMFD[2], stejně jako sjednotit praxi jednotlivých členských států, která se…

Založení evropské společnosti změnou právní formy akciové společnosti

Evropskou společnost („ES“) lze založit pouze jedním z pěti způsobů uvedených ve formě taxativního výčtu v Nařízení Rady o statutu evropské společnosti. Toto omezení vyplývá z nadnárodní povahy ES, když je v této souvislosti základním předpokladem při založení vždy existence jiné podnikatelské struktury (společnosti), která má navíc přesah do…

Ochrana vzhledu motorového vozidla a jeho viditelných náhradních dílů

Jedním z hlavních aspektů, který ovlivňuje rozhodování zákazníka při koupi motorového vozidla, je jeho design. Z tohoto důvodu každý výrobce vozidel vynakládá nemalé prostředky na to, aby design jeho vozů byl dostatečně atraktivní a předčil vzhled konkurenčních vozidel. Aby nedocházelo k jeho „kopírování“, chrání si většina výrobců design svých…

Komise zvyšuje kontrolu pravidel veřejné dopravy v oblasti letecké dopravy

Evropská komise s příchodem roku 2012 výrazně zvýšila kontrolu pravidel veřejné podpory v oblasti letecké dopravy, což dokazuje zahájení (resp. rozšíření předmětu) dvanácti formálních šetření od počátku roku s letišti v Rakousku, Německu, Francii, Belgii a Švédsku.[1] Specifickým rysem všech těchto řízení je regionální povaha předmětných letišť…

Novelizace v oblasti dohledu nad finančními trhy

Dne 31. ledna 2012 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 37/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii. Zákon představuje transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010 s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro…

Další návrh na novelizaci nařízení o ratingových agenturách - do třetice všeho dobrého?

Ve snaze snížit závislost tzv. regulovaných finančních institucí na externích ratinzích a zároveň posílit transparenci ratingových agentur, uveřejnila Evropská komise dne 15. listopadu 2011 na svých webových stránkách v pořadí již třetí návrh na novelizaci nařízení Evropského parlamentu (dále jen „EP“) a Rady č. 1060/2009, o ratingových agenturách…

Reforma pravidel veřejné podpory regulujících poskytování vyrovnávací platby za výkon služeb obecného hospodářského zájmu

Evropská komise v závěru roku 2011 přijala nové právní předpisy,[1] které regulují poskytování vyrovnávací platby (resp. kompenzace) za výkon služeb obecného hospodářského zájmu. Nové právní předpisy nahrazují původní legislativní akty tzv. altmarského balíčku, které byly vydány Evropskou komisí v roce 2005 jako reakce na průlomový rozsudek…

Služby obecného hospodářského zájmu v roce 2012

Evropská komise přijala dne 20. prosince 2011 nový balíček pravidel EU pro státní podpory, který s účinností od 31. ledna 2012 upravuje posuzování náhrad z veřejných prostředků za služby obecného hospodářského zájmu (kompenzace) ve smyslu čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie. „Nový balíček“ objasňuje klíčové zásady v oblasti státních…

Návrh nové evropské legislativy o trzích finančních nástrojů

Služby jsou v rámci Evropské unie integrální součástí tzv. čtyř svobod (volného pohybu zboží a služeb, kapitálu a pracovních sil). Obecná právní úprava volného pohybu služeb je obsažena ve Smlouvě o založení Evropského společenství. V oblasti finančních služeb, k nimž investiční bankovnictví patří, existuje speciální úprava na základě…

Druhá generace zadávacích směrnic - jaká bude?

Od počátku tohoto roku probíhá diskuse o přípravě nové generace zadávacích směrnic zahájená z podnětu Evropské komise (dále jen „Komise“). Pro připomenutí, v lednu tohoto roku vydala Komise dokument nazvaný zkráceně Zelená kniha o modernizaci politiky veřejných zakázek (dále také „VZ“) v oblasti zadávání veřejných zakázek („Zelená kniha“). Tento…