evropské právo

Nová kolizní úprava mimosmluvních závazků na komunitární úrovni

Od ledna příštího roku – přesně od 11. ledna 2009[1] – se v Evropském společenství (dále jen „ES“) začne používat nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (tzv. Řím II). Protože se datum „účinnosti“[2] tohoto nařízení blíží a nařízení se tak od výše…

Když rodič unese vlastní dítě

Zamilovaným rodičům se narodí děti. Čas běží, láska odejde, a nejsou-li rodiče schopni se slušně domluvit, vezme jeden z nich (povětšinou matka) děti za ruku či do auta a odjede s nimi na druhou stranu ulice, vsi, města nebo země. O děti jako by v tomto boji nešlo. Pokud se však jeden z rodičů rozhodne opustit zemi, v níž do té doby všichni žili…

Rozhodnutí ESD - Právo na stávku vs. volný pohyb služeb

Evropský soudní dvůr ("ESD") vydal v prosinci dvě důležitá rozhodnutí týkající se práv odborů v souvislosti s volným pohybem služeb a svobodou usazování . Z hlediska českých zaměstnavatelů se jeví zajímavější rozsudek ESD C-341/05 Laval un Partneri z 18.12 2007, který se týká vysílání zaměstnanců v rámci EU a výklad ESD je zde…

Jak má správně postupovat soud při zasílání písemnosti v občanské nebo obchodní věci do jiného členského státu Společenství?

Se vstupem do Evropské unie (dále jen „EU“) přistoupila Česká republika také k právnímu řádu Evropského společenství. Od 1.5.2004 jsou proto české soudy povinny postupovat v souladu s právními předpisy Společenství v případě, že se v řízení vyskytne cizí, resp. evropský prvek.

Funkce jednatelů v evropském hospodářském zájmovém sdružení

Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS) je nejstarší formou nadnárodní korporace upravené normami evropského práva, přičemž tyto normy se přímo aplikují na území členských států ES.
Základem právní úpravy EHZS je nařízení Rady č. 2137/85 o vytvoření evropského hospodářského zájmového sdružení (nařízení o EHZS), které se opírá o čl. 308 SES.

Participace zaměstnanců na řízení evropské společnosti

V souvislosti s povinnostmi vyplývajícími z participace zaměstnanců pro statutární nebo jiné obdobné vedoucí orgány evropské společnosti a jejich práva vlivu na složení orgánů evropské společnosti je na místě se problematiky zapojení zaměstnanců do záležitostí evropské společnosti okrajově dotknout.

Organizační struktura evropské společnosti

Základní statusové otázky evropské společnosti jsou upraveny v nařízení Rady ES č. 2157/2001, o statutu evropské společnosti (NoSE), které však ponechává řadu otázek k řešení národnímu právu členských států. Vedle toho byla přijata směrnice Rady ES č. 2001/86/ES, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců. V…

Evropská družstevní společnost

Evropská družstevní společnost je třetím druhem přeshraniční obchodní korporace (po evropském hospodářském zájmovém sdružení a evropské společnosti) zřízené v rámci jednotné regulace evropskou právní úpravou a na to navazující národní úpravou. Základ její úpravy je obsažen v přímo aplikovatelném nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22.7.2003, o…

Opožděná harmonizace obchodního zákoníku s evropským právem

Poslanecká sněmovna PČR v současné době projednává ve 2. čtení novelu obchodního zákoníku, která má přinést zpřesnění implementace evropských směrnic do českého právního řádu. Novelou by mělo dojít k odstranění některých zřejmých rozporů obchodního zákoníku s evropským právem. K této harmonizaci však dochází bohužel až po uplynutí implementačních…

Za průtahy při implementaci „zelené“ Směrnice hrozí ČR sankce

Do 30. dubna 2007 musí být do národních právních řádů členských států EU transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí (dále jen „Směrnice 2004/35/ES“). V případě České republiky se zdá, že čas, který měla pro přizpůsobení národní…

Režim veřejných podpor

V praxi jsem narazil na režim tzv. veřejných podpor v Evropské unii, respektive na zákaz jejich poskytovaní v souvislosti s privatizací bytového fondu obce za nižší než tržní cenu. Jak je tento institut upraven v rámci evropského/komunitárního práva a českého práva a v jaké míře na tuto problematiku doléhá?

„Čelem k evropským akcionářům“

Evropská Komise představila 10. ledna 2006 návrh nové směrnice, která má usnadnit přeshraniční výkon akcionářských práv v rámci Evropské Unie. Podle údajů Komise je totiž třetina akcií v Evropské unii ve vlastnictví cizinců. Proklamovaným cílem směrnice je zejména vylepšit informovanost akcionářů a odstranit překážky pro hlasování akcionářů…

Změna systému zdaňování služeb poskytovaných konečným spotřebitelům

Evropská komise připravila návrh směrnice, která se týká změny systému uplatňování daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Jedná se o DPH uplatňovanou na služby, které jsou poskytovány konečným spotřebitelům v jiném členském státě Evropské unie. Na základě této směrnice by se DPH měla ukládat ve státě, kde je služba…

Nová pravidla pro určování rozhodného práva pro mimosmluvní závazkové vztahy

Evropský parlament v červenci tohoto roku projednával v prvním čtení návrh dlouho očekávaného evropského nařízení o právu rozhodném pro nesmluvní závazkové vztahy, pracovně označovaného jako nařízení „Řím II“.

Konec Směrnice o patentabilitě softwarových vynálezů – Pyrrhovo vítězství

Dne 6. července ukončil Evropský parlament debatu nad návrhem Směrnice o patentovatelnosti vynálezů realizovaných na počítači (také nazývané jako Směrnice o patentabilitě softwarových vynálezů), a to tím, že zamítl společnou pozici Rady EU. Legislativní proces tak již nebude pokračovat, dle komisařky Benity Ferrero-Waldner již Komise ES nebude…

Pravidla řízení společností potřebují modernizaci, tvrdí Komise

Evropská komise ustanovila expertní pracovní skupinu, jež má spolupůsobit při vytváření nové evropské úpravy správy a řízení společností (tzv. corporate governance) a při modernizaci práva obchodních společností. Její práce bude se vší pravděpodobností zahrnovat i u nás aktuální téma uveřejňování odměn členů orgánů…

Výklad pojmu právo Evropské unie

V současné době se téměř na každém svém kroku setkáváme se slovy typu „právo EU nám stanoví“, „dle práva Evropské unie“, „zákon je v rozporu s právem EU“ apod. Ne každému je však hned jasné, co se pojmem právo Evropské unie rozumí, jaký má obsah a jaký je třeba rozdíl mezi právem Evropské unie a právem Evropských společenství. Cílem tohoto článku…

Evropský inspektor ochrany údajů o sobě dává vědět

Dle evropského inspektora ochrany údajů, kterým je od ledna 2004 Peter Hustinx („Inspektor“), by Evropská unie měla klást větší důraz na dnes ne úplně dostatečnou ochranu osobních údajů. Své obavy v tomto ohledu Inspektor při příležitosti zveřejnění výroční zprávy za rok 2004, kde rovněž vyslovil nesouhlas s návrhem Rady EU („Rada“), dle kterého…

Postavení věřitelů v EU dále posílí

Je tomu již téměř rok, kdy bylo vydáno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné pohledávky („Nařízení“). Nařízení má být dalším z nástrojů, který má přispět k posílení postavení věřitelů uplatňujících své nároky v jednotlivých členských státech…

Evropská Unie se zasazuje o rychlejší vymáhání nároků

Evropská komise (dále jen „Komise“) předložila dne 15. března 2005 návrh nového evropského nařízení, které má zavést jednotnou evropskou proceduru pro vymáhání nároků, jejichž hodnota nepřevyšuje 2.000 euro. Nosnou myšlenkou návrhu je záměr, aby občané i společnosti získali možnost jednoduše, rychle a levně vymoci své poměrně malé nároky. Nová…