evropské právo

Evropa pokračuje v boji proti podvodům s platebními kartami

Evropský Výbor úřadů pro ochranu osobních údajů, v návaznosti na směrnici o ochraně osobních údajů, (dále jen „Výbor“) schválil na počátku tohoto roku pravidla pro shromažďování a zpracování údajů o obchodnících, jejichž smlouvy o akceptaci platebních karet byly ukončeny (dále jen „Pravidla“). Cílem Pravidel je napomoci bankám při zamezení podvodů…

Spotřebitelé jsou v EU velice chráněným druhem

Evropský parlament schválil dne 24. února 2005 novou směrnici o nepoctivých obchodních praktikách, jejímž hlavním záměrem je další posílení ochrany spotřebitelů v EU. Směrnice by měla být v následujících týdnech schválena Radou EU a následně implementována do právních řádů jednotlivých členských států, a to do roku…

Evropský platební rozkaz rozděluje evropské zákonodárce

Dne 19. března 2004 předložila Evropská komise („Komise“) návrh nového nařízení upravujícího soudní řízení o Evropském platebním rozkazu s cílem, podle slov Komise, „podpořit rychlejší a účinnější vymáhání splatných a dosud neuhrazených pohledávek, o jejichž právní povaze není mezi stranami závazkového vztahu spor“. Toto nařízení bude upravovat…

Budou zahraniční hypoteční úvěry přístupnější pro české spotřebitele?

Dne 13. prosince 2004 Evropská komise („Komise“) uveřejnila zprávu pracovní skupiny pro hypoteční úvěry (tzv. Forum Group on Mortgage Credit), která se zabývala možnostmi zvýšení konkurence na trhu hypotečních úvěrů k financování bydlení prostřednictvím jejich poskytování přes hranice jednotlivých členských států Evropské…

Další krok k celoevropské ochraně spotřebitelů

Dne 15. prosince 2004 vyhrála britská instituce na ochranu spotřebitelů (tzv. Office of Fair Trading – OFT) v řízení před belgickým soudem spor vedený proti belgické společnosti D Duchesne poškozující spotřebitele ve Velké Británii. Tento spor je označován jako precedentní případ přeshraničního sporu ve věcech ochrany spotřebitelů v rámci…

Nová evropská úprava statutárního auditu opět o něco blíž ke schválení

Dne 8. prosince 2004 Rada ministrů financí členských zemí EU („Rada“) podpořila návrh nové směrnice Evropské komise („Komise“) vedoucí ke zkvalitnění statutárních auditů obchodních společností v rámci EU. Tento návrh byl do velké míry vyvolán snahou zamezit opakování účetních skandálů obdobného rozsahu, jako Enron ve Spojených státech či Parmalat…

Nová evropská pravidla pro poskytování veřejné podpory v oblasti inovací

Před několika dny Evropská komise („Komise“) publikovala pravidla na poskytování veřejné podpory pro účely rozvoje inovací. Sama Komise o těchto pravidlech hovoří jako o „praktickém průvodci“, který popisuje možnosti členských států Evropské Unie, jak poskytovat finanční prostředky svým podnikům, aniž by došlo k narušení hospodářské…

Nová etapa přeshraničních fúzí evropských bankovních institucí ?

Ve druhé polovině letošního roku vykonává funkci předsednické země EU Nizozemí. Jeho snahou je navázat na nesporné úspěchy, které dosáhlo během svého předchozího předsednictví v roce 1997. Základní prioritou nizozemského předsednictví je mimo jiné i posílení evropské ekonomiky a redukce administrativní zátěže. V této oblasti vystupuje Nizozemí…

Existuje skutečně efektivní vnitřní trh EU v oblasti finančních služeb?

Evropská komise („EK“) sestavila v říjnu 2003 čtyři skupiny nezávislých expertů v oblasti finančních služeb a pověřila je vyhodnocením vlivu opatření přijatých v rámci tzv. Akčního plánu pro finanční služby („FSAP“). Cíl FSAP je odstranění všech zbývajících překážek volného poskytování finančních služeb v rámci EU, zefektivnění spolupráce orgánů…

Evropské právo klientům zkrachovalých bank vyšší kompenzaci nezaručí

V minulých dnech vydal Evropský soudní dvůr zajímavý rozsudek ohledně rozsahu finanční kompenzace, na kterou mají podle evropského práva vkladatelé nárok v případě, že banka resp. jiná úvěrová instituce není schopna dostát závazkům vůči nim. Rozsudek se týkal pádu německé banky BVH v roce 1997.

České soudy zatím právo EU pouze nesměle objevují

Necelých šest měsíců po přistoupení České republiky k Evropské unii lze již najít první příklady toho, jak u nás právo EU funguje resp. nefunguje v praxi, a to konkrétně v případě rozhodování českých soudů o zápisech občanů EU do obchodního rejstříku.

Čerpání ze strukturálních fondů? Ano, ale pozor na rozpočtová pravidla

Pokud smlouva o financování (kterou uzavírá poskytovatel s příjemcem dotace) stanoví další podmínky, jejichž porušení bude postihováno dle zákona o rozpočtových pravidlech, je v případě porušení těchto pravidel konečný příjemce a/nebo konečný uživatel povinen odvést do Národního fondu odvod za porušení rozpočtové kázně až do výše 5 % z celkové…

Diskuse nad návrhem směrnice o volném pohybu služeb

V současných dnech se v Evropském parlamentu vedou žhavé diskuse nad tzv. Bolkesteinovým návrhem směrnice o volném pohybu služeb, která by měla přinést skutečné naplnění svobody volného pohybu služeb jako jedné ze základních svobod vnitřního trhu EU. S ohledem na důležitost této problematiky zamýšlí nově vytvořený Výbor pro vnitřní trh a ochranu…

Evropská úprava spojování podniků aneb co podnikatele čeká v řízení před Evropskou komisí

Na začátku tohoto roku bylo přijato Nařízení Rady EU č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (dále jen „Nařízení“), které se dnem 1. května 2004 stalo přímo aplikovatelným na území České republiky stejně jako Nařízení Komise EU č. 802/2004, které stanoví zejména formu, obsah, jakož i další podrobnosti notifikací. Řízení před jednotlivými…

Evropské právo posiluje pozice věřitelů při finančních transakcích

Od 1. května 2004 mělo dojít díky našemu přistoupení k EU k dalšímu posílení práv určitých skupin věřitelů poskytujících finanční prostředky, a to v důsledku povinnosti České republiky implementovat směrnici o dohodách o finančním zajištění (tzv. collateral directive) č. 2002/47/ES (dále jen „Směrnice“). Ačkoliv byla Směrnice přijata již v červnu…

Nezávislé regulační orgány (stručný nástin problematiky)

Na evropský kontinent pronikla idea zřízení samostatného regulačního orgánu během světové hospodářské krize v meziválečném období. Jednalo se o orgány, působící v oblasti kontroly kapitálového trhu, které našli svůj předobraz v americké Komisy pro cenné papíry. Příkladem může být zřízení Bankovní a finanční komise v Belgii a švýcarského…

SOLVIT: čeští občané a podnikatelé s problémy na vnitřním trhu EU se mají kam obrátit

S cílem zajistit, aby mohli unijní občané a podnikatelé co nejvíce těžit z výhod vnitřního trhu, přišla Evropská komise s alternativním mechanismem řešení sporů, které vznikají v souvislosti s uplatňováním základních komunitárních svobod. Tento mechanismus zvaný SOLVIT, z hlediska své neformálnosti a pragmatičnosti inspirovaný anglosaskou právní…

Evropské hospodářské zájmové sdružení aneb nová výzva pro podnikatele

Přistoupením České republiky do EU se českým podnikatelům otevřely nejenom široké možnosti vnitřního trhu, ale prostřednictvím komunitárního práva rovněž možnosti využití nových právních forem, na jejichž základě lze rozvíjet ekonomické aktivity. Jedním z právních instrumentů na úrovni EU je evropské hospodářské zájmové sdružení (dále jen „EHZS“)…

Zpětná vysledovatelnost

Od 01.05.2005 vyvstanou podnikatelům podnikajícím v oblasti potravin, zabývající se primární výrobou přes skladování, odbyt a prodej, nové povinnosti. Dne 20.02.2002 totiž vstoupilo v účinnost nařízení Rady ES č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se…

Nový evropský regulační rámec pro elektronické komunikace – část III.

Zpřístupnění místního okruhu by mělo doplnit stávající ustanovení v zákonech Společenství (v právních předpisech EU), která podporováním hospodářské soutěže v této oblasti zaručují univerzální služby, cenově dostupný přístup k síti pro všechny občany a ekonomickou účinnost a přinášejí uživatelům maximální…