evropské právo

Co je a není EUROPOL?

Pojem Interpol asi většině čtenářů něco říká, ale o Europolu možná dosud slyšel jen málokdo a i ten si pravděpodobně nedokáže představit konkrétní náplň činnosti tohoto orgánu. V tomto příspěvku se tedy pokusím poukázat na základní úkoly Evropské policie a přiblížit její postavení v systému Evropské unie.

Schengenské acquis – vývoj schengenského práva

V současné době všechny síly české zahraniční politiky směřují k jednomu cílu: vstupu ČR do Evropské unie. Chce-li se Česká republika stát v nejbližší době právoplatným členem EU, musí splnit určitá kritéria. Jedním z nich je, že musí být schopna převzít závazky vyplývající z členství, včetně cílů politické, hospodářské a měnové unie, tedy zejména…

Nad problematikou souladu českého autorského práva s právem ES

Nedlouho po vstupu v účinnost nového autorského zákona (zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – dále i „AZ“) byl přijat v rámci komunitárního práva nový právní předpis, který může způsobit určité změny v českém autorském právu.

Co znamená volný pohyb osob v EU?

S blížícím se termínem našeho možného vstupu do Evropské Unie přibývá jedinců, kteří se začínají intenzivně zajímat o jednu ze základních svobod, které jsou součástí společného trhu EU, a to svobodu volného pohybu osob v členských státech EU. Je tedy na místě, zabývat se otázkou, co takový volný pohyb osob v praxi…

Evropský trh práce a systém EURES

V rámci volného pohybu pracovníků v zemích Evroské unie má velký význam tzv. systém EURES, který funguje na principu jakési veřejné „zprostředkovatelny práce“ (obdoba úřadu práce na komunitární úrovni) a zároveň informuje občany EU o možnostech jejich pracovního uplatnění v kterékoli členské zemi. Jedná se o složitou síť lidí (euro-managerů a…

Srovnání tzv. Druhé směrnice rady ES a novely Obch. zákoníku, provedené zák. č. 370/2000 Sb.

Podobně jako ostatní zákony navrhované a schválené v rámci proklamované vládní legislativní smršti byla schválena novela zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a to na sklonku minulého roku, pod č. 370/2000 Sb. Tento zákon přinesl mnoho změn ve stávajících institutech společenstevního práva v České republice, když se změny týkaly především…

Úmluva o mezinárodní železniční dopravě

Úmluva o mezinárodní železniční dopravě, podepsaná dne 9. května 1980 v Bernu. Úmluva upravuje především: přepravní smlouvu (jízdenky, zavazadlové lístky, náležitosti cestovního zavazadla, změny přepravní smlouvy, přepravní překážky, odpovědnost, uplatňování nároků z odpovědnosti, vzájemné vztahy mezi železnicemi, postihy), tarify, přepravní…

Prováděcí úmluva ze dne 19. června 1990 k Schengenské dohodě

Prováděcí úmluva ze dne 19. června 1990 k Schengenské dohodě ze dne 14. června 1985 o postupném rušení kontrol na společných hranicích, uzavřené mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky

Dublinská konvence

týkající se určení státu odpovědného za posouzení žádosti o azyl podané v jednom z členských států Evropských společenství

Pravidelná zpráva za rok 2000 Evropské komise o pokroku ČR v procesu přistoupení

Přinášíme Vám českou verzi tohoto v posledních dnech tolik diskutovaného dokumentu.

Regular report from the commission on the Czech Republic´s progress towards accession

Hodnotící zpráva evropské komise o stavu ČR k 30.9.2000 (v angličtině)

Většina Němců nechce euro

Kdyby to bylo z právního hlediska možné, většina Němců by požadovala vystoupení Spolkové republiky z Evropské měnové unie (EMU) a zřekla by se jednotné měny euro

Předvstupní pomoc od Evropské unie a regionální politika ČR

Využití strukturálních fondů EU, které v unii slouží k prosazování regionální a strukturální politiky, bude možné až po vstupu ČR do EU. Do té doby připravila unie pro kandidátské země programy předvstupní pomoci

Přivolení k výpovědi z nájmu bytu ve smyslu § 711 odst. 1 písm. g) obč. zák.

Má-li nájemce více bytů a nebylo by možné po něm spravedlivě požadovat aby užíval pouze byt jeden, pak přivolení k výpovědi z nájmu bytu ve smyslu § 711 odst. 1 písm. g) obč. zák. je možné i ...

Vztahy Evropské unie a USA

V našem seriálu o Evropské unii Vám dnes přinášíme rozbor vztahů EU a USA

Evropská měnová unie - vývoj, členové a aktuální události

Závěrečným krokem v procesu integrace členských států zemí Evropských společenství (ES) je vytvoření Evropské měnové unie (EMU)

Vztahy Evropské unie a Slovenska

V našem seriálu o Evropské unii Vám přinášíme porovnání jednotlivých kandidátů na vstup do EU a stav příprav na vstup.

Vztahy Evropské unie a Polska

V našem seriálu o Evropské unii Vám přinášíme porovnání jednotlivých kandidátů na vstup do EU a stav příprav na vstup.

Evropská unie - struktura a vedení

Popis a význam funkcí jednotlivých orgánů Evropské unie a jejich složení

Vztahy Evropské unie a Maďarska

V našem seriálu o Evropské unii Vám tímto článkem začínáme přinášet porovnání jednotlivých kandidátů na vstup do EU.