evropské právo

Několik poznámek k Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. - organizace rozhodčího soudu

V tomto článku, který je prvním a taktéž úvodním ze série následujících, si čtenáři dovolím představit Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (Německý institut pro rozhodčí soudnictví, zapsaný spolek) a seznámit jej s organizační struktůrou tohoto nejvýznamnějšího, institucionálního rozhodčího soudu v…

Evropská unie a křesťanské církve v České republice

Ačkoliv biskupové katolické církve si přejí vstup do EU, také mají mnoho kontaktů se zeměmi EU, žádný oficiální závazný nebo přípravný dokument ze strany České biskupské konference nevyšel a ze strany katolických duchovních v pastoraci můžeme bohužel vnímat danou tématiku za okrajovou. Systematické působení a poučování o výhodách a nevýhodách…

Decision-making process after the Treaty of Nice

The Intergovernmental Conference {IGC} concluded its work on 11 December, 2000 in Nice with an agreement on the institutional issues which had not been settled in Amsterdam and which had to be resolved before enlargement, and on a series of other points not directly connected with enlargement. The Treaty was officially signed on 26 February 2001…

Problémy evropských institucí

O problémech evropských institucí se mluví od dob vzniku prvních smluv. Těmito smlouvami jsou : Smlouva o založení Společenství uhlí a oceli (ESUO), smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (EHS) a smlouva o založení Evropské atomové komise (EUROATOM).
Zmíněné multilaterální kontrakty vznikaly v padesátých letech minulého…

Implementation of the Directive 1999/44/EC on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees in the United Kingdom

Since the Directive 1999/44/EC falls within the scope of consumer protection and is, in fact, a result of the latest EU consumer protection policy, I would like to describe first the development of consumer protection in the EU legislation.

Překračování státních hranic

Jelikož stále není mezi občany České republiky dostatek informací o změnách souvisejících se vstupem ČR do Evropské unie, zmíním se v následujícím článku o záležitosti dotýkající se téměř každého – překračování státních hranic. Zároveň se pokusím uvést do pořádku některé nepřesnosti, jež se často v médiích a mezi širokou veřejností…

Kam směřuje Evropská unie?

Pro Českou republiku je ve vztahu k Evropské unii bezesporu nejaktuálnějším, kdy a zda vůbec dojde k našemu přístupu do EU. Bylo by ovšem nevhodné, považovat aktuální dění v rámci Unie za nás se netýkající, a proto se v tomto svém příspěvku pokusím nastínit některé problémy a otázky, s nimiž se současná Unie…

Co je a není EUROPOL?

Pojem Interpol asi většině čtenářů něco říká, ale o Europolu možná dosud slyšel jen málokdo a i ten si pravděpodobně nedokáže představit konkrétní náplň činnosti tohoto orgánu. V tomto příspěvku se tedy pokusím poukázat na základní úkoly Evropské policie a přiblížit její postavení v systému Evropské unie.

Schengenské acquis – vývoj schengenského práva

V současné době všechny síly české zahraniční politiky směřují k jednomu cílu: vstupu ČR do Evropské unie. Chce-li se Česká republika stát v nejbližší době právoplatným členem EU, musí splnit určitá kritéria. Jedním z nich je, že musí být schopna převzít závazky vyplývající z členství, včetně cílů politické, hospodářské a měnové unie, tedy zejména…

Nad problematikou souladu českého autorského práva s právem ES

Nedlouho po vstupu v účinnost nového autorského zákona (zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – dále i „AZ“) byl přijat v rámci komunitárního práva nový právní předpis, který může způsobit určité změny v českém autorském právu.

Co znamená volný pohyb osob v EU?

S blížícím se termínem našeho možného vstupu do Evropské Unie přibývá jedinců, kteří se začínají intenzivně zajímat o jednu ze základních svobod, které jsou součástí společného trhu EU, a to svobodu volného pohybu osob v členských státech EU. Je tedy na místě, zabývat se otázkou, co takový volný pohyb osob v praxi…

Evropský trh práce a systém EURES

V rámci volného pohybu pracovníků v zemích Evroské unie má velký význam tzv. systém EURES, který funguje na principu jakési veřejné „zprostředkovatelny práce“ (obdoba úřadu práce na komunitární úrovni) a zároveň informuje občany EU o možnostech jejich pracovního uplatnění v kterékoli členské zemi. Jedná se o složitou síť lidí (euro-managerů a…

Srovnání tzv. Druhé směrnice rady ES a novely Obch. zákoníku, provedené zák. č. 370/2000 Sb.

Podobně jako ostatní zákony navrhované a schválené v rámci proklamované vládní legislativní smršti byla schválena novela zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a to na sklonku minulého roku, pod č. 370/2000 Sb. Tento zákon přinesl mnoho změn ve stávajících institutech společenstevního práva v České republice, když se změny týkaly především…

Úmluva o mezinárodní železniční dopravě

Úmluva o mezinárodní železniční dopravě, podepsaná dne 9. května 1980 v Bernu. Úmluva upravuje především: přepravní smlouvu (jízdenky, zavazadlové lístky, náležitosti cestovního zavazadla, změny přepravní smlouvy, přepravní překážky, odpovědnost, uplatňování nároků z odpovědnosti, vzájemné vztahy mezi železnicemi, postihy), tarify, přepravní…

Prováděcí úmluva ze dne 19. června 1990 k Schengenské dohodě

Prováděcí úmluva ze dne 19. června 1990 k Schengenské dohodě ze dne 14. června 1985 o postupném rušení kontrol na společných hranicích, uzavřené mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky

Dublinská konvence

týkající se určení státu odpovědného za posouzení žádosti o azyl podané v jednom z členských států Evropských společenství

Pravidelná zpráva za rok 2000 Evropské komise o pokroku ČR v procesu přistoupení

Přinášíme Vám českou verzi tohoto v posledních dnech tolik diskutovaného dokumentu.

Regular report from the commission on the Czech Republic´s progress towards accession

Hodnotící zpráva evropské komise o stavu ČR k 30.9.2000 (v angličtině)

Většina Němců nechce euro

Kdyby to bylo z právního hlediska možné, většina Němců by požadovala vystoupení Spolkové republiky z Evropské měnové unie (EMU) a zřekla by se jednotné měny euro

Předvstupní pomoc od Evropské unie a regionální politika ČR

Využití strukturálních fondů EU, které v unii slouží k prosazování regionální a strukturální politiky, bude možné až po vstupu ČR do EU. Do té doby připravila unie pro kandidátské země programy předvstupní pomoci