evropské právo

Judikatura Evropského soudu pro lidská práva týkající se zásady ne bis in idem – část II.

Stěžovatel v červnu 1996 zapříčinil dopravní nehodu, při které byl smrtelně zraněn cyklista. V prosinci 1996 shledal správní orgán stěžovatele vinným několika dopravními přestupky, mezi nimi i přestupkem řízení pod vlivem alkoholu (oddíly 5 § 1, 99 § 1 (a) SVO). V březnu 1997 zemský soud stěžovatele odsoudil podle čl. 81 § 2 SGB za způsobení smrti…

Rozhodné právo v závazkových vztazích z mezinárodního obchodu - smluvní autonomie a volba práva – část. I (historie autonomie)

Prosazování se autonomie práva úzce souvisí s myšlenkami liberalizmu, politické svobody a tržního hospodářství. Na druhé straně, autonomie se těžko uplatňovala v době a ve společensko-politickém kontextu, kdy se více prosazují myšlenky teritoriální suverenity. Jádrem moderních teorií autonomie a liberálního pohledu na možnosti smluvních stran je…

Možnost osvobození od zbývajících závazků při skončení konkursu podle německé právní úpravy

Německá právní úprava zavedla po vzoru USA výjimku ze zásady existence pohledávek i po skončení konkursu, a to v podobě, kdy se dlužníku, fyzické osobě, dává možnost zbavit se neuspokojených pohledávek (§ 286 a násl. Insolvenzordnung („InsO“)). Předpokladem je, aby dlužník o takovou možnost požádal nejpozději do konání jednání o stavu konkursní…

Německá právní úprava konkursu – zpeněžování a rozdělení konkursní podstaty

Předcházející dva články se věnovaly spíše obecné charakteristice německé právní úpravy konkursního řízení. Dnešní téma se blíže zabývá nejdůležitějšími body celého konkursu – tedy zpeněžování a rozdělení konkursní podstaty.

Postavení správce konkursní podstaty a věřitelů v konkursním řízení podle německého práva

Po úvodní obecné charakteristice německé právní úpravy konkursního řízení představené minulým článkem se dnes zaměřím na problematiku právního postavení správce konkursní podstaty a věřitelů v rámci konkursního řízení podle německé úpravy.

Německá právní úprava konkursu – obecná charakteristika

Německá právní úprava konkursu – Insolvenzordnung („InsO“), přijatá v roce 1994 a platná od 1.1.1999, byla inspirována moderními trendy konkursního práva zejména z USA. Vychází a drží se striktně zásady poměrného uspokojení všech věřitelů (§ 1 InsO), zejména při rozdělování konkursní podstaty. Novým prvkem je rozšíření konkursu na všechny subjekty…

Modernizace komunitárního soutěžního práva

V souvislosti s přijetím nového Nařízení Rady (ES) o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy již bylo publikováno – a to i na eprávu - několik článků komentujících změny, které Nařízení přináší. Snad ze snahy prezentovat je stručnou a srozumitelnou formou se v těchto článcích objevily drobné nepřesnosti, které…

Judikatura Evropského soudu pro lidská práva týkající se zásady ne bis in idem – část I.

Stěžovatelka Oliveira v prosinci 1990 zavinila dopravní nehodu, při které byl řidič druhého vozidla těžce zraněn. V srpnu 1991 policejní soudce na základě čl. 31 a 32 federálního zákona o silničním provozu odsoudil stěžovatelku pro nezvládnutí kontroly vozidla z důvodu nepřizpůsobení rychlosti podmínkám provozu k pokutě 200…

Nařízení Komise EU 1/2003 - Nová právní úprava ochrany hospodářské soutěže (Dohody narušující soutěž a ochrana před zneužitím dominantního postavení)

Od 1. května 2004 vstupuje v účinnost Nařízení Komise EU č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 („Nařízení“) upravující podrobný postup při prosazování soutěžních pravidel zakotvených v čl. 81 a 82 Dohody o Evropských společenstvích („Dohoda“), tj. pravidel na ochranu před dohodami a praktikami narušujícími hospodářskou soutěž a před zneužitím…

Výkon právnických povolání v Evropské unii

Požadavky na získání určité kvalifikace v jednotlivých členských zemích Evropské unie se často velmi liší, což představuje vážný problém pro realizaci svobody volného pohybu osob a služeb. Na základě mnoha odborných studií však bylo zjištěno, že v samotné úrovni získaných odborných znalostí často žádné zásadní rozdíly neexistují. Vzájemné…

Vzájemné uznávání profesních kvalifikací v Evropské unii

Vzájemné uznávání odborné kvalifikace je založeno na zjištění, že mezi členskými zeměmi neexistují žádné výrazné rozdíly v úrovni získaných odborných znalostí. Ovšem v případě, že by bylo zjištěno, že závažné rozdíly v rozsahu nabytých zkušeností přece jenom existují, může hostitelská země vyžadovat potvrzení získaných odborných znalostí složením…

KE KONTROLE FÚZÍ A AKVIZIC V EVROPSKÉM PRÁVU

Smlouvy o ES nezakazují samu existenci dominantní pozice, zakazují pouze její zneužívání. Nařízení 4064/89 ovšem k tomu konstatuje, že za určitých podmínek už samotná fúze, resp. vznik dominantního soutěžitele, může znamenat zneužití dominantního postavení. Kritérium „dominantní pozice“, které užívá jak Komise, tak i členské státy, je zásadně…

Několik poznámek k Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. Část VI. „Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů “

Na rozdíl od poměrně složitých ustanovení o výkonu cizích rozhodnutí (srov. např. ustanovení §§63-66 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním) je úprava týkající se cizích rozhodčích nálezů mnohem jednodušší. Zásadní předností při uznávání a výkonu cizích rozhodčích nálezů je oproti soudním rozhodnutím především platná a…

Několik poznámek k Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. - organizace rozhodčího soudu

V tomto článku, který je prvním a taktéž úvodním ze série následujících, si čtenáři dovolím představit Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (Německý institut pro rozhodčí soudnictví, zapsaný spolek) a seznámit jej s organizační struktůrou tohoto nejvýznamnějšího, institucionálního rozhodčího soudu v…

Evropská unie a křesťanské církve v České republice

Ačkoliv biskupové katolické církve si přejí vstup do EU, také mají mnoho kontaktů se zeměmi EU, žádný oficiální závazný nebo přípravný dokument ze strany České biskupské konference nevyšel a ze strany katolických duchovních v pastoraci můžeme bohužel vnímat danou tématiku za okrajovou. Systematické působení a poučování o výhodách a nevýhodách…

Decision-making process after the Treaty of Nice

The Intergovernmental Conference {IGC} concluded its work on 11 December, 2000 in Nice with an agreement on the institutional issues which had not been settled in Amsterdam and which had to be resolved before enlargement, and on a series of other points not directly connected with enlargement. The Treaty was officially signed on 26 February 2001…

Problémy evropských institucí

O problémech evropských institucí se mluví od dob vzniku prvních smluv. Těmito smlouvami jsou : Smlouva o založení Společenství uhlí a oceli (ESUO), smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (EHS) a smlouva o založení Evropské atomové komise (EUROATOM).
Zmíněné multilaterální kontrakty vznikaly v padesátých letech minulého…

Implementation of the Directive 1999/44/EC on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees in the United Kingdom

Since the Directive 1999/44/EC falls within the scope of consumer protection and is, in fact, a result of the latest EU consumer protection policy, I would like to describe first the development of consumer protection in the EU legislation.

Překračování státních hranic

Jelikož stále není mezi občany České republiky dostatek informací o změnách souvisejících se vstupem ČR do Evropské unie, zmíním se v následujícím článku o záležitosti dotýkající se téměř každého – překračování státních hranic. Zároveň se pokusím uvést do pořádku některé nepřesnosti, jež se často v médiích a mezi širokou veřejností…

Kam směřuje Evropská unie?

Pro Českou republiku je ve vztahu k Evropské unii bezesporu nejaktuálnějším, kdy a zda vůbec dojde k našemu přístupu do EU. Bylo by ovšem nevhodné, považovat aktuální dění v rámci Unie za nás se netýkající, a proto se v tomto svém příspěvku pokusím nastínit některé problémy a otázky, s nimiž se současná Unie…