evropské právo

Je nutné platit autorský poplatek za prázdné nosiče?

Užití díla pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby či podnikající fyzické osoby je dovolené přímo zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem (dále jen „autorský zákon“). Za takové užití je ovšem třeba uhradit autorskou odměnu. Namísto uložení platební povinnosti zhotoviteli rozmnoženiny, který ji dovoleně a…

Ochrana práva na pokojné užívání majetku jako základního práva jednotlivce v rámci evropského systému ochrany lidských práv

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen “Úmluva“), která vstoupila v platnost 3.září 1953, vytváří spolu s dalšími mezinárodními smlouvami[1] vypracovanými v rámci Rady Evropy evropský systém ochrany lidských práv. Do evropského systému ochrany lidských práv je nutno zařadit také systém ochrany lidských práv na úrovni Evropské…

Náhradní autorské odměny ve světle poslední judikatury Soudního dvora Evropské unie

Soudní dvůr Evropské unie (dále jen ‚SDEU‘) vydal dne 21. října 2010 rozsudek ve věci C-467/08 (dále jen ‚rozsudek‘), kterým vykládá některá ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (dále jen ‚směrnice…

Rovnost žen a mužů: Evropská komise vyzývá Českou republiku, aby dodržovala pravidla EU pro rovnost žen a mužů

V minulosti často medializované téma rovného zacházení a zákazu diskriminace se opět dostává do popředí. Evropská komise totiž dne 28. října 2010 zaslala České republice formální žádost o plné provedení pravidel Evropské unie (dále jen „EU“) proti diskriminaci na základě pohlaví v zaměstnání, která jsou definována ve směrnici 2002/73/ES[1]…

Novela zákona o přeměnách společností

Dne 29.7.2010 předložil ministr spravedlnosti do meziresortního připomínkového řízení návrh novely zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „Novela“ a „Zákon“). Novela, která je svým rozsahem mimořádná, jednak odstraňuje některé nedostatky stávajícího znění zákona a jednak transponuje do Zákona směrnici…

Zdravotní tvrzení: seznamy jsou konečně zde !

Již po tři roky se odborná veřejnost potýká s problémem, který se jmenuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.

Rozhodnutí ESD ve věci Akzo Nobel/Akcros Chemicals (důvěrnost komunikace mezi advokátem a klientem – „legal professional privilege“)

Evropský soudní dvůr (ESD) vydal dne 14. září 2010 dlouho očekávané rozhodnutí ve věci kasačního opravného prostředku podaném společnostmi Akzo Nobel/Akcros Chemicals, ve kterém tyto společnosti rozporovaly závěry Soudu prvního stupně, který odmítl přiznat ochranu poskytovanou z důvodu důvěrnosti komunikace mezi interním právníkem a jeho…

Nová evropská politika ochrany zahraničních investic - aneb přípravné práce začínají

Když Lisabonská smlouva vstoupila dne 1. prosince 2009 v platnost, Evropská unie získala novou výlučnou pravomoc v oblasti přímých zahraničních investic. Tuto pravomoc do té doby sdílela se svými členskými státy, nicméně v praxi role členských států výrazně dominovala. Ochrana zahraničních investic byla, a zatím stále je, upravena dvojstrannými…

Evropská unie po Lisabonské smlouvě.Jaký krok a kam?[1]

S účinností Lisabonské smlouvy (1. 12. 2009) byl dokončen bezmála dekádu trvající proces resp. snaha po institucionální, ale též hodnotové přestavbě Evropské unie. Nedostatky, jako terminologická rozmanitost, mlhavý obsah pojmu evropské právo, nejasná adresnost evropské entity z pohledu jednotlivce, schizofrenní aktivita institucí jednajících…

Evropské mezinárodní právo soukromé

Ačkoli v současné době je pojem evropského mezinárodního práva soukromého běžně používán v rámci mezinárodního práva soukromého členskými státy Evropské unie, v nedávné době tomu tak ještě nebylo. Nelze se tedy divit, že mnohým lidem (zpravidla laikům) je stále tento pojem zcela neznámým. Tento článek si klade předně za cíl vymezit pojem…

Diskriminace na základě náboženství – zkušenosti z Anglie

V Anglii existuje množství rozsudků, které se zabývají diskriminací. Na české půdě jde o relativně novou problematiku - antidiskriminační zákon (zákon č. 198/2009 Sb.) je účinný teprve od 1. září 2009, i když určitá míra ochrany před diskriminací existovala v roztříštěné úpravě i dříve. Zkušenosti z Anglie nám mohou posloužit jako odrazový můstek…

Posouzením souladu povinnosti „must-carry“ uložené zákonem provozovatelům převzatého vysílání v kabelovém systému s příslušnými předpisy Evropského společenství

Předmětem tohoto pojednání je posouzením souladu povinnosti „must-carry“ uložené zákonem provozovatelům převzatého vysílání v kabelovém systému s příslušnými předpisy Evropského společenství.

Úprava dovolené v českém zákoníku práce a její soulad respektive nesoulad s právem Evropských společenství

Soudní dvůr Evropských společenství (velký senát) vydal dne 20. ledna 2009 rozsudek ve spojených věcech C-350/06 a C-520/06 o předběžných otázkách na základě článku 234 ES (dále jen "Rozsudek"), týkající se souladu vnitrostátní právní úpravy čerpání dovolené s právem ES, a to jmenovitě o otázkách:

Pozitivní vliv práva Evropské unie na český právní řád

Přistoupení České republiky do Evropské unie bylo všeobecně považováno za historický milník nejen v politickém, ale také právním vývoji České republiky. Od okamžiku přistoupení se totiž plnou součástí českého právního řádu stal rozsáhlý soubor právních norem, jenž vznikl na úrovni evropských integračních organizací a je dnes označován střechovým…

Evropské řízení o drobných nárocích

Od 1. ledna 2009 je účinné nařízení EP a Rady č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích (dále jen „Nařízení“). Subjektům z členských států ES (s výjimkou Dánska, které tradičně na aktivitách ES v oblasti justiční spolupráce v civilních věcech přímo neparticipuje) nově nabízí rychlou a levnou alternativu ke standardnímu…

Evropská rada zaměstnanců – institut, který jakoby neexistoval...

Problematika přístupu k nadnárodním informacím byla do českého právního řádu implementována v roce 2000 a vstoupila v účinnost dnem přistoupení České republiky k Evropské unii, tj. k 1. květnu 2004. Česká legislativa tím vyhověla požadavkům směrnice Rady č. 94/45/EC o zřízení evropské rady zaměstnanců, přístupu k nadnárodním informacím a jejich…

Směrnice o agenturních zaměstnancích

Evropský parlament schválil dne 22. října 2008 směrnici o agenturních zaměstnancích, která bude v nejbližší době vyhotovena v dalších jazykových verzích a publikována v Úředním věstníku EU. Členské státy poté budou mít tři roky na to, aby směrnici implementovaly do svých právních řádů.

Nová pravidla pro zadávání zakázek v projektech spolufinancovaných z prostředků EU

Národní orgán pro koordinaci, který je orgánem Ministerstva pro místní rozvoj ČR zastřešujícím programy upravující postupy při čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU (tzv. operační programy), připravil v součinnosti s Ministerstvem financí ČR nový závazný pokyn upravující problematiku zadávání zakázek malého rozsahu, podlimitních zakázek a…

Evropská soukromá společnost – nová forma „evropské“ společnosti

V poslední době se stává stále aktuálnější projekt nové „evropské“ formy společnosti, takzvané Evropské soukromé společnosti (European Private Company, Societas Privata Europaea – dále jen „SPE“). Hlavním cílem této nové formy společnosti má být ulehčení mobility malých a středních podniků (dále jen „SME“) a s tím související rozvoj svobody…

Rozsudek Soudu první instance ve věci Microsoft v. Komise ES (povinnost poskytnout licenci k právům duševního vlastnictví a zneužití dominantního postavení)

Komise ES v březnu 2004 rozhodla na základě stížnosti společnosti Sun Microsystem, Inc., že Microsoft zneužil svého dominantního postavení na trhu operačních systémů a udělila pokutu ve výši 497 mil. EUR (Rozhodnutí Komise ES 2007/53/ES v případě COMP/C-3/37.792 – Microsoft ze dne 24. března 2004). Proti tomuto rozhodnutí podal Microsoft žalobu k…