evropské právo

Cartesio přináší další posun v mobilitě společností v rámci EU

Zatím poslední rozsudek Soudního dvora Evropské Unie („SDEU“), který se zabýval otázkou svobody usazování společností je rozsudek ve věci Cartesio,[1] který se dotýká otázky přemístění sídla společnosti a možnosti její reinkorporace, neboli změny právního řádu bez nutnosti likvidace společnosti a jejího opětovného…

Právní úprava distribučních smluv a dalších vertikálních dohod

Již více než půl roku platí Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze dne 20. dubna 2010 upravující novou blokovou výjimku pro vertikální dohody („Nařízení o blokové výjimce“). Zároveň Komise pro účely lepší orientace vydala Pokyny k vertikálním omezením (2010/C 130/01), které stanoví zásady pro hodnocení vertikálních…

Opatření proti nelegálnímu zaměstnávání – implementace evropské právní úpravy

Již dne 18. 6. 2009 byla na půdě Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (tzv. sankční směrnice). Tato směrnice je součástí koncepčního boje Evropské unie proti nedovolenému přistěhovalectví, se…

Evropská unie vyzvala veřejnost k diskuzi ohledně systému daně z přidané hodnoty; Bude se systém DPH měnit?

Evropská komise zveřejnila 1. prosince 2010 na svých webových stránkách tzv. Zelenou knihu o budoucnosti DPH. K navrhovaným změnám systému výběru DPH se může kdokoliv vyjádřit do 31. května 2011. Komise slibuje, že všechny příspěvky zveřejní na svých webových stránkách. Na internetu bude rovněž zveřejněna zpráva se závěry, které zohlední obdržené…

Ochrana matek v rámci EU přitvrzuje

Evropský soudní dvůr („ESD“) ve svém rozhodnutí ve věci Dita Danosa v. LKB Līzings SIA ze dne 11. listopadu 2010 dospěl k poměrně zásadnímu posunu, pokud jde o výklad pojmu zaměstnanec. Zdá se, že tím opět o něco rozšířil dosah protektivní politiky EU vůči těhotným, rodícím a kojícím ženám – tentokrát dokonce daleko za hranice pracovního poměru. I…

Regulace sázení v EU: Přestane sázka na koníčky přes anglického brokera být zároveň i sázkou do loterie?

Na poli právní úpravy sázkových her v Evropské unii se možná konečně blýská na časy. Nejednotná pravidla regulace provozovatelů loterií a sázek v členských státech, judikatura Soudního dvora Evropské unie („Soudní dvůr, Soud“) relativně vstřícná k regulatorním pravomocím členských států, a naopak striktně liberální postoj Evropské komise…

Je nutné platit autorský poplatek za prázdné nosiče?

Užití díla pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby či podnikající fyzické osoby je dovolené přímo zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem (dále jen „autorský zákon“). Za takové užití je ovšem třeba uhradit autorskou odměnu. Namísto uložení platební povinnosti zhotoviteli rozmnoženiny, který ji dovoleně a…

Ochrana práva na pokojné užívání majetku jako základního práva jednotlivce v rámci evropského systému ochrany lidských práv

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen “Úmluva“), která vstoupila v platnost 3.září 1953, vytváří spolu s dalšími mezinárodními smlouvami[1] vypracovanými v rámci Rady Evropy evropský systém ochrany lidských práv. Do evropského systému ochrany lidských práv je nutno zařadit také systém ochrany lidských práv na úrovni Evropské…

Náhradní autorské odměny ve světle poslední judikatury Soudního dvora Evropské unie

Soudní dvůr Evropské unie (dále jen ‚SDEU‘) vydal dne 21. října 2010 rozsudek ve věci C-467/08 (dále jen ‚rozsudek‘), kterým vykládá některá ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (dále jen ‚směrnice…

Rovnost žen a mužů: Evropská komise vyzývá Českou republiku, aby dodržovala pravidla EU pro rovnost žen a mužů

V minulosti často medializované téma rovného zacházení a zákazu diskriminace se opět dostává do popředí. Evropská komise totiž dne 28. října 2010 zaslala České republice formální žádost o plné provedení pravidel Evropské unie (dále jen „EU“) proti diskriminaci na základě pohlaví v zaměstnání, která jsou definována ve směrnici 2002/73/ES[1]…

Novela zákona o přeměnách společností

Dne 29.7.2010 předložil ministr spravedlnosti do meziresortního připomínkového řízení návrh novely zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „Novela“ a „Zákon“). Novela, která je svým rozsahem mimořádná, jednak odstraňuje některé nedostatky stávajícího znění zákona a jednak transponuje do Zákona směrnici…

Zdravotní tvrzení: seznamy jsou konečně zde !

Již po tři roky se odborná veřejnost potýká s problémem, který se jmenuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.

Rozhodnutí ESD ve věci Akzo Nobel/Akcros Chemicals (důvěrnost komunikace mezi advokátem a klientem – „legal professional privilege“)

Evropský soudní dvůr (ESD) vydal dne 14. září 2010 dlouho očekávané rozhodnutí ve věci kasačního opravného prostředku podaném společnostmi Akzo Nobel/Akcros Chemicals, ve kterém tyto společnosti rozporovaly závěry Soudu prvního stupně, který odmítl přiznat ochranu poskytovanou z důvodu důvěrnosti komunikace mezi interním právníkem a jeho…

Nová evropská politika ochrany zahraničních investic - aneb přípravné práce začínají

Když Lisabonská smlouva vstoupila dne 1. prosince 2009 v platnost, Evropská unie získala novou výlučnou pravomoc v oblasti přímých zahraničních investic. Tuto pravomoc do té doby sdílela se svými členskými státy, nicméně v praxi role členských států výrazně dominovala. Ochrana zahraničních investic byla, a zatím stále je, upravena dvojstrannými…

Evropská unie po Lisabonské smlouvě.Jaký krok a kam?[1]

S účinností Lisabonské smlouvy (1. 12. 2009) byl dokončen bezmála dekádu trvající proces resp. snaha po institucionální, ale též hodnotové přestavbě Evropské unie. Nedostatky, jako terminologická rozmanitost, mlhavý obsah pojmu evropské právo, nejasná adresnost evropské entity z pohledu jednotlivce, schizofrenní aktivita institucí jednajících…

Evropské mezinárodní právo soukromé

Ačkoli v současné době je pojem evropského mezinárodního práva soukromého běžně používán v rámci mezinárodního práva soukromého členskými státy Evropské unie, v nedávné době tomu tak ještě nebylo. Nelze se tedy divit, že mnohým lidem (zpravidla laikům) je stále tento pojem zcela neznámým. Tento článek si klade předně za cíl vymezit pojem…

Diskriminace na základě náboženství – zkušenosti z Anglie

V Anglii existuje množství rozsudků, které se zabývají diskriminací. Na české půdě jde o relativně novou problematiku - antidiskriminační zákon (zákon č. 198/2009 Sb.) je účinný teprve od 1. září 2009, i když určitá míra ochrany před diskriminací existovala v roztříštěné úpravě i dříve. Zkušenosti z Anglie nám mohou posloužit jako odrazový můstek…

Posouzením souladu povinnosti „must-carry“ uložené zákonem provozovatelům převzatého vysílání v kabelovém systému s příslušnými předpisy Evropského společenství

Předmětem tohoto pojednání je posouzením souladu povinnosti „must-carry“ uložené zákonem provozovatelům převzatého vysílání v kabelovém systému s příslušnými předpisy Evropského společenství.

Úprava dovolené v českém zákoníku práce a její soulad respektive nesoulad s právem Evropských společenství

Soudní dvůr Evropských společenství (velký senát) vydal dne 20. ledna 2009 rozsudek ve spojených věcech C-350/06 a C-520/06 o předběžných otázkách na základě článku 234 ES (dále jen "Rozsudek"), týkající se souladu vnitrostátní právní úpravy čerpání dovolené s právem ES, a to jmenovitě o otázkách:

Pozitivní vliv práva Evropské unie na český právní řád

Přistoupení České republiky do Evropské unie bylo všeobecně považováno za historický milník nejen v politickém, ale také právním vývoji České republiky. Od okamžiku přistoupení se totiž plnou součástí českého právního řádu stal rozsáhlý soubor právních norem, jenž vznikl na úrovni evropských integračních organizací a je dnes označován střechovým…