evropské právo

Soudní dvůr rozhodl: ISAP filtrovat nemusí, eBay musí?

V debatách okolo přípustnosti nařízení státní moci namířených vůči poskytovatelům služeb na Internetu, tj. zprostředkovatelům neboli providerům, jsou významným mezníkem dvě rozhodnutí Soudního dvora EU z letošního roku: rozhodnutí z 12. 7. 2011 ve věci L´Oréal/eBay[1] a rozhodnutí z 24. 11. 2011 ve věci Scarlet/SABAM. Obě rozhodnutí byla vydaná v…

Pravidla určování mezinárodní soudní příslušnosti v EU – jaké změny lze očekávat v souvislosti s přepracováním Nařízení Brusel I?

Deset let poté, co nařízení rady ES č. 44/2001 o soudní příslušnosti a uznání a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních, tzv. nařízení Brusel I, vstoupilo v platnost, se Evropská komise rozhodla pro jeho přepracování. Cílem tohoto článku je shrnout nejvýznamnější změny, které návrh nového nařízení obsahuje v oblasti…

Rozhodnutí ESD v oblasti dávek sociálního zabezpečení a jejich přeshraničního vyplácení v rámci členských státech Evropské unie

V tomto článku bych Vás chtěl upozornit na zajímavý rozsudek Evropského soudního dvora. Dne 21. července 2011 rozhodl druhý senát ESD ve věci vedené pod spis. zn. C-503/09, jejímž předmětem byla žádost o rozhodnutí předběžné otázky týkající se výkladu článků 4 odst. 1 písm. a) a b), článku 10 odst. 1 a článků 19 a 28 nařízení Rady (ES) č. 1408/71…

Slalom mezi paragrafy

Tento článek si klade za cíl přiblížit čtenářům některá nedávná rozhodnutí českých soudů v oblasti odpovědnosti za lyžařské úrazy na sjezdových tratích a připomenout pravidla, jimiž se pohyb na sjezdovkách řídí.

Některé otázky související s Schengenským informačním systémem

Schengenský informační systém je systémem, který vznikl v souvislosti s potřebou Evropské unie na zachování a rozvíjení prostoru svobody a zajišťování bezpečnosti a spravedlnosti na území členských států. Vytvoření tohoto systému bylo jednou z podmínek pro vytvoření schengenského prostoru, na kterém je uplatňována společná vízová politika a na…

Soudní dvůr EU: Také EU-cizinci smějí být notáři v Německu a v pěti jiných zemích – také český notářský řád je v rozporu s právem EU

Podle rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 24. května 2011 v řízení vedeném proti šesti členským státům EU, a to Belgii, Německu, Řecku, Francii, Lucembursku a Rakousku (případy C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-61/08 a C-52/08) nesmí být povolání notáře vyhrazeno pouze občanům příslušného státu. Ustanovení národního práva zakotvující státní občanství…

Bude mít rozhodnutí německého Spolkového soudního dvora ke kontům / správě úvěru u hypotečních úvěrů vliv na právní poměry v České republice?

Dne 7. července 2011 rozhodl nejvyšší německý civilní soud, Spolkový soudní dvůr (Bundesgerichtshof, BGH), ve velmi sledovaném rozsudku (spis. zn.; XI ZR 388/10), že ustanovení všeobecných obchodních podmínek, které zavazovalo zákazníky (příjemce) úvěru k placení zvláštního měsíčního poplatku za vedení konta / správu úvěru, je v rozporu se…

Návrh nové evropské úpravy obezřetnostních pravidel pro banky a obchodníky s cennými papíry - CRD IV

Dne 20. července 2011 iniciovala Evropská komise předložením vypracovaného návrhu zahájení legislativního procesu týkajícího se nové úpravy kapitálových požadavků bank a obchodníků s cennými papíry, která ovlivní činnost více jak 8.300 institucí v rámci EU (souhrnně označováno jako Capital Requirements Directive IV, CRD IV). Navrhovaný balíček…

Internet a základní práva: Má poskytovatel internetového připojení povinnost blokovat nezákonné stahování obsahu?

Pokud se Soudní dvůr Evropské unie přikloní k aktuálnímu stanovisku Generálního advokáta, nebude v EU možné požadovat po poskytovateli internetové služby, aby filtrováním a následným blokováním elektronické komunikace zamezil porušování práv duševního vlastnictví, ke kterému dochází prostřednictvím využívání jeho služby. Tím ale zřejmě evropský a…

Aktuální otázky implementace směrnice o uchovávání údajů z elektronických komunikací

Článek se zabývá aktuálními problémy při implementaci směrnice o uchovávání údajů vzniklých při poskytování elektronických služeb v rámci EU a jejím negativním dopadem na telekomunikační operátory a poskytovatele služeb elektronických komunikací. Vychází přitom z aktuálně uveřejněné zprávy Evropské komise.

Zdravotnictví jako služba v kontextu Evropské unie aneb nová právní úprava v oblasti přeshraničního poskytování zdravotní péče

Dne 9. března 2011 byla schválena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči, která má být naplněním ambiciózního plánu na zavedení celoevropského „trhu zdravotní péče“. Jedná se bezpochyby o velmi odvážný legislativní počin v rámci EU, který si za cíl klade překonání velmi významných…

Nová směrnice o právech spotřebitelů – lepší časy pro internetové obchody?

Dne 23. června 2011 byla plenárním shromážděním Evropského parlamentu schválena nová směrnice o právech spotřebitelů. Směrnice je výsledkem přezkumu stávající unijní regulace spotřebitelských práv, jejímž cílem je zejména zjednodušení a větší důvěra v online nakupování mezi členskými státy EU.

Rozhodnutí Komise aneb kultura za veřejné peníze

Zachování fungující hospodářské soutěže na trhu, kdy podniky soutěží o možnost uspokojovat poptávku za férově nastavených a rovnocenných podmínek, je jedním ze základních pilířů fungování hospodářství Evropské unie. Tržní prostředí může být narušeno nejrůznějšími protisoutěžními typy chování jednotlivých soutěžících podniků, přičemž takové chování…

Práva pojištěných osob na úhradu přeshraniční zdravotní péče

Dne 9. března 2011 byla po dlouholetém úsilí přijata Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (dále jen „Směrnice“).[1] Směrnice zakotvuje právní rámec pro poskytování zdravotní péče pacientům v členských státech (tj. jakýmkoliv fyzickým osobám bez ohledu na občanství) a její úhradu…

Stanovisko Generálního advokáta: Informace poskytnuté v rámci „leniency“ žádosti nesmí být zpřístupněny třetím osobám, které se žalobou domáhají náhrady škody

V prosinci 2010 vydal Generální advokát Soudního dvora Mazák[1] stanovisko k případu Pfleiderer[2], v rámci kterého se zabýval otázkou, zda informace a podklady, které byly soutěžnímu úřadu dobrovolně sděleny členem kartelu v rámci jeho žádosti o leniency, mohou být zpřístupněny třetí osobě, která byla existencí kartelu poškozena a která…

Konec diskriminace z důvodů pohlaví u pojistných smluv

S účinností od 21. prosince 2012 musí být pojistné i výše pojistného plnění z pojistných smluv stejná pro muže i ženy. Rozhodl tak Soudní dvůr Evropské unie.

Evropská unie posiluje pravidla postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích

Evropská unie přitvrdila v boji proti neplatičům v obchodních transakcích. Tento postup však bude mít nepříznivý dopad na smluvní svobodu účastníků obchodních transakcí. Evropský parlament a Rada nově přepracovaly Směrnici 2000/35/ES o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Přepracovaná směrnice byla uveřejněna v Úředním…

Evropský základ daně z příjmů právnických osob u podniků provozujících činnost v EU

Evropská komise zveřejnila dne 16. března 2011 konkrétní obrysy návrhu společného systému pro výpočet konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob v rámci EU. Společný systém pro výpočet základu daně se má týkat podniků provozujících činnost v EU.

Uvolnění trhu práce a dosud omezených služeb v Německu od 1. května 2011

Dne 1. května 2011 otevřou Německo a Rakousko po sedmiletém přechodném období své pracovní trhy pracovním silám z osmi zemí (Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Česká republika a Maďarsko), které v roce 2004 přistoupily do EU. To znamená, že občané těchto zemí mohou začít pracovat v Německu a Rakousku, aniž by si museli…

Doména „eu“ na počátku nového desetiletí

Dle statistik sdružení EURid – správce domény nejvyššího řádu .eu (.eu Top Level Domain, .euTLD), zveřejněných v posledních dnech, zaujímá doména .eu své jisté místo mezi deseti nejpoužívanějšími doménami na světě.[1] Přestože je okruh žadatelů o registraci doménového jména .eu omezen nařízením (ES) č. 733/2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně…