evropské právo

Bude mít rozhodnutí německého Spolkového soudního dvora ke kontům / správě úvěru u hypotečních úvěrů vliv na právní poměry v České republice?

Dne 7. července 2011 rozhodl nejvyšší německý civilní soud, Spolkový soudní dvůr (Bundesgerichtshof, BGH), ve velmi sledovaném rozsudku (spis. zn.; XI ZR 388/10), že ustanovení všeobecných obchodních podmínek, které zavazovalo zákazníky (příjemce) úvěru k placení zvláštního měsíčního poplatku za vedení konta / správu úvěru, je v rozporu se…

Návrh nové evropské úpravy obezřetnostních pravidel pro banky a obchodníky s cennými papíry - CRD IV

Dne 20. července 2011 iniciovala Evropská komise předložením vypracovaného návrhu zahájení legislativního procesu týkajícího se nové úpravy kapitálových požadavků bank a obchodníků s cennými papíry, která ovlivní činnost více jak 8.300 institucí v rámci EU (souhrnně označováno jako Capital Requirements Directive IV, CRD IV). Navrhovaný balíček…

Internet a základní práva: Má poskytovatel internetového připojení povinnost blokovat nezákonné stahování obsahu?

Pokud se Soudní dvůr Evropské unie přikloní k aktuálnímu stanovisku Generálního advokáta, nebude v EU možné požadovat po poskytovateli internetové služby, aby filtrováním a následným blokováním elektronické komunikace zamezil porušování práv duševního vlastnictví, ke kterému dochází prostřednictvím využívání jeho služby. Tím ale zřejmě evropský a…

Aktuální otázky implementace směrnice o uchovávání údajů z elektronických komunikací

Článek se zabývá aktuálními problémy při implementaci směrnice o uchovávání údajů vzniklých při poskytování elektronických služeb v rámci EU a jejím negativním dopadem na telekomunikační operátory a poskytovatele služeb elektronických komunikací. Vychází přitom z aktuálně uveřejněné zprávy Evropské komise.

Zdravotnictví jako služba v kontextu Evropské unie aneb nová právní úprava v oblasti přeshraničního poskytování zdravotní péče

Dne 9. března 2011 byla schválena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči, která má být naplněním ambiciózního plánu na zavedení celoevropského „trhu zdravotní péče“. Jedná se bezpochyby o velmi odvážný legislativní počin v rámci EU, který si za cíl klade překonání velmi významných…

Nová směrnice o právech spotřebitelů – lepší časy pro internetové obchody?

Dne 23. června 2011 byla plenárním shromážděním Evropského parlamentu schválena nová směrnice o právech spotřebitelů. Směrnice je výsledkem přezkumu stávající unijní regulace spotřebitelských práv, jejímž cílem je zejména zjednodušení a větší důvěra v online nakupování mezi členskými státy EU.

Rozhodnutí Komise aneb kultura za veřejné peníze

Zachování fungující hospodářské soutěže na trhu, kdy podniky soutěží o možnost uspokojovat poptávku za férově nastavených a rovnocenných podmínek, je jedním ze základních pilířů fungování hospodářství Evropské unie. Tržní prostředí může být narušeno nejrůznějšími protisoutěžními typy chování jednotlivých soutěžících podniků, přičemž takové chování…

Práva pojištěných osob na úhradu přeshraniční zdravotní péče

Dne 9. března 2011 byla po dlouholetém úsilí přijata Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (dále jen „Směrnice“).[1] Směrnice zakotvuje právní rámec pro poskytování zdravotní péče pacientům v členských státech (tj. jakýmkoliv fyzickým osobám bez ohledu na občanství) a její úhradu…

Stanovisko Generálního advokáta: Informace poskytnuté v rámci „leniency“ žádosti nesmí být zpřístupněny třetím osobám, které se žalobou domáhají náhrady škody

V prosinci 2010 vydal Generální advokát Soudního dvora Mazák[1] stanovisko k případu Pfleiderer[2], v rámci kterého se zabýval otázkou, zda informace a podklady, které byly soutěžnímu úřadu dobrovolně sděleny členem kartelu v rámci jeho žádosti o leniency, mohou být zpřístupněny třetí osobě, která byla existencí kartelu poškozena a která…

Konec diskriminace z důvodů pohlaví u pojistných smluv

S účinností od 21. prosince 2012 musí být pojistné i výše pojistného plnění z pojistných smluv stejná pro muže i ženy. Rozhodl tak Soudní dvůr Evropské unie.

Evropská unie posiluje pravidla postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích

Evropská unie přitvrdila v boji proti neplatičům v obchodních transakcích. Tento postup však bude mít nepříznivý dopad na smluvní svobodu účastníků obchodních transakcí. Evropský parlament a Rada nově přepracovaly Směrnici 2000/35/ES o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Přepracovaná směrnice byla uveřejněna v Úředním…

Evropský základ daně z příjmů právnických osob u podniků provozujících činnost v EU

Evropská komise zveřejnila dne 16. března 2011 konkrétní obrysy návrhu společného systému pro výpočet konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob v rámci EU. Společný systém pro výpočet základu daně se má týkat podniků provozujících činnost v EU.

Uvolnění trhu práce a dosud omezených služeb v Německu od 1. května 2011

Dne 1. května 2011 otevřou Německo a Rakousko po sedmiletém přechodném období své pracovní trhy pracovním silám z osmi zemí (Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Česká republika a Maďarsko), které v roce 2004 přistoupily do EU. To znamená, že občané těchto zemí mohou začít pracovat v Německu a Rakousku, aniž by si museli…

Doména „eu“ na počátku nového desetiletí

Dle statistik sdružení EURid – správce domény nejvyššího řádu .eu (.eu Top Level Domain, .euTLD), zveřejněných v posledních dnech, zaujímá doména .eu své jisté místo mezi deseti nejpoužívanějšími doménami na světě.[1] Přestože je okruh žadatelů o registraci doménového jména .eu omezen nařízením (ES) č. 733/2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně…

Cartesio přináší další posun v mobilitě společností v rámci EU

Zatím poslední rozsudek Soudního dvora Evropské Unie („SDEU“), který se zabýval otázkou svobody usazování společností je rozsudek ve věci Cartesio,[1] který se dotýká otázky přemístění sídla společnosti a možnosti její reinkorporace, neboli změny právního řádu bez nutnosti likvidace společnosti a jejího opětovného…

Právní úprava distribučních smluv a dalších vertikálních dohod

Již více než půl roku platí Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze dne 20. dubna 2010 upravující novou blokovou výjimku pro vertikální dohody („Nařízení o blokové výjimce“). Zároveň Komise pro účely lepší orientace vydala Pokyny k vertikálním omezením (2010/C 130/01), které stanoví zásady pro hodnocení vertikálních…

Opatření proti nelegálnímu zaměstnávání – implementace evropské právní úpravy

Již dne 18. 6. 2009 byla na půdě Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (tzv. sankční směrnice). Tato směrnice je součástí koncepčního boje Evropské unie proti nedovolenému přistěhovalectví, se…

Evropská unie vyzvala veřejnost k diskuzi ohledně systému daně z přidané hodnoty; Bude se systém DPH měnit?

Evropská komise zveřejnila 1. prosince 2010 na svých webových stránkách tzv. Zelenou knihu o budoucnosti DPH. K navrhovaným změnám systému výběru DPH se může kdokoliv vyjádřit do 31. května 2011. Komise slibuje, že všechny příspěvky zveřejní na svých webových stránkách. Na internetu bude rovněž zveřejněna zpráva se závěry, které zohlední obdržené…

Ochrana matek v rámci EU přitvrzuje

Evropský soudní dvůr („ESD“) ve svém rozhodnutí ve věci Dita Danosa v. LKB Līzings SIA ze dne 11. listopadu 2010 dospěl k poměrně zásadnímu posunu, pokud jde o výklad pojmu zaměstnanec. Zdá se, že tím opět o něco rozšířil dosah protektivní politiky EU vůči těhotným, rodícím a kojícím ženám – tentokrát dokonce daleko za hranice pracovního poměru. I…

Regulace sázení v EU: Přestane sázka na koníčky přes anglického brokera být zároveň i sázkou do loterie?

Na poli právní úpravy sázkových her v Evropské unii se možná konečně blýská na časy. Nejednotná pravidla regulace provozovatelů loterií a sázek v členských státech, judikatura Soudního dvora Evropské unie („Soudní dvůr, Soud“) relativně vstřícná k regulatorním pravomocím členských států, a naopak striktně liberální postoj Evropské komise…