evropské právo

Přeshraniční poskytování služeb online hraní – již brzy svobodně(ji)?

Pokud si v České republice prostřednictvím internetu vsadíte u některé z velkých společností nabízejících sportovní sázky v celé Evropě, jednáte tím v rozporu se zákonem. Jak je ale na druhé straně možné, že pokud prostřednictvím stejné společnosti sázíte např. ve Velké Británii, zákon neporušujete? Neměl by přece být zaručen svobodný pohyb služeb…

Soudní dvůr EU poskytl klíč pro stanovení pravomoci a příslušnosti soudů ve sporech ze směnečného rukojemství s mezinárodním prvkem

Věřitelé ze směnek uplatňující své nároky vůči avalovi – zahraniční osobě s bydlištěm na území členského státu EU napříště nemusí váhat s určením pravomoci soudů, u kterých své nároky žalovat. Klíčem jim může být s napětím očekávané rozhodnutí Soudního dvora EU („Soudní dvůr“) vydané na základě předběžných otázek položených Městským soudem v…

Změny v nabízení investic (nejen) podle nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“), který byl v červnu letošního roku předložen senátu, přinese v případě svého schválení zásadní novinky v nabízení investic. Díky implementaci směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů („AIFMD“) bude nově možné na území členských států EU přeshraničně…

Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (EMIR) - nový režim pro obchodování s deriváty

V polovině loňského roku bylo schváleno nařízení EMIR[1] ("EMIR"), které představuje jeden z úhelných kamenů reakce EU na finanční krizi. Jedná se o rámcové nařízení, které bylo doplněno řadou prováděcích opatření vydaných Komisí na konci roku 2012 a v únoru 2013. Vzhledem k rozsahu působnosti a zavedeným požadavkům budou praktické dopady EMIR na…

Problematika veřejných podpor

Problematika veřejných podpor není v České republice příliš frekventovaným tématem, přesto by mu měly zejména subjekty hospodařící s veřejnými prostředky věnovat náležitou pozornost.

Náhrada nákladů za zdravotní služby čerpané v jiném členském státě Evropské unie

Tento článek má za cíl doplnit některé informace uvedené v nedávno uveřejněném příspěvku, který se dotýkal „Zdravotní péče v EU“[1] a upozornit tak na připravovanou legislativní změnu zákona o veřejném zdravotním pojištění v důsledku povinné transpozice směrnice o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní…

Novela obchodního zákoníku jako reakce na směrnici o postupu proti opožděným platbám

V Poslanecké sněmovně byl ke dni 26. února 2013 ve druhém čtení (obecná rozprava) vládní návrh novely obchodního zákoníku vycházející ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích, která nahrazuje dosavadní směrnici 2000/35/ES a která má opožděné platby…

Praní špinavých peněz - Evropská unie zpřísní pravidla

Na počátku února zveřejnila Evropská komise ("Komise") návrh nové právní úpravy v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Tato iniciativa navazuje na doporučení vydané mezinárodním Finančním akčním výborem (Financial Action Task Force, "FATF") v loňském roce, které představují globální standard boje proti…

Zdravotní péče v EU

Při každé cestě do zahraničí, ať už za prací nebo za zábavou, se alespoň na zlomek vteřiny v hlavě každého z nás objeví myšlenka „Co když se mi něco stane…“. A pak následují úvahy nad různými možnostmi cestovních pojištění, a jestli mají dnes ještě vůbec cenu a není to vlastně jen kampaň pojišťoven k zachování zaručených zisků. Vždyť přece v éře…

Trestní právo v EU

Čas od času probleskne médii zpráva o tom, že nějaký český občan je trestně stíhán v jiném státě tamními orgány. Někdy se jedná o vcelku kuriózní trestné činy jako je třeba špionáž, jindy pak o „běžnou“ trestnou činnost, avšak občas i o velmi závažné zločiny. Je tedy jistě užitečné mít alespoň základní ponětí o trestním právu v Evropě, pro…

Právo na konzulární ochranu občanů EU jiným členským státem

Výrazným projevem sounáležitosti mezi občanem a jeho domovským státem je konzulární ochrana. Konzulární ochranou se pak rozumí mezinárodním právem předvídaná pomoc občanům státem, jehož jsou příslušníky, v případě, že se ocitnou bez dokladů, bez prostředků, postihne je přírodní katastrofa nebo třeba nepokoje, stali se obětí nebo byli naopak…

Občané EU jako spotřebitelé

Každý z nás denně koupí alespoň nějakou maličkost. Řadí se tak k 493 miliónům spotřebitelů v Evropské unii – jednomu z největších maloobchodních trhů světa. Kolik z Vás však v poslední době nakoupilo zboží v zahraničí? Stále to není zcela obvyklé, i když lze v jiné zemi často pořídit různé výrobky levněji, rychleji nebo jen dostat něco zvláštního…

Porušení práva na zákonného soudce jako důsledek porušení povinnosti soudu poslední instance položit předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU

Čl. 267 Smlouvy o fungování EU (dříve čl. 234 Smlouvy o založení ES), § 183k ObchZ

Přistoupením České republiky k Evropské unii vzniklo českým soudům oprávnění a za určitých okolností i povinnost, obracet se na Soudní dvůr s předběžnými otázkami. Na základě třetí alieny čl. 267 Smlouvy o fungování EU (dříve čl. 234 Smlouvy o založení…

Volba práva ve světle předpisů EU

V dnešní době se již docela často setkáváme s obchodními vztahy, kde smluvní strany mají sídlo v různých zemích nebo jejich podnikatelské aktivity přesahují hranice České republiky nebo kde je dokonce požadavek na aplikaci cizího práva, byť vztah sám o sobě postrádá jakýkoli mezinárodní prvek. V důsledku toho se řeší otázky, mimo jiné, soudní…

Vybrané aspekty nového evropského patentu s jednotným účinkem

Po bezmála čtyřiceti letech trvajících sporů a debat Evropský parlament schválil 11. prosince 2012 návrhy dvou nařízení, jejíchž cílem je vytvoření dlouho očekávaného „evropského patentu Společenství“, který by na evropské úrovni sjednotil patentovou ochranu srovnatelným způsobem jako je tomu nyní u ochranné známky Společenství, resp. průmyslového…

Není architekt jako architekt

Jedním z nejdůležitějších aspektů práv občana EU je volný pohyb osob. Ten sám o sobě ovšem nestačí. Aby se z tohoto práva nestala pouhá floskule, měly by za ním následovat další prohlubující kroky. Patří mezi ně i uznávání dosaženého vzdělání a profesní kvalifikace mezi členskými státy EU navzájem. Ptáte se…

Přeshraniční uzavírání sňatků v rámci EU a komplikace s tím spojené

Občané členských států mohou dnes bez jakýchkoliv potíží cestovat po celé EU. Toto cestování nezahrnuje pouze turistické cesty ale i možnost se v jiné zemi usadit, najít si práci, založit rodinu a prožít klidně zbytek života. Tato subjektivní práva jsou zakotvená již v tzv. primárním právu EU (mezinárodní smlouvy)[1] a mohou být omezena jen ve…

Zajišťovací účetnictví podle německého práva

První zkušenosti s německou podobou účtování o derivátech, odlišnou od českého práva i IFRS

29. května 2011 vstoupil v Německu v platnost nový zákon tzv. Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG), který má za cíl vytvořit pro účetní jednotky bez vazby na finanční trhy trvalou, plnohodnotnou, ale zároveň finančně méně náročnou alternativu k IFRS.

Nemovitý majetek občanů EU mimo vlastní členský stát

Každý jistě ví, co si představit pod pojmem nemovitosti. Pokud by někdo přece jen váhal, na Slovensku trochu výstižněji hovoří o „nehnuteľnostech“. Následující řádky tedy budou pojednávat o pravidlech upravujících nejdůležitější aspekty vlastnictví domů a pozemků, které si mohou občané EU po postupném rozvolňování různých výjimek pořídit i v jiném…

Označování potravin v Evropské unii

V nedávné době proběhla sdělovacími prostředky informace, že Evropská unie (dále jen „EU“) s konečnou platností „zamítla požadavek společnosti Hamé s.r.o., která prostřednictvím Ministerstva zemědělství České republiky usilovala o výjimku z evropské legislativy. Jako marmeládu chtěla označit své jahodové a meruňkové…