evropské právo

Novinky v úpravě ochranné známky Evropské unie

Dne 24. 12. 2015 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství, a které značně zasáhlo do stávající podoby ochranné známky Společenství. Uvedené Nařízení vstoupí v platnost dne 23. 3. 2016 a…

Novelizace zákona o regulaci reklamy ve vztahu k ustanovení § 5d odst. 2

Dne 17. 8. 2015 vstoupila v účinnost novela zákona o regulaci reklamy. Prvotním impulsem změn bylo formální upozornění na základě čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie v řízení pro porušení povinnosti č. 2013/2004. Evropská komise upozornila na nedostatečnou implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o…

Cestování bez stresu?

Otázka práv spotřebitelů související s cestováním se stává poslední roky stále více a více aktuální. Cestovatelé mají strach kvůli teroristickým útokům po světě, nebo se může stát, že jim cestu znemožní příroda, například v hojně medializovaném případu islandské sopky Eyjafjallajökull, jejíž sopečná erupce a následný oblak popela paralyzovala…

Novinky evropského insolvenčního práva

Dne 25. 6. 2015 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848, o insolvenčním řízení („Nařízení“), kterým bylo v celém jeho rozsahu nahrazeno Nařízení Rady (ES) 1346/2000, o úpadkovém řízení. Nová úprava se bude vztahovat až na řízení zahájená po 26. 6. 2017, přičemž je tak poskytnut dostatek času se na aplikaci této…

Novela Nařízení o ochranné známce Společenství – (r)evoluce v duševním vlastnictví?

Dne 23. 3. 2016 nastává účinnost nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2015/2424, kterým se mění mj. nařízení Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství. Novelizující nařízení podrobně nastiňuje budoucnost pojetí duševního vlastnictví, jeho registrace a ochrany v Evropské unii. Jedná se o revoluci v oblasti ochranných známek v Evropské…

Omezení ÚOHS při provádění místních šetření

Dne 17. února 2016 byl zveřejněn nález Ústavního soudu ve věci tzv. kartelu pekáren.[1] Ústavní soud v této mediálně sledované kauze zrušil rozsudky Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Brně, aby mohla být dodatečně posouzena zákonnost a nezbytnost místních šetření provedených Úřadem na ochranu hospodářské soutěže („Úřad“). Ústavní soud…

Revize nařízení o úpadkovém řízení aneb evropská insolvence po patnácti letech v novém kabátě – 4. část

Čtvrtá část článku o novinkách, které přináší nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (dále jen „Nové nařízení“), se věnuje změnám v úpravě vedlejších insolvenčních řízení.

Ručení za dluhy ze smlouvy o spotřebitelském (hypotečním) úvěru

Ke svému prvnímu čtení v poslanecké sněmovně se přiblížil návrh nového zákona o spotřebitelském úvěru, kterým se implementuje „hypoteční“ směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení. V souvislosti s tím se stávají znovu aktuální otázky, které se doposud hypotečnímu trhu…

Soudní dvůr Evropské Unie mění pravidla pro proplácení času na cestě

Soudní dvůr Evropské Unie (SDEU) vydal v září 2015 zajímavé rozhodnutí ve věci C-266/14 ohledně otázky, jak je třeba posuzovat pracovní dobu u zaměstnanců, kteří každý den cestují ze svého bydliště; toto rozhodnutí přitom může mít přímý dopad i na české pracovní právo.

Ke kontrole soukromé elektronické pošty na pracovišti

Dne 18.ledna 2016 byl na stránkách epravo.cz uveřejněna informace o rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a možnostech zaměstnavatelů kontrolovat soukromou elektronickou poštu zaměstnanců.[1] V závěru informace autoři vyslovují otázku, jak se ke konečnému rozhodnutí ESLP postaví orgány aplikační praxe a zda bude potvrzen zaměstnavateli…

K možnosti žalovat směnečného rukojmího mimo stát jeho pobytu či sídla

V praxi jsou poměrně časté případy, kdy zajišťovací směnku vystavuje právnická osoba jako účastník kauzálního právního vztahu, přičemž za splnění závazků ze směnky se jako avalista zaručí fyzická osoba propojená s výstavcem směnky (typicky společník). Co když je přitom směnečným rukojmím osoba s pobytem mimo Českou republiku? Je potřeba ji…

Racionální změna v pojetí GMO?

Nejprve mi dovolte skromný úvod k tématu geneticky modifikovaných plodin obecně, protože se jedná o problematiku, o které se obecně ví poměrně málo (i přes to, že je veřejností diskutovaná často). Geneticky modifikované (GMO) potraviny jsou takové, u kterých došlo ke změně genetického dědičného materiálu (DNA) skrze genové inženýrství. Pro…

Sledování aktivity zaměstnance na internetu ve světle aktuální judikatury Evropského soudu pro lidská práva

Na počátku tohoto roku vzbudil jistou veřejnou pozornost rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Barbulescu proti Rumunsku[1]. Soud se zabýval možností zaměstnavatele sledovat činnost zaměstnance na internetu, přesněji řečeno na přípustnost přístupu k elektronické poště určitého zaměstnance. Daný rozsudek byl, jak už se občas stává, ve…

Povinnost zpracovat energetický audit pro velké podniky

Zákon č. 103/2015 Sb., který novelizoval zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, uložil podnikatelům, kteří nejsou malým nebo středním podnikatelem, povinnost zpracovat nejpozději do 5. prosince 2015 energetický audit. Vzhledem ke zdlouhavému legislativnímu procesu nabyla novela účinnost až 1. července 2015, a tak podnikatelé neměli na…

Právo zaměstnavatele kontrolovat soukromé zprávy svých zaměstnanců

Evropský soud pro lidská práva („ESLP“) vydal dne 12. ledna 2016 rozhodnutí v otázce monitorování soukromé komunikace zaměstnance ze strany jeho zaměstnavatele.[1]

Novinky evropského insolvenčního práva

Dne 25. 6. 2015 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848, o insolvenčním řízení („Nařízení“), kterým bylo v celém jeho rozsahu nahrazeno Nařízení Rady (ES) 1346/2000, o úpadkovém řízení. Nová úprava se bude vztahovat až na řízení zahájená po 26. 6. 2017, přičemž je tak poskytnut dostatek času se na aplikaci této…

Předávání osobních údajů z EU do USA ve světle rozsudku SD EU sp. zn. C-362/14 ve věci M. Schrems

Řada korporací působících v Evropské unii (dále jen „EU“) poskytuje osobní údaje svých zákazníků a zaměstnanců do třetích zemí. Jedná se především o nadnárodní korporace provozující sociální sítě (např. Facebook), elektronické obchody (např. Amazon), poskytující elektronické a softwarové služby (např. Google, Microsoft), které využívají pro…

PPC a ochrana značek s dobrým jménem

Pravidla uvedená v článku „PPC ve světě ochranných známek“[1] platí pro užívání všech chráněných označení, bez ohledu na jejich popularitu a známost na trhu. Ještě širší ochranu ve světě internetového marketingu však mají tzv. ochranné známky s dobrým jménem. Které to jsou? Jednoduše řečeno jsou to ti prodejci, kteří jsou u českých (případně i…

PPC ve světě ochranných známek

L´Oreál. Vuitton. Marks & Spencer. Adidas. Lákavé značky současného trhu. Lákavé natolik, že nejednou přilákali své konkurenty k užití jejich názvu pro své vlastní zviditelnění v rámci užívání internetových vyhledávačů. Ochrana dobrého jména versus dravý svět reklamy. Na čí straně je právo? Řeč bude o free ridingu aneb kde končí hranice zdravé…

Výkon cizozemského soudního rozhodnutí dle nařízení Brusel I a Brusel I bis v právním řádu České republiky

Dne 10. ledna 2015 vstoupilo v účinnost nové nařízení Evropské unie o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, tzv. „nařízení Brusel I bis“[1], a nahradilo úpravu obsaženou v předchozím „nařízení Brusel I“[2]. Nové nařízení sice nepřineslo zásadní změny dané úpravy jako celku, nicméně v oblasti výkonu…