evropské právo

Video budoucnost: Nová pravidla pro audiovizuální služby, možnost vynucení podpory národní kinematografie videoknihovnami a efektivní prevence nezákonného pořizování foto a videozáznamů

Evropská legislativa si již před drahnou dobou vzala za cíl přiblížit právní regulaci audiovize změnám, kterým podléhá vytváření, šíření a konzumace video formátu. V posledních letech se tempo změn ještě zrychlilo. Podíl videa na uživatelsky šířených datech by do roku 2019 měl tvořit 80%. Audiovizuální média jsou schopná zasahovat mezinárodní trh…

Předávání osobních údajů do Velké Británie v kontextu Brexitu

Ve Velké Británii proběhlo ke konci června tohoto roku nejdůležitější referendum za dobu trvání Evropské unie vůbec. Občané Velké Británie rozhodovali o tom, zda jejich vlast zůstane členským státem EU, nebo zda toto společenství, ke kterému se připojili v roce 1973, opustí. Těsnou většinou 51,9 % hlasů se země rozhodla pro vystoupení z EU – tedy…

Selektivní tuzemská interpretace evropského práva v oblasti DPH finanční správou ČR

Evropské právo daně z přidané hodnoty je, ať se tomu právní teoretici přitakávají či nikoliv, uznáváno za subsystém veřejného práva, vykazující znaky relativní autonomie, s vlastní systematikou, založenou na specifických obecných zásadách (viz např. stanovisko generální advokátky Verici Trstenjak přednesené dne 9. prosince 2008 ve věci C‑572/07…

Leniency program a jeho nedostatky v rámci evropského právního pojetí

Základním předpokladem fungujícího obchodního styku, ať už na úrovni mezinárodní či vnitrostátní, je volná hospodářská soutěž. Mezi jedny z aspektů vážně narušujících soutěžní prostředí řadíme tzv. zakázané dohody („prohibited agreements“). Společným rysem těchto ujednání je jejich úzkostlivě utajovaná vnitřní struktura a s tím související obtížná…

Snaha podnítit inovace skrze veřejné zakázky a úsilí o udržení konkurenceschopnosti Evropské Unie

Nový zákon o veřejných zakázkách nově usiluje také o podnícení inovací skrze veřejné zakázky. Abychom pochopili, co se skrývá za tímto zákonem vyplývajícím z dva roky starých Směrnic Evropské unie (Směrnice 2014/24/EU a 2014/25/EU), je nutné se podívat také na širší vývoj tohoto ustanovení v rámci debat v Evropské unii a vyjádření Evropské komise.

Další nařízení a směrnice z dílny Bruselu – tentokráte o ochraně osobních údajů

Datum 4. květen 2016 je možné považovat za významný okamžik v oblasti ochrany osobních údajů, a to nejen v rámci České republiky, nýbrž v celoevropském kontextu. V Úředním věstníku Evropské unie byly totiž právě v tento den zveřejněny hned tři významné dokumenty, které se dotýkají ochrany osobních údajů. Jedná se o následující: nařízení o ochraně…

Evropská unie schválila konečnou podobu obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Evropská unie po několikaletém vyjednávání definitivně přijala obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v platnost dne 24. května 2016.[1] Podniky se musí přizpůsobit novým pravidlům nejpozději do 25. května 2018, kdy nařízení nabude účinnosti a začne se aplikovat na celém území EU. Na co všechno se musí firmy adaptovat a jaké…

Rozhodné právo pro rozvod mezinárodního manželství

V případě rozvodu „mezinárodních“ manželství je často prvotní otázka, ve kterém státě se lze rozvodu manželství vůbec domáhat, přičemž této problematice jsem se podrobně věnoval v jiném svém článku. Další neméně podstatnou otázkou pak pro rozvádějící se manžele je také stanovení rozhodného (hmotného) práva, jež na jejich rozvod bude aplikovat…

Propojování insolvenčních rejstříků v rámci Evropské unie

Nové nařízení o insolvenčním řízení stanovuje členským státům povinnost vytvořit insolvenční rejstřík a zavádí propojení národních insolvenčních rejstříků prostřednictvím portálu evropské e-justice. Hledat informace o insolvenčních řízeních napříč insolvenčními rejstříky v rámci celé Evropské unie bude možné již v roce…

Ochrana hospodářské soutěže v oblasti dopravy: blokové výjimky

Přestože pojem bloková výjimka není v unijním právu pojmem legálním, na rozdíl od českého práva, kde je definován v § 4 Zákona o ochraně hospodářské soutěže,[1] je s ním jako s pojmem legálním v evropském soutěžním právu pracováno. Blokové výjimky označují soubory nařízení vydaných podle čl. 103 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“)…

Privacy Shield – Nový režim pro transfer osobních údajů z EU do USA

Přísnější pravidla pro americké společnosti a důsledná kontrola jejich dodržování, právo občanů EU domáhat se účinné nápravy, dohled nezávislého ombudsmana, posílenou spolupráci mezi evropskými institucemi a americkými úřady a další opatření slibuje nová úprava předávání osobních údajů z EU do USA, kterou má zastřešit dohoda mezi EU a USA s názvem…

Jednotný patentový soud: pravdy a mýty

Dohoda o Jednotném patentovém soudu je kritizovaná zejména za údajně nepřiměřené soudní poplatky a náklady na zastupování. Tato kritika je však přinejmenším nepřesná, ne-li zavádějící. Tyto poplatky a náklady budou ve skutečnosti mnohem nižší, než je uváděno, a někdy budou dokonce i srovnatelné se spory před českými soudy. To platí zejména pro…

Pracovní mobilita v Evropské unii ve vztahu k České republice

V současné době není neobvyklé, že zaměstnavatelé zaměstnávají i osoby, které nejsou státními příslušníky země, v níž zaměstnavatel působí. Zaměstnanci tak pochází z různých států světa. Taktéž zaměstnavatelé, jež působí na nadnárodní úrovni, zaměstnávají v pobočkách usazených v jiných státech, než je stát, v němž se nachází jejich „centrála“…

PSD 2 – regulace platebních služeb v novém kabátě

Dne 13. ledna 2016 vstoupila v platnost nová směrnice[1] o platebních službách na vnitřním trhu („PSD 2“), která byla přijata koncem minulého roku. Revidovaná směrnice nahradí s účinností od 13. ledna 2018 stávající směrnici o platebních službách na vnitřním trhu z roku 2007 (PSD).[2] Členské státy tak mají necelé 2 roky na její implementaci do…

Novinky v úpravě ochranné známky Evropské unie

Dne 24. 12. 2015 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství, a které značně zasáhlo do stávající podoby ochranné známky Společenství. Uvedené Nařízení vstoupí v platnost dne 23. 3. 2016 a…

Novelizace zákona o regulaci reklamy ve vztahu k ustanovení § 5d odst. 2

Dne 17. 8. 2015 vstoupila v účinnost novela zákona o regulaci reklamy. Prvotním impulsem změn bylo formální upozornění na základě čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie v řízení pro porušení povinnosti č. 2013/2004. Evropská komise upozornila na nedostatečnou implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o…

Cestování bez stresu?

Otázka práv spotřebitelů související s cestováním se stává poslední roky stále více a více aktuální. Cestovatelé mají strach kvůli teroristickým útokům po světě, nebo se může stát, že jim cestu znemožní příroda, například v hojně medializovaném případu islandské sopky Eyjafjallajökull, jejíž sopečná erupce a následný oblak popela paralyzovala…

Novinky evropského insolvenčního práva

Dne 25. 6. 2015 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848, o insolvenčním řízení („Nařízení“), kterým bylo v celém jeho rozsahu nahrazeno Nařízení Rady (ES) 1346/2000, o úpadkovém řízení. Nová úprava se bude vztahovat až na řízení zahájená po 26. 6. 2017, přičemž je tak poskytnut dostatek času se na aplikaci této…

Novela Nařízení o ochranné známce Společenství – (r)evoluce v duševním vlastnictví?

Dne 23. 3. 2016 nastává účinnost nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2015/2424, kterým se mění mj. nařízení Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství. Novelizující nařízení podrobně nastiňuje budoucnost pojetí duševního vlastnictví, jeho registrace a ochrany v Evropské unii. Jedná se o revoluci v oblasti ochranných známek v Evropské…

Omezení ÚOHS při provádění místních šetření

Dne 17. února 2016 byl zveřejněn nález Ústavního soudu ve věci tzv. kartelu pekáren.[1] Ústavní soud v této mediálně sledované kauze zrušil rozsudky Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Brně, aby mohla být dodatečně posouzena zákonnost a nezbytnost místních šetření provedených Úřadem na ochranu hospodářské soutěže („Úřad“). Ústavní soud…