evropské právo

Mezinárodní ochranná známka na území Evropské unie, aneb když se členský stát rozhodne prchnout

Přistoupením Evropské unie k Madridskému protokolu se přihlašovatelům mezinárodních ochranných známek otevřely nové možnosti, jak svá práva efektivně a snadno rozšířit i do dalších států, a to třeba i na území celé Evropské unie. Bezpochyby velkou výhodou je pak právě skutečnost, že s přistoupením nového členského státu se rozsah mezinárodní…

Ochrana obchodního tajemství v Evropské unii

Obchodní tajemství není primárně chráněno jako tradiční právo duševního vlastnictví, lze je ovšem považovat jako doplněk či nadstavbu nezbytnou k potřebnému nakládání s předměty duševního vlastnictví. Jako takové není předmětem formální registrace.

Exkurz do problematiky používání (i zneužívání) veřejné wifi sítě - 2. část

V první části článku „Exkurz do problematiky používání (i zneužívání) veřejné wifi sítě“[1] byla podána informace o poměrně čerstvém rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci C-484/14, Tobias Mc Fadden proti Sony Music Entertainment Germany GmbH ze dne 15. 9. 2016 týkající se zneužívání veřejně přístupné wifi sítě. Druhá část článku na toto…

Nová regulace ochrany osobních údajů aneb na jaké změny se připravit

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů[1] bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno začátkem května tohoto roku a správci osobních údajů tak mají necelé dva roky na to, aby zajistili soulad prováděných zpracování osobních údajů s novou regulací. Jaké základní změny nařízení přinese, kterým institutům je potřeba věnovat zvýšenou pozornost a jak se na…

Nové pojetí odpovědnosti provozovatelů wi-fi sítí

V polovině září 2016 vynesl soudní dvůr EU přelomový rozsudek, který znamenal dobrou zprávu pro všechny majitele obchodů, kaváren, barů a ostatních míst, kde se lidé připojují k veřejně dostupné wi-fi síti. Konkrétně v tomto případe lucemburský soud rozhodoval ve sporu zahájeném již v roce 2010 mezi Tobiasem McFaddenem, což je majitel obchodu se…

Exkurz do problematiky používání (i zneužívání) veřejné wifi sítě - 1. část

Před necelým měsícem byl z per soudců Soudního dvora Evropské unie vydán stěžejní rozsudek týkající se zneužití veřejně přístupné wifi sítě. Tento rozsudek je nutno považovat za průlomový, neboť do jeho vydání postupovala praxe v členských zemích nejednotně, v některých členských zemích i v zásadě opačně, než jak káže tento soudní verdikt. Jak je…

Privacy Shield spuštěn: předávání osobních údajů do USA má nová pravidla

Evropská komise dne 12. 7. 2016 oficiálně schválila program Privacy Shield umožňující snadné předávání osobních údajů vybraným společnostem v USA. O programu se jednalo už od podzimu loňského roku, a to v reakci na zrušení systému Safe Harbor Soudním dvorem Evropské unie z důvodu nedostatečné úrovně ochrany předávaných údajů. Co Privacy Shield ve…

Rozhodnutí ve věci C-160/15 GS Media BV v. Sanoma Media Netherlands BV a další aktuality v oblasti autorského práva

Dne 8. září uveřejnil Soudní dvůr Evropské unie rozhodnutí o předběžné otázce ve věci C-160/15 (GS Media), zabývající se právním zařazením linkování k obsahu, chráněnému autorským právem. Dne 14. září pak představila Evropská Komise oficiálně další sérii návrhů na modernizaci autorského práva a o den později vydal SDEU rozsudek ve věci C-484/14…

Rozsudek Soudního dvora C-494/15 z oblasti porušování práv duševního vlastnictví: strašák a možný počátek nesnází poskytovatelů služeb

Člověku se nepříliš často poštěstí být účastníkem soudního řízení, na jehož druhé straně stojí módní giganti jako Lacoste, Tommy Hilfiger či Burberry. České společnosti DELTA CENTER a.s. se to jakožto žalované „podařilo“ a spor dovedla s přispěním českých soudů až do Lucemburku. Tamní Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) nicméně…

Dopady Brexitu do oblasti mezinárodního práva soukromého

Vystoupení Velké Británie z Evropské unie bude nepochybně výrazným zásahem do platného evropského práva. Doposud byla diskutována zejména oblast veřejnoprávní a oblast ochrany duševního vlastnictví. Jaké se však dají očekávat dopady do oblasti „obecného“ evropského mezinárodního práva soukromého, které reguluje např. otázky rozhodného práva…

Video budoucnost: Nová pravidla pro audiovizuální služby, možnost vynucení podpory národní kinematografie videoknihovnami a efektivní prevence nezákonného pořizování foto a videozáznamů

Evropská legislativa si již před drahnou dobou vzala za cíl přiblížit právní regulaci audiovize změnám, kterým podléhá vytváření, šíření a konzumace video formátu. V posledních letech se tempo změn ještě zrychlilo. Podíl videa na uživatelsky šířených datech by do roku 2019 měl tvořit 80%. Audiovizuální média jsou schopná zasahovat mezinárodní trh…

Předávání osobních údajů do Velké Británie v kontextu Brexitu

Ve Velké Británii proběhlo ke konci června tohoto roku nejdůležitější referendum za dobu trvání Evropské unie vůbec. Občané Velké Británie rozhodovali o tom, zda jejich vlast zůstane členským státem EU, nebo zda toto společenství, ke kterému se připojili v roce 1973, opustí. Těsnou většinou 51,9 % hlasů se země rozhodla pro vystoupení z EU – tedy…

Selektivní tuzemská interpretace evropského práva v oblasti DPH finanční správou ČR

Evropské právo daně z přidané hodnoty je, ať se tomu právní teoretici přitakávají či nikoliv, uznáváno za subsystém veřejného práva, vykazující znaky relativní autonomie, s vlastní systematikou, založenou na specifických obecných zásadách (viz např. stanovisko generální advokátky Verici Trstenjak přednesené dne 9. prosince 2008 ve věci C‑572/07…

Leniency program a jeho nedostatky v rámci evropského právního pojetí

Základním předpokladem fungujícího obchodního styku, ať už na úrovni mezinárodní či vnitrostátní, je volná hospodářská soutěž. Mezi jedny z aspektů vážně narušujících soutěžní prostředí řadíme tzv. zakázané dohody („prohibited agreements“). Společným rysem těchto ujednání je jejich úzkostlivě utajovaná vnitřní struktura a s tím související obtížná…

Snaha podnítit inovace skrze veřejné zakázky a úsilí o udržení konkurenceschopnosti Evropské Unie

Nový zákon o veřejných zakázkách nově usiluje také o podnícení inovací skrze veřejné zakázky. Abychom pochopili, co se skrývá za tímto zákonem vyplývajícím z dva roky starých Směrnic Evropské unie (Směrnice 2014/24/EU a 2014/25/EU), je nutné se podívat také na širší vývoj tohoto ustanovení v rámci debat v Evropské unii a vyjádření Evropské komise.

Další nařízení a směrnice z dílny Bruselu – tentokráte o ochraně osobních údajů

Datum 4. květen 2016 je možné považovat za významný okamžik v oblasti ochrany osobních údajů, a to nejen v rámci České republiky, nýbrž v celoevropském kontextu. V Úředním věstníku Evropské unie byly totiž právě v tento den zveřejněny hned tři významné dokumenty, které se dotýkají ochrany osobních údajů. Jedná se o následující: nařízení o ochraně…

Evropská unie schválila konečnou podobu obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Evropská unie po několikaletém vyjednávání definitivně přijala obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v platnost dne 24. května 2016.[1] Podniky se musí přizpůsobit novým pravidlům nejpozději do 25. května 2018, kdy nařízení nabude účinnosti a začne se aplikovat na celém území EU. Na co všechno se musí firmy adaptovat a jaké…

Rozhodné právo pro rozvod mezinárodního manželství

V případě rozvodu „mezinárodních“ manželství je často prvotní otázka, ve kterém státě se lze rozvodu manželství vůbec domáhat, přičemž této problematice jsem se podrobně věnoval v jiném svém článku. Další neméně podstatnou otázkou pak pro rozvádějící se manžele je také stanovení rozhodného (hmotného) práva, jež na jejich rozvod bude aplikovat…

Propojování insolvenčních rejstříků v rámci Evropské unie

Nové nařízení o insolvenčním řízení stanovuje členským státům povinnost vytvořit insolvenční rejstřík a zavádí propojení národních insolvenčních rejstříků prostřednictvím portálu evropské e-justice. Hledat informace o insolvenčních řízeních napříč insolvenčními rejstříky v rámci celé Evropské unie bude možné již v roce…

Ochrana hospodářské soutěže v oblasti dopravy: blokové výjimky

Přestože pojem bloková výjimka není v unijním právu pojmem legálním, na rozdíl od českého práva, kde je definován v § 4 Zákona o ochraně hospodářské soutěže,[1] je s ním jako s pojmem legálním v evropském soutěžním právu pracováno. Blokové výjimky označují soubory nařízení vydaných podle čl. 103 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“)…