evropské právo

Sledování aktivity zaměstnance na internetu ve světle aktuální judikatury Evropského soudu pro lidská práva

Na počátku tohoto roku vzbudil jistou veřejnou pozornost rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Barbulescu proti Rumunsku[1]. Soud se zabýval možností zaměstnavatele sledovat činnost zaměstnance na internetu, přesněji řečeno na přípustnost přístupu k elektronické poště určitého zaměstnance. Daný rozsudek byl, jak už se občas stává, ve…

Povinnost zpracovat energetický audit pro velké podniky

Zákon č. 103/2015 Sb., který novelizoval zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, uložil podnikatelům, kteří nejsou malým nebo středním podnikatelem, povinnost zpracovat nejpozději do 5. prosince 2015 energetický audit. Vzhledem ke zdlouhavému legislativnímu procesu nabyla novela účinnost až 1. července 2015, a tak podnikatelé neměli na…

Právo zaměstnavatele kontrolovat soukromé zprávy svých zaměstnanců

Evropský soud pro lidská práva („ESLP“) vydal dne 12. ledna 2016 rozhodnutí v otázce monitorování soukromé komunikace zaměstnance ze strany jeho zaměstnavatele.[1]

Novinky evropského insolvenčního práva

Dne 25. 6. 2015 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848, o insolvenčním řízení („Nařízení“), kterým bylo v celém jeho rozsahu nahrazeno Nařízení Rady (ES) 1346/2000, o úpadkovém řízení. Nová úprava se bude vztahovat až na řízení zahájená po 26. 6. 2017, přičemž je tak poskytnut dostatek času se na aplikaci této…

Předávání osobních údajů z EU do USA ve světle rozsudku SD EU sp. zn. C-362/14 ve věci M. Schrems

Řada korporací působících v Evropské unii (dále jen „EU“) poskytuje osobní údaje svých zákazníků a zaměstnanců do třetích zemí. Jedná se především o nadnárodní korporace provozující sociální sítě (např. Facebook), elektronické obchody (např. Amazon), poskytující elektronické a softwarové služby (např. Google, Microsoft), které využívají pro…

PPC a ochrana značek s dobrým jménem

Pravidla uvedená v článku „PPC ve světě ochranných známek“[1] platí pro užívání všech chráněných označení, bez ohledu na jejich popularitu a známost na trhu. Ještě širší ochranu ve světě internetového marketingu však mají tzv. ochranné známky s dobrým jménem. Které to jsou? Jednoduše řečeno jsou to ti prodejci, kteří jsou u českých (případně i…

PPC ve světě ochranných známek

L´Oreál. Vuitton. Marks & Spencer. Adidas. Lákavé značky současného trhu. Lákavé natolik, že nejednou přilákali své konkurenty k užití jejich názvu pro své vlastní zviditelnění v rámci užívání internetových vyhledávačů. Ochrana dobrého jména versus dravý svět reklamy. Na čí straně je právo? Řeč bude o free ridingu aneb kde končí hranice zdravé…

Výkon cizozemského soudního rozhodnutí dle nařízení Brusel I a Brusel I bis v právním řádu České republiky

Dne 10. ledna 2015 vstoupilo v účinnost nové nařízení Evropské unie o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, tzv. „nařízení Brusel I bis“[1], a nahradilo úpravu obsaženou v předchozím „nařízení Brusel I“[2]. Nové nařízení sice nepřineslo zásadní změny dané úpravy jako celku, nicméně v oblasti výkonu…

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-425/14 ze dne 22. 10. 2015

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie k důvodům pro vyloučení dodavatele pro nepředložení prohlášení, že (i) není ve vztahu ovládání nebo propojení s ostatními soutěžícími a že s ostatními účastníky zadávacího řízení neuzavřel nebo neuzavře žádnou dohodu; že (ii) nezadá formou subdodávky žádný druh práce ostatním podnikům, které se zúčastnily…

Nehody silničních dopravních prostředků v zahraničí

I přesto, že ke kolizím mezi dopravními prostředky dochází v každém druhu dopravy, není tato otázka patrně nikde tak aktuální, jako právě u dopravy silniční a to hned ze dvou důvodů. Prvním z nich je stále narůstající objem silniční dopravy, druhým pak existující „třecí plocha“ mezi Haagskou úmluvou o právu použitelném pro dopravní nehody (dále…

Otázka místní příslušnosti soudů v žalobách o náhradu škody z kartelových dohod

Právo na náhradu škody z kartelových dohod je pevně zakotveno v soutěžním právu Evropské Unie. V aplikační praxi ale trpí mnohými obtížemi a jeho uplatňování je často nákladné a složité. Nedávný judikát Soudního dvora Evropské Unie týkající se místní příslušnosti národních soudů je tak vítaným posunem v této oblasti. Právo poškozených na náhradu…

K patentovatelnosti rostlin podle rozhodnutí Velkého odvolacího senátu Evropského patentového úřadu ve věci Tomato II a Broccoli II

Ustanovení čl. 53 písm. b) Úmluvy o udělování evropských patentů (Evropské patentové úmluvy) stanovuje výjimku z patentovatelnosti pro odrůdy rostlin a plemena zvířat nebo v podstatě biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat. Nejistotu v podobě otázky, co vše z oblasti rostlin konkrétně spadá do této kategorie výjimek z…

Otázka rozhodného práva pro licenční smlouvy s mezinárodním prvkem k autorskému dílu

Slovo licence má původ v latinském slovese „licere“, které znamená udělit (poskytnout) svolení. Výraz licence (anglicky „license“) byl v právu všeobecně, a to i na úrovni mezinárodní, přejat v oblasti práva duševního vlastnictví ve smyslu udělení svolení k užití předmětu duševního vlastnictví (v oblasti autorského práva: k užití autorského…

Soudní dvůr prohlásil za neplatné rozhodnutí Komise, v němž bylo konstatováno, že Spojené státy zajišťují odpovídající úroveň ochrany předávaných osobních údajů

Přestože o neplatnosti unijního aktu může rozhodnout pouze Soudní dvůr, vnitrostátní orgány dozoru, k nimž byla podána žádost, mohou i v případě rozhodnutí Komise, v němž bylo konstatováno, že třetí země poskytuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, posoudit, zda předání osobních údajů dotyčné osoby to této země dodržuje požadavky…

Zkomplikuje stížnost proti Facebooku předávání údajů do USA?

V úterý 6. října zasedne velký senát Soudního dvora Evropské unie, aby rozhodl o legalitě předávání osobních údajů z Evropské unie do Spojených států na základě rozhodnutí Komise o tzv. programu Safe Harbor.[1] Pokud se Soudní dvůr ztotožní se stanoviskem generálního advokáta Yvese Bota ze dne 23. září 2015, nebude předávání na základě uvedeného…

Podmíněné a perpetuální dluhové nástroje suverénů

Suverénní dluh, jeho velikost, podoba i obsluha jsou minimálně od konce roku 2009, kdy došlo k přeměně prvotní, bankovní krize, v dluhovou krizi suverénů, předmětem zvýšeného zájmu odborné veřejnosti i médii. V rámci debat o (například v případě Řecka nevyhnutné[1]) restrukturalizaci suverénních dluhů se v krizových časech objevují i nekonvenční…

Je umístění cizího díla (tzv. embedding) na vlastní internetové stránce porušením autorských práv?

Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) vydal dne 21.10.2014 rozhodnutí ve věci SDEU C-348/13 BestWater International[1] (dále jen „Rozhodnutí“), ve kterém poskytl návod, jak posuzovat ochranu autorských práv ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice č. 2001/29/ES[2] (dále jen „Směrnice“) v případě umístění cizího videa na vlastní internetové…

Výkon měnové politiky v aktuálním rozsudku ESD

Evropský soudní dvůr („Soud“) vydal 16. června 2015 rozsudek ve věci C-62/14 Gauwweiler a i. v. Deutscher Bundestag („OMT[1] rozhodnutí“). OMT rozhodnutí je zajímavé z několika hledisek: i když nešlo o první případ, kdy předběžnou otázku podle čl. 267 Smlouvy o fungování Evropské Unie pokládal ústavní soud[2], jde o první případ, kdy tak udělal…

Smluvní závazkové vztahy s mezinárodním prvkem

Již více než deset let je Česká republika součástí Evropské unie. Členství v tomto svazku přineslo vedle jiného také zásadní otevření trhu a odstranění bariér v přeshraničním obchodu. Dnes je tak mnohem snadnější vstoupit do smluvního vztahu se subjektem, který pochází nebo má sídlo v odlišném státě Unie. Smlouvy a dohody uzavírané vzájemně mezi…

Právo na dobrou správu jako princip veřejné správy v EU

Veřejná správa se dnes pojímá jako služba veřejnosti, od které občané očekávají kvalitní výkon správní činnosti. Tu popisují standardy dobré správy, které tvoří poklad pro etický kodex. Evropské standardy dobré správy byly popsány v různých dokumentech.