8. 6. 2017
ID: 105991upozornění pro uživatele

Implementace MiFID 2 už brzy v českém právním řádu

V souvislosti s implementací evropských předpisů o regulaci trhů s finančními nástroji je Parlamentem v současnosti projednáván návrh zákona o změně zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších zákonů („Novela“). Novela byla dne 26. dubna 2017 po přijetí rozsáhlých pozměňovacích návrhů schválena Poslaneckou sněmovnou a postoupena Senátu, kde je vedena jako senátní tisk 126.[1] Vzhledem k tomu, že Novela zapracovává několik nových, resp. zásadně zrevidovaných unijních předpisů na úseku regulace kapitálového trhu, její přijetí bude mít na subjekty trhu výrazný dopad. Účinnost Novely je zásadně plánována na 3. ledna 2018, vybraná ustanovení však nabydou účinnosti již 30. den po jejím vyhlášení.

 
 Glatzová & Co., s.r.o.
 
Cílem Novely je zajistit implementaci (resp. adaptaci) příslušných evropských předpisů do české legislativy. Jedná se zejména o následující předpisy:

  • směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (MiFID II),
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů (MiFIR),
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu (MAR), a
  • směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU o trestních sankcích za zneužívání trhu (CSMAD).
Podstatná část Novely představuje implementaci MiFID II. Tato směrnice spolu s nařízením MiFIR v reakci na finanční krizi reviduje stávající regulační rámec pro poskytování investičních služeb a trh s investičními nástroji. V souvislosti s tím Novela přinese řadu změn – upravuje novou obchodní platformu, tzv. organizovaný obchodní systém (OTF), zařazuje emisní povolenky mezi investiční nástroje, podrobně reguluje algoritmické a vysokofrekvenční obchodování, výrazně mění rovněž úpravu investičních zprostředkovatelů. V souvislosti s OTF bude doplněna i nová investiční služba provozování organizovaného obchodního systému. Za účelem zvýšení ochrany investorů doznají změny i informační povinnosti a pravidla jednání se zákazníky. Další úpravy a doplnění se týkají i požadavků na obchodníka s cennými papíry, řízení o povolení k činnosti OCP (zde dojde k povinné elektronizaci) nebo úpravy vedoucích osob (ty budou nově ČNB pouze oznamovány, navíc se zavádí nový koncept tzv. vedoucího orgánu).

V průběhu čtení v Poslanecké sněmovně Novela doznala výrazných změn, k dispozici je i aktualizovaná důvodová zpráva. Zohledněna byla nově i nutnost implementace některých dalších evropských předpisů, a to:

  • prováděcí směrnice Komise EU 2015/2392 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o oznamování skutečných nebo možných porušení tohoto nařízení příslušným orgánům (prováděcí směrnice k MAR - whistleblowing),
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 o transparentnosti obchodů zajišťujících financováni (SFTR),
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (nařízení PRIIPs), a
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů (tzv. nařízení o benchmarcích, BMR).
Kromě zákona o podnikání na kapitálovém trhu budou novelizovány i související právní předpisy, např. zákon o bankách, zákon o spořitelních a úvěrových družstvech, zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu, zákon o finančním zajištění, zákon o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF), zákon o správních poplatcích, trestní zákon a trestní řád. V zákoně o finančním zajištění se nově například zakazují tzv. title transfer collateral agreement (TTCA), kde se ze směrnice MiFID II implementuje zákaz finančního zajištění poskytovaného neprofesionální zákazníky, pokud má povahu převodu finančního kolaterálu. Neměly by být přehlédnuty ani změny v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech. V zásadě se ruší dosavadní́ zákaz změny investiční́ strategie fondu kolektivního investovaní́, který některým dříve založeným fondům působil problémy. Pro uzavřené podílové fondy kvalifikovaných investorů se dále ruší povinnost po 10 letech umožnit podílníkům odkoupení jimi vlastněných podílových listů, což v současnosti brání jejich existenci po dobu delší než 10 let. Nově se vkládá i povinnost “nefondů” dle § 15 odst. 1 ZISIF oceňovat jimi spravovaný majetek reálnou hodnotu pro účely posouzení toho, zda přesahují rozhodný́ limit, což má zajistit srovnatelnost s investičními fondy.

Kompletní výčet změn však výrazně přesahuje možnosti tohoto článku a není ani jeho cílem je postihnout. Jak bylo výše uvedeno, dopady Novely budou zásadní, neměla by být dotčenými subjekty podceněna příprava na její přijetí, a to jak ve vztahu k jednání se zákazníky, tak ze strany nastavení interních procesů, včetně compliance a vnitřního auditu.


Mgr. Jarmila Tornová

Mgr. Jarmila Tornová
,
advokátka


Glatzová & Co., s.r.o.  

Betlémský palác
Husova 5
110 00  Praha 1
 
Tel.:    +420 224 401 440
Fax:    +420 224 248 701
e-mail:    office@glatzova.com

 
______________________________________
[1] Dostupné na www, k dispozici >>> zde.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz