2. 4. 2014
ID: 93999upozornění pro uživatele

Nové zadávací směrnice EU zveřejněny

Dne 28. března 2014 byly v Úředním věstníku EU (řada L, č. 94) po více než dvouletém legislativním procesu zveřejněny nové směrnice upravující zadávání veřejných zakázek, a to konkrétně:

 
 MT Legal
 

  • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES;
  • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES; a
  • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí.

Směrnice jsou dostupné i v češtině, k dispozici >>> zde.  

Lhůta pro jejich vnitrostátní transpozici je stanovena do 18. dubna 2016, v ČR však lze očekávat snahu o přijetí nové právní úpravy dříve. Podle dostupných informací by měl být již do konce května 2014 předložen vládě návrh věcného záměru nového zákona a v říjnu pak paragrafové znění.

Nové směrnice nemění radikálně dosavadní koncepci, přináší však řadu zajímavých novinek, mezi nimiž lze zmínit například:

  • větší možnosti jednání o nabídkách i pro veřejné zadavatele;
  • jednoznačná pravidla pro in-house výjimku;
  • zjednodušení prokazování kvalifikace;
  • možnost hodnotit organizaci, vzdělání a zkušenosti členů týmu určeného k plnění veřejné zakázky, pokud na kvalitu plnění mohou mít významný dopad;
  • výrazné rozšíření možností změn uzavřených smluv, resp. zadávání víceprací.

Jakkoliv se nabytí účinnosti nového zákona o veřejných zakázkách zdá poměrně vzdálené, je možné a vhodné se na jeho přijetí začít připravovat v některých aspektech již dnes, a to například na výše zmíněnou možnost hodnocení kvality týmu pomocí průběžného vytváření životopisů klíčových zaměstnanců.

O dalším legislativním vývoji Vás budeme průběžně informovat.


Mgr. David Dvořák, LL. M.

Mgr. David Dvořák, LL. M.,
partner


MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Karoliny Světlé 25
110 00 Praha 1

Tel.: +420 222 866 555 
Fax: +420 222 866 546
e-mail: info@mt-legal.com

Jakubská 121/1
602 00 Brno 2

Tel.: +420 542 210 351
Fax: +420 542 212 518
e-mail: info@mt-legal.com

Bukovanského 30
710 00 Ostrava

Tel:  +420 596 629 503
Fax: +420 596 629 508
e-mail: info@mt-legal.com


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz