4. 8. 2015
ID: 98415upozornění pro uživatele

Novela zákona o dani z přidané hodnoty týkající se režimu přenesení daňové povinnosti

Novelizaci ustanovení týkající se režimu přenesení daňové povinnosti došlo novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“). V rámci provedených úprav dochází k rozšíření okruhu plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. Úpravy jsou podstatného charakteru a budou probíhat postupně k 1. 4. 2015, k 1. 9. 2015 a k 1. 1. 2016.

Zákon o dani z přidané hodnoty obsahuje od roku 2015 následující typy režimu přenesení daňové povinnosti:

 • trvalé použití (upraveno v § 92b až 92e zákona o dani z přidané hodnoty)
 • dočasné použití (upraveno v 92f zákona o dani z přidané hodnoty)
 • mechanismus rychlé reakce (upraveno v 92g zákona o dani z přidané hodnoty)

Do roku 2014 obsahoval zákon o dani z přidané hodnoty pouze režim přenesení daňové povinnosti, který odpovídá terminologii současné platné legislativy trvalému použití. Pokud bylo nutné provést změnu, dělo se tak prostřednictvím novelizace zákona o dani z přidané hodnoty.

Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti

Trvalého použití režimu přenesení daňové povinnosti se bude týkat

 • dodání zlata podle § 92b zákona o dani z přidané hodnoty,
 • dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 podle § 92c zákona o dani z přidané hodnoty,
 • dodání nemovité věci v případě dobrovolného zdanění jinak osvobozeného převodu nemovité věci podle § 92d zákona o dani z přidané hodnoty,
 • poskytnutí stavebních a montážních prací podle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.

Legislativa vztahující se k dodání zlata, zboží uvedeného v příloze č. 5 a poskytnutí stavebních a montážních prací zůstane oproti roku 2014 nezměněna.

Co se týče dodání nemovité věci podle § 92d zákona o dani z přidané hodnoty, toto ustanovení nabyde účinnosti dne 1. 1. 2016. V případě, že bude dodání nemovité věci zákonným zdanitelným plněním, bude uplatněn běžný režim zdanění. Režim přenesení daňové povinnosti bude uplatněn pouze v případě, kdy se plátce rozhodne u dodání pozemku nebo vybrané nemovité věci, které jsou podle zákona osvobozeny, uplatnit daň.

Příklad 1:

Plátce daně dodá nemovitou věc dne 12. 2. 2016, u které byl vydán první kolaudační souhlas v roce 2005. Jelikož v době dodání uplynulo 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu, bude se jednat o osvobozené plnění. Plátce má 2 možnosti - dodání nemovité věci osvobodí nebo uplatní daň. Jestliže kupující nebude plátcem daně z přidané hodnoty, uplatní prodejce daň na výstupu. V případě, že kupující bude plátcem daně z přidané hodnoty, může prodejce po předchozí dohodě s kupujícím uplatnit daň v režimu přenesení daňové povinnosti, kde daň bude přiznána a zaplacena příjemcem plnění, tedy kupujícím.

Příklad 2:

Plátce daně dodá nemovitou věc dne 12. 2. 2016, u které byl vydán první kolaudační souhlas dne 14. 8. 2013. Jelikož potřebná lhůta 5 let od prvního vydání kolaudačního souhlasu dosud neuplynula, jedná se o běžné zdanitelné plnění, prodejce přizná a zaplatí daň na výstupu.

Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti

Pokud stanoví nařízením vláda, bude podléhat dočasnému režimu přenesení daňové povinnosti dodání zboží nebo poskytnutí služeb uvedených v příloze č. 6 zákona o dani z přidané hodnoty. Na základě nařízení ze dne 22. 12. 2014 č. 361/ Sb. vymezila okruh plnění podléhající dočasnému režimu přenesení daňové povinnosti platné od 1. 1. 2015, 1. 4. 2015 a 1. 9. 2015.

Od 1. 1. 2015 podléhá režimu přenesení daňové povinnosti

 • převod povolenek ne emise skleníkových plynů.

Od 1. 4. 2015 podléhá režimu přenesení daňové povinnosti níže uvedené zboží pouze v případě, že celková částka základu daně dodávaného zboží překročí hranici 100.000 Kč

 • mobilní telefony uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 8517 12 00 a 8517 18 00,
 • kovy, včetně drahých kovů uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 71 a třídě XV. Výjimkou je zboží uvedené pod kódy nomenklatury celního sazebníku 7101 - 7105, 7108 20 00, 7113 - 7118, 7302, 7309 00 00 - 7312 00 00, 7315 - 7326, 7415 - 7419, 7507, 7508, 7611 - 7616, 7806 00 00, 7907 00 00, 8007 00 80, 8101 99 90, 8102 99 00, 8103 90 90, 8104 90 00, 8105 90 00, 8106 00 90, 8107 90 00, 8108 90 60, 8108 90 90, 8109 90 00, 8110 90 00, 8111 00 90, 8112 19 00, 8112 29 00, 8112 59 00, 8112 99 00, 8113 00 90, 
 • integrované obvody (centrální procesorové jednotky, mikroprocesory) kovů uvedené pod kódem nomenklatury celního sazebníku 8542 31 a desky plošných spojů osázené těmito obvody, které jsou dodávány ve stavu před zabudováním do výrobků,
 • obiloviny a technické plodiny včetně olejnatých semen uvedené pod kódy nomenklatury celního sazebníku 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1207 50, 1207 91, 1209 10 00,
 • videoherní konzole uvedené pod kódem nomenklatury celního sazebníku 9504,
 • přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat uvedené pod kódy nomenklatury celního sazebníku 8471 30 00.

Od 1. 9. 2015 podléhá režimu přenesení daňové povinnosti níže uvedené zboží pouze v případě, že celková částka základu daně dodávaného zboží překročí hranici 100.000 Kč

 • cukrová řepa uvedené pod kódem nomenklatury celního sazebníku 1212 91

Mechanismus rychlé reakce

Mechanismus rychlé reakce prozatím nebyl využit. Jedná se o nástroj za účelem boje proti náhlým a rozsáhlým daňovým podvodům. Vláda jej může stanovit nařízením stejně jako v předchozím případě, ovšem dané plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti nejdéle po dobu 9 měsíců. V případě uplynutí této lhůty se předpokládá, že tato plnění budou pokračovat v rámci dočasného použití přenesení daňové povinnosti. Mechanismus rychlé reakce bude využit, jestliže Evropská komise potvrdí, že pro použití režimu přenesení daňové povinnosti na konkrétní dodání zboží nebo poskytnutí služby nemá námitky.

Režim přenesení daňové povinnosti v přechodném období

Novela zákona o dani z přidané hodnoty upravuje postup v § 92a odst. 7 zákona o dani z přidané hodnoty v případě, kdy plátce daně (dodavatel) přijme zálohu v době, kdy dané plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti a samotné plnění bude uskutečněno v době, kdy plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti.

Přijatá záloha zůstane nadále zdaněna dodavatelem na výstupu. Režimu přenesení daňové povinnosti bude podléhat pouze rozdíl hodnoty do celkového základu daně.

Příklad 3:

Plátce A dodal plátci B dne 10. 4. 2015 mobilní telefony za 200.000 Kč bez daně z přidané hodnoty. Plátce B zaplatil zálohu za zboží dne 15. 3. 2015 ve výši 100.000 Kč + 21.000 Kč daň z přidané hodnoty. Záloha ve výši 121.000 Kč bude zdaněna u plátce A (dodavatele). Dále plátce B zaplatil dne 6. 4. 2015 100.000 Kč + 21.000 Kč daň z přidané hodnoty. Tato částka již bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti a bude uvedena také ve výpisu z evidence.


Bc. Lukáš Taragel

Bc. Lukáš Taragel

e-mail: lukas@taragel.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz