17. 1. 2001
ID: 757upozornění pro uživatele

Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich zdaňování

<p align="justify">Příjmy z pronájmu nemovitostí (jejich částí) a bytů (jejich částí) podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) zákona o dani z příjmů č 586/1992 Sb.(ZDP) nejsou od daně z příjmů osvobozeny. Podle stanoviska Ministerstva financí za příjmy z pronájmu se rozumějí i obdobné příjmy plynoucí poplatníkovi v případě, kdy pronajímá nemovitosti (jejich části) nebo byty (jejich části) anebo movité věci, které má sám v nájmu nebo pronájmu. </p>

Příjmy z pronájmu nemovitostí (jejich částí) a bytů (jejich částí) podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) zákona o dani z příjmů č 586/1992 Sb.(ZDP) nejsou od daně z příjmů osvobozeny. Podle stanoviska Ministerstva financí za příjmy z pronájmu se rozumějí i obdobné příjmy plynoucí poplatníkovi v případě, kdy pronajímá nemovitosti (jejich části) nebo byty (jejich části) anebo movité věci, které má sám v nájmu nebo pronájmu.

Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Pokud se poplatníci mající příjmy z pronájmu rozhodnou mohou jako daňové výdaje uplatnit výdaje paušální, a to ve výši 20 % z dosažených příjmů. Uplatní-li poplatník výdaje uvedenou paušální sazbou, jsou v částce paušálních výdajů zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z pronájmu.

Dle § 16 odst. 1 ZDP daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a odpočitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí:


Základ daně Daň Ze základu přesahujícího

od Kč do Kč

0 102 000 15 %
102 000 204 000 15 300 + 20 % z 102 000 Kč
204 000 312 000 35 700 + 25 % z 204 000 Kč
312 000 a více 62 700 + 32 % z 312 000 Kč.

Výpočet daně záleží na konkrétních okolnostech a je třeba věnovat pozornost všem ustanovením, která s případem souvisí.© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz