Články

Exekutoři a exekuční činnost

V pátek v 10,00 hod. zveřejníme obsáhlý rozvovor s JUDr. Janem Veselým, PhD. o exekucích a exekučním řádu. Exekuční řád je zásadním pozitivním průlomem do současného stavu vymáhání práva, neboť poskytuje věřitelům účinný a efektivní nástroj k vymáhání pohledávek. Zákonem o soudních exekutorech byl konstituován nový právní stav - soudní exekutoři.

Práva poškozeného v trestním řízení

Jedním ze subjektů trestního řízení může být též osoba poškozeného. Trestní řád vymezuje poškozeného jako osobu, které bylo trestným činem ublíženo na zdraví, dále jako osobu, které byla trestným činem způsobena majetková škoda a nebo se může jednat o osobu, jíž byla způsobena morální nebo jiná…

Trestní oznámení

Trestní stíhání zahajuje vyšetřovatel, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba. Jednotlivými podmínkami zahájení trestního stíhání tedy jsou existence podnětu pro zahájení trestního stíhání, existence skutečností, jež nasvědčují spáchání trestného…

Nutná obhajoba

Trestní řízení jako zákonem upravený postup, jehož úkolem je zjistit, zda byl spáchán trestný čin, zjistit jeho pachatele a tomu uložit spravedlivý trest či jinou sankci je ovládáno mnoha zásadami, které mají zaručit, aby tento proces, jimž je zasahováno do práv a svobod člověka byl spravedlivý na základě zákona

Kolizní otázky u nekalé soutěže I.

V tomto příspěvku se hodláme zabývat otázkami střetu aplikovatelných právních řádů při nekalosoutěžním jednání, respektive v právu proti nekalé soutěži. Pro praxi nejvýznamnějším aspektem je zde zejména reklama jevící se býti nekalou ve státě jiném, než kde byla zveřejněna, ale kam se však reálně „dostala“ a z toho vyplývající nutnost určení…

Občan s erbem ?

Česká právní úprava chrání ,,právo na jméno“. Poněkud kuriozně, občas člověka spíše svazuje než ochraňuje, avšak přece… Již v minulosti bylo známo, že hlavní devizou každé lidské osobnosti je její čest a prestiž, což je obvykle spojeno ,,s nějakým jménem“. Tím jménem bývá často jméno rodiny, ba přímo rodu. A ti ,,nejlepší z nejlepších“ měli právo…

Náhrada škody způsobené rozhodnutím o vazbě, o trestu

Jednou ze záruk, kterými je ovládáno trestní řízení je záruka, jež má zaručovat, aby vazba nebyla bezdůvodně uvalována ani prodlužována je právo osoby na náhradu škody, která mu byla způsobena tím, že vykonával vazbu. Toto právo je v českém právním řádu upraveno v zákoně o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo…

Zahlazení odsouzení

Výkonem trestu, jež byl uložen pachateli trestného činu v trestním řízení nezanikají pro odsouzeného ještě všechny důsledky spáchání trestního činu. Nepříznivé důsledky totiž přetrvávají i po výkonu trestu a mohou tak ztěžovat pachateli jeho další život a uplatnění v něm. Institut zahlazení odsouzení tak umožňuje po splnění zákonem stanovených…

Přihlášení k trvalému pobytu

Jedním z podstatných údajů, který je veden v evidenci obyvatel je údaj o trvalém bydlišti občana. Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice. Tuto adresu si občan zvolí a to zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání

Evidence obyvatel – co všechno si stát o nás vede?

Ke správě veřejných záležitostí ve státě je mimo jiné nutné, aby měl stát přehled o svým obyvatelích. V souvislosti s prudkým rozvojem informačních technologií se státu nabízí možnost, aby takováto evidence obyvatel byla co nejvíce odpovídala aktuálnímu stavu a tím napomáhala k realizaci úkolů a cílů státní správy a samosprávy se…

Branná povinnost

Branná povinnost slovy zákona je vymezena jako povinnost státního občana České republiky připravovat se k obraně státu a osobně se účastnit plnění úkolů ozbrojených sil České republiky. Široká veřejnost si často pod obsahem pojmu branná povinnost představuje pouze povinnost mladých mužů dostavit se k odvodu, oběhat potřebné doktory ve snaze získat…

Posuzování odborné způsobilosti soudců dle nového zákona o soudech a soudcích a jeho subjekty

Mezi teoretiky ale hlavně soudcovskou odbornou veřejností zaujímá v diskusích v poslední době přední místo zejména jedno téma a to „přezkušování soudců“ podle nového zákona o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů („zákon“). Tento zákon, jenž je v současné době ve stavu vládní zákonné předlohy ve…

Důležité osobní překážky v práci

Zákoník práce je právní předpis ve kterém se více než kde jinde v soukromém právu projevuje funkce ochranná. Z toho pramení přístup a úprava určitých pracovněprávních institutů. Zákoník práce vychází z myšlenky, že ač je prvotní povinností zaměstnance plnění jeho pracovních povinností vyplývajících z pracovní smlouvy, je nutno připustit, že v…

Neurčité pojmy a veřejný zájem

Často se stává, že normotvůrce v ustanoveních právních předpisů používá pojem, který blíže nevymezí a přestože následky, které v souvislosti s uplatněním takového pojmu mohou nastat, jsou mnohdy poměrně závažné, „čtenář“ příslušného předpisu se významu daného pojmu v příslušné normě ani v jiné právní normě nedopátrá. Jde totiž o institut tzv.

Povinnosti ukládané obecně závaznými vyhláškami obcí

Obec má právo na samosprávu, úkoly patřící do samostatné působnosti plní v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potřebami obce. Nutnou a nedílnou součástí tohoto práva, které má svůj ústavní základ v čl. 100 zákona č 1/1993 Sb., Ústavy ČR, v platném znění, je též právo autonomní, samosprávné normotvorby – právo vydávat obecně závazné vyhlášky…

Jaké oprávnění má strážník obecní policie?

Jedním z významných práv obce v samostatné působnosti je možnost zřídit pro zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku obecní policii jako organizační složku obce a to na základě obecně závazné vyhlášky obecního zastupitelstva. Pracovníci obecní policie se nazývají strážníci a na rozdíl od příslušníku Policie ČR nejsou ve služebním…

Kolaudační řízení

Stavební zákon jako základní podmínku pro užívaní staveb stanoví, že stavbu (popřípadě její část schopnou samostatného užívaní či část, na které byla provedena změna nebo udržovací práce), která vyžadovala stavební povolení, lze užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí. Výjimka je stanovena pro dokončené terénní úpravy, těžební a podobné…

Exkurs do právního strukturování privátních kompenzačních kontraktů

Kompenzační obchod se od běžné koupě liší tím, že obě (nebo všechny) strany jsou zároveň dodavateli svého zboží a zároveň odběrateli zboží dodaného druhou stranou. Základní rozdělení kompenzačních obchodů je na vládní (státní), uzavírané z iniciativy vlád jednotlivých států a na privátní, uzavírané mezi soukromými podnikatelskými subjekty. Dále…

Provozovna podle živnostenského zákona

Zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb., který poskytuje základní právní úpravu na poli živnostenského podnikání, se zabývá provozovnou a povinnostmi podnikatele související s provozovnou v § 17 a násl.

V odstavci 1 zmiňovaného ustanovení nalezneme definici provozovny, která je vymezena jako prostor, v němž se provozuje…

Vyčerpání patentového práva podle práva Evropských společenství

Práva duševního vlastnictví vytvářejí překážky volného pohybu zboží (popřípadě služeb), neboť udělují svému majiteli právo zamezit uvedení chráněných statků na trh v některém z členských států Evropské unie. Tato skutečnost je v přímém rozporu s Římskou smlouvou (Smlouva o založení Evropského společenství), jejímž cílem je mj. vytvořit evropský…