Články

Právo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktora

Nejvyšší odškodné za zdraví poškozené v nemocnici? Zatím dvacet pět milionů korun | Příliš mnoho nejasností okolo nového zákona o realitním zprostředkování | Matzner: Kontroluje vás zaměstnavatel kamerami a čte vaše e-maily? Může tím porušovat zákon | Evropská nejvyšší žalobkyně Laura Kövesi jednala se zástupci české justice | Ústavní soudci…

Již na začátku března má vejít v účinnost nový zákon o realitním zprostředkování

V letošním roce vejde v účinnost zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) (dále jen „zákon“), který nově upravuje zejména povinnosti realitních zprostředkovatelů.

Zastoupení na shromáždění společenství vlastníků

Rozsudkem Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.5.2012 v řízení sp.zn. 29 Cdo 3399/2010 (dále jen jako „rozsudek“) dospěl dovolací soud k závěru, že člen společenství vlastníků se nemůže nechat zastoupit na základě plné moci na shromáždění vlastníků jednotek nečlenem společenství, jestliže stanovy společenství vlastníků takové zastoupení výslovně…

Náležitá forma negace (zrušení) okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem je v zájmu i zaměstnance

Advokát JUDr. Jan Hrnčář popsal ve svém příspěvku z 10. 1. 2020 [1] komplikace, které přináší zaměstnavateli nesprávně, chybně (v rozporu s právními předpisy a judikaturou) realizované okamžité zrušení pracovního poměru se zaměstnancem – především pak upozornil na náležitou formu právních jednání, kterých je třeba k negaci okamžitého zrušení…

Skutečně nastal definitivní konec štěpení pohledávek (v oddlužení)?

Tento článek cílí na problematiku uplatňování pohledávek věřitelů z jednoho hmotněprávního titulu v insolvenčním řízení současně jako pohledávek částečně zajištěných a pohledávek částečně nezajištěných (dále v textu zjednodušeně také jen jako „štěpení pohledávek“), a to zejména v kontextu dále citovaných rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky…

K nálezu Ústavního soudu ze dne 21. 1. 2020, sp. zn. IV.ÚS 3139/19 týkajícímu se volby zmocněnce k vykonávání úkonů za právnickou osobu v trestním řízení a práva na obhajobu[1]

V níže uvedeném příspěvku se zaměřím na detailní rozbor nálezu Ústavního soudu, o jehož vydání již bylo na stránkách epravo informováno a který si zasluhuje náležitou pozornost odborné veřejnosti.

Fakturace nájemného a jeho splatnost a promlčení

Nejvyšší soud ČR se v rozsudku sp. zn. 26 Cdo 2614/2019, ze dne 22. 10. 2019 vyjadřuje k otázce, zda smluvním ujednáním, podle něhož bylo nájemné splatné do určitého dne v měsíci, a to na základě faktury vystavené a doručené nájemci před takto stanoveným datem, byl čas plnění ujednán pevným datem či zda byl ponechán na vůli věřitele. Současně se…

Vedení akciové společnosti již brzy v novém kabátě

Již delší dobu je odbornou veřejností diskutována obsáhlá novela zákona o obchodních korporacích (dále jen „Novela“), která má přinést do českého soukromého práva celou řadu podstatných změn. Novela byla dne 29. ledna 2020 podepsána prezidentem. K dnešnímu dni je tak ve finálním znění a účinná bude od 1. ledna 2021. Cílem tohoto článku je popsat…

Radosti a starosti svěřenského správce, díl I.

Svěřenské fondy upravuje zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně v § 1448 a násl. Dle § 1448 odst. 1 OZ platí, že „svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele tak, že ten svěří správci majetek k určitému účelu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti a…

Ochrana držby – zásah do držby prováděním stavby u nemovité věci a možnost domáhat se uvedení do předešlého stavu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) upravuje v ustanoveních § 1003, § 1004 a § 1005 ochranu držby, přičemž v tomto článku bych se rád věnoval vzájemnému vztahu těchto ustanovení v návaznosti na konkrétní rozhodovací praxi v případě ochrany držby nemovité věci při provádění stavby…

Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích a některé praktické problémy s ní spojené

Uzavřením konkurenční doložky se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle po dobu 1 roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu. Zaměstnavatel se zároveň zaváže, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání…

Očekávaná novela zákoníku práce předložena zákonodárcům – souhrn plánovaných změn

Rok 2019 byl pro pracovní právo rokem velkých, avšak v mnohém nenaplněných, očekávání. Kromě dílčí změny v podobě zrušení karenční doby od 1. července 2019 byla předmětem rozsáhlých diskusí zejména vládní novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“), která měla svým obsahem přizpůsobit…

10 otázek pro … Kateřinu Radostovou

JUDr. Kateřina Radostová absolvovala PF UK v Praze. Od roku 2006 do roku 2007 byla soudkyní u Obvodního soudu pro Prahu 3. Byla také expertkou a členkou Legislativní rady fotbalového svazu České republiky a následně předsedkyní Odvolací a revizní komise FAČR. Od roku 2012 se stala členkou komise Českého hokejového svazu pro marketing a ekonomiku a…

Jak bude zítra? aneb poskytování informací o počasí ve světle aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu

Právo na svobodný přístup k informacím je jedno ze základních lidských práv expressis verbis vyjádřené a garantované v čl. 17 odst. 1 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod. Oprávněné subjekty takového svého práva využívají každý den, přičemž žádají o poskytnutí informací různého charakteru. Povinné subjekty se pak musí…

Účinnost zákona o realitním zprostředkování – nejistota a chaos

Aktuální vývoj v případě zákona o realitním zprostředkování by se dal nazvat nejistotou a chaosem.

Právo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktora

Systém e-neschopenek je výrazným krokem vpřed | Pojištění nemovitosti proti vichřici nemusí stačit | Vláda podpořila vymáhání justičních pohledávek celníky, exekutoři jsou proti | Stanislav Křeček se složením slibu ujal funkce veřejného ochránce práv | I největší české advokátní firmy jsou oproti zahraničí moc malé. Jen dvě mají přes sto…

Vyčerpání autorských práv k digitálnímu obsahu

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl v rozšířeném senátu dne 19. prosince 2019 o předběžné otázce týkající se vyčerpání autorských práv k elektronickým knihám [1]. Soudní dvůr rozhodl, že nabízení „použitých“ elektronických knih k prodeji je podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29 o informační společnosti (InfoSoc) [2] z roku 2001…

Vyživovací povinnost a trestněprávní následky jejího neplnění

Následující text se věnuje problematice vyživovací povinnosti z pohledu civilního práva a rovněž z pohledu práva trestního v případě, že vyživovací povinnost není řádně plněna.

Soudní přezkum povolení změny stavby před dokončením

Změny stavby oproti stavebnímu povolení a ověřené projektové dokumentaci jsou v praxi poměrně běžné. Některé mohou být vynuceny skutečnostmi, které nebyly v průběhu stavebního řízení známé, jiné mohou být výsledkem modifikace záměru stavebníka. Stavební zákon povolování těchto změn připouští, a to v různém režimu závislém na jejich významu. V…

Platí v trestním právu zásada „jeden svědek žádný svědek“?

Na úvod krátké historické okénko. V Koldínově zákoníku ze 16. století (známého pod názvem Práva městská království českého a markrabství moravského spolu s krátkou jich summou) v čl. B LXVII. bod I. se uvádí: „Svědectví toliko jednoho svědka za dostatek ku právu v žádné při býti nemůže. Přísloví jest. Unus vir, nullus vir, jedna osoba, žádná…