Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Praktická příručka pro pojišťovací poradce

Praktická příručka pro pojišťovací poradce

James M. Heidema

The Passionate Agent
Druhou knihu úspěšného autora uvítají především pojišťovací poradci-obchodníci, jimž je napsána doslova na míru. Publikace je rozčleněna do několika částí — první seznamuje čtenáře s tímto...

Přehled judikatury ve věcech správního trestání

Přehled judikatury ve věcech správního trestání

Sylva Žondrová (Šiškeová), Petr Lavický, Milan Podhrázký

Předkládaná publikace obsahuje výběr judikatury z oblasti správního trestání, tj. přestupků a jiných správních deliktů; je v ní zařazeno též několik rozhodnutí, jež v přesném slova smyslu do oblasti správního trestání...

Praktická příručka pro manažery prodejních týmů životního pojištění

Praktická příručka pro manažery prodejních týmů životního pojištění

James M. Heidema

The Passionate Manager

Publikace je určena každému, kdo řídí pracovníky zabývající se prodejem služeb, především pak manažerům prodejních týmů životního pojištění. Cílem knihy je pomoci pochopit podstatu pojišťovnictví....

Přehled judikatury ve věcech ochrany hospodářské soutěže

Přehled judikatury ve věcech ochrany hospodářské soutěže

Václav Novotný

První ucelený přehled judikatury z oblasti hospodářské soutěže je členěn podle oblastí zákona o ochraně hospodářské soutěže. Přináší nejen významnou judikaturu z této oblasti, ale ve svých odůvodněních poskytuje i...

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody

Petr Vojtek

Otázky náhrady škody jsou téměř každodenním problémem všech právních profesí. Kvalitní literatury v této oblasti však není mnoho. Rozsáhlý přehled judikatury, který zpracoval soudce Nejvyššího soudu JUDr. Petr Vojtek, jenž...

Zákon o inspekci práce s komentářem

Zákon o inspekci práce s komentářem

Daniela Kubíčková, Antonín Kottnauer

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, upravuje zřízení a postavení orgánů IP na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů IP, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení...

Přehled judikatury ve věcech dědických

Přehled judikatury ve věcech dědických

Roman Fiala

Přehled judikatury ve věcech dědických má být praktickou pomůckou pro soudce, notáře a všechny, kteří se dědickou problematikou aktuálně zabývají. Hledisko, z něhož vycházel uspořadatel souboru, bylo shromáždit aktuální...

Přehled judikatury ve věcech daní z příjmů

Přehled judikatury ve věcech daní z příjmů

Hana Erbsová

Přehled zahrnuje judikaturu týkající se daní z příjmů fyzických i právnických osob; věnuje se příjmům fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, některým specifickým případům osvobození od daně...

Teorie veřejné moci (vládnutí)_2. vyd.

Teorie veřejné moci (vládnutí)_2. vyd.

Karel Klíma

Vysokoškolská učebnice "Teorie veřejné moci (vládnutí)" představuje pojetí veřejné moci v širším pohledu společenských faktorů, které v průběhu dějin státnost (a vůbec vládnutí) ovlivňovaly. Značně překračuje původní...

Obchodní právo III.

Obchodní právo III.

Stanislava Černá

Základní vysokoškolská učebnice napsaná vedoucí katedry obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy se věnuje výkladu akciové společnosti.  

Přehled judikatury ve věcech rozsudků pro uznání, rozsudků pro zmeškání a podmínek odvolání

Přehled judikatury ve věcech rozsudků pro uznání, rozsudků pro zmeškání a podmínek odvolání

František Ištvánek

Přehled judikatury ve věcech rozsudků pro uznání, rozsudků pro zmeškání a podmínek odvolání je dosud jediným uceleným souborem judikatury z této oblasti. Byl sestaven jednak z již dříve uveřejněných, ale i z dosud...

Obchodní právo II.

Obchodní právo II.

Stanislava Černá, Irena Pelikánová

Základní vysokoškolská učebnice napsaná pedagogy Právnické fakulty Univerzity Karlovy katedry obchodního práva. Popisuje společnosti obchodního práva a družstvo, tedy veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost,...

Přehled judikatury ve věcech civilního řízení s mezinárodním prvkem

Přehled judikatury ve věcech civilního řízení s mezinárodním prvkem

Viktor Vaške

Tento soubor judikatury zahrnuje rozhodnutí týkající se otázek občanského soudního řízení s mezinárodním prvkem, a to zejména pravomoci soudů ve vztahu k cizině. Předkládaná publikace je souborem uveřejněných i...

Řešené příklady z matematiky pro střední školy

Řešené příklady z matematiky pro střední školy

Ján Kováčik

Publikace obsahuje rozsáhlý soubor řešených příkladů ze středoškolské matematiky, který lze využít při opakování k maturitě či přípravě k přijímacím zkouškám z matematiky na vysoké školy. Uchazeč o studium má tak k...

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva - Právo na spravedlivé řízení a další procesní práva

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva - Právo na spravedlivé řízení a další procesní práva

Eva Hubálková

První svazek přehledu soudních rozhodnutí podle jednotlivých článků Evropské úmluvy o lidských právech.
Publikace zahajuje sedmidílnou řadu svazků věnovanou problematice lidských práv. Tématicky je publikace členěna podle...

Outsourcing a outplacement

Outsourcing a outplacement

Jiří Stýblo

Kniha je praktickou a návodnou literaturou jak kultivovaně, společensky odpovědně a ekonomicky racionálně si osvojit základní doprovodné jevy transformace a restrukturalizace. Publikace poskytuje návod, jak postupovat při transformaci...

Soudní dvůr Evropských společenství

Soudní dvůr Evropských společenství

Martina Kolbabová, Dušan Uher

Vybraná ustanovení primárního a sekundárního práva ES/EU, která se nyní dostávají v této publikaci na náš trh, představují to nejdůležitější, co se organizace a činnosti soudů v rámci Evropské unie týká. Základní...

Námořní přeprava

Námořní přeprava

Radek Novák

Publikace je určena všem zájemcům o nákladní námořní přepravu. Pojednává o obchodních, podnikatelských a dalších aspektech námořní přepravy, o způsobech její realizace - dopravě liniové a trampové, o používaných...

Kategorizace práce

Kategorizace práce

Pavla Motyčková

Na konkrétních příkladech a podrobných postupech vysvětluje kategorizaci práce. Kategorizaci práce nepředstavuje jen jako povinnost zaměstnavatele, ale jako systém, který umožňuje zaměstnavateli a zaměstnancům důrazněji...

VÍDEŇ - literární toulky dunajskou metropolí

VÍDEŇ - literární toulky dunajskou metropolí

Václav Fiala

Vydejte se s námi po stopách slavných spisovatelů, hudebníků a malířů, staňte se svědky premiér Mozartových oper, poznejte místa, kde vznikaly Beethovenovy symfonie, navštivte slavné plesy, kde Straussovy valčíky elektrizovaly...