Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Přehled judikatury: Trestné činy proti životu a zdraví / Nutná obrana

Přehled judikatury: Trestné činy proti životu a zdraví / Nutná obrana

Stanislav Rizman, Pavel Kučera, Karel Hasch, Antonín Draštík

Tato publikace otvírá novou oblast trestní řady Přehledů judikatury, zabývající se problematikou násilné trestné činnosti. Trestná činnost spojená s násilným jednáním pachatele představuje jak kvantitativně, tak především...

Přehled judikatury z oblasti životního prostředí

Přehled judikatury z oblasti životního prostředí

Veronika Langrová

Publikace přináší správní a soudní judikaturu významnou pro aplikaci práva životního prostředí z období let 1990 až 2006. V Přehledu jsou zahrnuty i výklady právních předpisů v působnosti Ministerstva životního...

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení

Robert Waltr

Přehled je výběrem významné judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků z oblasti občanskoprávního řízení vycházející především z rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu. Většina této judikatury byla již v...

Přehled judikatury ve věcech vyúčtování služeb advokátem

Přehled judikatury ve věcech vyúčtování služeb advokátem

Tomáš Hulva

Netradičně pojatý svazek, který kromě judikatury nabízí i obecný výklad k této problematice. Obsahuje stručný a praktický výklad k jednotlivým položkám, které advokáti ve své praxi klientům účtují, jakož i výklad k...

Přehled judikatury: Trestné činy proti majetku / Zpronevěra

Přehled judikatury: Trestné činy proti majetku / Zpronevěra

Stanislav Rizman, Pavel Kučera, Karel Hasch, Antonín Draštík

Druhý svazek z řady souborů judikátů z trestněprávní oblasti se týká trestného činu zpronevěry a přehledným způsobem shrnuje rozhodnutí soudů k trestnému činu zpronevěry podle § 248 trestního zákona
Skládá se opět ze...

Přehled judikatury: Trestné činy proti majetku / Krádež

Přehled judikatury: Trestné činy proti majetku / Krádež

Stanislav Rizman, Pavel Kučera, Karel Hasch, Antonín Draštík

První svazek nové řady přehledným způsobem shrnuje rozhodnutí soudů k trestnému činu krádeže podle § 247 trestního zákona. Na tuto publikaci navazují další svazky jako výběry judikatury k dalším trestným činům proti...

Byznys je o lidech

Byznys je o lidech

Jan Urban

Kniha se zaměřuje na nejčastější problémy a úskalí spojené s "fungováním" osob v organizacích a zejména na chyby, kterých se podniky při řízení lidí dopouštějí. Je určena nejen vedoucím pracovníkům, studentům...

Praktická příručka pro pojišťovací poradce

Praktická příručka pro pojišťovací poradce

James M. Heidema

The Passionate Agent
Druhou knihu úspěšného autora uvítají především pojišťovací poradci-obchodníci, jimž je napsána doslova na míru. Publikace je rozčleněna do několika částí — první seznamuje čtenáře s tímto...

Přehled judikatury ve věcech správního trestání

Přehled judikatury ve věcech správního trestání

Sylva Žondrová (Šiškeová), Petr Lavický, Milan Podhrázký

Předkládaná publikace obsahuje výběr judikatury z oblasti správního trestání, tj. přestupků a jiných správních deliktů; je v ní zařazeno též několik rozhodnutí, jež v přesném slova smyslu do oblasti správního trestání...

Praktická příručka pro manažery prodejních týmů životního pojištění

Praktická příručka pro manažery prodejních týmů životního pojištění

James M. Heidema

The Passionate Manager

Publikace je určena každému, kdo řídí pracovníky zabývající se prodejem služeb, především pak manažerům prodejních týmů životního pojištění. Cílem knihy je pomoci pochopit podstatu pojišťovnictví....

Přehled judikatury ve věcech ochrany hospodářské soutěže

Přehled judikatury ve věcech ochrany hospodářské soutěže

Václav Novotný

První ucelený přehled judikatury z oblasti hospodářské soutěže je členěn podle oblastí zákona o ochraně hospodářské soutěže. Přináší nejen významnou judikaturu z této oblasti, ale ve svých odůvodněních poskytuje i...

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody

Petr Vojtek

Otázky náhrady škody jsou téměř každodenním problémem všech právních profesí. Kvalitní literatury v této oblasti však není mnoho. Rozsáhlý přehled judikatury, který zpracoval soudce Nejvyššího soudu JUDr. Petr Vojtek, jenž...

Zákon o inspekci práce s komentářem

Zákon o inspekci práce s komentářem

Daniela Kubíčková, Antonín Kottnauer

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, upravuje zřízení a postavení orgánů IP na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů IP, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení...

Přehled judikatury ve věcech dědických

Přehled judikatury ve věcech dědických

Roman Fiala

Přehled judikatury ve věcech dědických má být praktickou pomůckou pro soudce, notáře a všechny, kteří se dědickou problematikou aktuálně zabývají. Hledisko, z něhož vycházel uspořadatel souboru, bylo shromáždit aktuální...

Přehled judikatury ve věcech daní z příjmů

Přehled judikatury ve věcech daní z příjmů

Hana Erbsová

Přehled zahrnuje judikaturu týkající se daní z příjmů fyzických i právnických osob; věnuje se příjmům fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, některým specifickým případům osvobození od daně...

Teorie veřejné moci (vládnutí)_2. vyd.

Teorie veřejné moci (vládnutí)_2. vyd.

Karel Klíma

Vysokoškolská učebnice "Teorie veřejné moci (vládnutí)" představuje pojetí veřejné moci v širším pohledu společenských faktorů, které v průběhu dějin státnost (a vůbec vládnutí) ovlivňovaly. Značně překračuje původní...

Obchodní právo III.

Obchodní právo III.

Stanislava Černá

Základní vysokoškolská učebnice napsaná vedoucí katedry obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy se věnuje výkladu akciové společnosti.  

Přehled judikatury ve věcech rozsudků pro uznání, rozsudků pro zmeškání a podmínek odvolání

Přehled judikatury ve věcech rozsudků pro uznání, rozsudků pro zmeškání a podmínek odvolání

František Ištvánek

Přehled judikatury ve věcech rozsudků pro uznání, rozsudků pro zmeškání a podmínek odvolání je dosud jediným uceleným souborem judikatury z této oblasti. Byl sestaven jednak z již dříve uveřejněných, ale i z dosud...

Obchodní právo II.

Obchodní právo II.

Stanislava Černá, Irena Pelikánová

Základní vysokoškolská učebnice napsaná pedagogy Právnické fakulty Univerzity Karlovy katedry obchodního práva. Popisuje společnosti obchodního práva a družstvo, tedy veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost,...

Přehled judikatury ve věcech civilního řízení s mezinárodním prvkem

Přehled judikatury ve věcech civilního řízení s mezinárodním prvkem

Viktor Vaške

Tento soubor judikatury zahrnuje rozhodnutí týkající se otázek občanského soudního řízení s mezinárodním prvkem, a to zejména pravomoci soudů ve vztahu k cizině. Předkládaná publikace je souborem uveřejněných i...