Články

Náležitosti soudního spisu

Jestliže soud prvního stupně nepředloží spis odvolacímu soudu s přihláškami věřitelů, pak jedná v rozporu s ustanovením § 210 odst. 3 o. s. ř., jež předpokládá, že soud prvního stupně předloží spis soudu vyššího stupně (odvolacímu soudu, dovolacímu soudu) k rozhodnutí o opravném prostředku (odvolání, dovolání) se všemi jeho součástmi; součástí…

Rozsah převodu práv a závazků při prodeji podniku

V teorii i praxi vyvolává zajímavé otázky smlouva o prodeji podniku, resp. jeho části, která je jako tzv. absolutní obchod (tedy takový závazkový vztah, který se vždy řídí obchodním zákoníkem, bez ohledu na smluvní strany) upravena v § 476 an. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále ObchZ).

Knihovny elektronicky

Rozvoj moderních technologií a zejména explozivně se rozšiřující dostupnost internetu umožňují vznik nových pro uživatele velmi vstřícných služeb i na poli knihovnickém. Jedná se o tzv. digitální knihovny, jejichž fond může být přístupný mnoha zájemcům najednou a odpadá tedy nutnost čekat na vybranou knihu několik měsíců, než ji někdo přečte a…

Trestný čin neoznámení trestného činu z hlediska zpovědního tajemství

Podle v současnosti platného trestního zákona je trestný ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal některý z v ustanovení § 168 trestního zákona vymezených trestných činů, a takový trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu nebo místo toho, jde-li o vojáka, veliteli nebo…

Incest

Přestože v historii v určitých kulturách bylo poměrně běžné, že do svazku manželského vstupovali i nejbližší příbuzní např. bratr se sestrou, v našich končinách nejen morálka, ale i sám zákon takovéto jednání zakazuje a považuje za nepřípustné. Daný přístup pramení zejména z poznatku o velmi časté degeneraci potomstva, jež z takovéhoto incestního…

Jak se dělá právní smetí?

Pokud v knihovnách či u advokátů apod. uvidíte tlusté sbírky zákonů od ,,léta Páně ani nepamatuji“, v žádném případě nevěřte tomu, že se jedná o historické relikvie a právníkovu zálibu v řemesle antikvariátním. Jsme totiž národem, který nyní, jakož i v minulosti, pečlivě ukládal jednu právní normu vedle druhé, abychom v rámci tzv. pozitivního…

Vyšší pomoc obětem trestné činnosti od 1. ledna 2002

Zločin vstupuje do lidských osudů nečekaně, nejvíce pak zabolí, když ohrozí zdraví či dokonce zasáhne samotný život. Ačkoliv hmotná nouze není hlavní újmou oběti, zdlouhavé trestní řízení či následné občanskoprávní řízení o náhradě škody složitou situaci oběti notně ztěžuje. Doba mezi spácháním trestného činu a odškodněním od pachatele…

Sazba daně z příjmu fyzických osob

Novela zákona o dani z příjmu mimo jiné výrazně zasáhla i do sazby daně z příjmu fyzických osob. Oproti částkám sazby daně, které se použijí pro daň za zdaňovací období 2000, se částky, jež budou použity pro zdaňovací období 2001, zvýšily. Novelou tak došlo k prodloužení pásem daňové sazby asi o 9 %.

Evropský trh práce a systém EURES

V rámci volného pohybu pracovníků v zemích Evroské unie má velký význam tzv. systém EURES, který funguje na principu jakési veřejné „zprostředkovatelny práce“ (obdoba úřadu práce na komunitární úrovni) a zároveň informuje občany EU o možnostech jejich pracovního uplatnění v kterékoli členské zemi. Jedná se o složitou síť lidí (euro-managerů a…

Stavební deník

Povinnost vést stavební deník je uložena podle stavebního zákona právnickým nebo fyzickým osobám podnikajícím podle zvláštních předpisů při realizaci staveb a jejich změn. Tato povinnost neplatí pro realizaci ostatních staveb a jejich změn. Ale i v těchto případech musí být na stavbě, popřípadě na staveništi veden alespoň jednoduchý záznam o…

Osoby povinné poskytnout součinnost správci konkursní podstaty

Relativně novým ustanovením v zákoně o konkursu a vyrovnání (dále jen zákon), je ustanovení upravující problematiku součinnosti poskytovanou správci konkursní podstaty. Tato ustanovení vstoupila v účinnost od května roku 2000 a konečně tak vyřešila dlouho nevyjasněný problém, kdo a jak je součinnost správci podstaty povinen…

Historie územní samosprávy

Vývoj samosprávy od jejích počátků až do dnešní doby má vliv na současnou podobu územní samosprávy na našem území. Z historického hlediska se jeví jako velmi důležitý fakt, jakým způsobem proběhla v daném státě dělba moci. Současnou právní úpravu potom zásadním způsobem ovlivňuje skutečnost, jakým způsobem z historického hlediska probíhala…

Nezdanitelná část základu daně podle zákona o dani z příjmů

Zákon o dani z příjmů ve své části věnované problematice daní z příjmů fyzických osob upravuje i tzv. nezdanitelnou část základu daně. Zjednodušeně lze říci, že nezdanitelnou část základu daně tvoří částky, které se od základu daně odčítají, tedy částky, o které se základ daně snižuje pro účely…

Příjmy z pronájmu jako předmět daně z příjmů fyzických osob

Předmětem daně z příjmů fyzické osoby jsou příjmy této fyzické osoby. Vzhledem různorodosti a rozmanitosti příjmů fyzické osoby rozlišuje zákon o daních z příjmů pro účely daně z příjmů fyzických osob několik kategorií předmětu daně z příjmů.

Správce podstaty v konkursním řízení a některé jeho obecné povinnosti

Naprosto nepostradatelnou osobou pro konkursní řízení je osoba správce konkursní podstaty. Tuto funkci je dle zákona o konkursu a vyrovnání (dále jen zákon) oprávněna vykonávat jednak fyzická osoba a dále i veřejná obchodní společnost, a to prostřednictvím svých společníků.

Jak získat dítě pomocí druhé domněnky otcovství aneb fiktivní otcovství

Určování otcovství podle českého rodinného práva je založeno na třech po sobě jdoucích domněnkách. Druhá domněnka otcovství, která nastupuje v případě, že se neuplatní domněnka první, říká, že za otce dítěte se považuje muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem nebo…

S paragrafy do hrobu, část IV. – Podnikání v oblasti pohřebnictví

V následujícím článku jsou popsány jednotlivé živnosti související s pohřebnictvím a dále i povinnosti držitelů těchto koncesí.

Zákonem č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví (dále jen „zákon“) došlo ke změně §3 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, ve kterém bylo doplněno písmeno ad)…

Účastníci konkursního řízení

V době od podání návrhu do právní moci usnesení o prohlášení konkursu nebo usnesení o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu anebo usnesení o zastavení konkursního řízení jsou účastníky konkursního řízení dlužník a věřitelé (popřípadě jiné osoby), kteří podali návrh.

Pohledávky úpadce patří do konkursní podstaty

Závěr o vyloučení nedobytných pohledávek z podstaty je možno učinit až po prohlášení konkursu (§ 27 odst. 6 zákona), nikoli již při rozhodování o návrhu na prohlášení konkursu v rámci posouzení, zda majetek dlužníka zřejmě nepostačuje k úhradě nákladů konkursu (§ 12a odst. 3 zákona).

Smlouva o dílo versus jiné smluvní typy

Smlouva o dílo je občanským zákoníkem vymezena jako závazek zhotovitele díla provést sjednané dílo na své nebezpečí a tomu koresponduje závazek objednatele za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu. K platnému vzniku smlouvy není zákonem předepsaná žádná zvláštní forma, může tedy vzniknou i na základě ústní dohody, ta ovšem musí obsahovat…