Články

Právní subjektivita

Jako subjekty občanskoprávních vztahů zákon rozlišuje fyzickou osobu, právnickou osobu a stát, který pokud vystupuje v občanskoprávních vztazích má postavení právnické osoby. Jsou to tedy osoby, kterým občanské právo přiznává způsobilost k právům a povinnostem, tedy právní subjektivitu.

Mezinárodní rozměr Ústavy ČR

Ústava České republiky byla v závěru roku 1992 vytvořena poměrně rychle, kritici dokonce říkají, že až příliš horkou jehlou, ale přesto jí lze považovat za velmi kvalitní. Jediné, co této Ústavě opravdu chybí je její mezinárodní rozměr, protože v souvislosti se závazky České republiky v mezinárodním právu je velmi stručná. O nápravu se nyní snaží…

Sněmovna přijala novelu o kampeličkách

Poslanecká sněmovna dnes schválila poslaneckou novelu zákona o družstevních záložnách. Má mimo jiné zmírnit tvrdost zákona o družstevních záložnách, a umožnit tak vyplacení odškodnění ze zajišťovacího fondu oprávněným dědicům. Sněmovna schůzi přerušila a pokračovat v ní bude až v pátek. Delší přerušení si vyžádaly časové lhůty mezi druhým a třetím…

Povolení nakládat se zbožím před jeho propuštěním do režimu vývoz

Je nutno konstatovat, že samotnému podání žádosti o povolení nakládat se zbožím ještě před jeho propuštěním do režimu vývoz, ve smyslu § 123 celního zákona, žádná zákonná překážka nebrání. Je-li toto povolení celním úřadem vydáno, může takové rozhodnutí upravovat práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti žadatele jen v rozsahu a mezích…

Sněmovní schůze začne hlasováním o předlohách, které vrátil Senát

Hlasováním o předlohách, které Senát zamítl nebo vrátil s pozměňovacími návrhy, má dnes odpoledne začít první schůze Poslanecké sněmovny po letošních parlamentních prázdninách. Již dnes zhruba po 15:00 by poslanci měli znovu rozhodovat o návrhu zákona o podávání a vyřizování stížností, který horní komora zamítla, a o zákonu o užívání státních…

Knihovní zákon

Konečně se i knihovny a s nimi související služby dočkají odpovídajícího zákonného zakotvení, když od 1.1.2002 nabude účinnosti zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), který nahradí značně zastaralý a současnosti absolutně nevyhovující zákon č. 53/1959 Sb. a…

Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce

Pro výkon živnosti a pro vydání živnostenského listu event. koncese musí provozovatel splňovat vedle dalších požadavků především všeobecné podmínky provozování živnosti (věk 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, bezdlužnost - <A id=1 target=_blank…

Volné živnosti

Živností je slovy zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a podle podmínek, jež stanoví <A id=1 target=_blank href="http://www.epravo.cz/index.php3?s1=tit&s2=&s3=&s4=&s5=&s6=&rozbalit1=bbbbbbba&kolik=7&clanek=626">zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání</A>. České…

Evropská charta místní samosprávy

Dne 15. října 1985, byla ve Štrasburku přijata Evropská charta místní samosprávy, která vstoupila 1. září 1999 v platnost pro Českou republiku.

V západní Evropě bylo sjednocování místní samosprávy na určitých základních principech vyjádřeno především přijetím Charty, která obsahuje pravidla, na nichž má býti postavena místní…

Soutěž a druhová doménová jména

Druhové internetové adresy budí vášně z řady důvodů právních i mimoprávních. Zdá se že významným hybatelem práva této problematiky jsou německé soudy. Ty již v minulosti napadly registraci některých obecných označení jako internetové adresy zejména z důvodu oprávněného očekávání veřejných informací ze strany…

Elektronický podpis - princip elektronického podepisování

Podpis, jak jej známe, slouží jako prostředek k osobitému vyjádření v písemné formě. Je tedy pro určitou osobu jedinečný a do jisté míry nenapodobitelný. Doba internetu a masivního nasazení výpočetní techniky si však vyžaduje, aby bylo možné ověřovat autentičnost dokumentů v elektronickém prostředí. Autentičnost vyjadřuje fakt, že jsou nám určitá…

Exekuce zcela jinak a rychleji

Od 1. září mohou začít soudní exekutoři provádět exekuční činnost. Toto jednoduché konstatování má však zásadní dopad pro mnoho podnikatelů, kteří se tak konečně budou moci dostat rychle a efektivně k prostředkům, jenž dosud nemohli získat od svých dlužníků.

Exekuce zcela jinak a rychleji

Od 1. září mohou začít soudní exekutoři provádět exekuční činnost. Toto jednoduché konstatování má však zásadní dopad pro mnoho podnikatelů, kteří se tak konečně budou moci dostat rychle a efektivně k prostředkům, jenž dosud nemohli získat od svých dlužníků. Zásadní dopad však bude mít i pro mnoho „podnikatelů“, kteří se za posledních deset let…

Výbor podpořil zákon o nákupu nemovitostí zahraničními firmami

Umožnit všem zahraničním právnickým osobám podnikajícím v ČR kupovat nemovitosti s výjimkou lesů a zemědělské půdy je cílem vládní novely devizového zákona. Předlohu, která by měla vstoupit v účinnost od příštího roku, dnes sněmovní rozpočtový výbor doporučil schválit. Na přijetí uvedeného zákona se ČR dohodla s Evropskou…

Dovoz zlata

Zlato ve formě světově obchodovatelných slitků (dále jen „zlato“), je zbožím ve smyslu celního zákona a také i trestního zákona. Podle § 2 písm. d) zákona č. 13/1993 Sb., celního zákona, v platném znění (dále jen „celní zákon“), se zbožím rozumí veškeré věci movité a elektrická energie uvedené v kombinované nomenklatuře celního…

Zápis vlastnického práva k rozestavěné stavbě

Dnes je velmi běžné na rozdíl od časů nedávno minulých, že si nový domek nestavíme sami, ale buď jej už nově postavený kupujeme anebo si jej necháme postavit „na zakázku“. Potom se jeví jako zcela nelogický požadavek praxe některých katastrálních úřadů, které se brání zapsat jako vlastníky rozestavěné stavby pravé vlastníky na rozdíl od…

Elektronický podpis - Princip elektronického podepisování

Podpis, jak jej známe, slouží jako prostředek k osobitému vyjádření v písemné formě. Je tedy pro určitou osobu jedinečný a do jisté míry nenapodobitelný. Doba internetu a masivního nasazení výpočetní techniky si však vyžaduje, aby bylo možné ověřovat autentičnost dokumentů v elektronickém prostředí. Autentičnost vyjadřuje fakt, že jsou nám určitá…

K nálezu Ústavního soudu ČR rušícího část pátou občanského soudního řádu - Správní soudnictví

Ústavní soud ČR rozhodl dne 27. června 2001 o tom, že část pátá "Správní soudnictví" (§ 244-250s) zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“), ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje dnem 31. prosince 2002. S jistou mírou nadsázky by se dalo konstatovat, že Ústavnímu soudu došla trpělivost ohledně části OSŘ týkající se…

PRÁVNÍ ÚPRAVA AUTOŠKOL II. – VÝUKA A VÝCVIK

V minulém článku jsme se zaměřili zejména na problematiku podmínek pro provozování autoškol a dále na připravovanou novelu, která by měla v dohledné době napravit nedostatky stávající právní úpravy. Ve druhém článku se zaměříme zejména na samotný průběh výuky a výcviku a na zkoušky odborné způsobilosti. Výhrady ke stávající právní úpravě uvedené v…

Informace pro čtenáře www.epravo.cz

Během několika dní přejde epravo.cz na technologii CSS2 přičemž pro kvalitní zobrazení stránek založených na této technologii  je potřeba prohlížeč minimálně IE 4.0 a vyšší (optimální je IE 5.0), Netscape Navigator od verze 4.78, Opera 5.0. Aktualizace Vašich prohlížečů  můžete provést na stránkách
<A id=1 target=_blank…