Články

Noční klid

Mnoho z nás si rádo a v klidu vychutnává noční pohodu po celodenním hektickém snažení a velmi těžce neseme, když v blízkosti našeho obydlí se nám v noci tohoto klidu nedostává. Pro jiné z nás je zase jedinou formou odpočinku prožití noci ve víru tance a hudby, či jiná pro druhé občany hlučná forma zábavy. Jaká je tedy pro občany zákonná možnost se…

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli

Jednou z forem dočasných změn obsahu pracovní smlouvy je dočasné přidělení zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli podle § 38 odst. 4 zákoníku práce. Institut dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli může zaměstnavatelům pomoci překlenout dočasný problém nedostatku práce na pracovišti. Celá „transakce“ tedy stojí na dvou…

Dovoz a vývoz peněz

Právní úpravu týkající se dovozu a vývozu bankovek a mincí obsahuje primárně zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon. Ten praví, že dovoz a vývoz bankovek a mincí v české měně a v cizí měně v cestovním styku nebo v poštovní nebo jiné zásilce je omezen limitem, jehož výši stanoví Česká národní banka a Ministerstvo financí …

Důležité osobní překážky v práci

Jak jsme již v minulém článku týkajícím se jiných důležitých překážek v práci na straně zaměstnance zmínili, rozděluje teorie (Galvas, M. a kol.: Pracovní právo České republiky, MU 1997) překážky v práci na straně zaměstnavatele do tří skupin. Dnes se podrobněji podíváme na zbylé dvě skupiny překážek.

Ručení v daňovém řízení

Ručení je vedle zástavního práva dalším zajišťovacím institutem. Vedle toho také uhrazovacím, neboť primární povinnost (to jest placení), kterou má dlužník, za splnění určitých podmínek bude plnit jiný, v daném případě ručitel. Je také jednou z forem právní ochrany věřitelů.

Trest smrti – zkouška lidskosti

Kdo má viset, ten se neutopí - praví jedno staré přísloví. Není těžké odmyslet si metaforičnost této průpovídky. Obzvláště, pozvednou-li se opět hlasy směřující k debatě o znovuzavedení trestu smrti. Ostatně tyto se vrací s železnou pravidelností – vždy, když je spáchán brutální zločin nebo je například popraven další zločinec v USA. Jak vidno, v…

Pracovní volno podle § 128 zákoníku práce (svatba, narození dítěte, vyšetření ve zdravotnickém zařízení aj.)

Zákoník práce obsahuje ve svých ustanoveních §§ 127 a 128 úpravu překážek v práci na straně zaměstnance, které vznikly výhradně ze závažných osobních důvodů, tzv. důležité osobní překážky v práci. Pro lepší orientaci se lze v teorii (Galvas, M. a kol.: Pracovní právo České republiky, MU 1997) setkat s rozdělením těchto překážek podle jejich…

Ochrana všeobecně známých známek

Je možné si zaregistrovat ochrannou známku JAGUAR pro výrobu šicích strojů, značku TOYOTA pro spodní prádlo či název VODKA STOLICHNAYA pro výrobu alkoholických nápojů? Již zdravý rozum napoví, že by při takovém zápisu nebylo asi vše v pořádku, totéž říká právní úprava. Zmíněné ochranné známky se označují jako známky všeobecně známé (well-known…

Předkupní právo II. – právní následky porušení povinností

V minulém příspěvku jsme se věnovali obecné charakteristice institutu předkupního práva a jednotlivým právům a povinnostem z tohoto právního vztahu. Dnes navážeme na dříve řečené a zaměříme se na otázky právních následků porušení povinností z předkupního právního vztahu.
Dojde-li k porušení předkupního práva, je třeba nejprve identifikovat o…

Patent Cooperation Treaty

Patentová ochrana vynálezů byla v minulosti velmi úzce vázána na území jednoho konkrétního státu, který ji poskytl. V roce 1970 byla uzavřena Patent Cooperation Treaty (PCT – česky smlouva o patentové spolupráci), jejímž hlavním cílem bylo odbourání nutnosti žádat o přiznání patentu v každém státě samostatně, zjednodušení administrativního procesu…

Předkupní právo I.

Předkupní právo může být sjednáno v kupní smlouvě jako jedno z vedlejších ujednání. Obecnou právní úpravu institutu předkupního práva obsahuje občanský zákoník v ustanoveních §§ 602-609, tato obecná úprava se použije jak pro předkupní právo sjednané přímo ve smlouvě (smluvní předkupní právo), tak vzniklé na základě zákona (zákonné předkupní právo…

Přímou volbou?

S dobou přiblížení voleb přichází i stále aktuálnější otázka: ,,Což volit prezidenta přímo?“. Aktuálnost této otázky podporují nejen bulvární deníky, ale i dějinné změny – viz Slovensko, které již přímou volbu prezidenta aplikovalo a jak se zdá, úspěšně.

Za prvé je zde otázka prezidentského úřadu, jako takového. ,,Síla moci“ prezidenta v České…

PRÁVNÍ ÚPRAVA AUTOŠKOL I. – PROVOZOVÁNÍ AUTOŠKOL

Problematika autoškol a jejich fungování je v dnešních dnech silně diskutována, a to zejména z důvodu chybnosti testů. Účelem následujících dvou článků je snaha poukázat zejména na stávající právní úpravu, která se jeví v některých ohledech jako nedostačující či chybná a přinést též alespoň základní informace o připravované novelizaci předpisů…

Zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností

Jednou z významných společenských funkcí práce je bezesporu její schopnost být prostředkem k začlenění osob do běžného života. Jedná se o tzv. funkci společenské integrace. Práce jako společenská integrace je zvlášť významná ve vztahu k občanům se změněnou pracovní schopností. Projevuje se tak ve zvýšené ochraně a zvláštní péči, která je osobám…

Patentová ochrana versus právo na život na příkladu lékařských výzkumů

Současným světem v oblasti práva duševního vlastnictví hýbe mimo jiné velmi ožehavá problematika střetu patentové ochrany nových lékařských objevů (respektive ochrany zejména ekonomických aspektů těchto objevů) a práva na život a na lékařskou péči na maximální možné úrovni. V této souvislosti musejí být pečlivě váženy zájmy veřejnosti (státu) na…

Posvátný znak?

Ústava české republiky začíná v preambuli slovy ,,My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku… věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé…” – a co je větším symbolem Koruny české, nežli její znaky, prapory, klenoty – zkrátka insignie, které vždy ztělesňovaly český stát, ať již byl v…

Pracovní pohotovost jako institut pracovního práva

Od 1. 1. 2001 se v zákoně č.65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“), objevuje definice institutu pracovní pohotovosti, která v individuálním pracovním právu České republiky doposud chyběla. Konkrétně se jedná o ustanovení § 83 odstavce 5 citovaného zákona: pracovní pohotovost je doba, v níž je zaměstnanec připraven…

Světová obchodní organizace a GATT 94 ve vztahu ke kompenzačním obchodům

Světová obchodní organizace (angl. World Trade Organization, zkr. WTO), se sídlem v Ženevě, vznikla v roce 1995 na základě rozhovorů v rámci Uruguayského kola jednání dle GATTu. GATT je zkratka pro Všeobecnou úmluvu o clech a obchodu (angl. Generel Agreement on Tarifs and Trade, dále jen GATT), která vstoupila v platnost roku 1948. Její poslední…

Odborová organizovanost - nástin legislativních nedostatků v této oblasti

V současné době se na člověka, který je pracovně činný v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru, valí z médií dva nesmiřitelné proudy názorů. Jednak se lze setkat s naprostým odmítáním odborů jako takových – a to ve smyslu zjednodušujících soudů založených na pouze emotivních poukazech na socialisticko-realistickou minulost (kdy odborové organizace…

Odborová organizovanost - nástin legislativních nedostatků v této oblasti

V současné době se na člověka, který je pracovně činný v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru, valí z médií dva nesmiřitelné proudy názorů. Jednak se lze setkat s naprostým odmítáním odborů jako takových – a to ve smyslu zjednodušujících soudů založených na pouze emotivních poukazech na socialisticko-realistickou minulost (kdy odborové organizace…