Články

Jak ideálně nastavit zadávací podmínky pro změnu dodavatele

Zadavatel si může v souladu s ust. § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vyhradit změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky.

10 otázek pro ... Jana Kyselu

prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. je profesorem ústavního práva a státovědy, na pražské právnické fakultě vede katedru politologie a sociologie, působí také jako tajemník Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury. Učí státovědu, politologii a různé výběrové předměty na pomezí ústavního práva. Literárně se věnuje ústavní teorii, v…

Vybrané otázky rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů kapitálové společnosti s ohledem na novelu ZOK

Jedním ze základních práv společníka kapitálové obchodní společnosti je právo podílet se na zisku společnosti. Aby mohlo být toto právo realizováno, musí být splněny nezbytné podmínky, zejména musí být valnou hromadou společnosti rozhodnuto o rozdělení zisku a poté statutárním orgánem o jeho výplatě. Následující text se zabývá zejména limity pro…

Jak pro případ rozvodu uzavřít universálně použitelnou smlouvu o vypořádání společného jmění manželů

I přes mírný pokles se rozvodovost v ČR stále blíží 50 %. Nikoliv nezbytnou, ale obvyklou součástí procesu rozvodu nebo jeho následkem je vypořádání společného jmění manželů.

Právo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktora

Vláda vyhlásila nouzový stav. Co to pro občany znamená? | Koronavirus a odpovědnost pořadatelů akcí, finanční kompenzace a vyšší moc | Matzner: Za zájezdy do Itálie a Číny musí cestovky vracet peníze. Jinak prohrají u soudu | Třetina samoživitelů čelí chudobě. Dlužné výživné často vymůže až exekutor, zní z Alimenty dětem | Sněmovna je připravena k…

Povinnost uvést v rámcové dohodě maximální možné množství následně poptávaného plnění?

Evropský soudní dvůr („ESD“) vydal na konci roku 2018 rozhodnutí ve věci Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust et Coopservice (C-216/07, „Rozhodnutí“), ze kterého vyplývá, že rámcová smlouva má obsahovat informaci o maximálním množství služeb, které může veřejný zadavatel následně v rámci plnění…

Souhlas společníka s rozhodnutím valné hromady mimo zasedání v novele ZOK

Nedávno schválená novela zákona o obchodních korporacích přináší mimo jiné změnu v právní úpravě dodatečného výkonu hlasovacího práva společníka nepřítomného na jednaní valné hromady, upraveného v ustanovení § 174 zákona o obchodních korporacích.

Souběh okamžitého zrušení pracovního poměru a výpovědi, aneb za jakých podmínek je možné rozvázat pracovní poměr vícero způsoby?

Nejvyšší soud vydal dne 11. 12. 2019 rozsudek, sp. zn. 21 Cdo 3541/2019, v němž se vyjádřil k podmínkám, za nichž může zaměstnavatel se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr současně jak okamžitým zrušením, tak výpovědí, které odůvodní stejným porušením pracovních povinností ze strany zaměstnance.

COVID-19 a plnění smluvních závazků. Co dělat, když vám mimořádné opatření zrušilo zaplacenou akci?

COVID-19 vstupuje do závazkových vztahů

Epidemie onemocnění COVID-19 a opatření, která za účelem zamezení šíření tzv. koronaviru přijímají české úřady (včetně nouzového stavu vyhlášeného pro celé území České republiky od 12. března), komplikují či přímo znemožňují plnění některých smluvních…

Nová úprava odpovědnosti členů statutárního orgánu při úpadku obchodní korporace

Dne 13 2. 2020 byl vyhlášen ve sbírce zákonů pod č. 33/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon o obchodních korporacích (sněmovní tisk č. 207). [1] Tato novela významným způsobem rozšiřuje odpovědnost členů statutárního orgánu při úpadku obchodní korporace a důsledky za porušení jejich povinností při výkonu funkce v upadnuvší korporaci. Zcela…

Vymahatelnost práva v ČR. Princip teritoriality exekutorů není žádná velká výhra. Čtyři zásadní důvody proč jí netleskat!

I středoškoláci dnes vědí, že patrně žádné povolání v ČR není méně populární než exekutor. Prostě není.

Ztráta důvěry v zaměstnance a útok na majetek zaměstnavatele – důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru (část 2.)

Ve vztazích zaměstnavatele a zaměstnance je nezbytný vztah důvěry, spolehlivost zaměstnance a jeho poctivost. Důvěru zaměstnavatele může ztratit zaměstnanec kupříkladu právě útokem na jeho majetek. Jestliže spočívá porušení pracovní kázně zaměstnancem (porušení právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci) v útoku na majetek…

Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost před produkty společností Huawei a ZTE v rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

V minulých letech se média poměrně široce zabývala kauzou čínské společnosti Huawei v souvislosti s podezřením, že je navázána na čínskou vládu, která prostřednictvím této společnosti získává informace a využívá je ke špionáži. Pro úplnost dlužno podotknout, že společnost Huawei podobná obvinění odmítala a…

Kód „17“ jako propustka na český trh práce?

Při současné situaci na českém trhu práce, kdy se již delší dobu potýkáme s nezaměstnaností na úrovni historických minim a z toho plynoucím nedostatkem pracovních sil, není divu, že se zaměstnavatelé často uchylují k zaměstnávání cizinců ze třetích zemí. Pro jejich zaměstnání je však třeba, aby tito cizinci disponovali potřebnými pobytovými…

Vztahuje se zákaz smluvní pokuty při předčasném ukončení mobilního tarifu i na staré smlouvy?

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích byl s účinností od 1. 4. 2020 novelizován zákonem č. 311/2019 Sb. Tato vládní novela přinesla řadu novinek, a to snížení administrativní náročnosti přechodu mezi jednotlivými operátory a zejména zjednodušeně řečeno také zákaz smluvní pokuty při předčasném ukončení mobilního tarifu, přičemž se…

Problematika rozdělení hyperochy vzniklé při zpeněžení zajištěného majetku dlužníka v oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty

V polovině loňského roku vstoupila v účinnost velice diskutovaná a z hlediska institutu oddlužení zásadní novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“ nebo „IZ“), obecně označovaná jako tzv. oddlužovací novela (zákon č. 31/2019 Sb.). Tato novela s sebou kromě významných změn institutu oddlužení…

Brainstormig a jeho význam v mediaci

Mediace je jednou z alternativ k soudnímu řešení sporů, kterou zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci definuje jako „postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody.“[1] Zákon o…

Novela zákona o obchodních korporacích aneb jaké změny přinese

První zásadní novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Novela“), o které jsme Vás již v průběhu minulého roku informovali, byla dne 29. ledna 2020 podepsána prezidentem republiky a v nejbližších dnech bude publikována ve Sbírce zákonů. Účinnosti nabude 1.

10 otázek pro ... Lucii Ježkovou

Mgr. Lucie Ježková, advokátka. Své první roky v advokacii spojila s advokátní kanceláří JUDr. Vladimíra Jablonského. Následně pracovala pro advokátní kancelář KŠD legal, kde v posledních letech působila jako partnerka. Nyní je partnerkou tdpA – Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s.r.o. Zabývá se právem nemovitostí, autorským právem…

Další zpracování osobních údajů zveřejněných orgány veřejné moci

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále též jen „ÚOOÚ“) se na základě stížností ze strany několika subjektů údajů zabýval kontrolou oprávněnosti zpracování informací a osobních údajů v rámci čerpání a zpracování takzvaných „open dat“ a dalších informací dostupných z veřejných registrů.[1]