obchodní právo

K ustanovením § 6, § 12a odst. 3 a § 27 odst. 6 zákona o konkursu a vyrovnání

Pohledávky úpadce patří do konkursní podstaty. Závěr o vyloučení nedobytných pohledávek z podstaty je možno učinit až po prohlášení konkursu (§ 27 odst. 6 zákona), nikoli již při rozhodování o návrhu na prohlášení konkursu v rámci posouzení, zda majetek dlužníka zřejmě nepostačuje k úhradě nákladů konkursu (§ 12a odst. 3…

Schůze konkursních věřitelů a věřitelský výbor

Schůze konkursních věřitelů a věřitelský výbor lze zařadit mezi zvláštní subjekty konkursního řízení. Jsou to tzv. věřitelské orgány. Tyto věřitelské orgány reprezentují názory a stanoviska věřitelů a vykonávají oprávnění přiznaná jim zákonem. Je však nutno upozornit, že věřitelské orgány nenahrazují jednotlivé věřitele a jejich oprávnění. Podle…

Okolnosti související s podáním návrhu na prohlášení konkursu

Návrh na prohlášení konkursu je možno podat, pokud nastanou okolnosti pro podání tohoto návrhu zákonem předpokládané V zásadě mohou návrh na prohlášení konkursu podat dva subjekty – věřitel a dlužník. Zákon o konkursu a vyrovnání (dále jen „zákon“ ) ve svých požadavcích na návrhy na prohlášení konkursu diferencuje, zda-li jde o návrh, který…

Doménová jména versus ochranné známky

Pozornost širší veřejnosti si získala zlovolná registrace doménových jmen shodných nebo zaměnitelných se známými ochrannými známkami nebo věhlasnými obchodními firmami. Majitel takovéto domény spekuluje s tím, že registraci doménového jména se značným ziskem prodá majitelům dotčených ochranných známek nebo obchodních firem. Toto jednání je…

Licence pro podnikání v energetických oblastech

Právo podnikat v energetických odvětvích na území České republiky náleží pouze subjektu, kterému byla udělena Energetickým regulačním úřadem licence k jeho činnosti. Podle energetického zákona č. 458/2000 Sb., který je základním právním předpisem regulujícím činnosti v energetických oblastech, se uděluje licence na dobu 25 let pro výrobu…

Přejete si zastavit doménové jméno?

S nástupem nové ekonomiky a stále častějším používáním internetové prezentace společností je spojeno hledání příhodných doménových jmen pro jejich internetové stránky. Umísťovaní internetových stránek pod příhodná doménová jména s sebou ovšem přináší i otázku aplikace různých právních institutů k doménovému jménu. Jedním z tradičních právních…

Pojednání o panelu, který proběhl v souladu s ustanovením článku XXIII. odst. 2 GATTu ve věci nuceného nákupu odstředěného mléka v prášku ze zemí EEC

Evropská Komise zavedla nařízeními č. 563/76, 677/76, 746/76, 753/76 a 2076/76 následující nucené kompenzace. Dovozci a producenti olejových semen, dehydrovaného a míchaného krmiva pro hospodářská zvířata a dovozci krmiva na bázi kukuřičného lepku byli povinni kompenzovat svoje dovozy či produkci nákupem odstředěného mléka v prášku od vládních…

Smluvní ovládání v ČR

Právní úprava podnikatelských seskupení měla v České republice řadu nedostatků, proto ji bylo nutné nahradit úpravou novou. Tato nová právní úprava byla do našeho právního řádu inkorporována novelou č. 370/2000 Sb. Vzhledem k tomu, že některé dříve platné právní vztahy nebyly v souladu s právní úpravou a požadavky práva Evropských společenství…

Zajištění závazků

Zajišťovací prostředky jsou právními instrumenty, jež posilují postavení věřitele vůči dlužníkovi. Je velmi časté, že strany hlavního závazku uzavírají ještě závazek další, akcesorický, jímž zajišťují závazek hlavní a posilují tak jistotu věřitele, že bude plněno řádně a včas.
Některé zajišťovací prostředky mohou plnit vedle funkce zajištění…

Prodlení věřitele

Nepřijme-li věřitel řádně nabídnuté plnění, či neposkytne součinnost potřebnou ke splnění dluhu v době plnění dluhu, dostává se věřitel do prodlení a je zejména povinen nahradit dlužníkovy náklady, které mu vznikly v souvislosti s prodlením věřitele. Dostane-li se věřitel do prodlení je třeba tuto situaci posuzovat podle příslušného předpisu…

Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce

Pro výkon živnosti a pro vydání živnostenského listu event. koncese musí provozovatel splňovat vedle dalších požadavků především všeobecné podmínky provozování živnosti (věk 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, bezdlužnost - <A id=1 target=_blank…

Volné živnosti

Živností je slovy zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a podle podmínek, jež stanoví <A id=1 target=_blank href="http://www.epravo.cz/index.php3?s1=tit&s2=&s3=&s4=&s5=&s6=&rozbalit1=bbbbbbba&kolik=7&clanek=626">zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání</A>. České…

Soutěž a druhová doménová jména

Druhové internetové adresy budí vášně z řady důvodů právních i mimoprávních. Zdá se že významným hybatelem práva této problematiky jsou německé soudy. Ty již v minulosti napadly registraci některých obecných označení jako internetové adresy zejména z důvodu oprávněného očekávání veřejných informací ze strany…

Elektronický podpis - princip elektronického podepisování

Podpis, jak jej známe, slouží jako prostředek k osobitému vyjádření v písemné formě. Je tedy pro určitou osobu jedinečný a do jisté míry nenapodobitelný. Doba internetu a masivního nasazení výpočetní techniky si však vyžaduje, aby bylo možné ověřovat autentičnost dokumentů v elektronickém prostředí. Autentičnost vyjadřuje fakt, že jsou nám určitá…

Světová obchodní organizace a GATT 94 ve vztahu ke kompenzačním obchodům

Světová obchodní organizace (angl. World Trade Organization, zkr. WTO), se sídlem v Ženevě, vznikla v roce 1995 na základě rozhovorů v rámci Uruguayského kola jednání dle GATTu. GATT je zkratka pro Všeobecnou úmluvu o clech a obchodu (angl. Generel Agreement on Tarifs and Trade, dále jen GATT), která vstoupila v platnost roku 1948. Její poslední…

Podmínky pro provozování směnárenské činnosti

Směnárenská činnost náleží podle živnostenského zákona mezi živnosti koncesované, tzn. k jejímu výkonu je třeba udělení speciální koncese. Vymezení obsahu směnárenské činnosti obsahuje opatření ČNB č. 1/2000, kde je stanoveno, že směnárenskou činností je nákup bankovek, mincí nebo šeků v cizí měně za bankovky, mince nebo šeky v české měně – jedná…

Osoba samostatně výdělečně činná a zdravotní pojištění

Osoba samostatně výdělečně činná jako jeden ze subjektů zdravotního pojištění vystupuje v tomto právním vztahu jako pojištěnec, jež je plátcem pojistného. Pro účely zdravotního pojištění se za osoby samostatně výdělečně činné považují zejména osoby provozující zemědělskou výrobu, hospodaření v lesích a na vodních plochách, osoby provozující…

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Zvláštním druhem odpovědnosti v našem právním řádu je odpovědnost výrobce ale i jiných osob za výrobek, jež způsobil škodu na zdraví, životě či majetku spotřebitelů. Tato odpovědnost je upravena v zákoně č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, který je svým obsahem již zcela v souladu s předpisy Evropského společenství…

Provozovna podle živnostenského zákona

Zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb., který poskytuje základní právní úpravu na poli živnostenského podnikání, se zabývá provozovnou a povinnostmi podnikatele související s provozovnou v § 17 a násl.

V odstavci 1 zmiňovaného ustanovení nalezneme definici provozovny, která je vymezena jako prostor, v němž se provozuje…

Živnostenská kontrola a delikty podle živnostenského zákona

Kontrolními orgány na úseku živnostenského podnikání jsou živnostenské úřady, které jsou tvořeny soustavou okresních živnostenských úřadů (referáty okresních úřadů), obecních živnostenských úřadů (odbory pověřených obecních úřadů) a na území hlavního města Prahy živnostenskými odbory úřadů městských částí určených Statutem hlavního…