obchodní právo

Burza cenných papírů

Burza cenných papírů je právnická osoba oprávněná organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob trh (poptávku a nabídku) cenných papírů. Hlavní funkcí burzy je tedy organizovat trh cenných papírů.

Jednatel s.r.o. – podmínky jmenování

Jednatel společnosti je jedním ze statutárních orgánů společnosti s ručením omezeným. Po novele obchodního zákoníku zákonem č. 105/2000 Sb. byly zpřísněny podmínky, které musí splňovat členové statutárních orgánů obchodních společností. Ustanovení §31a obecně upravuje podmínky, které musí splňovat členové statutárních…

Rezervní fond

Rezervní fond je část obchodního jmění společnosti, jehož použití je omezeno na krytí ztrát nebo opatření, která mají překonat nepříznivý průběh hospodaření společnosti. Účelem takovýchto opatření je především doplnění skutečného základního jmění na úroveň základního jmění zapsaného v obchodním…

Zástavní rubopis

Zástavní rubopis je písemné prohlášení majitele (zástavce) učiněné na cenném papíře, které musí obsahovat označení zástavního věřitele, podpis zástavce a doložku vyjádřenou slovy "k zastavení". Zástavní věřitel musí být uveden jde-li o právnickou osobu, názvem anebo jménem, jde-li o fyzickou osobu.

Dodací doložky INCOTERMS

Jednou ze základních povinností prodávajícího v souvislosti s kupní smlouvou je povinnost dodat zboží v souladu se smlouvou. Právě tato povinnost často přináší nemalé potíže vzhledem k možné nepřesnosti v interpretaci smluvních ustanovení.

Rozhodčí řízení institucionální

Rozhodčí řízení institucionální je forma rozhodčího řízení, v němž sporné strany svěřují rozhodnutí majetkového sporu rozhodcům stálého rozhodčího soudu. Stálé rozhodčí soudy mohou být zřízeny pouze na základě zákona. Podkladem pro řešení sporu před stálým rozhodčím soudem je písemná rozhodčí…

Snížení základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným

O snížení základního jmění rozhoduje valná hromada společnosti. Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu musí obsahovat: (a) částku, o kterou se základní kapitál snižuje, (b) údaj, jak se mění výše vkladů společníků, a (c) údaj o tom, zda částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá nebo zčásti vyplacena společníkům nebo…

Cenné papíry

Cenné papíry jsou podle zákona o cenných papírech akcie, zatimní listy, podílové listy, dluhopisy (včetně vkladových listů a vkladových certifikátů), investiční kupóny, kupóny podle §12 zákona, směnky, šeky, cestovní šeky, náložné listy (včetně konosamentů), skladištní listy a jiné listiny prohlášené za cenné papíry zvláštním zákonem. Částka …

Obchodní listiny

Do obecných ustanovení Obchodního zákoníku novelou bylo vloženo ustanovení §13a, které se zabývá problematikou obchodních listin v dosavadním předpise neupravené. Tímto ustanovením je podnikateli stanovena povinnost uvádět na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a…

Neplatné jměnování likvidátora

Jestliže valná hromada společnosti rozhodla o jmenování likvidátora za situace, kdy o něm rozhodovat nemohla, nastala z právního hlediska stejná situace, jako by valná hromada rozhodla o odvolání likvidátora jmenovaného soudem (což zákon nepřipouští) a jmenování likvidátora nového. Valná hromada totiž rozhodla o věci, jejíž rozhodnutí nepatří…

Akreditiv (§682 Obch.z) - výklad pojmu

Akreditiv je způsob platby, při němž se banka prostřednictvím smlouvy o otevření akreditivu zavazuje, že na základě žádosti příkazce poskytne určité osobě (oprávněnému, beneficientovi) na účet příkazce určité plnění, jestliže oprávněný splní do určité doby stanovené podmínky. Příkazci plyne povinnost zaplatit za to bance úplatu. Příkazcem je…

Podmínky vyhlášení veřejné obchodní soutěže podle obchodního zákoníku

Obchodní veřejnou soutěž upravenou v obchodním zákoníku v § 281 a následujících, je nutno odlišovat od veřejné soutěže upravené v § 847 a následujících občanského zákoníku. Veřejná soutěž podle občanského zákoníku je právním důvodem vzniku závazkového právního vztahu mezi vyhlašovatelem a těmi, kdo splnili podmínky…

Započtení pohledávky dle občanského zákoníku

Ve vztazích mezi subjekty, které nepodléhají režimu obchodního zákoníku tj. nejčastěji mezi občany - fyzickými osobami nepodnikateli navzájem se započtení pohledávek zcela řídí úpravou dle občanského zákoníku. Započtení pohledávek je jedním ze způsobů zániku závazku.

Konkursní podstata

Institut konkurzní podstaty je upraven v §6 zákona č. 328/1991 Sb. o konkurzu a vyrovnání. Novela přinesla změnu i tohoto ustanovení a to v odstavci třetím, který rozšířil vymezení majetku tvořícího konkurzní podstatu. I nadále je tvořena konkurzní podstata majetkem podléhajícím konkurzu. Pod pojem majetek jsou zahrnuty věci movité, věci nemovité…

K používání dodatků podnikateli nezapsanými v obchodním rejstříku

Dne 1.1.2001 nabyla účinnosti novela obchodního zákoníku, která mimo jiné nově upravila i označení, pod kterým je podnikatel povinen činit právní úkony, tedy jednat, uzavírat smlouvy, podávat žádosti a podání ke státním orgánům, daňová přiznání apod. Podle nové právní úpravy je rozhodující, zda jde o podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku…

Odpovědnost jednatele s.r.o.

Společnost s ručením omezeným může mít jednoho nebo více jednatelů společnosti. Je-li více jednatelů společnosti, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně, ale to pouze v případě, nestanoví-li společenská smlouva či stanovy jinak. Jednatelem společnosti může být pouze fyzická osoba. Jednateli náleží obchodní vedení společnosti…

Promlčecí doba proti výstavci směnky vlastní

Směnka vlastní obsahuje bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžní částku. K placení směnky se zavazuje ten, kdo ji vystavil. Vlastní směnka předpokládá existenci nejméně dvou zúčastněných osob-výstavce, tedy přímého směnečného dlužníka a majitele, tedy směnečného věřitele. Aval (rukojmí) je osoba, která se zaručila za osobu již směnečně…

Doručení rozhodnutí soudu prvního stupně o povolení zápisu změn v obchodním rejstříku

<p align="justify">Skutečnost, že akciové společnosti nebylo vůbec doručeno rozhodnutí soudu prvního stupně o povolení zápisu nucené správy, je zjevně nesprávným postupem soudu prvního stupně. Rozhodné ovšem je, zda šlo o postup, v jehož důsledku může být účastníku řízení odňata možnost před soudem jednat a současně, zda v souzené věci na základě …

Podání opravného prostředku za právnickou osobu osobou, která není oprávněna za ni jednat

<p align="justify">Odvolání, podané osobou, která se označila jako zástupce účastníka, avšak její oprávnění účastníka zastupovat nebylo prokázáno, nelze odmítnout postupem podle ustanovení § 218 odst. 1 písm. b/ o. s. ř. Podala-li ovšem opravný prostředek za právnickou osobu osoba, která není oprávněna za ni jednat (§ 21 odst. 1 o. s. ř.), a…

Legislativní přešlap

Novela obchodního zákoníku nebyla ještě všemi zainteresovanými dostatečně vstřebána, a to s ohledem na její rozsah, nicméně, zákonodárce se ani v případě novely obchodního zákoníku nevyvaroval legislativních přešlapů.
Ustanovení §190 odst.1 upravuje formu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady s tím, že forma notářského…