správní právo

Platí pro významné stavby územní plán?

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném od 1. 1. 2018, tj. po novelizaci zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, (dále jen „SZ“ a „novela SZ“) má za cíl…

Regubliny, architekt, všetečné zastupitelstvo a stavební zákon

Nejvyšší správní soud korigoval tvořivost obcí při tvorbě územního plánu. Zastupitelstvo obce Pec pod Sněžkou přijalo územní plán, kterým chtělo co nejopatrněji chránit specifické území, na kterém se obec nachází a to i skrze inovativní IT řešení urbanistické koncepce. Některé body tohoto územního plánu byly zrušeny Krajským úřadem…

GDPR ve VZ aneb ochrana osobních údajů v rámci zadávání veřejných zakázek

Zkratka „GDPR“, neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, je v posledních měsících všudypřítomná. Stejně jako samotná oblast ochrany osobních údajů, která rovněž prostupuje v každé organizaci téměř všemi interními procesy. Ne jinak je tomu u zadavatelů veřejných zakázek, kteří by v rámci procesů zadávání měli rovněž zohlednit oblast ochrany…

Proč nevyužít integraci EIA do územního či společného řízení, kterou nabízí novela stavebního zákona

Dne 1. ledna 2018 nabyla účinnosti novela stavebního zákona, která kromě dalšího zavedla možnost sloučit proces posuzování vlivů na životní prostředí („EIA“) s územním a případně též stavebním řízením do jednoho řízení. Takový postup však nemusí vždy přinést očekávané zkrácení celého procesu; prozatím se jeví, že může situaci spíše komplikovat.

K povaze zápisu do evidence skutečných majitelů

Dne 1. 1. 2018 nabyla účinnosti část třetí, jedenáctá a dvanáctá zákona č. 368/2016 Sb., kterými se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jako „novela“).

Jak na katastr nemovitostí?

Řízení o podaném návrhu na zápis do katastru nemovitostí může mít v mnoha případech neočekávaný průběh, kdy navrhovatele může čekat „pouze“ výzva k doplnění návrhu či zhojení vad návrhu, v horším případě je mu sděleno, že vklad či záznam pro vady návrhu či listin povolit nelze. Proti rozhodnutí pracoviště Českého úřadu zeměměřičského a…

Praktické otázky týkající se zákona o registru smluv

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“ nebo „ZRS“), inspirovaný slovenskou právní úpravou, stanovil konkrétním subjektům (mj. téměř všem státním institucím) povinnost uveřejňovat jimi uzavřené smlouvy v…

Úřad na ochranu osobních údajů se „kaje“

Vše začalo 21. listopadu 2011, kdy bylo v provozovně společnosti ekolo.cz s.r.o v Praze ukradeno elektrokolo. Při krádeži byl zachycen pachatel kamerovým systémem. Okradený poté sám zveřejnil snímek z kamerového záznamu na sociální síti Facebook s žádostí o jeho sdílení za účelem dopadení pachatele. A to skutečně pomohlo policii rychle nalézt…

Když Vám pravá retroaktivita vstoupí do života aneb aplikace § 59a zákona o vodách v praxi

Ustanovení § 59a, jenž zní: „Vlastník pozemku je povinen strpět za náhradu na svém pozemku vodní dílo vybudované před 1. lednem 2002 a jeho užívání.“, bylo vloženo do zákona o vodách novelou provedenou zákonem č. 303/2013 Sb., která nabyla účinnosti (jak známo) dne 1. 1. 2014. Podle přechodného ustanovení čl. LV. platí, že: „Nedojde-li mezi…

Změna posuzování včasnosti zaplacení soudního poplatku a zastavení řízení

Zákon č. 296/2017 Sb. přinesl s účinností od 30. září 2017 zpřísnění posuzování včasnosti zaplacení soudního poplatku a podmínek pro zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku. Kdy je zaplacen poplatek včas?

Nový pohled na poskytování informací podle z. č. 106/1999 Sb.

Tentokrát představuji zcela čerstvý nález Ústavního soudu, kterým mi kolegové ze IV. Senátu udělali radost. A myslím, že nejen mě.

Nenechme se strašit souhlasy

K tomuto příspěvku nás podnítila dosavadní zkušenost při implementaci pravidel GDPR[1] (dále jen „obecné nařízení“) a očekávání našich klientů od nové právní úpravy. Smyslem tohoto článku není detailní rozbor problematiky souhlasu, ale jen upozornit, že správce by se měl nejprve zamyslet, než se do obstarávání souhlasů…

Správní právo: Komise rady městské části – k jednomu praktickému otazníku

Nedávno jsem se setkal s praktickou otázkou, zda může zastupitel městské části (dále též MČ) statutárního města (i třeba zastupitel opoziční a tzv. neuvolněný) dávat náměty do komise rady MČ, ve které není osobně členem?

Stavební zákon 2018: Napadání územních plánů

Rozsáhlá novela stavebního zákona a souvisejících předpisů účinná od 1. ledna 2018 se dotkne m.j. také podmínek pro napadání územních plánů obcí jako jedné z cest pro prosazení jejich změny. Základními změnami jsou především zkrácení obecné lhůty pro napadení opatření obecné povahy a dále zavedení institutu zkráceného postupu při pořizování změny…

Nutnost komunikační potřeby jako záchranné lano vlastníka veřejně přístupné účelové komunikace

Ochrana vlastnického práva jako jeden ze základních atributů moderního právního státu a proti němu stojící zájem na veřejném užívání účelových komunikací. Právě s tímto problémem se v praxi potýkají nejen silniční správní úřady, ale i orgány soudní soustavy, jelikož se jedná o problematiku stojící na pomezí práva veřejného a soukromého a…

Novela stavebního zákona: závazné stanovisko orgánu územního plánování

Dne 31. 7. 2017 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

GDPR pro obce. Způsoby jak jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)

Účinnost GDPR[1] se blíží a čím dál víc subjektů se začíná na nová pravidla v oblasti ochrany osobních údajů připravovat. Výjimkou nejsou ani města a obce, na které má nařízení významný dopad. Na rozdíl od soukromých subjektů mají města a obce povinnost za všech okolností jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů (dále „DPO“ nebo…

Uveřejňování ceny u smluv o úvěru uzavíraných státními fondy podle zákona o registru smluv

Stání fondy, jako právnické osoby zřizované zvláštními zákony pro finanční zabezpečení zvlášť stanovených úkolů a hospodaření s prostředky pro ně určenými, poskytují fyzickým a právnickým osobám různé formy podpory, mimo jiné, také prostřednictvím účelově vázaného úvěru. V této souvislosti uzavírají státní fondy s příjemci úvěru úvěrové smlouvy…

Stavební zákon 2018: Koordinované řízení

Novela stavebního zákona, která nabývá účinnosti 1. ledna 2018, s sebou přináší řadu novinek, jejichž záměrem je zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení. Jednou z nich je zavedení tzv. koordinovaného povolovacího řízení, které v některých případech sloučí územní a stavební řízení, případně i řízení o posuzování vlivů na životní prostředí…

Výzva k vrácení dotačních prostředků jakožto možný nezákonný zásah správního orgánu

Dle § 14f odst. 3 zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRP“) platí, že poskytovatel písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části v jím stanovené lhůtě, pokud se na základě kontrolního zjištění důvodně domnívá, že příjemce dotace, v přímé souvislosti s ní, porušil povinnost…