správní právo

Nové podmínky Evropské unie v oblasti nakládání s odpady

Evropská unie se pouští do přísnějšího boje s odpady. Proto byla přijata řada právních předpisů, které se týkají právního rámce pro nakládání s odpady a obaly, a dne 14. června 2018 byl v Úředním věstníku EU publikován tzv. „Balíček k oběhovému hospodářství“.

Evidence skutečných majitelů právnických osob bude veřejná

S účinností od 1. ledna 2018 byla spuštěna evidence údajů o skutečných majitelích právnických osob rejstříkovými soudy, jež byla zavedena novelou zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících…

Oznámení o výběru ve zjednodušeném podlimitním řízení

Ačkoli po přijetí zákona o zadávání veřejných zakázek („zákon“) zadavatelé očekávali podstatné zjednodušení zadávacích procesů a celkové snížení formalismu, zákon stále obsahuje nejedno ustanovení, které nepřiměřeně administrativně zatěžuje zadavatele, přičemž rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“) rozvolnění výkladu…

Důsledky poskytnutí plnění v návaznosti na smlouvu neuveřejněnou v registru smluv

Již více než dva roky platí povinnost uveřejňovat smlouvy uzavírané vybranými subjekty v registru smluv a již více než rok je porušení této povinnosti sankcionováno neúčinností smlouvy, popř. jejím zrušením. Přesto se i dnes lze setkat s případy, kdy k uveřejnění smlouvy nedojde buď vůbec, nebo až poté, co si strany dle smlouvy již plnily. Tyto…

Spor z veřejnoprávní smlouvy jako účinná alternativa v rámci obrany proti krácení dotace

Postupy v rámci obrany proti krácení dotace lze rozdělit podle způsobu, kterým je dotace příjemci poskytována, přičemž lze rozlišit dva základní právní tituly – a to rozhodnutí o poskytnutí dotace učiněné dle zvláštního zákona, anebo veřejnoprávní smlouvu, kdy skutečnost, že smlouva o poskytnutí dotace je veřejnoprávní smlouvou je již dávno…

Recenze: Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním

Smyslem kompetenčních výluk je zejména odbřemenění správního soudnictví. I přes svůj zdánlivě „jednoduchý účel“ však ustanovení § 70 soudního řádu správního přináší řadu otázek, na něž je těžké, ne-li nemožné najít jednoznačnou odpověď. Otázky související s kompetenčními výlukami se tak stávají předmětem rozhodování jak Nejvyššího správního, tak…

Na co si dát rovněž pozor při psaní návrhu na zrušení opatření obecné povahy?

Podle soudního řádu správního má soud při rušení opatření obecné povahy nebo jeho části v rozsudku určit, k jakému dni tak činí. Rovněž navrhovatel tedy může, resp. by měl v návrhu určit, k jakému okamžiku navrhuje opatření obecné povahy nebo jeho část zrušit, byť v praxi je tato možnost často přehlížena. Pokud žádný okamžik neurčí, soud v případě…

Aplikační problémy spojené s vysvětlením zadávací dokumentace

Ačkoliv český zákonodárce zakotvil institut vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zákonné úpravy na první pohled přehledně v jednom ustanovení, v souvislosti s aplikací tohoto ustanovení v praxi zadavatelé naráží na řadu sporných výkladových otázek. Cílem tohoto článku je základní sporné výkladové otázky identifikovat, analyzovat možné způsoby…

Registr silničních vozidel a postupný převod vlastnického práva k vozidlu tam zapsanému

Veřejné seznamy jsou zřizovány za účelem evidence zapisovaných údajů a k upevnění právní jistoty společnosti v tyto údaje. Podle důvodové zprávy zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „o. z.“), je pojem „veřejný seznam“ souhrnným označením pro veřejné evidence věcí, zatímco pojem „veřejný rejstřík“ je souhrnným označením pro veřejné…

Nejednotná pravidla pro vytváření pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy

Jedním z praktických projevů zavedené (a zcela nepochybně žádoucí) privilegizace vozidel s právem přednostní jízdy[1] je povinnost řidičů ostatních vozidel umožnit těmto vozidlům bezpečný a plynulý průjezd, v případě nutnosti svá vozidla i zastavit tak, aby jim nepřekážela.[2] Jakým způsobem umožnit vozidlům s právem přednostní jízdy plynulý…

Ochrana pověsti právnické osoby před neoprávněným zásahem

Pověst je velmi významná hodnota podnikatele, která souvisí s jeho podnikatelskou činností, která je dlouhou dobu podnikatelem tvořena, a proto by měla být i garantována její ochrana. Ochrana pověsti jako název právnické osoby má povahu osobního práva právnické osoby, jež působí erga omnes, a které jsou právnickým osobám přiznávány…

Zavedení compliance programu aneb GDPR je pouze vrchol ledovce

Od konce května letošního roku, kdy nabylo účinnosti Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, plní všechny emailové schránky požadavky na udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Internet je zaplaven články zabývajícími se ochranou osobních údajů, zaměstnanci navštěvují školení o GDPR, provádí se interní audity a zavádějí se…

Vztah oprávnění autorizovaného architekta a autorizovaného inženýra

Článek pojednává o rozsahu oprávnění autorizovaného architekta disponujícího autorizací se všeobecnou působností ve vztahu k rozsahu oprávnění autorizovaného inženýra. Jedná se o komparativní analýzu dvou zákonných institutů, jejímž cílem je zjistit jejich zaměnitelnost. To může být prakticky využitelné např. při zadávání veřejných zakázek na…

Rozhodování o nákladech řízení při částečném zastavení exekuce

Jediným způsobem, kterým se může sám povinný efektivně bránit nařízené a prováděné exekuci na jeho majetek, je návrh na zastavení exekuce dle § 55 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád (dále též jen „EŘ“).

Práva Energetického regulačního úřadu při šetření na místě v obchodních prostorách podle § 18b energetického zákona a jejich meze (Díl III.)

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „energetický zákon“) přiznává v ust. § 18b odst. 3 zaměstnancům Energetického regulačního úřadu (dále jen „Úřad“), případně další Úřadem pověřeným osobám oprávnění, jež zabezpečují dosažení efektivity prováděného…

Nejvyšší soud k rovnosti odměňování zaměstnanců

V rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, v řízení pod sp. zn. 21 Cdo 436/2016, se tento soud zabýval otázkou (ne)rovného zacházení se zaměstnanci v souvislosti s odměňováním v oblasti živočišné výroby. Ve svém rozhodnutí se postavil na stranu žalovaného (zaměstnavatele), když konstatoval, že práci ošetřovatele v teletníku nelze považovat za stejnou práci…

K moderačnímu právu soudu

Dle ustanovení § 150 zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“) nemusí soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat, jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele[1]. Tento institut je v praxi příležitostně využíván, ne vždy však soudy postupují zcela v souladu s ustálenou soudní praxí…

Již podruhé zrušena tzv. restituční tečka

Ústavní soud České republiky (dále jen „Ústavní soud“) nálezem zn. Pl. ÚS 35/17 ze dne 19. 06. 2018, vyhlášeným dne 27. 06. 2018, na podkladě návrhu skupiny senátorů opět rozhodl, že ke dni 01. 07. 2018 nedochází k zákonem č. 185/2016 Sb. předvídané eliminaci možnosti uspokojení restitučních nároků oprávněných osob v podobě poskytnutí náhradního…

K nepřípustnosti správní žaloby z důvodu nevyčerpání řádných opravných prostředků v řízení před správním orgánem

V průběhu procesu obrany příjemce dotace proti krácení jeho dotace se nezřídka stává, že ochrana práv příjemce dotace vyžaduje podání správní žaloby proti rozhodnutí poskytovatele dotace o nevyplacení části dotace ve smyslu § 14e zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová…

K podmínce právního zájmu pro účely posouzení možnosti uchazeče nahlédnout do spisu v rámci přezkumu úkonů v zadávacím řízení

V rámci řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže může vyvstat potřeba účastníka zadávacího řízení (dále jen „uchazeč“) nahlédnout do správního spisu vedeného ve věci konkrétní veřejné zakázky.