správní právo

Projektová dokumentace ke stavbě jako součást smlouvy

Právní úprava projektové dokumentace ke stavbě (dále jen „dokumentace“) je obsažena ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb[1], ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Vyhláška naposledy doznala změn novelou stavebního zákona[2] provedenou zákonem č. 225/2017 Sb., která nabyla účinnosti dnem 1.

Běh zadávací lhůty a její konec

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dává zadavatelům možnost stanovit zadávací lhůtu, jejíž běh však není ovlivněn pouze zadavatelem stanoveným časovým úsekem. Na její skutečnou délku má vliv i doba, po kterou zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246 ZZVZ, neboť v této „blokační…

Obecně závazné vyhlášky na regulaci hazardu (v roce 2017 a letech následujících)

Prakticky od okamžiku, kdy byla obcím svěřena pravomoc vydávat v samostatné pů-sobnosti obecně závazné vyhlášky na regulaci záležitostí místního veřejného pořádku, začaly jimi obce regulovat provoz loterií, resp. hazardních her. S regulací jde vždy ruku v ruce i výkladová praxe, která je v této oblasti poměrně…

Prorogační doložka a soudní praxe

Prorogační doložka je dle § 89a o.s.ř. dohodou podnikatelů o místní příslušnosti soudu prvního stupně ve věcech vyplývajících z jejich podnikatelské činnosti, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou. Prorogační doložka je také předmětem bohaté judikatury. Právě shrnutí této judikatury je záměrem tohoto…

Hromadné žaloby

Na počátku dubna 2018 byl Vládou projednán věcný záměr zákona o hromadných žalobách. Účelem zavedení tohoto zvláštního procesního nástroje v ČR má být zásadní úspora nákladů na straně žalobců i žalovaných a také na straně státu, který díky projednání v rámci hromadné žaloby odklidí všechny genericky totožné spory v rámci jednoho řízení. Věcný…

Derivátní žaloba a povinnost uhradit náhradu nákladů řízení a soudní poplatek

Ve svém předešlém článku jsem popsal možné řešení úhrady soudního poplatku při podání derivátní žaloby (v ZOK označované pojmem Společnická žaloba § 157 a násl.) za situace, kdy statutární orgán, ať již z jakéhokoli důvodu, nehodlá tento poplatek před zahájením řízení uhradit, přestože zjevně obchodní společnost finanční prostředky k dispozici má.

K rozdělení nejnižší nabídkové ceny jako hodnotícího kritéria

S účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), došlo k významné změně vztahující se k otázce vymezení hodnotících kritérii. Hodnocení nabídek musí být ze strany zadavatele stanoveno způsobem, aby všechny doručené nabídky byly mezi sebou vzájemně porovnatelné, a aby zadavatel mohl v…

Může při zveřejňování judikatury soudy dojít k nezákonnému zásahu podle s. ř. s.?

Spousta právníků oceňuje, že vrcholné soudní instituce již několik let provozují obsáhlé a strukturované internetové databáze judikatury, což v souladu s veřejným zájmem zvyšuje právní vědomí, umožňuje veřejnou kontrolu výkonu soudnictví a představuje prevenci tzv. kabinetní justice (obdobně srov. rozsudek NSS ze dne 16. 8. 2017, č. j. 4 As…

Je nutné ve společnosti s ručením omezeným ke změně společenské smlouvy při hlasování per rollam dodržet formu notářského zápisu?

Tato právní otázka je předmětem veřejné diskuse posledních několika let a nutno uvést, že ačkoli právní věda již došla k jejímu řešení, soudní praxe se s ní, jakož i interpretačními úskalími s touto otázkou spojenými, dodnes zcela nevypořádala.

Kárná odpovědnost soudce

Soudci nelze vyčítat, že při svém rozhodování dělá v určité míře chyby. Pokud se však soudce již chyby dopustí, a to i chyby, kterou nemohl předvídat či se o ní dozvědět, má k odstranění takové chyby použít prostředky, které k tomu zákon stanovuje, a nikoli je odstraňovat svévolně protizákonným postupem. Je třeba přiměřené shovívavosti při…

K zástavnímu právu při nedobrovolných dražbách – příspěvek k diskuzi

Při své praxi jsem se setkala se zajímavým případem zániku zástavního práva věřitele při nedobrovolné dražbě dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách (dále jen „ZVD“), se kterým bych chtěla čtenáře Právních rozhledů seznámit.

Uzavření manželství, změna příjmení a s tím související ohlášení a změna osobních dokladů

Svatební den. Je dnem, na který se pár velice dlouho připravuje a plánuje jej k „dokonalosti“ mnohdy i rok či dva dopředu, avšak při plánování, koho pozvat a jakou barvu svatby zvolit často lidé zapomínají i na povinnosti, které sebou uzavření manželství přináší, a to zejména ohlášení změny osobních údajů na příslušných úřadech, a s tím…

V jakých případech nemusí stavební úřad poskytnout účastníkovi řízení kopie projektové dokumentace?

Na první pohled se může zdát, že účastník stavebního nebo územního řízení může bez písemného souhlasu stavebníka nebo toho, kdo dokumentaci pořídil, pouze nahlížet do projektové dokumentace, ale podle ustanovení § 168 odst. 2 věty druhé zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů si…

Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nemovité věci reálným rozdělením

Podílové spoluvlastnictví je možné zrušit a vypořádat dohodou spoluvlastníků. Při absenci shodné vůle spoluvlastníků přichází na řadu zrušení a vypořádání spoluvlastnictví soudem. Z právní úpravy obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) pak zcela jasně vyplývá, jak má soud při následném vypořádání spoluvlastnictví…

Autonomní vozidla a odpovědnost za škodu

Autonomní vozidla jsou v současné době tématem nejen zpravodajských článků referujících o pokrocích v této oblasti nebo i dílčích neúspěších, ale i předmětem seriózních analýz z hlediska své technologické, byznysové či právní stránky[1]. Zároveň jsou úvahy na téma autonomních vozidel zařazovány do širšího kontextu transformace individuální…

Proces schvalování vzdání se práva zastupitelstvem obce

Obec je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek, se kterým hospodaří v rámci své samostatné působnosti. V rámci svého hospodaření mají obce povinnost využívat svůj majetek účelně a v souladu se zájmy konkrétních obcí. Obec může vstupovat do právních poměrů jak na straně dlužníka, tak na straně věřitele. Tak jako i ostatní korporace, i…

Předčasné otevření obálky jako důvod, pro nějž nelze pokračovat v zadávacím řízení

Je běžnou praxí, že uchazeči v rámci zadávacího řízení zadavateli zašlou obálku vlastní nabídky, kterou vloží do obálky další (např. obálka kurýrní služby). Je proto otázkou, zdali:

K úvaze inspektorátu práce stran ověřování pravosti dokladů

Tímto článkem navazujeme na článek „Padělání dokladů v kontextu nelegálního zaměstnávání“, který se rovněž věnoval problematice nelegálního zaměstnávání cizinců. Mimo jiné jsme se zabývali tím, zda jsou zaměstnavatelé povinni ověřovat pravost dokladů svých zaměstnanců, resp. zda mají být odpovědni za přestupek, který byl spáchán výlučně trestnou…

Podmínka bezdlužnosti uchazeče vůči zadavateli veřejné zakázky ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu

Zásada zákazu diskriminace je jedna z nejdůležitějších zásad a spolu se zásadou transparentností, přiměřeností a rovného zacházení tvoří čtveřici základních zásad při interpretaci a aplikaci zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZVZ“). Bližší vymezení obsahu těchto zásad, které se dovozují z pravidel a zásad primárního…

Předání a převzetí stavby

Předmětem níže uvedeného článku je analýza právní úpravy zákonného režimu předání a převzetí díla v oblasti smluv o dílo ve stavebnictví, konkrétně pak úpravy, obsažené v ust. § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“).